LUKA 3

1Akahər ata Yuhana a pàt à ba ŋgar ka, Tiberiyus ŋgat batsàh ə̀bay ana a kwere a àhə̀ɗ gà Ruma ya. Aka ve iɗəm kurwa gəra ə̀zləm. Ŋgat na a tike aɗəm Puntiyus Pilatus ana a kwere a àhə̀ɗ gà Yuda ya. Hiridus i ŋgar ka, ŋgat a riŋ a kwere a àhə̀ɗ Galile. Dàmər ŋgar Filip ìbam, a riŋ a kwere a gà àhə̀ɗ gà Ituriya nda Tərakunitis. Lisaniyas i ŋgar, ə̀bay gà mburma ana ika àhə̀ɗ Abilen a. 2Gà Hanas nda Kayafas ka, tar gà bàba gà ɓə̀zla mandə̀và kuɗa a Mbulum. Akahər ata Yuhana kəla Zakari ka, a ndzawa ka, i kùsak. I dəba ŋa ya, Mbulum a dara, a zalar, a slər ŋgat aà metsìkè bazlam ŋgar a mburma. 3Dìte Yuhana a dzà ba aà meɗìfè dər i gà kwite ana ta mbeha a dula Yurdan a. A gwaɗawa: "Mbə̀ɗum à madzàlà gà gər kurum, dìte i tsilwiɓ à kurum a a yam. Mbulum tèkeɗè, à pìl a à bakal kurum." 4Kərgà taŋa ya, dukw ana Isaya, mala məmà à bazlam Mbulum a wetse i wàkità ŋgar akahər ata ya, aka ndzera. Kàmala ana Mbulum a gwa ka: "Mburma ŋa a riŋ i kùsak, à fèfil a ŋgə̀lakəkkà, a gweɗe a: 'Làmbaɗum àba vatwa a Əbay a gə̀zlə̀ŋ kurum a. Ki fefetwimer a fehhè lèlè. 5Mbə̀sum a gà tulwah gà dìyes, dìte ka mbazlum akaba a gà kwite nda gà ɗùɗùŋgul ana bìye iɗəm a, fèɗìɗe akaba. Làmbaɗum à gà madzàdzàkà gà bàrama, ma da ser lèlè. Kà ndzə̀kum duwa i vatwa ya, mə̀ pə̀l akaba lèlè. 6I dəba ŋa ya, gà mburma tserdze ta ŋgeter a ka, meme na Mbulum a ta mbil a à gà mburma ŋgar a.' " 7Alə̀ka i dəba ŋa ya, gà mburma hinne tə dawaha a tə̀v Yuhana aà ma tsilwiɓ à tar a yam. A gwaɗawa a tar: "A kurum gà palas aaha, weke na a gwaɗa a kurum ka, ki ta beywim a i matsə̀ɓatsə̀ɓ Mbulum ana a dere a mbà ya seyiŋ a? 8Ama kinèhe ka, gwim gà megè ìmir ana gà mburma ta ŋgeter a, dìte ti sir a dər ka, madzàlà gà gər kurum aka mbə̀ɗ a tə̀v Mbulum a dzekwiŋ. Ku gwaɗum ka, làŋa Abəraham batsàh tsir mə̀r ana, duwa à lìm a aà mər ana, meme ya tsà. Aɗàbà ìye ihər i gweɗe a kuruməŋa: Mbulum a sle a aà mene à gà kur aaha gà gwala Abəraham mbàŋa. 9Iye ihər i gweɗe a kurum a asa: Ku kinèhe tèkeɗè, zlaba a riŋ matàslà ŋa hàpə̀pə̀pa na tì sès a dər dìzl ɗaf a. Aɗàbà taŋa, dìzl ana a we a lèlè tsìye ka, tì sèsere a i bìye ya nda zlile ŋa dze, dìte ta wene a nda akwa, kàmala megweɗe ya ka, sèriyè Mbulum à gìs a gà na ta ge a dukw ana ŋgwala tsìye." 10Gà mburma ata ta gwaɗar: "Dìte mìi ge a ana, meme na kinèhe ya?" 11A gwaɗa a tar aaka: "Na gà petek wùra a riŋ sula ka, mə vəl ihər a ilik a wùr ana petek ŋgar a riŋ tsìye. Bə̀la na dukw mezime wùra a riŋ ka, tə̀ dzà aba nda mìsle ŋgìɗ ana biy ŋgar a riŋ tsìye." 12I dəba ŋa ya, gà ɓə̀zla duwan tə daha a tə̀v ŋgar, aà mà tsilwiɓ à tar a yam mbàŋa. Tə daha, ta gwaɗa a Yuhana: "Əbay mə̀r, mìi ge a dze ana, meme na kinèhe ya?" 13A gwaɗa a tar aaka: "Ka tə ndzə̀kum duwa à mburma ya, mà zà i gər a biy na ŋgumna a tsik a tsà." 14Gà sliwdze ìbam, ta gwaɗar asa mbàŋa: "Dìte mə̀r a ge, mìi ge a ana, meme ɗara?" A gwaɗa a tar aaka: "Kurum ka, ka ta kə̀zalum siŋgwè aà wùra ya nda ndzə̀ɗa tsà. Ki ge tsà, kə̀ gàwàɗumar gər taf masak ŋa tsà. Ama ka, say ŋgeywim ba nda siŋgwè megè ìmir kurum." 15Gà mburma ata tserdze ya, tə dzà ba aà madzàlà aka dukw ana a ta ge a ba ya. I huɗ madzàlà gà gər tar ata ya ka, ta gwa: "Wànà naha ana, Yuhana mala məmbàlà à mburma ana Mbulum a gwa ka, i ta vil a kurumaha a ya yà?" 16I dəba ŋa ya, Yuhana a gwaɗa a tar ata tserdze ya: "Iye ka, i tsilwiɓ à kurum a ka, a yam pəra. Ama mìsle ŋgìɗ a riŋ a dere a i dəba gà ya mbà. Ŋgat ka, a zà ìye nda ndzə̀ɗa kweleŋ fètìte. I sle aà mesìrìkeha a tə̀v ŋgar aà məpə̀là à lìɓir tsàpà ŋgar tsìdze. Ama ŋgat aka dara ka, a tsilwiɓ à kurum a ka, a yam asa tsà, say a Mèzìte Mesife Mbulum, nda sèriyè ŋgar ana a ge a nda akwa ya asa mbàŋa. 17Ŋgat a riŋ nda gà dukw məvàvàyà ikaba gà daw nda dzəndzar a. A vèveyè a dər ikaba ya. A dzè a daw a awura. Dìte a ndè a à dzəndzar ŋana a akwa ana a mbete a tsà aà biybiy a." 18Ama Yuhana ka, a mà a taraha à àrə̀v. A ɗif a tar à bazlam ŋgwal ŋana nda tə̀v gà dukw ŋgìɗ pàmpàm hinne asa. 19Aka tsik bazlam aà are a Hiridus mbàŋa, agəra ana a zla mə̀kəs dàmər ŋgar a. Mə̀kəs ata ka, zləm ŋgar Hirudiya, dìte agəra ana aka ge gà dukw pàmpàm ŋgwal ŋa tsà hinne asa ya. 20I dəba ŋa ya ka, Hiridus a ge bakal batsàh ŋa asa, aɗàbà ana a gə̀s Yuhana, a tike ŋgat a dàŋgay a. 21Akahər ana Yuhana a tsilwiɓ à mburma a yam tserdze ya ka, i dəba ŋa ya, Yesuw a dara a tə̀v ŋgar a mbàŋa, a tsilwiɓ aɗəm à ŋgat. I tə̀v ana Yesuw a riŋ a heme a ya ka, kuvəl mbulum a hə̀ndə̀k ba ikaba ya tùwaŋ. 22Mèzìte Mesife Mbulum a tarra aka gər ŋgar a zəràwwa i gə̀zà mbulum a, kàmala maàdagur ana a ndze a a bə̀ɗ a. Gà mburma ata i fata ya tserdze, ta ŋgatar aà are aà are. Dìte tə tsarakara mifèfile ata a ɗera i gə̀zà mbulum a. Mifèfile ata a ɗera ya ka, Mbulum a gwaɗara a Yesuw a: "Kər na kà ne mandərkwasla gà ya, Kəla gà. Maŋgàyà ba fit dze ka, ika gər yak." 23Alə̀ka i dəba ŋa ya, Yesuw a dzà ba aà megè ìmir ŋgar ka, aka sle mive dzìk màkər. Kàmala ana gà mburma tə dzala ya ka, ŋgat ka, kəla Yasufa. Yasufa ìbam, kəla Heli, 24Heli tèkeɗè, kəla Matat. Gà àsìŋ gà tsir ŋgar ana ta mbeye aaka ya tèkeɗè, Levi, Melki, Yanay, Yasufa, 25Matatiyas, Amus, Nahum, Hesili, Nakay, 26Mahat, Matatiyas, Simi, Yusek, Yawda, 27Yuhanan, Risa, Zarubabila, Salatiyel, Neri, 28Melki, Adi, Kwasam, Almadam, Ar, 29Zesiwe, Aliyazar, Yurim, Matat, Levi, 30Simiyun, Yuda, Yasufa, Yunam, Aliyakim, 31Meleya, Mena, Matata, Natan, Davit, 32Yasa, Yubet, Buwaz, Sala, Naasun, 33Aminadab, Adimin, Arni, Heseruna, Perez, Yuda, 34Yakuba, Izak, Abəraham, Tara, Nahur, 35Sarukw, Ragaw, Pelek, Abir, Sala, 36Kaynan, Arpahseɗ, Sem, Nuhu, Lamek, 37Matusala, Henuh, Yaret, Mahalayel, Kaynan, 38Anusu, Set. Alə̀ka a ndisl ka, aà Adama, kəla Mbulum kuɗa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\