LUKA 7

1Yesuw a ndə̀v a tar àba à mifèfile ŋgar ata ya tsàra ka, a hitse i fata ya, a da a kwite Kafarnahum. 2Ama i fata ka, ə̀bay gà sliwdze gà Ruma duwa a riŋ, mala meslire ŋgar ana mandərkwasla ŋgar a, ŋgwala tsà hinne, à mìtiŋa. 3Əbay gà sliwdze ata a tsaraka miɓìzle Yesuw ana a riŋ i fata ya ka, a slər aakaha gà bàba gà Yahuda duwa, aà ma daha, mə mbəl à mala meslire ŋgar ata. 4Alə̀ka gà mburma ata ti ndzeha a tə̀v Yesuw ka, tə dzà ba aà mehemer hinne, ta gwaɗar: "Əbay gà sliwdze duwa na a slərra mə̀r a, aɗàbà mala meslire ŋgar duwa a riŋ ŋgwala tsà ka, dara, zlàk ŋgat, mbəlar dər te, na mì dara ya. 5Aɗàbà sliwdze ata ka, a waya gà gwala kwa. Dìte ŋgat asa na a ge a mə̀r ga mahàmà a Mbulum a." 6Alə̀ka i dəba ŋa ya, Yesuw a tsaraka kataya tsàra ka, a də̀ɗ aka gà mburma ata, tə da nda gà ŋgat tserdze. Aka tə̀v ana Yesuw aka à mendze a bəra wele ata ya ka, ə̀bay gà sliwdze ata a slərra gà masla ŋgar a tə̀v ŋgar a, dìte tà màr àhəm, ta gwaɗar ka: "Əbay gà, ka slebara za aà madàra tsìkw a ma gà ya dze tsà. Iye ka, ì sle biy na ki dere a a ma gà ya tsik a tsà. 7Aɗàbà taŋa na ìye nda ahər gà ŋa ka, hwarwa a giŋaha aà madàha a tə̀v yak a. Ama tsikera bazlam a ilik i faka ya pəra ka, mala meslire gà aaha a mbiliŋa. 8Aɗàbà ìye tèkeɗè, gà bàba gà ŋa a riŋ mbàŋa, dìte i kwere a gà sliwdze mbàŋa asa. I sle aà megweɗe a a biy ŋgìɗ ilik: 'Da a faka' ka, a diŋa. Dìte i gweɗe a a biy ŋgìɗ asa: 'Dara' ka, a deriŋa. Dìte bə̀la i gweɗe a a mala meslire gà: 'Giŋ naha' ka, a giŋ a mbàŋa asa." 9Yesuw a tsaraka gà bazlam ata ka, a ge ahər kàmala dukw menè aà mburma ya. A mbə̀ɗ àba a tə̀v gà mburma ata tə də̀ɗ aakaha ya, a gwaɗa a tar: "Iye ihər i gweɗe a kurum a nda ndzer, pàrsa iɗəm tsà, yàa ŋgat a mala megìsè ìye nda gə̀zlə̀ŋ kàmala wele aaha ya ilik tsìdze, ku mege i gwala gà gà Israyel tèkeɗè ya." 10Alə̀ka gà mburma ana tə slər tar a, ta mbə̀ɗ gər a ga a bəra ə̀bay gà sliwdze gà Ruma ata. Tə daha ka, ti leha aà mala meslire ə̀bay ata, aka mbəl, a riŋ mandzà ŋa zayzay lèlè kuɗa. 11I dəba ŋa ya, Yesuw a de a a kwite ŋa a riŋ tə zalar Nayin. Gà ɓə̀zla mazàzàmà ŋgat nda gà àsìŋ gà mburma ŋgìɗ hinne, ti zezemehe a ŋgat a fata. 12Alə̀ka i tə̀v ana ti ndze bìse aka vatwa madà a huɗ kwite ata ya ka, tàa lə̀ma nda gà mburma ti zlere a məmə̀ta i kwite ata ya, ti de a dər a bìye. Wele ata a mə̀t a ka, kəla madakwa mə̀kəs duwa ilik bata ŋa. Gà mburma hinne na tə də̀ɗ aka məmə̀ta ata ya. 13Ama Əbay Yesuw a ŋgataha a madakwa mə̀kəs ata à dìɗ a aka kəla ŋgar a ka, a ndzer are tsèhe hinne. A gwaɗar: "Ka tuwa tsà." 14I dəba ŋa ya, Yesuw a sìrìkaha a tə̀v tar, a daha, a lə̀m aà slə̀làh ana ti ndìwìɗ ahər məmə̀ta ata ya. Gà mburma ata ti zle a ya ka, ta hitse a fata tsàra. Yesuw a gwaɗa a məmə̀ta aaha: "Iye ihər i gweɗekiŋa: Hitse, gawla." 15Wele ata məmə̀ta ŋa ya, a hitse, a dzà ba aà mifèfile tsàra. I dəba ŋa ya, Yesuw a vəl a màma ŋgar. 16Dukw ata Yesuw a ge ya ka, a ge magə̀ɗa a gà mburma ata i fata tserdze ya hinne. Tə zàmbaɗa aà Mbulum. Ta gwaɗawa: "Batsàh mala məmà à guma Mbulum aka dara aka màgə̀r kwa ya. Dìte Mbulum aka dara, aà mazlàkà gà mburma ŋgar a mbàŋa asa." 17Alə̀ka gà mburma ana ika àhə̀ɗ Yuda ya, nda gà na i gà kwite ana ta mberaha ya fit, tə tsaraka dukw ata Yesuw a ge ya. 18I dəba ŋa ya, gà ɓə̀zla mazàzàmà Yuhana tə daha a tə̀v ŋgar. Tə daha, tə ɗamar dukw ana Yesuw a ge ya fit. Yuhana a tsaraka kataya ka, a zal a gà mburma sula ika màgə̀r tar a, 19dìte a slər tar a tə̀v Əbay Yesuw, aà mewize ahər ka: "Wànà kər ana, mala məmbàlà à mburma ana, mì sər ka, a riŋ a dere a ya ya, tsə̀na, mìi veve a biy ŋgìɗ a?" 20I dəba ŋa ya, gà mburma ata ta màh ba. Ti ndzeha a tə̀v Yesuw tsàra ka, ta gwaɗar: "Na a slərra mə̀r a tə̀v yak a ka, Yuhana metsìlwìɓè à mburma a yam, aà mewize aà kər: 'Wànà kər ana, mala məmbàlà mburma ana, mì sər ka, ŋgat a riŋ a dere a ya ya, tsə̀na, mìi veve a biy ŋgìɗ a?' " 21I tə̀v ana tə daha, ti tsiker bazlam ata ya ka, Yesuw a riŋ a mbele a à gà ɓə̀zla dukw məmə̀ta nda gà ɓə̀zla magàha a bə̀ɗ, nda gà ɓə̀zla sitene hinne, a hendeke a ika are a gà ɓə̀zla gùluf a hinne dukw ŋgar. 22I dəba ŋa ya, a gwaɗa a gà ɓə̀zla mazàzàmà Yuhana ata: "Mbə̀ɗum gər, ti tsikwim a Yuhana, na dukw ana kə̀ ŋgatumar a, nda na kà tsarakum a. Gwaɗumar ka: Gà ɓə̀zla gùluf tàa ŋgat are tar. Dìte gà ɓə̀zla magàha a bə̀ɗ ìbam, ti de a lèlè, nda gà ɓə̀zla mbəlak ba tèkeɗè, suwuɗ suwuɗ tàa mbala. Gà ɓə̀zla mandakazləm tèkeɗè ìbam asa, pìɗek tàa tsaraka zləm, nda gà məmə̀ta ìbam asa, hùrùm tàa mbəlara i məmə̀ta ya. Gà ɓə̀zla matawak mbàŋa, tàa tsaraka bazlam ŋgwal ŋa ana i tsik a ya. 23Ama ki gweɗwimer a asa ka: Maŋgàyà ba ika gər wùr ana aka məsak à megìse ìye i gə̀zlə̀ŋ ŋgar tsìye." 24Alə̀ka gà ɓə̀zla meslire Yuhana ata, tə da iɗəm a ka, Yesuw a dzà ba aà metsìkè bazlam a gà mburma ana a riŋ i tə̀v ŋgar a, aka gər Yuhana. A gwaɗa a tar: "Kà dum a tə̀v ŋgar a kùsak ana, kà ta fə̀rumara ana, aàla ya? Kà fə̀rum ana, aà kwizer ana himbiɗ a ɓezle a dər wàkit wàkit a ya? 25Dìte kà ta fə̀rumara ana, aàla ya kəla ya? Wànà aà wele ana a dzà akaba ŋgwal petek a ya? Ama gà na tə dzàwa akaba ŋgwal petek a ka, gà ɓə̀zla lìmana ana hinne ya. Mendze tar ka, i ga i bəra gà ə̀bay asa mbàŋa. 26Dìte ka ta fə̀rumara dze ana, aàla ya kəla ya? Wànà aà mala məmà à guma Mbulum a ya? Iye ihər i gweɗe a kurum a nda ndzer: Wele ana, kà fə̀rum ahərra ya ka, a zà mala məmà à guma Mbulum fit kweleŋ. 27Aɗàbà ŋgat ka, wele ana Mbulum a tsik ahər i wàkità ŋgar, a gwa: 'Araha, i slirehe a mala meslire gà naha aka miɗ yak, dìte mà làmbaɗak à vatwa yak' a. 28Iye ihər i gweɗe a kurum a nda ndzer kaɗə̀ŋ, pàrsa iɗəm tsà: Wùr a a riŋ tàa wa ka, a zà Yuhana ka, a riŋ tsà. Ama kəla ka, wùr ana aka həna à gər a bə̀ɗ, a ne à ba ŋgar kəlà ŋa i mekwere Mbulum a ka, a zè a ŋgat ana kinèhe ya. 29Gà mburma tserdze, ku mege gà ɓə̀zla dùwan tèkeɗè, tə dzà zləm a bazlam Yuhana ata a tsik a tar a lèlè. Aɗàbà tə sər dukw ana a tsik a ka, bazlam Mbulum ndzer. Dìte Yuhana a tsilwiɓewa à tar a yam. 30Ama gà Farisa nda gà ɓə̀zla medzèŋgè məpàlà àhəm Mbulum, tar ka, tàa dzà zləm a dukw ana a sàs a Mbulum aà mege a tar a tsà. Dìte a sàs a tar Yuhana ma tsilwiɓ à tar a yam tsà asa." 31Yesuw a gwaɗa a tar asa: "I sle a aà megeye akaba à gà mburma ana kinèhe ya dze ana, nda weke? 32Ti ndzìkìɗ ba ka, gà ɓə̀za ana ta ge a màhaw ika dàɓa ya, dìte gà mìsle ŋgìɗ ti zel a a gà biy ŋgìɗ, ta gweɗe a ter a: 'Màa vàt a kurum vagam, àma kurum dzìrìkke kàa gə̀rə̀vum a mə̀r aaka tsà. Màa làh a kurum dìmis məmə̀ta mbàŋa. Ama kurum kàa tuwum aaka ɓàv tsà asa.' 33Aɗàbà Yuhana metsìlwìɓè à mburma a yam a dara ka, a gewa ndə̀rà, a sawa makwàsà duwa tsà asa. Ama kurum kù gwaɗum ahər ka: 'Sitene i ba ŋgar, tsàkə̀kka a be a a dala.' 34Ama ìye, wùr ana a dara i tə̀v Mbulum a, ì dara ka, ì zəmawa ɗaf, ì sawa dukw ana makwàsà ŋa ya. Kù gwaɗum aà ìye asa ka: 'Fə̀rum aà wele aaha ŋgat mala hitwis a. A dzele a i ŋgar ka, dukw mezime nda masà dukw ana makwàsà ŋa ɗekɗek a, a kweye a dər a kwaŋ. Taŋa ŋgat i ŋgar ka, masla gà ɓə̀zla dùwan, nda gà ɓə̀zla bakal.' 35Ama gà na tə sər Mbulum a ka, tà gìs a gà dukw ata fit dze lèlè. Aɗàbà tar ka, tə sər, metsèhe ŋgar iɗəm." 36Wele duwa a riŋ, gà Farisa, zləm ŋgar Simun, a zal a Yesuw aà mazə̀mà ɗaf a ga a ma ŋgar. Alə̀ka Yesuw a daha ka, tə dzà ba aà mazə̀mà ɗaf nda wele ata, zləzlalaslas tə ndzaya ahər a bə̀ɗ. 37Mə̀kəs duwa a riŋ i kwite ata, mala bakal, meɗè zləm ŋgar ŋgwala tsà hinne. A tsaraka Yesuw ana a riŋ i ga, a zim a ɗaf i bəra gà Farisa ata ya ka, a zlaha wirdè ŋa, a ze hwaŋŋà lèlè, à sìkim a ba tsà, maràhà ŋa i kwalaba. 38A daha, a dzà dər aà dəba a Yesuw aà gùva sik ŋgar. Ŋgat ŋa a dzà ba aà tuwa. Tuwa ŋgar ata a bara dəba sik Yesuw. Mə̀kəs ata a tàpàɗ ihər a nda àmbə̀z ŋgar a. A gə̀s aàba sik Yesuw, a ndzìwìɗer àhəm, dìte a dzà ahər à wirdè ata kuɗa. 39Farisa ana a zal a Yesuw a, a ŋgat a mə̀kəs ata a leme ahər a ya tsàra ka, a gwa i gər ŋgar ka: "Na wele aaha ka, mala məmà à guma Mbulum ndzer ka, a sir a mə̀kəs aaha a lə̀m ahər a ka, mala bakal, a delewe a àba ŋgat a." 40Ama Yesuw aka səraraha aka madzàlà gà gər ŋgar ata tsàra. A gwaɗar: "Simun, duwa a riŋ ilik i tsikikiŋa." Simun a gwaɗar aaka: "Haya, fàfəl, Əbay gà." 41I dəba ŋa ya, Yesuw a gwaɗar: "Gà wùr duwa a riŋ sula, gwèdèrè mburma aà tar. I malàhalàh ŋana ka, kur siŋgwè də̀rmə̀kà ə̀zləm. I masula ŋana ka, kur siŋgwè dzìk ə̀zləm pəra. 42Mala siŋgwè a fə̀r aà tar ata sula ya ka, wùra a riŋ ika màgə̀r tar a sle a aà mipìle siŋgwè ata tsà. I dəba ŋa ya, a məsak à tar à siŋgwè ata. Taŋa dze ana, weke na i lìwiŋ gà mburma ata sula ya, a weye a mala siŋgwè aaha hinne ya?" 43Simun a gwaɗar aaka: "I dzala ka, mala gwèdèrè ana siŋgwè ihər hinne ya, na a weye a wele ata ya." Yesuw a gwaɗar: "Kà sər kaɗə̀ŋ ndzer." 44I dəba bazlam ata ya ka, Yesuw a mbə̀ɗ àba a tə̀v mə̀kəs ata, a gwaɗa a Simun: "Kə̀ ŋgat a mə̀kəs aaha te tsìye? Iye ana ì dara a ga a ma yak a dzə̀bak ka, kàa tìfiŋ yam aà məbàrà sik gà tsà. Ama mə̀kəs aaha ka, aka beriŋ sik nda tuwa ŋgar, aka tàpàɗ aà ìye ya nda àmbə̀z ŋgar a asa mbàŋa. 45Kər ka, kàa gə̀s ìye lèlè, kàa giŋ wusa nda mendzìwìɗèba àhəm tsà. Ama ŋgat ka, à gər ana ì pə̀tsàra a ga a ma yak a ka, ŋgat a gə̀s aàba sik gà lèlè nda mendzìwìɗè ŋa hiywe pəra. 46Kàa dzàya aà ìye wirdè aka gər tsà. Ama ŋgat ka, aka dzàya à wirdè aka sik gà. 47Aɗàbà taŋa na ìye ihər i gweɗek a nda ndzer: Mə̀kəs aaha ka, bakal ŋgar a riŋ hinne, àma ka, aka pə̀l. A sər ba, aka pə̀l ka, aɗàbà ana a waya ìye hinne ya. Wùr ana Mbulum aka pə̀lar à bakal hinne tsə̀ka, a waya ìye hinne tsà mbèete." 48I dəba ŋa ya, Yesuw a gwaɗa a mə̀kəs ata: "Bakal yak aka pə̀l kweleŋ." 49Gà mburma ana tar riŋ ti zim a ɗaf tserdze ya, tə dzala i gà gər tar ka, ta gwa: "Wele aaha i ŋgar dze ana, weke, na ku mege bakal tèkeɗè ka, à pìl a dər a mburma asa ya?" 50Ama Yesuw a gwaɗa a mə̀kəs ata: "Kàa mbəl, agəra ana kàa gə̀s ìye nda gə̀zlə̀ŋ ilik a. Daba nda zay."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\