LUKA 23

1Alə̀ka i dəba ŋa ya, tar ata gà bàba ŋa tserdze ya, ta hitse aà mbulum, tə da à Yesuw a tə̀v Pilatus, mala sik ə̀bay ana a kwere a àhə̀ɗ gà Ruma ya. 2Ti ndze dəraha ka, tə dzà ba aà masàsà ahər pàrsa hinne ika miɗ Pilatus. Ta gwa: "Mì le aà wele aaha ka, a beye a à mburma kwa a dala. A gwaɗa a tar ka: 'Kà dzùm hàdam a batsàh ə̀bay gà Ruma tsìdze.' Dìte a gwa asa ka: 'Iye ka, Kiristi, batsàh ə̀bay ana Mbulum a ti slirre a tə̀v mə̀r a.' " 3Pilatus a tsam aà Yesuw, a gwaɗar: "Kər ana, batsàh ə̀bay gà Yahuda kaɗə̀ŋ a?" Yesuw a gwaɗar aaka: "Haya, ìye ka, ŋgat ŋa." 4I dəba ŋa ya, Pilatus a gwaɗa a gà bàba gà ɓə̀zla mandə̀và kuɗa a Mbulum ata, nda gà mburma ana dze ya: "Iye ka, ì sər bakal ana wele aaha a ge, dìte ka, sèriyè à gìs a dər ŋgat a tsà." 5Ama ta gwaɗar aaka nda màgàlà hinne asa: "A beye à gà gwala mə̀r a dala nda guma ŋgar tiye wele. A dzà ahər ba ka, ika àhə̀ɗ Galile, dìte araha, a zàzə̀ɗ dərra aka àhə̀ɗ Yuda ya. I dəba ŋa ya ka, a ndze dərra a faha ya asa ana, meme?" 6Pilatus a tsaraka bazlam ata ka, a gwaɗa a tar: "Wele aaha dze ana, gà Galile ya?" 7Ta gwaɗar aaka: "Haya." A tsaraka, Yesuw a dara i fata ya, ika mekwere Hiridus a ka, a zal a mburma, tə da à Yesuw a tə̀v Hiridus. A pat ata ka, Hiridus a riŋ i Yeruzalem mbàŋa. 8Alə̀ka Hiridus a ŋgat a Yesuw ka, a ŋgaya ba hinne, aɗàbà a tsarakawa maɗə̀và zləm ŋgar, a waya meŋgeter zləmana dàgà piŋŋè, àma aka ŋgatar tsà. A sàsar ka, Yesuw ma ge dukw menè aà mburma ŋgar ana a gewa ya, i tə̀v ŋgar i fata tsàra. 9Aka wiz ahər gà bazlam pàmpàm hinne. Ama Yesuw aka fàfəlar aaka tsìdze. 10Gà ə̀bay gà ɓə̀zla mandə̀và kuɗa a Mbulum, nda gà ɓə̀zla medzèŋgè məpàlà àhəm Mbulum tar riŋ i fata mbàŋa, tə daha, tə dzà ba aà meŋgewereha gər ŋgəraw ŋgəraw nda ndzə̀ɗa ika miɗ Hiridus i fata hinne. 11Gà Hiridus nda gà sliwdze ŋgar tə tsaraka gà dukw ata ka, tə sawla aà Yesuw hinne. Ta ger matawak. Ti tike aka ŋgat petek ana ŋgwal ŋa ya, aà masàwlà dər ahər. dìte ta màha à ŋgat a Pilatus. 12I fata ya tsàra ka, gà Hiridus nda Pilatus ti ne nda masla, aɗàbà piŋŋè ka, tə sər ba tsà, ti ne ba are hinne. 13I dəba ŋa ya, Pilatus a yaha gər a gà ə̀bay gà ɓə̀zla mandə̀và kuɗa a Mbulum, nda gà bàba ŋa ana ta kwere a gà Yahuda ya, dìte nda gà mburma tserdze. 14A gwaɗa a tar: "Kà zlwimiŋara wele aaha ya ka, kù gwaɗum, a beye a à mburma a dala dze ana, araha, yàa wiz ahər bazlam ika miɗ kurum a tserdze ka, kwets yàa le aà bakal i tə̀v ŋgar a, biy na sèriyè à gìs a dər ŋgat a tsà ana, meme? Ki ŋgewimer a gər ka, masak ŋa. 15Dìte Hiridus tèkeɗè ka, aka ŋgat bakal i tə̀v ŋgar a ɓàv tsà asa. Araha, aka màkwara à ŋgat a ana, meme? Kərgà taŋa ya, wele aaha ka, aka ge bakal ana biy mekìɗè dər ŋgat a tsà. 16Ŋgùlùm ka, i gìzl a ŋgat nda megwiymbiɗ, tsam ka, i pìl a dər, ma daba." 17 18Ama tə dzà ba aà metsìkè ŋa nda màgàlà tar ata tserdze ya, ta gwa: "Say mekìɗe iɗəm wele aka ya. Ŋgùlùm pə̀lara ka, à Barabas a ìvaɗ." 19Tsa ta gə̀s Barabas a dàŋgay ka, aɗàbà ana ŋgat i lìwiŋ gà ɓə̀zla menè are a ŋgumna ana ta ge ahər ɗa maaga, ta kə̀ɗ mburma ya. 20Ama ka, Pilatus a fàfəl a gà mburma ata asa, aɗàbà a sàsar məpə̀là à Yesuw pəra. 21Dìte gà mburma ata ta gwaɗar aakaha nda màgàlà gər melik tsàra: "Ndwandway ŋgat aà dìzl magə̀làwà ŋa, aà dìzl magə̀làwà ŋa." 22Pilatus a gwaɗa a tar aaka məmàkər ŋa asa: "Wànà a ge dze ana, dukùla na ŋgwal ŋa tsà kataya, dìte ka, araha kwets, ìye ka, yàa ŋgat bakal ŋgar ana biy mekìɗe ahər ŋgat a tsìye ya? Ŋgùlùm ka, i gìzl a ŋgat nda megwiymbiɗ, tsam ka, i pìl a dər, ma daba." 23Ama tar ka, ta gə̀s tsà. Tar riŋ aà metsìkè ŋa nda màgàlà sah i ba tar a. Ta gwa: "Say tə ndwandway ŋgat aà dìzl magə̀làwà ŋana ndzer pəra." Agəra bazlam tar ata huwwa ya ka, aka ge zləm a Pilatus. 24A gə̀s mifèfile tar ata mbàŋa. 25A vəl a tar Yesuw a ahər, aà megè dər dukw ana a sàs a tar a kuɗa. Dìte a daha, a pə̀l a tarra à wele ana ndeɗiŋa, ta gwaɗar, pə̀l dər i dàŋgay, a ne are a ŋgumna, a kə̀ɗ mburma ya. 26Alə̀ka i tə̀v ana tar riŋ ti de a à Yesuw a tə̀v ana ti ndwendwey a ŋgat a ka, tàa lə̀ma aà vatwa nda gà wele duwa, gà Kirene, tə zalar Simun. Ŋgat a riŋ à mère a i dala ya. Gà sliwdze ata ta hitse à ŋgat, ta fàr aaka ndzə̀ɗa aà mazlà dìzl ata ti ndwendwey ahər a Yesuw a, dìte ma zazam dəraha Yesuw i dəba ya. 27Gà mburma hinne tə zazam Yesuw i dəba ya mbàŋa. Gà mə̀kəs ana i màgə̀r tar a hinne, tar riŋ ta bets a ba nda gà tuwa. 28Ama Yesuw a mbə̀ɗ àba a tə̀v tar, a gwaɗa a tar: "A kurum gà mə̀kəs aaha ɗa i Yeruzalem a, ka tuwum agəra ìye tsà. Tuwum ìvaɗ ka, agəra ba kurum, nda gà ɓə̀za kurum. 29Aɗàbà pat mesèwère are a dere a ka, ti ta gweɗe a: 'Gà mə̀kəs ana gà ɓə̀za tar a riŋ tsìye, nda gà na tàa ŋgat aà are a kəla ya, tàa vəl àwàh tar a kəla ilik tsìye ka, ta ŋgaya ba.' 30Dìte gà mburma ti ti weye a na gùrum mə mbazla aka tar a te. Dìyes ìbam, mə̀ mbə̀s ba aka tar mbàŋa. 31Na ti sès a dìzl ɗaf ana dzìn ŋa ya, aà mede dər duwa kataya ana, dìte meme na ti ta ge a nda gà makùlà ŋana seyiŋ a?" 32Ama tə ndzə̀k akaba gà ɓə̀zla bakal sula mbàŋa aà mendwendweye tar aà dìzl magə̀làwà ŋana nda gà Yesuw dze. 33Ti ndze a tə̀vəməŋa a riŋ tə zalar "Atasl gər" ka, tə ndwandway Yesuw aà dìzl magə̀làwà ŋana, dìte tə ndwandway ahəraha gà mìsle ŋgìɗ aaha sula ya, a tsaka ŋgar a fata asa mbàŋa. Ilik aka tsèke ahər mezime ŋgar, ilik ŋa aaha aka tsèke ahər gùla ŋgar. 34Yesuw a gwa: "Tsir gà, pə̀l a tar à bakal tar, aɗàbà tə sər dukw ana ta ge a ya tsà." Gà mburma ana tə ndwandway ŋgat a, tə dzàya ikaba petek ŋa ya ika màgə̀r tar, dìte ta ge tsetse, ta gwa: "Ŋgadà weke na a ŋget a ya?" 35Gà mburma tserdze tar riŋ tà fìr aà teriŋa. Gà ə̀bay gà Yahuda tə sawla ahər, ta gwa: "Aka mbala à gà mburma pàmpàm hinne ka, àma mə mbəl à ba ŋgar ŋa te, na ŋgat ka, Kiristi, mala məmbàlà à mburma ana Mbulum a zla i lìwiŋ mburma ya, a gwa, i slir a kurumaha a ya ya?" 36Gà sliwdze tèkeɗè, tə sawla ahər mbàŋa. Ti sìrìkeha a tə̀v ŋgar aà sik ŋa a fata. Dìte tə dzakaraha meɗwìtsè mawà dukw ana makwàsà ŋa, a ndza ndùlàkə̀kka ya. 37Ta gwaɗar: "Na kər ka, batsàh ə̀bay gà Yahuda kaɗə̀ŋ ka, mbəl à ba yak kuɗa." 38Ta wetse bazlam ŋa, ta gwa: "Əbay gà Yahuda na naha ya." Ndàp ti tike aà maàdwà ŋana. 39Mìsle ŋgìɗ ika màgə̀r gà ɓə̀zla bakal ata tə ndwandwayaha tar a tsaka ŋgar a ka, a ndavayar hinne mbàŋa, a gwaɗar: "Naha ana, kər ana kù gwa ka, ìye Kiristi, mala məmbàlà à mburma ana Mbulum a gwa, i slir a kurumehe a ya ìbam a? Mbəl à ba yak kuɗa tsìye, dìte ka mbəl à mə̀r mbàŋa ya." 40Ama biy ŋgìɗ aaha a mà à bakal a wele ata, a gwaɗar: "Magə̀ɗa Mbulum a gek ti tsìye, ma ana, kinèhe ki sèwèreme a are kàmala ŋgat ana, meme? 41Aɗàbà ma ka, ki sèwèreme a are ka, ndzer ndaka vatwa ŋa, ta gema gà dukw aaha kataya ka, aɗàbà ana kàa gema gà dukw ana ŋgwala tsìye kaɗə̀ŋ. Ama ŋgat ka, bakal ŋgar a riŋ tsìdze." 42I dəba ŋa ya, a gwaɗa a Yesuw: "I ta mə̀tsak gər tsà, Yesuw, na i tə̀v ana ki ti ne a batsàh ə̀bay a." 43Yesuw a gwaɗar aaka: "Iye ihər i tsikik a nda ndzer: Mbakum aaha kinèhe ya, ki ti ndzeme a a tə̀v ŋgwal ŋa ana awiya ŋa i mbulum a, nda kər məmà." 44- 45Zàkwayiya ka, màgə̀r pat a ge. Tìtìktìk hə̀və̀ɗ a ge ika àhə̀ɗ ata. Are a da aàba ya asa tsà, haa pat a ge metsìɓehe gùzum ìde. Petek duwa a riŋ i ga Mbulum batsàh ŋa ata madànà ŋa aà mbulum, a tayara ba ya kwàŋŋa. 46Yesuw a wideye, a gwa: "Tsir gà, i misek a à mesife gà ka, a ahər yak." I dəba bazlam ŋgar ata ya ka, a mə̀t kuɗa. 47Əbay gà sliwdze gà Ruma ana ti tike aà makàslà Yesuw a, a ŋgat a dukw ana a ge ba ya ka, a zàmbaɗa a Mbulum. A gwa: "Wele aaha ka, ŋgwal mburma ndzer kaɗə̀ŋ." 48Dìte gà mburma ana tə daha tserdze aà məfə̀rà aà dukw ana a ge ba ya ka, a zlaŋa tar hinne mbàŋa. Ta mbə̀ɗ gər a dəba nda malàkàyàba dər a gə̀zlə̀ŋ, kàmala megweɗe ya: Hey, hey, hey, ta kə̀ɗ naha ka, ŋgwal mburma. 49Gà mə̀kəs ana tə zazamaha ŋgat dàgà à gər ana ŋgat i Galile mbà ya, ta hitse dzìrìk dìriŋ nda tə̀v tar ata zàakwa, aà mifìreha aà dukw ana a ge a ba ya, tar nda gà na tə sər Yesuw a tserdze mbàŋa. 50- 51Wele duwa a riŋ i fata mbàŋa, zləm ŋgar Yasufa. A dara i kwite gà Yahuda duwa a riŋ tə zalar Arimatiya. Wele ata ka, ŋgwal mburma ndzer, a riŋ a bebe a mekwere Əbay Mbulum ana a kwere a gər àhə̀ɗ mbà ya ka, lèlè. Ŋgat ka, i lìwiŋ gà bàba gà mburma ana ta kwere a gà Yahuda ya. Ama ŋgat ka, aka gə̀s dukw ana gà àsìŋ gà bàba gà mburma ŋgìɗ ti tsik aà Yesuw nda dukw ana ta ger a tsà. 52A da a tə̀v Pilatus. A daha, a wiz ahər məmə̀ta Yesuw. 53I dəba ŋa ya, a pə̀lara məmə̀ta Yesuw aà dìzl a kuɗa. A daha, a zla petek tìv, a mbe ahər kuɗa. I dəba ŋa ya, a zla a bìye, melè ŋa i giseh a, i tə̀v ana gìrdzìdzìhhe ya. Aɗàbà tar ka, ti leyewa àba dìve ya. Dìte dìve ata ka, awiya ŋa, tàa tike aɗəm wùra ilik tsà. 54Ama pat ata ka, kwaskwa zləma, a zeha ndzemdè hinne asa tsà na mesìfìkà ba gà Yahuda a ndze aɗəm a ya. 55Gà mə̀kəs ana tə zazamara Yesuw dàgà i Galile ya, tə da nda gà Yasufa. Tə daha, tə sàmata Yesuw ana ti zle a a bìye ya. 56I dəba ŋa ya, ta mbə̀ɗ gər a ma. Tə daha, ti deye gà mal nda gà wirdè ana a ze hwaŋŋà lèlè ya, ta waya mibèhe aà məmə̀ta Yesuw. Ama a pat səbədà ka, ti sìfìk ba kàmala ana məpàlà àhəm Mbulum a tsik a tar a.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\