LUKA 5

1A pat duwa, Yesuw a riŋ mandzà ŋa aà gùva dùlùv Genezaret, dìte gà mburma hinne ta mbàha àba a tə̀v ŋgar aà matsàràkà bazlam Mbulum. Ti yahaba gər, ta ŋgiɗits a ŋgat. 2Ama Yesuw a pə̀r ikaba ya ka, a ŋgat a gà slə̀làh yam a riŋ aà gìgìze i fata sula. Gà ɓə̀zla magàsà kilif tàa tarra iɗəm a, tar riŋ ta bere a aà gà ndzàràwà tar a. 3Yesuw a daha, a tsəl a biy ŋgìɗ ilik, a biy Simun. A ndza aɗəm, a gwaɗa a Simun: "Kamkam, sìrìk à slə̀làh yam yak aaha aà gùva gìgìze ya zàakwa te." Wele aka a sìrìk dər aka màgə̀r yam zàakwa. Dìte Yesuw a daha, a ndza aɗəm. I dəba ŋa ya, a dzàra ba aà metsìkè guma ŋgar a gà mburma iɗəm i fata ya. 4Alə̀ka a ndə̀v à mifèfile ŋgar ata lèlè ka, a gwaɗa a Simun: "Sìrìk à slə̀làh yam yak aaha aka màgə̀r yam a tə̀v ana bìye iɗəm a asa. Dìte kà pə̀lum aɗəm à gà ndzàràwà kurum nda gà ɓə̀zla meslire yak, kə gasumara iɗəm kilif a." 5Simun a gwaɗar aaka: "Əbay gà, màa ya ba ndàavə̀ɗ ka, hinne, àma màa gə̀s kilif ŋa ilik tsìdze. Ama ka, na kàa gweɗiŋ, pə̀l dər aɗəm ka, i niw a tsà, i pìl a dər aɗəm." 6Ta pə̀l aɗəm à ndzàràwà ata, a da a huɗ yam. Zàkwayiya ka, àha ŋana ta gwa, mìi ŋgil a dərra iɗəm a tsìye ka, ndzàràwà ata a ɗe ndìrìtsìtse, kilif maràhà ŋa iɗəm ìdìp. 7Ta geha wiyèw a gà masla tar ana i slə̀làh yam ŋgìɗ a, dìte ka, tə dara, tə̀ zlàk ahərra iɗəm tar a te. Gà mburma ata tə daha, tə zlàk ahər tar aà maŋgə̀là dərra iɗəm a. Tə raha dər a gà slə̀làh yam tar ata fèɗìɗe fèɗìɗe. A zehe ka, hinne tsìdze, na slə̀làh yam tar ata à pìts à ter a a huɗ yam a, aɗàbà mibè kilif ata a ràh aɗəm hinne ya. 8Simun Piyer a ŋgat a kilif ata kataya tsàra ka, a daha, a kal àba aka sik a Yesuw nda gà madzà gùrmits a bìye. A gwaɗa a Yesuw: "Sìrìk i tə̀v ga ya, Batsàh ga ŋa. Iye ka, mala bakal kweleŋ." 9Aɗàbà kilif ata ta gasara i yam a hinne ya ka, a ge magə̀ɗa a gà Simun nda gà ɓə̀zla meslire ŋgar ata tserdze ya. 10A dzadzar à gà masla ŋgar gà Yakuba nda Yuhana, gà ɓə̀za Zebede aaha a zal a tar aàba ya mbàŋa. I dəba ŋa ya, Yesuw a gwaɗa a Simun: "Magə̀ɗa ma gik tsà. Dàgà aà kinèhe ya, ki ne a mala mayàhàra gà mburma i lùvuŋ a, kàmala kilif aaha kurum riŋ ki geswimere a i yam a, dìte ka, gà mburma ata ìbam, tə dara a tə̀v dzaydzay ŋa ya." 11I dəba ŋa ya, gà mburma ata ti sìrìkera à slə̀làh yam tar aka gìgìze ya. Ta məsak à gà tsir tar nda gà ɓə̀zla meslire tar nda gà dukw tar ata tserdze ya a fata, tə zazam Yesuw tsàra. 12A pat duwa, Yesuw a ndze a batsàh kwite duwa ka, tàa lə̀ma nda mala vèdègwè duwa. Ama wele ata a ŋgat a Yesuw tsàra ka, a kal àba aka miɗ ŋgar, a hamar. A gwaɗar: "Əbay, na mege kà waya ka, ki sle a aà mimbile à ìye te." 13I dəba ŋa ya, Yesuw a tsaraka bazlam ŋgar ata ka, a zla ahər ŋgar, a lə̀m dər ahər. A gwaɗar: "Haya, a sèsiŋ na ki mbil a ya. Kinèhe ka, mbəl i dukw məmə̀ta yak a." I fata ya ka, mbəlak ba wele ata a ndala ihər a suwut tsàra. 14Ama Yesuw a gwaɗar asa: "Hey, ka ti tsik a wùra tsìdze. Ama kəla ka, da, ka ta pàt à ba yak a mala mandə̀và kuɗa a Mbulum, dìte mà sàmata kər, ma sər dər ka, meme na kà ndza kinèhe kuɗa ya. I dəba ŋa ya, ka vəl dukw masak ŋana a Mbulum, kàmala ana Musa a tsik a. Dìte gà mburma ta ŋgetek a, ti sir a dər ka, kàa mbəl kaɗə̀ŋ a." 15Tsàatsà ìvaɗ, wele ata a mbə̀ɗ ba, a neye ŋgat. Meɗè zləm Yesuw a ɗe zləm i fata hinne. Gà mburma hinne ti yahawa ba gər aà matsàràkà dukw ana a tsik a ya, ta waya, dìte mə mbala à tar i dukw məmə̀ta tar a. 16Ama Yesuw ka, a hitse i fata ya tsàra, a daba a tə̀v ana mburma a riŋ iɗəm tsìye. A daha, a hama a Mbulum i fata. 17A pat duwa, Yesuw a riŋ ihər a tsik a guma ŋgar a gà mburma. Gà Farisa nda gà ɓə̀zla medzèŋgè məpàlà àhəm Mbulum a riŋ mandzà ŋa i ga i tə̀v ŋgar bìse. Ama gà mburma ata ka, tə dayara ka, i Yeruzalem a nda gà i gà àsìŋ gà kwite ŋgìɗ ana ika àhə̀ɗ Yuda ya, nda gà ika àhə̀ɗ Galile ya mbàŋa. Ama ka, ndzə̀ɗa Əbay Mbulum a riŋ nda Yesuw, a zlàkawa ŋgat aà məmbàlà à gà ɓə̀zla dukw məmə̀ta. 18I tə̀v ana a riŋ a tsik a guma ŋgar ata ya ka, gà mìsle ŋgìɗ pàm tə daraha à mala magàha a bə̀ɗ duwa, meŋgè ŋa aà slə̀làh. Gà mburma ata tə da dəraha ya ka, ta waya metìkè wele ata aka miɗ Yesuw, aà mipèter dər riŋ i ga ata. 19Ama tə sər dər vatwa a tə̀v ŋgar a ga tsà, aɗàbà gà mburma a riŋ hinne i ga i tə̀v ŋgar i fata ndaka bìye hə̀rmaga ŋa dze. Tə daha, ti yaha dər vatwa, tə tsəl dər aka ga ata ŋgat iɗəm a. Ŋgər tə təm gər ga, ser aka Yesuw. Tə zla mala magàha a bə̀ɗ ata, ta gasa i lìɓir a. Ti ndzer dəraha nda slə̀làh ŋa dze. 20I dəba ŋa ya, Yesuw a sàmata gə̀zlə̀ŋ gà mburma ata ka, ta gə̀s ŋgat lèlè. A gwaɗa a mala magàha a bə̀ɗ aaha: "Masla gà, yàa pə̀lak à bakal yak." 21Alə̀ka i dəba ŋa ya asa, gà ɓə̀zla medzèŋgè məpàlà àhəm Mbulum ata nda gà Farisa ya, tə dzà ba aà madzàlà ŋa nda gà gər. Ta gwa: "Wele aaha dze ana, weke, na ŋgat ka, a tsik a duwa aà Mbulum kataya, a ndeveyer a ya? Weke na a sle aà məpə̀là à bakal a mburma ya, na Mbulum ilik tsìye?" 22Yesuw a səraha aka dukw ana tə dzala i gər tar a tsàra. A gwaɗa a tar: "Aàmala na kà dzalum gà gər kataya ya? 23Magwàɗà a mala magàha a bə̀ɗ: 'Yàa pə̀lak à bakal yak' nda bazlam masak ŋa ka, a wur ba tsà. Ki ge tsà: 'Hitse, ka zla slə̀làh yak, dìte ka da' ka, taŋa ka, a wur ba. 24Ama a sèsiŋ ka, sərum dər, ìye wùr ana a dara i tə̀v Mbulum a, ìye riŋ nda gà ndzə̀ɗa aà məpə̀là à bakal a mburma ika gər àhə̀ɗ." I dəba ana Yesuw a tsik a tar kataya ya tsàra ka, a gwaɗa a mala magàha a bə̀ɗ ata: "Iye ì gwaɗak, hitse, ka zla slə̀làh yak, ka daba a ma." 25Wele ata a hitse tsàra, ika miɗ mburma i fata, a zla slə̀làh ŋgar ata tə zla dəraha ŋgat a. A daba a ma nda gà mazàmbàɗà a Mbulum hinne. 26A mà dər a gà mburma ata tserdze ya dàɂàsàssa, a ge aà tar kàmala dukw menè aà mburma ya. Tə dzà ba aà mazàmbàɗà a Mbulum nda magə̀ɗa hinne i gə̀zlə̀ŋ tar. Ta gwa: "Yweh, yweh, màa ŋgat a gà dukw menè aà mburma mbakum." 27Alə̀ka i dəba ŋa ya, Yesuw a dara i ga ata ya, a daba. I tə̀v ana a riŋ a de a ya ka, a ŋgat a mala duwan duwa, zləm ŋgar Levi, a riŋ mandzà ŋa i ga duwa i tə̀v megè ìmir ŋgar. Yesuw a daha, a gwaɗar: "Dara, zezem ìye." 28Ama Levi a tsaraka kataya tsàra ka, a hitsera i fata ya, a miyak à gà dukw ŋgar nda gà megè ìmir ŋgar ata tserdze, a zazam ŋgat. 29Alə̀ka i dəba ŋa ya, Levi a de dukw mezime hinne i ma ŋgar. A ndzə̀kara aka miɗ Yesuw a. A zal dər a gà ɓə̀zla duwan ŋgìɗ, nda gà masla ŋgar tserdze hinne. Tə zəm akaba. 30Ama gà Farisa nda gà ɓə̀zla medzèŋgè məpàlà àhəm Mbulum ana gà mburma tar a, tə dzà ba aà masàyà àhəm, ta gwaɗa a gà ɓə̀zla mazàzàmà Yesuw ana i fata ya: "Aàmala na kà zəmum akaba ɗaf nda masàyà duwa nda gà ɓə̀zla duwan aka dze ya, dìte nda gà mburma aka meɗè zləm tar ŋgwala tsìye ya?" 31Ama Yesuw a gwaɗa a tar aaka: "Wùra a de a a dàkwtar tsà, na ba ŋgar a riŋ lèlè ya. Say na a riŋ nda gà dukw məmə̀ta ya dzekwiŋ. 32I dara ka, aà mazàlà a gà na ta gweɗe a, waytsà mə̀r gà ŋgwal ŋa ika miɗ Mbulum a tsà. Say a gà ɓə̀zla bakal ìvaɗ, dìte ka, tà mbə̀ɗ à gə̀zlə̀ŋ tar a tə̀v Mbulum mbàŋa." 33Alə̀ka gà mburma ata ta gwaɗa a Yesuw: "Gà ɓə̀zla mazàzàmà Yuhana ta gewa ndə̀rà, dìte ka, ta hamawa a Mbulum asa. Gà mburma mə̀r gà Farisa tèkeɗè ìbam, ta gewa kataya mbàŋa dze ana, aàla na gà ɓə̀zla mazàzàmà kər ka, tə zəmawa ɗaf nda masàyà duwa tserdze ya?" 34Ama Yesuw a fàfəl a tar aaka, a live dər à ba ŋgar nda mazlà daala ya. A gwaɗa a taraha: "Kà dzalum dze ana, ti sle mifère ndzə̀ɗa aka gà mburma ana zal daala a zal a tar à dukw mezime ya ya, dìte ka, tə zəm ɗaf ata asa tsìye ya? Bə̀la na tar riŋ i tə̀v ŋgar ìbam a? Taŋa ka, a sle a ba tsà. 35Ama pat ŋgìɗ a riŋ a ndzere a mbà, na ti zle a aà tar zal daala aaha ya. Na pat ŋa aka ndzera ka, taŋa ka, ti sle a aà megè ndə̀rà kuɗa." 36I dəba ŋa ya, Yesuw a tsik a tar bazlam minew ŋgìɗ pàm asa. A live dər àba nda guma ŋgar ana awiya ŋa ya. A gwaɗa a tar: "Wùr a a sle a aà mesèsera awiya petek a, dìte a dep a a miviye petek tsà. Aɗàbà taŋa ka, awiya ŋa aaha aka nəs mbàŋa. Miviye ŋa aaha ìbam, a ge a ŋgùlùm asa tsà, ndzə̀ɗa ŋgar aka mbə̀r mendìve. 37Kàmala taŋa ya asa mbàŋa, wùra a sle aà medzè a gùzum himmè ŋa, a duwa kwiye ana miviye ŋa ya tsà. Aɗàbà dukw ata ka, a kwese a mbà. Duwa kwiye ata miviye ŋa ya ka, à zlìrite a asa tsà, ə̀nduh à ndìzliŋa. Bə̀la na aka ndə̀zl ka, dukw aaha à dzìŋa, dìte duwa kwiye ata ìbam, aka dzeye. 38Ama ka, kataya tsà. Say madzà gùzum himmè ŋana ka, a duwa kwiye ana awiya ŋa ya mbàŋa. 39Ama wùra a sle a aà masà gùzum himmè ŋana asa tsà, na aka mbə̀r mese makwàsà ŋana ya. A gweɗe a ka, say makwàsà ŋana, na ŋgwal ŋa ya."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\