LUKA 4

1Alə̀ka Yesuw a ràh nda Mèzìte Mesife Mbulum lèlè ka, a dara i dula Yurdan a. Dìte Mèzìte Mesife Mbulum ata a da à ŋgat a kùsak. 2A daha, a ge riŋ mehine dzìk faɗ ka, tar nda ə̀bay sitene. I huɗ mehine ata ya ka, ə̀bay sitene ata a riŋ a dzik a à ŋgat pərra. Aka mə̀ndzər duwa tsìdze. Alə̀ka i dəba ŋa ya ka, may a dzà ahər ba kuɗa. 3Əbay sitene ata a gwaɗar: "Na kù gwa, ìye Kəla Mbulum ka, gwaɗa a kur aaha, ma ne ɗaf." 4Ama Yesuw a gwaɗar aaka: "Mewètsè ŋa a riŋ i wàkità Mbulum ka, a gwa: 'Mburma a sle aà mendze a ka, nda ɗaf ɗekɗek tsà.' " 5I fata ya tsàra ka, ə̀bay sitene ata a tsəl à ŋgat a gər kwite asa. A daha, a pàtar à gà àhə̀ɗ ana pàmpàm ika gər àhə̀ɗ tserdze ya tsàra. 6- 7A gwaɗar: "Ta vəl mekwere gà àhə̀ɗ aaha fit ka, a ìye. Ama i sle a aà məvə̀là a wùr ana ì waya ya mbàŋa. Na kàa dzìŋ gùrmits a bə̀ɗ ka, i vilek a gər àhə̀ɗ aaha fit dze ya, a ahər yak, nda lìmana ana ikəka ya fit, ki kweriŋa." 8Yesuw a gwaɗar aaka: "Mewètsè ŋa a riŋ i wàkità Mbulum asa ka, a gwa: 'Zàmbaɗa à Mbulum Batsàh yak ŋa, dìte ka zazam ŋgat ilik pəra.' " 9I dəba ŋa ya, ə̀bay sitene a da à ŋgat a Yeruzalem. A daha, a tsəl à ŋgat aka zligiɗìŋ aka gər ga Mbulum batsàh ŋana. I fata ka, a hitse à ŋgat aka tsèke zəraŋaŋŋà ŋana. A gwaɗar: "Na kər Kəla Mbulum kaɗə̀ŋ ndzer ka, kal à ba yak a bə̀ɗ i faha ya. 10Aɗàbà mewètsè ŋa a riŋ i wàkità Mbulum ka, a gwa: 'Mbulum a ta gweɗe a a gà gawla ŋgar ka, ta kasla kər.' 11A tsik mbàŋa ka: 'Dìte tə ta kə̀tsawa kər, aɗàbà kà də̀ɗ a bə̀ɗ, kur ma ta gik mbəlak tsà.' " 12I dəba ŋa ya, Yesuw a gwaɗar aaka: "Mewètsè ŋa a riŋ i wàkità Mbulum mbàŋa asa ka, a gwa: 'Ka ti dzik à Mbulum Batsàh yak ŋa tsà.' " 13I dəba medzike à Yesuw ana ə̀bay sitene a dzik dər nda tə̀v gà dukw ŋgìɗ pàmpàm a ka, a ya ba masak ŋa. I dəba ŋa ya, a daba i tə̀v ŋgar a tsàra, haa a pat ŋgìɗ asa. 14I dəba ŋa ya, Yesuw a mbə̀ɗ gər aka àhə̀ɗ Galile ka, maràhà ŋa nda gà ndzə̀ɗa Mèzìte Mesife Mbulum i ba ŋgar hinne. Gà mburma tə dzà ba aà maɗə̀vàr zləm i gà kwite ana i fata ya. 15A dzeŋgewa guma ŋgar a mburma i gà ga mahàmà a Mbulum. I dəba ŋa ya, gà mburma ata i fata ya tserdze ka, tə zlə̀bawa à ŋgat. 16Dìte i dəba ŋa ya, Yesuw a dara a Nazaret a, a tə̀v ana a gəl iɗəm ba ya. Alə̀ka pat mesìfìkà ba a ndzera ka, a da a ga mahàmà a Mbulum tar, kàmala ana a gewa dər a. A daha, a hitse aà mbulum, aɗàbà a sàsar aà medzeŋge a tar bazlam Mbulum. 17Tə daha, ta vəlarra wàkità Isaya, mala məmà à guma Mbulum ana a tsikewa ya, a tsik a ter a iɗəm a. A pə̀l ikaba à wàkità ata ya. A le aɗəm aà bazlam ana mewètsè ŋa iɗəm a. A gwa: 18"Iye i ahər Mèzìte Mesife Mbulum, aɗàbà a zla ìye aà meɗìfè à bazlam ŋgwal ŋana a gà ɓə̀zla matawak. A slərra ìye ya ka, a tə̀v gà ɓə̀zla dàŋgay a, aà meɗife a tar à məpàlà à tar. Dìte aà mahə̀ndə̀kà are a gà ɓə̀zla gùluf mbàŋa nda gà aà mibèyè à gà na ti sèwèrewa a tar are ya. 19Aà meɗìfè à mive ana Mbulum a sàsar a ta ge a ŋgwal ŋa a gà mburma ŋgar a asa mbàŋa." 20I dəba ŋa ya, Yesuw a paɗa akaba wàkità ata, a mà dər a mala meslire ga Mbulum ata, a daha, a ndza a bə̀ɗ. Gà mburma ana i fata i ga mahàmà a Mbulum ata ya, tə dzà are aà Yesuw tserdze. 21Ama Yesuw a gwaɗa a tar: "Bazlam ana ì tsik i wàkità Mbulum a ta ge a ba ya ka, aka ndze aɗəm kuɗa. Ku mege kàmala ana kinèhe ì dzeŋge, kà tsarakum a tèkeɗè ya." 22Ama gà mburma ata tserdze ya, ta màraha àba, tə dzala i gər tar, ta gwa: "Bazlam ata a tsik a ya ka, a da a kwa a gər." Ta fə̀r ahər ka, ta gwa: "A ŋgatara metsèhe aaha dze ana, i ŋga ya kataya ya? Aɗàbà ŋgat ka, kəla Yasufa ya?" 23I dəba ŋa ya, Yesuw a gwaɗa a tar aaka: "Ki ti sewlwim aà ìye a nda bazlam ata, pàrsa iɗəm tsà. Ki gweɗwim a ka: 'Kər kà ne dàkwtar, mbəl à ba yak dukw yak.' Ki ta gweɗwim a mbàŋa ka: 'Màa tsaraka gà dukw ana ki ge i Kafarnahum a. Ama kinèhe ka, ge i faha, i kwite ana ta gəl iɗəm kər a asa mbàŋa.' " 24I dəba ŋa ya, Yesuw a gwaɗa a tar aaka asa: "Iye ihər i gweɗe a kurum a nda ndzer, pàrsa iɗəm tsà: Wùra ta wa ŋgat i fata, a gəl ba tèkeɗè, i kwite ata, dìte à mè à bazlam Mbulum i fata asa ka, wùra à gìs a bazlam ŋgar nda gə̀zlə̀ŋ, ta ger a magə̀ɗa lèlè tsà. 25Iye ihər i tsik a kurum a ka, nda ndzer, màhaw iɗəm tsà: Akahər ana Iliya a màwa à guma Mbulum a mburma ya ka, gà madakwa gà mə̀kəs duwa a riŋ hinne ika àhə̀ɗ Israyel. Ama ka, yam aka dzà tsà mive màkər nda kiye ndilik. I fata ya ka, batsàh may a ndə̀v gà mburma ana i fata ya fit. 26Ama Mbulum aka slər Iliya a tə̀v gà madakwa gà mə̀kəs ata ɓàv tsà. A slər ŋgat ka, a tə̀v madakwa mə̀kəs duwa a riŋ mandzà ŋa i Sarapta ika àhə̀ɗ Sidun. 27Akahər ana Iliyaza a màwa à guma Mbulum a tèkeɗè ka, gà ɓə̀zla vèdègwè a riŋ i kwite Israyel hinne mbàŋa asa. Ama wùra aka mbəl ika màgə̀r tar a ilik tsìdze. Say Naaman ana ika àhə̀ɗ Siriya ya ɗekɗek." 28Gà bazlam ata Yesuw a tsik i ga mahàmà a Mbulum a ka, a wur aà gà mburma ana i fata ya tserdze. Ta ge àrə̀v nda tə̀v ŋgar hinne. 29Tə daha, ti tsiheyerra ahər i kə̀sà ya. Tə da à ŋgat aka gər zalaŋ ana zəraŋaŋŋà ŋana, aà melìmer aɗəm zləmana. 30Ama i dəba ŋa ya, Yesuw a dara ika màgə̀r tar a tsìrìɗ tsìrìɗ tsìrìɗ, a mà aka vatwa ŋgar dukw ŋgar. 31Alə̀ka i dəba ŋa ya, Yesuw a da i fata ya ka, a da riŋ a Kafarnahum ika àhə̀ɗ Galile i fata. A daha a fata ka, a dzà ba aà metsìkè guma ŋgar a gà mburma i ga mahàmà a Mbulum i fata, a pat mesìfìkà ba. 32Ama guma ŋgar ata a tsik a ka, àrə̀v a da dər aà tar a, a ge aà tar kàmala dukw menè aà mburma ya. Aɗàbà bazlam ŋgar ana a tsik a ya ka, sləsla ihər, kàmala biy Mbulum a. 33Ama ka, wele duwa a riŋ i ga ata, duwa a gasawa ŋgat. A dzà ba aà mewideye hinne nda ndzə̀ɗa. 34A gwaɗa a Yesuw: "Ki yehe a aà mə̀r la ya, na kər ana kà dara i Nazaret a? Kà dara ana, aà medzèyè à mə̀r kəla ya? I sər kər lèlè. Kər ka, wùr ana bakal ŋgar a riŋ tsà, Mbulum a slərra a faha ya." 35Yesuw a tirɓe akaba sitene aka lèlè. A gwaɗar: "Kà fàfəl asa tsà, tsə̀mà, dara i ba wele aka ya." Sitene ata a yà wele ata a bə̀ɗ aka miɗ gà mburma ata. Dìte a darra i ba ya nda zèyezèye ŋa ya, aka ger madzək tsà seyiŋ. 36A ge aà gà mburma ata i ga ata ya tserdze kàmala sunwa ya. Ta gwaɗaba ika màgə̀r tar: "Yweh, yweh, medzìbe mifèfile là na naha, wele aaha a kwara akaba gà sitene aaha nda ndzə̀ɗa ka, dìte ta gə̀s ahər àhəm, tə dara i ba mburma ya?" 37I dəba ŋa ya, gà mburma ata tserdze ya, ti ɗewa zləm à Yesuw ika àhə̀ɗ ata hinne. 38Alə̀ka i dəba ŋa ya, Yesuw a da i ga mahàmà a Mbulum ata ya, a da a bəra Simun. A daha ka, dzìdze Simun a riŋ mahə̀nà ŋa ika slə̀làh, màràɓàraɓ a geriŋa. Gà mburma ana i fata ya, ta gwaɗa a Yesuw: "Mbəl à ŋgat te." 39Yesuw a daha, a kirik aakaha a bə̀ɗ, a kwara akaba màràɓàraɓ ata kwirik kwirik, dìte a ndala aà mə̀kəs ata ya tsàra. I dəba ŋa ya, mə̀kəs ata a hitse aà mbulum, a sle aà megè a tar mbəlakw lèlè kuɗa. 40Alə̀ka pat a də̀ɗ ka, gà na gà masla tar a riŋ nda gà dukw məmə̀ta pàmpàm hinne ya, tə ndzakara tar a tə̀v Yesuw a. A dzàya aka tar ahər, aka gər gà ɓə̀zla dukw məmə̀ta ata ilik ilik tserdze. Dìte ta mbala i dukw məmə̀ta tar a. 41A beye à tar i ahər sitene ya, dìte tə dara i ba tar a nda gà mewideye ya hinne mbàŋa. Ta gwaɗa a Yesuw nda gà mewideye: "Kər ka, Kəla Mbulum." Ama Yesuw a tirɓe akaba tar hinne. A gwaɗa a tar: "Kà fàfəlum tsà." Aɗàbà ana tar ka, tə sər ŋgat, ŋgat ka, Kiristi, mala məmbàlà à mburma ana Mbulum a gwa, i slir a kurumehe a ya. 42Alə̀ka mbulum a də̀v mbètiyyè ka, Yesuw a màh ba i kə̀sà ata ya tsàra, a daba a tə̀v ana mburma riŋ iɗəm tsìye. Gà mburma ata tə ta medeha àlə̀ka ka, a riŋ i fata tsà, aka da a tsèke ŋgìɗ. Tə dzà ba aà mayàhà ŋgat. I dəba ŋa ya, ti le aà ŋgat àlə̀ka ka, tə dzà ba aà magə̀sà ŋgat, dìte ka, ma da aà tar a asa tsà. 43Ama Yesuw a gwaɗa a tar: "Say i ti tsik a bazlam ŋgwal ŋana biy mekwere Əbay Mbulum a gà àsìŋ gà mburma ana i gà kwite ŋgìɗ a mbàŋa. Aɗàbà taŋa na Mbulum a slərra ìye ya." 44A da aà tar i fata ya. A da aka àhə̀ɗ Yuda. A daha, a tsikewa bazlam Mbulum a mburma i gà ga mahàmà a Mbulum ana i fata ya.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\