LUKA 21

1Alə̀ka Yesuw a fə̀r ikaba ya ka, aka ŋgat a gà ɓə̀zla lìmana duwa a riŋ, ti dzèye a siŋgwè məfara ŋa, a sahər ana i batsàh ga Mbulum ata ya. 2Ama a ŋgat a madakwa mə̀kəs duwa a riŋ matawak ŋa mbàŋa. A dzà aɗəm i ŋgar ka, kur siŋgwè sula. Ama siŋgwè ata ka, kalkal siysiy ilik a pəra. 3Yesuw a ŋgatar kataya ka, a gwaɗa a tar: "Iye ihər i tsik a kurum a nda ndzer, madakwa mə̀kəs aaha matawak ŋa ya, aka dzà aɗəm dukw məfara ŋa aaha aɗàbà Mbulum a ka, a zà biy gà mìsle ŋgìɗ fit. 4Aɗàbà gà mìsle ŋgìɗ tə dzàya aɗəm ka, àsìŋ ŋa a riŋ aà tar hinne, à ndìv a tsà. Ama madakwa mə̀kəs aaha a dzà aɗəm i ŋgar ka, dukw ana a riŋ ihər a ndze a dər dze ya." 5Gà àsìŋ gà mburma a riŋ ìŋgal ti tsik aà ga Mbulum batsàh ŋa ata, ta gwa: "Ga aaha a tsàhən ka, hinne nda gà kur ana tə zlàzl dər a tèkeɗè, tìtiw tìtiw lèlè, dìte nda gà dukw ana tə dzàya a Mbulum məfara ŋa aà megè ìmir ga ata ya." 6Ama Yesuw a gwaɗa a tar: "A pat ŋgìɗ ka, ki ŋgetwim a a kur ika gər biy ŋgìɗ asa tsà. Ti ta mbezle a dər mbà ka, lehèɗ lehèɗ kweleŋ fètìte." 7Gà mburma ana tar riŋ i tə̀v ŋgar ata ya, tə tsàm ahər, ta gwaɗar: "Əbay, ndeɗime na bazlam yak ata kà tsik a, a ta ge a ba dze ya? Dìte meme na mìi sir a dər ka, gà dukw ata tàa à mege ba ya?" 8Yesuw a gwaɗa a tar aaka: "Gwim metsèhe lèlè, wùra ma ta baza a kurum za tsà. Aɗàbà gà mburma hinne ti dere a a tə̀v kurum a, ti zle akaba a zləm gà, dìte ta gweɗe a kurum a, ku weke: 'Iye ka, ŋgat ŋa, araha pat ŋa aka sle kuɗa.' Ama ka, ka tə zazamum tar tsà. 9Alə̀ka na kàa tsarakum gà gùvəl nda gà mburma ana ti neyeba a are ya, aka ndzera ka, ka ta gwim magə̀ɗa ɓàv tsà asa. Aɗàbà gà dukw ata, say ta ge a ba fit dzekwiŋ. Ama mandə̀vandə̀v gər àhə̀ɗ ka, aka sle zùkw tsà na taŋa ya." 10I dəba ŋa ya, a gwaɗa a tar asa: "Gà kwite ŋgìɗ pàmpàm ta ge a gùvəl nda gà biy ŋgìɗ. Gà gawla ə̀bay ŋgìɗ ta ge a gùvəl nda gà biy ŋgìɗ pàm asa. 11I gà kwite ŋgìɗ pàmpàm, wàkit wàkit àhə̀ɗ a ɓezle a nda medzedzere hinne. Gà may nda gà dukw məmə̀ta ŋgìɗ hinne ti ta geye a ba i gà kwite ŋgìɗ pàmpàm, ku mege i ŋga tserdze. Ta ŋget a a gà dukw menè aà mburma ana gà bàba ŋa ya, aà gə̀zà mbulum, ta ge a magə̀ɗa hinne ya. 12Ama ə̀lə̀k gà dukw ata ti ti ndzere a ka, say gà mburma ta gese a kurum, tì sèwèr a kurum a are hinne məfara ŋa dzekwiŋ. Ti ti de à kurum a a ga mahàmà a Mbulum a, ta ge a kurum a sèriyè. I dəba ŋa ya, ti dzè a kurum a dàŋgay kuɗa, agəra ìye. Ti de à kurum a aka miɗ gà ɓə̀zla makwàrà mburma, nda gà aka miɗ gà ə̀bay gà bàba ŋana mbàŋa. 13Dìte i fata ya ka, kurum tèkeɗè, ki ŋgetwim a vatwa aà megè sìda gà lèlè ika miɗ tar kuɗa. 14Ama mum aàba à àrə̀v lèlè dàgà aà kinèhe ya, ka tə dzalum duwa agəra bazlam ana ki ti tsikwim a ikaba ya tsà. 15Aɗàbà ìye ŋana i ti ɗif a kurum a à bazlam, nda metsèhe ana ki ta bwim a dər aà gà ɓə̀zla gùvəl kurum a, dìte ka, ti sle aà meŋgete a vatwa aà metsìkè kurum bazlam ŋgìɗ asa tsìye. 16Ku mege gà tsir kurum, nda gà dàmər dìnde kurum, nda gà gwala kurum, nda gà masla kurum tserdze tèkeɗè, ti ta ge à kurum a ɗaf a gà ɓə̀zla gùvəl kurum. Ti ta bets a gà àsìŋ ŋa ika màgə̀r kurum a. 17Gà mburma tserdze, ku weke tèkeɗè, ti ne a kurum a are, aɗàbà ana kurum gà mburma gà ya. 18Ama kəla ka, àmbə̀z gər kurum ilik a dzeye a tsìdze. 19Mərum àba lèlè, kərgà taŋa ya na ki ta mbilwim a à ba kurum a." 20"Na kàa ŋgatum a gà ɓə̀zla gùvəl, tàa lawara Yeruzalem ka, ki sirwim a dər ka, tàa à mimbezle dər kuɗa. 21A pat ata ka, say gà mburma ana i Yuda ya tserdze, tə̀ tə̀z ndàra aà kwite. Ama gà mburma ana i màgə̀r kwite Yeruzalem a tèkeɗè, tə dara iɗəm a, tə da dìriŋ. Dìte gà na i dala ŋana ya tèkeɗè ìbam, tə tə da a màgə̀r kwite ata tsà mbàŋa asa. 22Aɗàbà pat ata ka, pat ana Mbulum a ge a ter a sèriyè ya, dìte dukw ana gà ɓə̀zla məmà à guma ŋgar ti tsik akahər ata i wàkità ŋgar a, ma ne ndzer kuɗa. 23Mesèwère are ndeyndey ŋana ka, biy gà mə̀kəs ana nda gà huɗ i gər a, kige tsà, nda gà na ika ahər a. Mesèwère are ata a ta ge a riŋ hinne ika àhə̀ɗ aaha, aɗàbà Mbulum a ta pèt a à megè àrə̀v ŋgar a tə̀v gà mburma ana i faha ya. 24Gà mburma ata tə sər Mbulum tsìye, ti ta bets a gà àsìŋ ŋa nda màsalamà, dìte gà mìsle ŋgìɗ ta gese a tar, ti de à ter a ku mege aka àhə̀ɗ awara tserdze. I dəba ŋa ya, ta mbìɗehe a ba a Yeruzalem, ti nis a à tə̀v ata. Ti ndze a i fata, haa a tə̀v ana pat tar aka ndə̀v a." 25Yesuw a gwaɗa a tar asa: "A pat ana gà dukw ata tàa dzà ahər ba ya ka, gà duwa pàmpàm tà pèt a àba i tə̀v gà pat nda kiye, nda gà màwùsàwus a. Dìte a ge a ka, huwwa kàmala himbiɗ ana a ta ɓezle a à yam i dùlùv, a tsele akaba a ya. Magə̀ɗa ŋa à slìɓe a za iba gà mburma ana ika gər àhə̀ɗ tserdze ya, agəra gà dukw ata. 26Gà mburma ti ta mete a àrə̀v fit agəra magə̀ɗa gà dukw ata ti ta geye a ba ika gər àhə̀ɗ a. Aɗàbà gà dukw ana a riŋ madzàvà ŋa aà gə̀zà mbulum a, ti lekeye à ba a gà gər ŋgwir ŋgwir ŋgwir ŋgwir. 27I dəba ŋa ya kuɗa ka, gà mburma ta ŋgetiŋŋa, a ìye, wùr ana a dara i tə̀v Mbulum a. I dere a ka, nda hùlɓùkw a, nda ndzə̀ɗa Mbulum a hinne, dìte nda mezlìbe gà ana tì zlìb a à ìye ya. 28Alə̀ka na kàa ŋgatum a gà dukw ata tàa dzà ba aà madàra ka, hitswim, kà ndzə̀kum gər aà mbulum, kà mùm aàba aà àrə̀v lèlè, aɗàbà Mbulum aka à mimbile à kurum kuɗa na taŋa ya." 29I dəba ŋa ya, Yesuw a tsik a tar bazlam ŋgìɗ ndaka bazlam minew pàm asa. A gwaɗa a tar: "Sàmatum dìzl ɗaf gùrùv aaha nda gà àsìŋ gà dìzl ɗaf ŋgìɗ pàmpàm a kwaŋ. 30Aɗàbà na kàa ŋgatum a tar, tà gègìriŋa, dìte tì dzè a ba aà mibize nda mewiɗe ka, ki sirwim a dər ndzer, taŋa ka, viye aka à mege. 31Kàmala taŋa ya mbàŋa, na kàa ŋgatum a gà mesèwère are nda gà dukw ata pàmpàm tàa ndzera ka, ki sirwim a dər ndzer, mekwere Əbay Mbulum ana a kwere ya, aka à meslele mbàŋa. 32Iye ihər i tsik a kurum a nda ndzer: Gà mburma ana kinèhe ya ka, ta mete a zùkw tsà, say gà dukw ata tàa ndzera dzekwiŋ, dìte ta metiŋa. 33Gà kuvəl mbulum nda gər àhə̀ɗ ka, tì ndìviŋa. Ama bazlam gà ka, à ndìv a tsà, a ndze a aà biybiy." 34"Gwim metsèhe, kaslum ba kurum, ka ta kwayum tsà. Ka ta gwim muburnun tsà, dìte ka tə dzalum gà gər aka dukw gər àhə̀ɗ tsà asa. Aɗàbà gà dukw ata na ta ge a madzək a metsèhe kurum a. Na kàa kaslum ba tsà, dìte kurum tèkeɗè, aà gà dukw ata mbàŋa ka, pat ana a dere a ya ka, gər melek, ki sirwim a aà pat ŋa tsà. 35Aɗàbà pat ata a lere a à mburma ana ika gər àhə̀ɗ tserdze ya ka, kàmala ɓele ana a mbezle a aka kwàhum a. 36Ka ndzwim are tsà, hamum kə̀la pat, dìte ka, ka ŋgatum ndzə̀ɗa aà mibe dər i tə̀v gà dukw ata tserdze ti dere a ya. I dəba ŋa ya, ki ta hitswim a aka miɗ gà lèlè, ìye, wùr ana a dara i tə̀v Mbulum a kuɗa." 37I huɗ mendze Yesuw ana a ndzawa i fata ya ka, ndaapat ŋana ka, a dzeŋgewa guma ŋgar a mburma i ga Mbulum batsàh ŋana. Alə̀ka hàwa aka ge ka, a debe a a dìyes dìzl ɗaf ndzendzebìre ata, aà mehine i fata. 38Dìte i mèkwède hèdwe asa ka, gà mburma tserdze tə dawaha a ga Mbulum batsàh ŋa ata, aà madzà zləm a dukw ana a tsik a ya.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\