LUKA 6

1A pat mesìfìkà ba duwa ka, gà Yesuw nda gà ɓə̀zla mazàzàmà ŋgat tə da nda gùvàh dukw duwa kàmala daw a. Gà ɓə̀zla mazàzàmà ŋgat ata ta haɓa dər dukw ata aà ahər manàhà ŋa, ti ndzendziɗera i dzəndzar a, tə zəm. 2Gà Farisa duwa ta ŋgat a tar aaka ka, ta gwaɗa a tar: "Aàmala na ki gwim a dukw ana məpàlà àhəm Mbulum a gwa, ki gwim a pat mesìfìkà ba tsìye?" 3Yesuw a tsaraka kataya tsàra ka, a gwaɗa a tar: "Wànà kàa dzeŋgwim dukw ana gà Davit nda gà mburma ŋgar ta ge akahər ata, i tə̀v ana may a wur aà tar a te ìbam a? 4Ŋgat ka, a da a ga Mbulum. A daha ka, a zla dukw mezime ana ta vəl aɗàbà Mbulum a, a zəm. Dìte a vəl àsìŋ ŋa a gà mburma ŋgar mbàŋa ya, ku mege dìte məpàlà àhəm Mbulum a vəl vatwa aà mazə̀mà ŋa ka, a gà ɓə̀zla mandə̀và kuɗa a Mbulum ɗekɗek tèkeɗè ya." 5I dəba ŋa ya, Yesuw a gwaɗa a tar asa: "Iye, wùr ana a dara i tə̀v Mbulum a, na a kwere a pat mesìfìkà ba ŋa ya seyiŋ." 6A pat mesìfìkà ba ŋgìɗ duwa asa ka, Yesuw a da a ga mahàmà a Mbulum. A daha, a dzà ba aà metsìkè guma ŋgar a mburma. Ama wele duwa a riŋ i ga ata makùlà ahər mezime ŋa. 7Gà ɓə̀zla medzèŋgè məpàlà àhəm Mbulum nda gà Farisa ana riŋ i fata ya, tə dzà ba aà mesìkwè Yesuw ìzliɗ ìzliɗ lèlè. Ta gwa: "Wànà wele ata ana, a ge a megè ìmir, a mbil a à mburma a pat mesìfìkà ba aaha ya?" Aɗàbà a sàs a tar maŋgàtà vatwa aà məmàr à bakal. 8Ama Yesuw a sər a taraha aka dukw ana tə dzala ya. I dəba ŋa ya, a gwaɗa a wele makùlà ahər ŋa ata: "Hitse, dara aka miɗ mburma a faha ya." Wele ata a hitse, a daha a tə̀v ŋgar aka miɗ mburma a fata. 9Dìte i dəba ŋa ya asa, Yesuw a gwaɗa a tar: "Iye ihər i wiz a aà kurum a bazlam ilik. Wànà məpàlà àhəm Mbulum a vəl vatwa dze ana, aà dukùla na a pat mesìfìkà ba ya? A gwa ana, gwim ŋgwal a mburma a pat mesìfìkà ba ya, tsə̀na ki gwim tsìye? A gwa ana, mbəlum à mburma ya, tsə̀na dzeywim à mburma ya?" 10I fata ya ka, Yesuw a fara aà tar ə̀ba ə̀ba ə̀ba tserdze. Dìte a gwaɗa a wele makùlà ahər ŋa ata: "Sìrìkara à ahər yak a tə̀v ga ya." Wele ata a sìrìk dəraha tsàra ka, ahər ŋgar ata a lə̀mbaɗaba lèlè. 11I dəba ŋa ya, a tsə̀ɓ a gà mburma ana i lìwiŋ tar, ti ne are a Yesuw a hinne. Tə dzà akaba bazlam ŋgùrà ŋgùrà ŋgùrà i lìwiŋ tar. Tə dzà ba aà metsìkè dukw ana ta ge a à Yesuw a. 12Akahər ata ka, Yesuw a tsəl aka gər dìyes duwa, aà mahàmà a Mbulum. A daha, a həna a bəra, aà mahàmà a Mbulum i fata. 13Alə̀ka mbulum a də̀v tsàra ka, a zal a gà ɓə̀zla mazàzàmà ŋgat, a pala i màgə̀r tar a kurwa gəra sula. Dìte a ɗe a tar gà ɓə̀zla meslire ŋgar. 14Zləm gà mburma ata a pala tar a ka, Simun ana a ɗer Piyer a, nda dàmər ŋgar Andire, Yakuba, Yuhana, Filip, Bartelemi, 15Mata, Tumas, Yakuba kəla Alfayus, Simun ana a niw bazlam ŋgumna piŋŋè, a waya makwàrà ba tar i gwala ŋgar a, 16Yudas kəla Yakuba, dìte Yudas Iskariyut, wele ana a ta ge a ɗaf aà Yesuw a. 17Alə̀ka gà Yesuw nda gà ɓə̀zla mazàzàmà ŋgat tə tarra i dìyes ata ya, ti ndze aka dàlàbə̀rà duwa fehhè lèlè ka, tàa le aà gà ɓə̀zla mazàzàmà ŋgat ŋgìɗ a fata hinne. Gà àsìŋ gà mburma ŋgìɗ riŋ i fata hinne asa mbàŋa. Ama i lìwiŋ gà mburma ata ka, gà àsìŋ ŋa tə dara i Yeruzalem a. Gà biy ŋgìɗ ìbam, tə dara i gà àsìŋ gà kwite ŋgìɗ ana a riŋ ika àhə̀ɗ Yuda ya, dìte nda gà na tə dara i gà kwite Tirus nda Sidun ana aà gùva dùlùv a. 18Gà mburma ata tə dara ka, aà matsàràkà guma Yesuw ana a tsik a ya, dìte mə mbala à tar i dukw məmə̀ta tar a. Gà na sitene a gasawa tar a tèkeɗè, tə dara a tə̀v ŋgar a mbàŋa, a mbala à tar. 19Gà mburma tserdze ti yahawa vatwa aà malə̀mà ahər, aɗàbà ndzə̀ɗa ana a dawara i ba ŋgar a ka, a mbalawa à tar fit dze. 20Alə̀ka i dəba ŋa ya, Yesuw a mbə̀ɗ àba a tə̀v gà ɓə̀zla mazàzàmà ŋgat ata, a gwaɗa a tar: "A kurum gà ɓə̀zla matawak, ŋgayum ba, aɗàbà ki ti ndzwim a nda gà Mbulum i mekwere ŋgar. 21A kurum ana may a gewa a kurum kinèhe ya ka, ŋgayum ba, aɗàbà Mbulum a ta vil a kurum a dukw mezime hinne, a slewa a kuruməŋa. A kurum ana kà tuwawum kinèhe ya ka, ŋgayum ba, aɗàbà ki ti sewlwimiŋa. 22A kurum ana gà mburma ta gewa a kurum matawak a, tə lə̀mawa a kurum àba ya, tə ndavayawa a kurum, dìte ta waya kurum asa tsà, aɗàbà ana kə̀ gə̀sum ìye, wùr ana a dara i tə̀v Mbulum a ya ka, ŋgayum ba. 23A pat ana gà dukw ata tàa le aà kurum a ka, ndabayum a mbulum, ŋgayum ba, aɗàbà Mbulum a ta vil a kurum a dukw mayà ba kurum i gər ŋa i mbulum ka, batsàh ŋa. Ama sərum dər ka, gà tsir gà mburma aaha ti sèwèr a kurum a are ya ka, ta ge ɗa a gà ɓə̀zla məmà à guma Mbulum akahər ata ya ka, kataya mbàŋa. 24Ama a kurum gà ɓə̀zla lìmana ka, waya ba kurum a. Aɗàbà kàa mbə̀r meŋgeslwim aka ndə̀v. 25A kurum ana hitwis i gər kurum, dukw mezime a slewa a kurum kinèhe ya ka, waya ba kurum a. Aɗàbà may a ta gewa a kuruməŋa. A kurum gà ɓə̀zla sawla ana kinèhe ki ŋgeywim a ba ya ka, waya ba kurum a. Aɗàbà ki ti ndzwim a nda madzàlà gà gər nda gà tuwa. 26A kurum ana gà mburma ta gweɗe a kurum a, kurum gà ŋgwal ŋa ya ka, waya ba kurum a. Aɗàbà kərgà taŋa ya na gà tsir tar tə zlə̀bawa ɗa à gà na ta gwaɗawa: Mə̀r ka, gà ɓə̀zla məmà à guma Mbulum ka, tsàatsà pàrsa ya." 27Yesuw a gwaɗa a tar i dəba ŋa ya: "Ama ìye i gweɗe a kuruməŋa, a kurum ana ki dzwìm a zləm a mifèfile gà ya: Wayum gà ɓə̀zla menè are kurum ìvaɗ. Gwim ŋgwal ŋa a gà na ta ge a kurum a matawak a. 28Piswim àhəm a gà mburma ana ti ndeveye a kurum a ya. Dìte ka hamum a Mbulum agəra gà na tì sèwèr a kurum are ya mbàŋa. 29Na wùra aka lakak aka mahwalum ka, waɗàl mbə̀ɗaraha à biy ŋgìɗ, ma lakək aaka asa. Na wùra aka kə̀zala aà kər tùmbùlum ana ika ba yak a ka, ka ta palar àhəm tsà, vəlar aaka gèeriy ŋa ana i huɗ ŋa ya mbàŋa. 30Na wùra aka wiz aà kər duwa ka, ka ti niwer dər tsà, vəlar. Kige tsà, na wùra aka kə̀zala aà kər duwa ya ka, ka ta wiz ahər tsà. 31Gwim dukw ana a sàs a kurum zləmana gà mburma ta ge a kurum ŋgwal ŋa ya, a gà mìsle ŋgìɗ mbàŋa. 32Na kàa wayum ka, gà mburma ana ta waya kurum a ɗekɗek ana, aàmala na ki dzelwim a ka, Mbulum a ta vil a mə̀r a dukw mayà ba asa ya? Aɗàbà ku mege gà ɓə̀zla bakal tèkeɗè ìbam, ta waya ba kataya mbàŋa. 33Na ki gwim a ŋgwal ŋa ka, a gà na ta ge a kurum ŋgwal ya ɗekɗek ana, aàmala na ki dzelwim a ka, Mbulum a ta vil a mə̀r a dukw mayà ba mə̀r asa ya? Aɗàbà ku mege gà ɓə̀zla bakal tèkeɗè, masə̀rà ba tar riŋ kataya mbàŋa. 34Na ki vilwim a duwa ka, a gà mburma ana kà sərum dər ka, tà mè a kurum a dər aɗəm mbà ya ɗekɗek ana, aàmala na ki dzelwim a ka, Mbulum a ta vil a mə̀r a dukw mayà ba asa ya? Aɗàbà gà ɓə̀zla bakal tèkeɗè ìbam, ta vəlawa duwa a a gà ɓə̀zla bakal ŋgìɗ, dìte tà mè a ter a dər aɗəm pèt ŋgìɗ kərgà biy tar a mbàŋa. 35Ama ka, kataya ìvaɗ tsà. Wayum gà ɓə̀zla menè are kurum. Gwim a tar ŋgwal ŋa, vəlum ahər, ka tə dzalum ka, ti ta mè a mə̀r a dər aɗəm a pèt ŋgìɗ tsə̀na, meme tsà. Dìte i dəba ŋa ya, ki ta ŋgetwim a dukw mayà ba kurum batsàh ŋa, ki ti nwim a gà ɓə̀za Mbulum ana i gər ŋa ya. Aɗàbà ŋgat tèkeɗè, a gewa ŋgwal ŋa a gà ɓə̀zla segeme, nda gà ɓə̀zla swalwa mbàŋa. 36Mburma tə ndza a kurum are tsèhe, kàmala Mbulum Tsir kurum ana kà ndzumar are tsèhe ya." 37"Ka ta mùm à bakal a gà mìsle ŋgìɗ tsà, dìte Mbulum tèkeɗè, à mè a kurum a à bakal tsà mbèete. Ka ta ŋgewim gər a gà mìsle ŋgìɗ tsà, dìte Mbulum tèkeɗè, a ŋgewe a kurum a gər tsà mbèete asa. Pə̀lum à bakal a gà mìsle ŋgìɗ, dìte Mbulum tèkeɗè, à pìl a kurum a dər mbàŋa. 38Wayum mburma, vəlum ahər lèlè, dìte Mbulum ìbam, a vil a kurum a biy ŋgar. A vil a kurum a ka, ki slwim a aà magə̀sà ŋa tsà. A rìɓìts a kurum a dər aɗəm lèlè, à rèh a kurum a dər aɗəm. Dukw ana kàa gwim a gà mìsle ŋgìɗ a ka, Mbulum tèkeɗè, à mè a kurum a dər aɗəm ka, kàmala taŋa ya mbàŋa." 39Yesuw a gwaɗa a tar ndaka bazlam minew ŋgìɗ asa: "Mala gùluf ana a sle a aà megese ahər a mala gùluf ŋgìɗ a? Awaŋ, a sle a tsà, aɗàbà tì dzèwa akaba a a bìye sula məmà. 40Wùr ana ti ɗifer a à metsèhe mbà ya ka, a sle aà mezè a wele ana a ɗifer a à metsèhe ata ya tsà. Ama kəla ka, aka həna à gər a bə̀ɗ, aka dzà zləm a metsèhe ata lèlè ka, ta geye akaba à metsèhe tar nda wele ata a ɗifer a dər a." 41A gwaɗa a tar asa: "Aàmala na a sàsak meŋgeteha ka, a pərats ana kwizikw i are dàmər yak a, tsàatsà i yak ŋa ana iɗəm diŋgwizl dùrgùrəzl a ka, kàa sər ahər tsìye? 42Meme na ki sle aà megweɗe a a dàmər yak ka: 'Ahà i zlekere a pərats ata i are yak a' dzekwiŋ a, na tsàatsà i yak ŋa ana iɗəm ka, diŋgwizl a? A kər mala mimbèhè are ata, làh mazlàra diŋgwizl aaha i are yak ŋa ya dzekwiŋ, dìte ndzihndzih ki ŋget a vatwa lèlè, ìndits ki zlere a pərats a kwizikw ŋa ata i are dàmər yak a kuɗa." 43I dəba ŋa ya, Yesuw a gwaɗa a tar asa: "Dìzl ɗaf ana ŋgwal ŋa ya ka, ki ŋgilwim a ihər mawà dukw ana ŋgwal ŋa tsìye tsà. Dìte dìzl ɗaf ana ŋgwal ŋa tsìye ka, ki ŋgilwim a ihər mawà dukw ana ŋgwal ŋa ya tsà asa. 44Aɗàbà ku mege dìzl ɗaf awara tèkeɗè, a sir a àba ka, i mewe ŋgar a. Ki slwim a aà meŋgile mawà gùrùv aà dìzl ana adak ihər tsà. Dìte ki slwim a aà meŋgile a mawà hàndaza aà hèdìdir a tsà asa. 45Wele ana ŋgwal mburma, a sər àhəm lèlè ya, a ge a ka, dukw ana ŋgwal ŋa ya mbàŋa. Dìte wele ana ŋgwal ŋa tsìye tèkeɗè, a ge a ka, dukw ana ŋgwal ŋa tsìye mbàŋa asa. Aɗàbà àràh mburma a màwa ka, à dukw ana kìɗìŋŋa a dzele a i gə̀zlə̀ŋ ŋgar a." 46Yesuw a gwaɗa a tar i dəba ŋa ya asa mbàŋa: "Aàmala na kà zelewimiŋ 'Batsàh mə̀r ŋa, Batsàh mə̀r ŋa' ya, na kwets ki gwim a dukw ana i tsik a kurum a ya tsà taf a? 47Ama ka, wele ana a dere a a tə̀v ga ya, aka tsaraka bazlam gà, aka ge megè ìmir ŋa lèlè ana, a ndzìkìɗ ba ana, weke? A zà araha, i ɗif a kurum a dər, tsarakum kwaŋ. 48A ndzìkìɗ ba ka, wele ana a dzèhe a ga ya. A le a bìye ŋa, à zlèzlere a iɗəm nda kur a lèlè, na a mbezle a tsìye. Alə̀ka yam aka dzà a bə̀ɗ ka, menènìze a de aɗəm a tsà, a ndze a sahsah lèlè, a mbezle a tsà, aɗàbà mazlàzlà ŋara i bìye ya nda kur a. 49Ama wùr ana aka tsaraka bazlam gà, dìte ka, aka ge megè ìmir ŋa tsə̀ka, a ndzìkìɗ ba wele ana a dzà ba aà madzàha ga aka àhə̀ɗ kataya, ze mele bìye ŋa ya. Alə̀ka i tə̀v ana yam a dara, a dzà a bə̀ɗ a ka, ga ata a nànə̀z. A durus, bìrìm a mbazla fit tsàra."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\