LUKA 24

1Alə̀ka mbulum a də̀v a pat ladà i mèkwède ka, gà mə̀kəs ata ta wilera i ga ya, tə da aka dìve. Tə ndzaka dər gà wirdè tar aaha ti de ya. 2Tə daha ka, ta ŋgat a beliŋ ana ta hə̀ndə̀k dər ahəraha ya, dzèŋŋe aà gùva ŋa. 3Tə daha, ta patsa a dìve ŋa ka, tàa leha aɗəm à məmə̀ta Yesuw Batsàh kwa ŋa tsà. I fata ya ka, a mà a tar dər gə̀rəŋ gə̀rəŋ, tə sər dukw ana ti dzele a ya tsà. 4I tə̀v ana tar riŋ ti dzele a gà gər kataya ya ka, gà wele duwa sula ta pàt a tar àba. Tə daha a tə̀v tar nda gà petek herrè ŋa tizlzlè. 5Ta ŋgat a gà wele ata ka, tə dzà ba aà medzedzere hinne, luz luz tə dzàya dər gər a bə̀ɗ. Gà mburma ata sula ya, ta gwaɗa a tar: "Aàmala na ki yehwim a wele ana nda gà mesife ya, a lìwiŋ gà məmə̀ta asa ya? 6Ama ka, ar ɗa i faha tsà, aka mbəlara i məmə̀ta ya. Dzalum aka dukw ana a tsikewa a kurum akahər ana ŋgat i Galile mbà ka, a gwa: 7'Say tà gìs a ìye, ìye, wùr ana a dara i tə̀v Mbulum a, tà vil a ìye a ahər a gà ɓə̀zla bakal, ti ta ndwendwey a ìye aà dìzl magə̀làwà ŋa, dìte i huɗ mehine màkər a ka, i mbilere a i bìye ya asa.' " 8I fata ya ka, bazlam Yesuw ata a tsikewa a tar a, a mà a tarra a gər a kuɗa. 9Tə da i tə̀v dìve ata ya, tə daha, tə ɗama gà dukw ana ta ŋgatar a, nda na tə tsaraka ya, a gà ɓə̀zla mazàzàmà ŋgat aaha ti zeha kurwa gəra ilik a, dìte a gà àsìŋ gà mburma ana tə zazam Yesuw a mbàŋa. 10I lìwiŋ gà mə̀kəs ata ka, gà Mariya ana a dara i Magədala ya, nda Yuwana, dìte nda gà Mariya məmər Yakuba. Tar nda gà àsìŋ gà mə̀kəs ŋgìɗ tserdze, tə ɗama gà dukw ata a gà ɓə̀zla meslire Mbulum. 11Ama gà wele ata tə tsaraka bazlam tar ata kataya ka, ta gə̀s tsà. Ta gwa: "Ti ɗeme a ka, dukw gà falày masak ŋa." 12Ama Piyer ka, a hitse tsàra, a val aka dìve. A daha, zərəɗ a fə̀raha aɗəm ka, a ŋgataha a gà petek ŋa pəra. I dəba ŋa ya, a mbə̀ɗ gər a ma. A daha, a dzala dukw ana a ge ba ya ka, a ge ahər kàmala dukw menè aà mburma ya. 13A pat ata ka, gà ɓə̀zla mazàzàmà Yesuw sula ika màgə̀r tar a, tə da a kwite Imawus ìzaɗ aà Yeruzalem a zàakwa. Na ki de a nda sik ka, a ge a ndzemdè sula. 14I tə̀v ana ta màh ba, ti de a ya ka, tə dzà ba aà mifèfile aka gər dukw ana a ge ba i fata ya tserdze. 15I huɗ madzà akaba àhəm tar ata tar riŋ tì dzè akaba a ya ka, ta fə̀r ikaba ya ka, tsìtsìrhim Yesuw a riŋ i tə̀v tar. Tə da akaba nda gà ŋgat dze. 16Tàa ŋgatar ìbam, àma tə sər ŋgat ana weke ka, tə sər tsà. Ti ne kàmala gà ɓə̀zla gùluf a. 17Yesuw a gwaɗa a tar agəra bazlam tar ata a riŋ ti tsik ahər a ya: "Ki tsikwim a aà la dze ya?" Tə tsaraka kataya ka, dzìrìk ta hitse, matsə̀ɓatsə̀ɓ ŋa a riŋ a wir aà ter a i gə̀zlə̀ŋ hinne. 18Mìsle ŋgìɗ ilik, zləm ŋgar Kilewpas, a gwaɗar: "Kər ana, mbəlakw kəla ya, na i Yeruzalem a? Kàa sər aà gà dukw ana a ge ɗa ba i huɗ mehine aaha ya te tsìye?" 19Yesuw a gwaɗar a tar: "Gà dukùla na a ge ba ya?" Ta gwaɗar aaka: "Dukw ana a ge ba nda tə̀v Yesuw gà Nazaret ana mala məmà à guma Mbulum a. Aɗàbà ŋgat ka, ndzə̀ɗa ŋa hinne nda tə̀v megè ìmir, ku mege nda tə̀v bazlam ika miɗ Mbulum a, dìte ika miɗ mburma tserdze tèkeɗè ya. 20Gà ə̀bay gà ɓə̀zla mandə̀và kuɗa a Mbulum kwa, nda gà àsìŋ gà bàba ŋa ana ta kwere a kwa ya, ta gə̀s ŋgat. Ta ger sèriyè mekìɗe. I dəba ŋa ya, tə daha, tə ndwandway ŋgat aà dìzl magə̀làwà ŋa. 21Ama mə̀r ka, mì dzala, mì gwa aà ŋgat ka, wele ana a ta mbil a à gà Israyel a. Araha mbakum na a ge mehine màkər a, dàgà aà gər ana gà dukw ata ta ge ba ya. 22Kinèhe və̀ɗəna, gà àsìŋ gà mə̀kəs ana ika màgə̀r mə̀r a ka, ta wise a mə̀r gər hinne asa, aɗàbà ndeɗiŋa i mèkwède hèdwe, ta wile aka dìve ŋa. 23Tə daha ka, tàa leha aɗəm aà məmə̀ta ŋgar tsà. Ta màra, tə ɗama a mə̀r ka, ta gwa: 'Gà gawla Mbulum tàa pàt a mə̀r àba, ta gwaɗa a mə̀r, Yesuw aka mbəl. A riŋ ka, nda mesife ŋgar.' 24Mì tsaraka kataya ka, gà àsìŋ gà mburma mə̀r tə da aka dìve ŋa. Tə daha ka, ti le ahəraha kalkal kàmala ana gà mə̀kəs ata tə ɗama a mə̀r a. Ama ka, tàa ŋgat a Yesuw tsà kaɗə̀ŋ." 25I fata ya ka, Yesuw a gwaɗa a tar kuɗa: "A kurum gà mburma ana metsèhe kurum a riŋ tsìye, dìte ka, dukw ana gà ɓə̀zla məmà à guma Mbulum ti tsik akahər ata ya ka, a mbà a kurum a zləm tsà asa ya. 26Wànà kà sərum tsìye, na Kiristi, mala məmbàlà à mburma ana Mbulum a gwa, i slir a kurumaha a ya ka, say à sèwèr a are dzekwiŋ a, dìte ka, a ndze a a tə̀v ə̀bay ŋgar ana gà mburma ti zlìb a à ŋgat a?" 27I dəba ŋa ya, a tsik a tar kuɗa, a ɗif a tar à dukw ana ti tsik aà ŋgat i wàkità Mbulum a. A dzà ahər ba ka, i wàkità Musa ya, haa tsìkw a ndze dər a wàkità gà ɓə̀zla məmà à guma Mbulum ana tserdze ya. 28Zàkwayiya ka, tàa à mendze a kwite ana ti de aɗəm a ya, Yesuw a kəzlaha aà tar a, a ge aà ba kàmala ana a de a aka miɗ a. 29Ama gà wele ata ta gwaɗar: "Ka da i tə̀v mə̀r a tsà, ndzakwa tserdze. Aɗàbà araha, pat aka à medìɗè, dìte hə̀və̀ɗ a ge a dze ana, meme?" Tə daha, ta pə̀ts a ga ana gà mburma ata tə da aɗəm a kuɗa, aà mendze nda gà tar. 30I dəba ŋa ya, tə ndza aà ɗaf a tə̀v ilik ŋa tserdze. I tə̀v ana tar riŋ ti zim a ya ka, Yesuw a zla ɗaf ata aka ahər, a ge dəraha kəkaàha a Mbulum. Dìte a sasa ikaba ya, a dzàya a tar. 31I fata ya tsàra ka, wetititittè tə sər ŋgat lèlè kuɗa. Ələ̀k ta fə̀r ikaba ya ka, a riŋ i tə̀v tar asa tsà, aka məsak à tar. 32Ta gwaɗaba: "I tə̀v ana ndeɗiŋa ŋgat a riŋ a ɗif a ma à dukw ana i wàkità Mbulum aà vatwa ya ana, a məmà dər i gə̀zlə̀ŋ ana də̀ɗə̀ffa tsìye?" 33Gà wele ata ta hitse tsàra, ta mbə̀ɗ gər a Yeruzalem. Tə daha ka, tàa le aà gà ɓə̀zla mazàzàmà Yesuw ana kurwa gəra ilik ŋa ya, nda gà àsìŋ gà mburma tar, mayàhàba gər ŋa i fata. 34Gà mburma ata ta ŋgat a gà wele aaha tsàra ka, tə làh dər aka tar ìvaɗ, ta gwaɗa a tar: "Batsàh kwa ŋa ka, aka mbəlara i bìye ya kaɗə̀ŋ, Simun aka ŋgatar." 35Gà wele aaha ìbam, tə ɗama a tar biy tar ana a ge ba i tə̀v ana tar riŋ ti de a ika vatwa ya mbàŋa. Dìte tə sər dər, Yesuw kaɗə̀ŋ a ka, i tə̀v ana a sasa a tar ikaba ɗaf a. 36I tə̀v ana gà wele ata tar riŋ tà fèfil a mbà ya ka, Yesuw a daha a lìwiŋ gà mburma ata tserdze ya asa. A daha, a gwaɗa a tar: "Mandzà zayzay mege i tə̀v kurum." 37Ta ŋgatar kataya ka, ta ge magə̀ɗa hinne nda medzedzere, aɗàbà ta gwa i tar ka, duwa na taŋa ya. 38Ama Yesuw a gwaɗa a tar: "Aàmala ana ki gwim a magə̀ɗa, ka tikwim ìye aà ahər nda ndzer tsìye? 39Fə̀rum aà gà ahər gà nda sik gà kwaŋ. Iye ndzer dukw gà. Lə̀mum aà ìye, dìte kà sàmatum ba gà kwaŋ. Aɗàbà na mege duwa ka, slu ba ŋgar a riŋ, dìte ka, atasl ŋgar a riŋ tsà. Ama gà biy ga ka, tar riŋ." 40A tsik a tar àba gà bazlam ata ya ka, a pàt a tar à gà ahər ŋgar nda sik ŋgar. 41Ta ŋgatar kataya ka, ti sle aà megìse nda gə̀zlə̀ŋ zùkw tsà. Aɗàbà ta mə̀ts aà maŋgàyà ba hinne, a ge aà tar kàmala dukw menè aà mburma ya. Yesuw a wiz aà tar duwa. A gwaɗa a tar: "Dukw mezime ɗa aà kurum i faha ya?" 42Gà mburma ata tə daha, ta vəlarra mezèha kilif a məvàkà ŋa. 43A zla kilif ata, a pàpə̀ɗ ika miɗ tar i fata. 44I dəba ŋa ya, a gwaɗa a tar asa: "Sàmatum kwaŋ. Aka ana ìye riŋ i tə̀v kurum mbà ya ana, ì tsikewa a kurum tsìye, na dukw ana ta wetse agəra ìye ya? I tsikewa a kurum ka, bazlam ana i wàkità məpàlà àhəm Musa ya, nda biy ana i wàkità gà ɓə̀zla məmà à guma Mbulum a, dìte nda na i wàkità gà dìmis tserdze ya, say a ta ge a ba mbà ya ka, kaɗə̀ŋ." 45Ama ka, aka handaka a tar gər aà masə̀rà gà guma ana i wàkità Mbulum a lèlè. 46Dìte a gwaɗa a tar: "I fata mewètsè ŋa iɗəm ka, say Kiristi, mala məmbàlà à mburma ana Mbulum a gwa, i slir a kurumaha a ya ka, à sèwèr a are hinne, dìte i huɗ mehine màkər a ka, a mbilere a i məmə̀ta ya. 47Dìte i dəba ŋa ya asa, a slir a mburma aà metsìkèyè guma ŋgar a gà mburma, ku mege a ŋga tserdze. Mburma tà mbə̀ɗ à madzàlà gà gər tar, dìte ka, Mbulum à pìl a à bakal tar kuɗa. Tì dzè a ba aà metsìkèyè ŋa ka, i Yeruzalem a, dìte ti de a dər ku mege a ŋga tserdze. 48Ama kurum ka, gà ɓə̀zla sìda gà dukw ata ta geye a ba ya fit dze. 49Ama ka, i slir a kurumara a dukw ana Tsir gà a tsik i sìda ya, a gwa, i ta vil a kurum a ya. Kinèhe ka, ndzum ɗa i faha, haa a tə̀v ana kàa ŋgatum ndzə̀ɗa ana a dere a i gər ŋa i tə̀v Mbulum a." 50I dəba ŋa ya, Yesuw a ndzə̀k tar i huɗ kwite ya, tə da ndàra a kwite Betaniya. Ti ndzeha a fata ka, a zla ahər a mbulum, dìte a pise a tar àhəm. 51I tə̀v ana a pise a tar àba àhəm a ka, a da i tə̀v tar a, Mbulum a zla ŋgat a tə̀v ŋgar a gər ŋa. 52Gà ɓə̀zla mazàzàmà ŋgat ta ŋgatar, a da aà tar a ka, tə dzà gùrmits a bə̀ɗ, tə zàmbaɗa aà ŋgat. I dəba ŋa ya, ta mbə̀ɗ gər a Yeruzalem nda gà maŋgàyà ba hinne. 53Tə dawa a ga Mbulum batsàh ŋa ana i fata ya kə̀la pat, tə zlə̀bawa à Mbulum.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\