LUKA 22

1Alə̀ka megìrìve gà Yahuda ana tə zalar Paska ya ka, aka à mendzera. I tə̀v ana aka ndze aɗəm a ka, tə zəmawa dukuməŋa a riŋ, giɗe ikəka tsà, na dìte a kwese a tsìye. 2I fata ya ka, gà bàba gà ɓə̀zla mandə̀và kuɗa a Mbulum nda gà ɓə̀zla medzèŋgè məpàlà àhəm Mbulum, ti yaha vatwa aà makə̀ɗà Yesuw. Ama ka, ta ge magə̀ɗa asa, agəra gà mburma ana mayàhàba gər ŋa a riŋ hinne ya. 3Alə̀ka i dəba ŋa ya, ə̀bay sitene a pə̀ts a gə̀zlə̀ŋ a Yudas ana tə zalar Iskariyut i lìwiŋ gà ɓə̀zla mazàzàmà Yesuw a kurwa gəra sula ŋana ya. 4A da a tə̀v gà bàba gà ɓə̀zla mandə̀và kuɗa a Mbulum, nda gà ə̀bay gà ɓə̀zla makàslà ga Mbulum batsàh ŋana aà madzà akaba bazlam, meme na a sle aà meɗe a ter a à wirwir ŋa ana tà gìs a dər Yesuw a. 5Gà mburma ata ta tsaraka kataya ka, ta ŋgaya ba hinne. Ta gwaɗar i sìda ya: "Mìi dzèk a siŋgwè." 6Yudas a tsaraka taŋa ka, hèlèwrèw a ge metsèhe tsàra, a gə̀s bazlam ata nda maŋgàyà ba lèlè. A daha, a dzà ba aà mayàhà vatwa aà megè tar ɗaf aà Yesuw, a waya, na dìte gà mburma ti sir a ahər a ya tsà asa. 7Alə̀ka megìrìve ana gà Yahuda tə zəmawa dukw ata giɗe ikəka tsìye, pat ana ta bets a gà ɓə̀zà gà təmaŋ aà mede dər ɗaf Paska ya ka, aka ndze aɗəm kuɗa. 8Yesuw a slər gà Piyer nda Yuhana. A gwaɗa a tar: "Dum, ka ti dwim ɗaf Paska ana ki ti zimekwe a ya." 9Gà mburma ata tə tsàm ahər, ta gwaɗar: "A sàsak mìi ti de a ana, a ŋga?" 10A gwaɗa a tar: "Araha, na ki dwim a, kàa ndzwim a huɗ kwite ka, ki lwim a aà wele duwa a riŋ nda gà dzagwaya ika gər, yam iɗəm, a diŋa. Na kàa ŋgatumar ka, zazamum ŋgat a ga ana a de a dər aɗəm a. 11Dìte gwaɗum a mala ga ata: 'Əbay mə̀r a gwaɗak, ga ana mìi ti zim a iɗəm ɗaf Paska nda gà ɓə̀zla mazàzàmà ìye ya ana, awara?' 12Tsam ka, a ɗif a kurum a à huɗ ga ana mazlàzlà ŋa batsàh ŋa ika gər biy ŋgìɗ. Ga ata ka, malàmbàɗà ŋa lèlè. Ki dwim a iɗəm ɗaf ata ka, i fata." 13Gà ɓə̀zla mazàzàmà ŋgat ata ta màh ba, tə da. Tə daha ka, tàa le aà gà dukw ata tserdze ya, kàmala ana a tsik a taraha ya kaɗə̀ŋ. Tə daha, ti de ɗaf Paska ata i fata kuɗa. 14Alə̀ka i tə̀v ana mazə̀mà ɗaf ata a sle ya ka, gà Yesuw tə daha, tə ndzaya a bə̀ɗ nda gà ɓə̀zla meslire ŋgar tserdze. 15A gwaɗa a tar: "I waya mazə̀mà akaba ɗaf Paska aaha nda gà kurum hinne, na ə̀lə̀k i ti sèwèr a are ya. 16Aɗàbà ìye ihər i tsik a kuruməŋa: Ki zimekwe a ɗaf aaha nda gà ìye asa tsà, haa a pat ana mendzìkìɗè ba ɗaf Paska aaha kinèhe ya, a ndze aɗəm a ya." 17A zla kup meɗwìtsè mawà dukw duwa iɗəm makwàsà ŋa. A ge dəraha kəkaàha a Mbulum, a gwaɗa a tar: "Zlum dukw aaha, kà mə̀ndzərum tserdze ika màgə̀r kurum, udzùɓ udzùɓ udzùɓ. 18Iye ihər i tsik a kuruməŋa: I ti se a meɗwìtsè mawà dukw makwàsà ŋa aaha asa tsìdze, haa a pat ana mekwere Əbay Mbulum ana a ta kwere a ya, aka ndzera ya dzekwiŋ." 19I dəba ŋa ya, a zla ɗaf ata, a ge dəraha kəkaàha a Mbulum asa, dìte a sasa ikaba ya, a dzàya a tar. A gwaɗa a tar: "Zəmum. Naha ka, slu ba gà ana i ta vil a aɗàbà kurum a. Gwim dər kàmala taŋa ya aka miɗ aka miɗ, kà tə̀kərawum dər aà ìye." 20I dəba mazə̀mà ɗaf ata ya ka, a zla kup meɗwìtsè mawà dukw makwàsà ŋa ata iɗəm asa mbàŋa, dìte a vəl a tar, a gwaɗa a tar: "Kinèhe ka, sum dukw aaha. Naha ka, mendzìkìɗè ba masə̀ràba Mbulum awiya ŋana ti sir a ba nda gà mburma ya, agəra məmbə̀z ga ana i ti dzèye a dər aɗàbà kurum a. 21Ama fə̀rum aà wele ana, a ta ge a aà ìye ɗaf a ka, araha i faha, ki zimekwe akaba a ɗaf tserdze. 22Iye, wùr ana a dara i tə̀v Mbulum a, i ta mìt a ka, kàmala ana Mbulum a tsik a ndzer kaɗə̀ŋ. Ama wùr ana a ge aà ìye a ɗaf a ka, waya ba ŋgar a." 23Tar ata tserdze ya, tə tsaraka kataya ka, tə dzà ba aà metsìkè ŋa, ika màgə̀r tar ilik ilik tserdze. Ta gwa: "Wànà weke na a ta ge a gà dukw ata ika màgə̀r kwa dze ya?" 24Gà ɓə̀zla mazàzàmà Yesuw ta mbetseba àhəm ika màgə̀r tar hinne aà mesire dər ka, weke na batsàh ŋa ya. Ta gwa: "Weke na a ne a batsàh ŋa ika màgə̀r kwa ya?" 25Yesuw a gwaɗa a tar: "Gà bàba gà ə̀bay ana ika gər àhə̀ɗ ta kwere a mburma nda ndzə̀ɗa, dìte gà ə̀bay ana ti zim a mburma aà swalwa ya tèkeɗè, ta gwa: 'Gà mburma ta gwa aà mə̀r ka, gà ŋgwal ŋa.' 26Ama i tə̀v kurum ka, kataya tə tsà. Wùr ana aka sàsar menè batsàh ŋa ika màgə̀r kurum a ka, say ma ne à gər ŋgar kəlà ŋa ìvaɗ. Dìte wùr ana a sàsar makwàrà mburma ya ka, say ma ne mala meslire kurum ìvaɗ asa. 27Weke na batsàh ŋa kinèhe ya? Wànà wele ana tì lèher a à ɗaf, mandzà ŋa i bə̀ɗ a ya, tsə̀na mala meslire ana a der a ɗaf a ìvaɗ a? Wele ana ta viler a ɗaf tsìye, na batsàh ŋa ya. Ama ìye na kinèhe, ì ne ika màgə̀r kurum mala meslire ya. 28Kurum ka, kà ndzawum nda gà ìye hiywe kə̀la pat i tə̀v medzìkè ana ti dzikewa à ìye ya. 29Ama ìye tèkeɗè ka, i ti sese a kurum a mekwere Əbay Mbulum Tsir gà, kàmala ana ŋgat a sèsiŋ a mbàŋa. 30Alə̀ka i tə̀v ana yàa da a mekwere gà ya ka, ki ti zimekwe a dukw mezime nda masà duwa i tə̀v ilik ŋa nda gà ìye, dìte ki ti ndzwim a aka tə̀v mendze ə̀bay aà megè sèriyè gà gwala gà Israyel ana kurwa gəra sula ya." 31I dəba ŋa ya, Yesuw a gwa asa: "Simun, Simun. Araha, ə̀bay sitene aka ŋgat vatwa aà medzìkè à kurum. A ndzìk a ikaba kurum a, kàmala himbiɗ ana à ndzìk a ikaba gà dzəndzar nda daw a. 32Ama kəlà ka, yàa hama a Mbulum agəra kər, dìte ka, ka miyak à megìse ana kə̀ gə̀s ŋgat a kweleŋ tsà. Dìte i tə̀v ana, àlə̀ka, kàa màra a tə̀v ga ya ka, ki ta vil a ndzə̀ɗa a ba a gà dàmər yak mbà." 33Piyer a gwaɗar aaka: "Batsàh ga ŋa, ìye ka, yàa hàdzàl ba gà, ki tème a a dàŋgay ka, məmà. Ku mege ki meteme a tèkeɗè ka, aka ndə̀v pəra." 34Yesuw a gwaɗar aaka asa: "Piyer, ìye ihər i tsikik a ka, ndzer: Ələ̀k guŋgwazl a ti tiwe a mbakum ka, kàa gwa, medzige màkər, ì sər Yesuw tsà." 35Alə̀ka i dəba ŋa ya, Yesuw a gwaɗa a gà ɓə̀zla mazàzàmà ŋgat ata tserdze ya kuɗa: "Aka ana ì slər kurum ze siŋgwè, ze kìywa, ze tsàpà ya ana, wànà kàa ŋgatum duwa tsìye?" Ta gwaɗar aaka: "Haya, màa ŋgat, kuɗa duwa aka ge a mə̀r tsà." 36Dìte a gwaɗa a tar asa: "Ama kinèhe ka, wùr ana siŋgwè aà ŋgat a ka, say mà ndzə̀k dər kuɗa na ki tèkwe a ya, dìte wùr ana kìywa ŋgar a riŋ a ka, ma zla dər asa mbàŋa. Wùr ana bə̀la màsalamà aà ŋgat tsìye ka, ma kal à petek ŋgar, dìte mà sə̀kəm dər. 37Aɗàbà ìye ihər i tsik a kuruməŋa: Say bazlam gà ɓə̀zla məmà à guma Mbulum ana ti tsik aà ìye i wàkità Mbulum a ka, mà ndə̀v àba fit. Bazlam ŋa a gwa ka: 'Tàa ɗama ŋgat a lìwiŋ gà ɓə̀zla məbàtsà mburma.' Dukw ana ta wetse agəra ìye ya tserdze ka, a ge a ba kinèhe kaɗə̀ŋ." 38Gà ɓə̀zla mazàzàmà ŋgat ta gwaɗar: "Əbay, Batsàh mə̀r ŋa, araha, kwa riŋ nda gà màsalamà sula." A gwaɗa a tar aaka: "Taŋa ka, aka sle." 39Alə̀ka Yesuw a dara i fata ya, a da aà kwite ndzendzebìre, kàmala ana a gewa dər a. Gà ɓə̀zla mazàzàmà ŋgat tə də̀ɗ aaka. 40Ti ndzeha a fata ka, a gwaɗa a tar: "Hamum a Mbulum, dìte medzike ana ti dzik à kurum a ya ka, ka ti dzeywim iɗəm a tsà." 41I dəba ŋa ya, a sìrìk i tə̀v tar a ə̀zaɗ zàakwa. A daha, a dzà gùrmits a bə̀ɗ, a hama a Mbulum. 42I huɗ meheme ŋgar ata ya ka, a gwa: "Tsir gà, na mege kà waya ka, zla aà ìye mesèwère are ana i ti sèwèr a are ya te. Ama ki ge a ka, kàmala ana a sàsak a, tsə̀ka, kàmala ana a sèsiŋ a tsà." 43 45A hamar àba ya lèlè ka, a mbə̀ɗ gər a tə̀v gà ɓə̀zla mazàzàmà ŋgat ata. A daha ka, tar riŋ tàa ndzeye are, tàa mata à matsə̀ɓatsə̀ɓ. 46A gwaɗa a tar: "Aàmala na kà ndzwim are ya? Ŋgùlùm hitswim, ka hamum a Mbulum. Dìte medzike ana ti dzik à kurum a ka, ka ti dzeywim iɗəm a tsà." 47I tə̀v ana ŋgat a riŋ ihər à fèfil a mbà ya ka, gà mburma hinne tə daha. Yudas, wele ana ilik ika màgə̀r gà ɓə̀zla mazàzàmà ŋgat ana kurwa gəra sula ya, na a ndzə̀kaha tar, a ndza a taraha aka miɗ a. A sìrìkaha a tə̀v Yesuw aà meger wusa nda mendzìwìɗèba àhəm. 48Ama Yesuw a gwaɗar: "Yudas, wànà a sàsak ki ge a aà ìye ɗaf, aà ìye, wùr ana a dara i tə̀v Mbulum ana, say nda mendzìwìɗèba àhəm kataya ya?" 49Gà mburma Yesuw ta ŋgat a gà dukw ata ta ge a kataya ya ka, ta gwaɗa a Yesuw: "Wànà mi tsala iba gà wele aaha nda màsalamà ya ya?" 50Mìsle ŋgìɗ ilik ika màgə̀r gà ɓə̀zla mazàzàmà ŋgat ata ya, a daha tsàra, a lak a mala meslire batsàh mala mandə̀và kuɗa a Mbulum duwa pats, a sàs ihər zləm ahər mezime ya nda màsalamà ya. 51Ama Yesuw a gwaɗa a tar: "Miyakum à tar, ka fàfəlum a tar tsà, aka ndə̀v pəra." A daha, a lə̀m ahər, a làmbaɗa dər lèlè tsàra. 52I dəba ŋa ya, Yesuw a gwaɗa a gà mburma ana tə daha aka magə̀sà ŋgat a, a gà ə̀bay gà ɓə̀zla mandə̀và kuɗa a Mbulum nda gà ə̀bay gà ɓə̀zla makàslà ga Mbulum batsàh ŋana, dìte nda gà bàba gà mburma ana ta kwere a gà Yahuda ya tserdze: "Kà dumara naha kataya nda gà màsalamà, nda gà matàkwàzum ana, aà megìsè ìye ya? Wànà kàmala ana ìye ka, mala akəl a yà? 53Kə̀la pat kà ndzawukwa nda gà ìye i ga Mbulum batsàh ŋana, dìte ka, kwets kàa gìswim ìye ɓàv tsə̀na, meme? Ama kinèhe ka, aka ndze aka ahər ŋa biy kurum, aɗàbà ana Mbulum a vəl vatwa a wele ana i lùvuŋ a, na dìte ki gìswim a dər ìye ya." 54I dəba ŋa ya, ta gə̀s Yesuw kuɗa. Tə da à ŋgat a ga a bəra batsàh mala mandə̀và kuɗa a Mbulum. Piyer a zazamaha tar i dəba ya dìriŋ, na i tə̀v ana ti de a dər a. 55Ti ndzeha a fata ka, Piyer a daha, a pə̀ts a ga, a ndza a bə̀ɗ aà akwa a riŋ məvàtà ŋa ika vàràvàdà i huɗ ga. A ndza aà akwa ata ka, a tsaka gà àsìŋ gà mburma na tar riŋ tà vèt a ba a akwa ata ya. 56Daala duwa a riŋ mala meslire mala ga ata, a ŋgat a Piyer ana mandzà ŋa aà akwa ya ka, a fə̀r ahər ìzliɗ ìzliɗ lèlè. A gwa: "Wele aaha ka, tə ndzawa ka, nda gà ŋgat dze mbàŋa dìgiy." 57Ama Piyer a ɗe bərakə̀zəm a Yesuw, a gwaɗa a daala ata: "I sər wùr aaha tsà, də̀m gà." 58Zàmma tsə̀ka, mìsle ŋgìɗ a ŋgatar asa ka, a gwaɗar: "Kər tèkeɗè ka, mburma ŋgar mbàŋa." Ama Piyer a gwaɗar aaka: "Awaŋ, ìye ka, ì sər ŋgat tsà welè." 59Zàkwayiya, a ge ndzemdè ilik ka, wele ŋgìɗ a gwa: "Gà wele aaha ka, tə ndzawa ka, məmà tiya, aɗàbà ŋgat tèkeɗè, gà Galile mbàŋa." 60Ama Piyer a gwaɗar aaka: "Lalalala, ìye ka, ì sər dukw ana a sàsak aà metsikiŋ a tsà, na kər a." I tə̀v ana ŋgat riŋ aà mifèfile mbà ya ka, guŋgwazl a dzà ba aà tuwa kuɗa. 61I dəba ŋa ya ka, Batsàh kwa ŋa a mbə̀ɗ àba, a fə̀rra aà Piyer a. I fata ya tsàra ka, bazlam ana Batsàh kwa ŋa a gwaɗar: Ələ̀k guŋgwazl a ti tiwe a ka, kàa gwa medzige màkər, ì sər Yesuw tsìye ka, aka màrra a gər a. 62Piyer a hitse aà mbulum, a dara a bəra ya, a dzà ba aà tuwa hinne. 63Ama gà mburma ana ta kasla Yesuw a, tə sawla ahər hinne. Tə daha, ta gə̀zl ŋgat. 64Ta hə̀ndə̀kar aka are, dìte ta gwaɗar: "Weke na a lakayak a, na kù gwa, ì sər duwa ka, hinne ya?" 65Dìte ti tsikeyer gà bazlam ŋgìɗ nda mendeveye pàmpàm asa. 66Alə̀ka mbulum a də̀v ka, gà bàba gà mburma ana ta kwere a gà Yahuda ya, nda gà ə̀bay gà ɓə̀zla mandə̀và kuɗa a Mbulum, nda gà ɓə̀zla medzèŋgè məpàlà àhəm Mbulum tserdze ti yaha ba gər. Tə daha à Yesuw aka miɗ tar aà megèr sèriye. 67Tə daha, ta gwaɗar: "Wànà kər ana, Kiristi, mala məmbə̀là à mburma ana Mbulum a gwa, i slir a kurumaha a ya ya? Tsik a mə̀r kwaŋ?" A gwaɗa a tar aaka: "Na i tsik a kurum tèkeɗè ka, kwets ki gìswim a tsà. 68Dìte i wiz aà kurum a duwa ilik tèkeɗè ka, kwets ki fèfilwimiŋ aaka a ɓàv tsà asa. 69Ama sərum dər, dàgà aà kinèhe ya, ìye, wùr ana a dara i tə̀v Mbulum a, ìye riŋ mandzà ŋa ika tsèke ahər mezime Mbulum ana a zà gà dukw tserdze ya." 70Tar ata tserdze ya, tə tsaraka kataya ka, ta gwaɗar: "Kər kinèhe ka, Kəla Mbulum kaɗə̀ŋ a?" A gwaɗa a tar aaka: "Kàmala ana kà tsikwim a, ìye ka, Kəla ŋgar kaɗə̀ŋ." 71I dəba ŋa ya, ta gwa: "Ki yehekwe a mala sìda dze ana, aàmala asa ya? Aɗàbà kwa ŋa ka, kàa tsarakukwara mifèfile ana ŋgwala tsà i bazlam ŋgar a ya."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\