LUKA 8

1Alə̀ka i dəba mendze zàakwa ya ka, Yesuw a daya aà kwite aà kwite, mege a batsàh kwite, mege a kəla ŋana tèkeɗè. A lə̀m aaka à bazlam ŋgwal ŋa ana biy mekwere Mbulum a fit. A tsikewa a gà mburma. Gà ɓə̀zla mazàzàmà ŋgat ana kurwa gəra sula ya, tə də̀ɗ aaka mbàŋa. 2Gà mə̀kəs ana a dalawa à tar gà sitene ya, dìte a mbala à tar i dukw məmə̀ta tar a, tə zazam ŋgat mbàŋa asa. I lìwiŋ gà mə̀kəs ata tə zazam ŋgat a ka, Mariya ana a dara i Magədala, Yesuw a dalawa ihər gà sitene təsəla ya iɗəm, 3nda gà Yuwana mə̀kəs Huza, mala megè ìmir gà Hiridus iɗəm mbàŋa, dìte nda gà Suzana, nda gà àsìŋ gà mə̀kəs ŋgìɗ pàmpàm hinne iɗəm asa mbàŋa. Gà mə̀kəs ata tə zazam ŋgat a ka, tə zlàkawa gà Yesuw nda lìmana tar hinne. 4A pat duwa, gà mburma hinne tə dayara i gà kwite ŋgìɗ a pàmpàm, ti yaha ba gər a tə̀v Yesuw. Dìte Yesuw a fàfəl a tar ndaka bazlam minew. 5A gwaɗa a tar: "Wele duwa a ndzə̀k hwilfe daw, a da dər a dala aà meslige. I tə̀v ana a riŋ a slige a ya ka, wur daw ata a dzà aka vatwa. Gà mburma ana ti de a ya ka, ta ɓala aaka. I dəba ŋa ya, gà ɗiyeŋ ìbam, tə daha, ta pala. 6Asìŋ ŋa a dzà aà sik kuvəl, a tə̀v ana àhə̀ɗ ikəka hinne tsìye. A sləl tsàra ka, a kula, aɗàbà yam a se i tə̀v ata ya tsàra, ɗùɗùrwàkùŋŋa bìye iɗəm tsà. 7Wur ŋa i ŋgìɗ pàm asa, a dzà aà huɗ adak. Wur daw ata a sləl ka, adak aaha a zlala aaka ahər zlàlaw zlàlaw, a dzà aaka mèzìte. 8Ama wur ŋa i ŋgìɗ pàm asa, a dzà aka àhə̀ɗ ana ŋgwal ŋa ya. Ŋgat ka, a sləl, a da a bəra, dìte a ge ba hinne. Wur daw ata ilik ka, a ràh a kə̀zləm tìs." Yesuw a ndə̀v à mifèfile ŋgar ata fit ka, a gwaɗa a tar asa: "Dzùmar zləm lèlè, na gər kurum aka ge aà metsereke ya." 9Alə̀ka i dəba ŋa ya, gà ɓə̀zla mazàzàmà Yesuw tə tsàm ahər, ta gwaɗar: "Bazlam ata ndeɗiŋa kà tsik ndaka bazlam minew a ka, màa tsaraka tsà ana, a sàsak aà megweɗe ana, meme?" 10Yesuw a gwaɗa a tar aaka: "Kurum ka, Mbulum aka ɗif a kurum à dukw ana makàhà ŋa i mekwere ŋgar a. Ama gà mìsle ŋgìɗ ti dzè a zləm ka, a dukw ana ti tsik a ter a ndaka bazlam minew a pəra. Dìte ku mege tà fìr ahər a tèkeɗè ka, ta ŋgeter a tsà, ku mege tàa dzàr zləm lèlè tèkeɗè ka, ti tsereke a ɓàv tsà asa." 11I dəba ŋa ya, Yesuw a gwaɗa a tar kuɗa: "Bazlam minew ata a sàsar aà megweɗe ka, na a ne hwilfe ka, bazlam Mbulum. 12Gà mìsle ŋgìɗ pàm, ti ndzìkìɗ ba ka, wur daw ata a dzà aka vatwa ya. Ti ndzìkìɗ ba gà mburma ana ti tsereke a bazlam ata ka, àma ə̀bay sitene a dehe a, a ndzehe a bazlam ata ta gə̀s a gə̀zlə̀ŋ tar a, dìte tà gə̀s nda gə̀zlə̀ŋ tar, ta mbala asa tsà. 13Gà biy ŋgìɗ pàm asa, ti ndzìkìɗ ba wur daw ata a dzà aà sik kuvəl a. Tà gìs a bazlam ata a gə̀zlə̀ŋ tar nda gà maŋgàyà ba tsàra. Ama bazlam ata a ŋge a zlile aà mendze i gə̀zlə̀ŋ tar tsà. Zàkwayiya, mesèwère are a dere a, a dzik à ter a tsàra ka, ta miyek a à bazlam ata ta gə̀s a gə̀zlə̀ŋ tar a. 14Gà mìsle ŋgìɗ pàm asa, ti ndzìkìɗ ba wur daw ata a dzà aà huɗ adak a, ti tsereke a bazlam Mbulum. Ama madzàlà gà gər mesèwère are ana ti dzele a pàmpàm, nda gà lìmana nda meèweke gər àhə̀ɗ ta ge a madzək a bazlam Mbulum ana i gə̀zlə̀ŋ tar a, dìte megìse tar ata a ge a ndzə̀ɗa asa tsà. 15Dìte gà mìsle ŋgìɗ pàm asa ka, ti ndzìkìɗ ba wur daw ana a dzà aka àhə̀ɗ ŋgwal ŋana. Ti tsereke a bazlam Mbulum, tà gìs a a gə̀zlə̀ŋ tar lèlè nda maŋgàyà ba. Bə̀la mesèwère are aka ndzera ka, hwiye ta misek a dər tsà, tà ge a dukw ana a ge a ŋgùlùm a Mbulum a." 16Yesuw a gwaɗa a tar asa: "Wùra a riŋ a tike a akwa aà làlampà ka, dìte a kèhe a dər dəɓ aà huɗ tasà, ki ge tsà aà huɗ maàslə̀làh tsà. A tike a ka, a tə̀v ana dzə̀gə̀ɗàf ŋa ya ìvaɗ, dìte na gà mburma ana ti de a a ga ya ka, ta ŋget a dər a vatwa dzaydzay lèlè ya. 17Aɗàbà dukw ana makàhà ŋa kinèhe ya ka, àlə̀ka aka miɗ mbà ka, a ta pèt a àba lèlè. Dìte dukw ana gà mburma tə sər kinèhe tsìye ka, àlə̀ka aka miɗ ka, parakkà a sir aàba a lèlè mbàŋa." 18I dəba bazlam ata ya ka, a gwaɗa a tar asa: "Gwim metsèhe a dukw ana ki tserekwim a ya, ka ti nwim dər ka, dukw pàrsa tsà. Aɗàbà wùr ana à gìs a bazlam gà ana i tsik a ya ka, Mbulum tèkeɗè, à sìkèher a à megìse ŋgar ata, à zè a taŋa. Wùr ana aka gə̀s tsìye ka, Mbulum ìbam, à nìkìɗ a à ŋgat mbàŋa asa." 19Gà màma Yesuw nda gà dàmər ŋgar tə daha, ta waya madà a tə̀v Yesuw. Ama ti sle mede tsìm a tə̀v ŋgar tsà, aɗàbà mburma a riŋ i tə̀v ŋgar hinne. 20Gà mburma ana i fata ya, ti tsikeha a Yesuw. Ta gwaɗaraha: "Gà màma yak nda gà dàmər yak naha ɗa i bəra, a sàs a tar aà meŋgetek." 21Ama Yesuw a gwaɗa a gà mburma ana i tə̀v ŋgar i fata ya: "Gà màma gà nda gà dàmər gà ka, gà mburma ana tar riŋ tì dzè a zləm a bazlam Mbulum, dìte tà gìs ahər a àhəm a." 22A pat duwa, Yesuw a gwaɗa a gà ɓə̀zla mazàzàmà ŋgat: "Tàkwa aka lìdè dùlùv ŋgìɗ." I dəba ŋa ya, tə daha, tə tsala a slə̀làh yam, ta màh ba, tə da. 23I tə̀v ana tar riŋ i slə̀làh yam ata, ti de a dər a ka, Yesuw a ndze aɗəm are. Zàmma tsə̀ka, batsàh himbiɗ aka dzà ba aà mege ika gər dùlùv ata. Yam a dzà ba aà mede aka taraha a slə̀làh yam ata, aka à merèhe aɗəm. A zeha kwizikw, na dìte à pìts à ter a a huɗ yam a. 24Gà ɓə̀zla mazàzàmà ŋgat ata tə daha, a tə̀v Yesuw. Ta pìɗeke à ŋgat. Ta gwaɗar: "Əbay, Əbay, ki dzèkwe a a yam." Yesuw a hitse aà mbulum. A kwara akaba gà himbiɗ ata nda yam ana a tsele akaba a ya. Himbiɗ ata də̀ɓəts a mə̀t aaka, mege yam aaha tèkeɗè, a tsele akaba a asa tsà. 25Dìte Yesuw a gwaɗa a gà ɓə̀zla mazàzàmà ŋgat ata: "Wànà kàa gə̀sum ìye a gə̀zlə̀ŋ kurum tsìye, na ki gwim a magə̀ɗa kataya ya?" Ama ka, ta ŋgat a dukw Yesuw ata a ge kataya ya ka, a ge aà tar kàmala dukw menè aà mburma ya. Ta ge magə̀ɗa hinne asa nda medzedzere. Ta gwaɗaba ika màgə̀r tar: "Wele aaha i ŋgar dze ana, weke, na a kwere akaba a gà himbiɗ nda yam ka, tà gìs ahər a àhəm a?" 26Ti ndze aka àhə̀ɗ Garasa ika lìdè dùlùv ŋgìɗ ɗigìrgìr ika miɗ kwite Galile. 27Aha ŋana Yesuw a tarra i slə̀làh yam a ka, wele duwa a riŋ i fata, a dzà ba aà madàha a tə̀v ŋgar. Wele ata ka, sitene a gasawa. A tikewa akaba petek tsà, dìte a hənawa i ga ɓàv tsà asa. A gər ana a dzà ahər ba ya, a hənawa ka, ika màgə̀r gà dìve. 28A ŋgataha a Yesuw tsàra ka, a wideye nda ndzə̀ɗa hinne. Dìte a daha, a kal à ba aka miɗ ŋgar, a gwaɗar: "Əla a lə̀m akaba à ma ya, Yesuw, Kəla Mbulum ana i gər ŋa ya? Kamkam, kà sèwèriŋ are tsà te." 29A tsiker kataya ka, aɗàbà ana Yesuw aka mbə̀r megweɗeha a sitene ata i ba ŋgar a: "Dara i ba wele aka ya" ya. Ama sitene ata ka, a gasawa ŋgat kə̀la pat. Tə dzawuwa ŋgat nda tsitsirɓe i sik a nda ahər a lèlè tèkeɗè ka, ndìrìtsìtse a ŋgazlahawa dər àba ya. A sàs a gà sitene ata ka, say ma ndza i kùsak tsàkàlàk aà mburma ya. 30I dəba ŋa ya, Yesuw a gwaɗar: "Zləm yak weke?" Wele ata a gwaɗar aaka: "Zləm gà ka, Twìɗèkìkke." A tsiker kataya ka, aɗàbà gà sitene ana i ba ŋgar a ka, hinne. 31Gà sitene ata ìbam, tə dzà ba aà mahàmà a Yesuw asa. Ta gwaɗar: "Kamkam, ku gwaɗa a mə̀r, dum a tə̀v a dìriŋ biy na mìi dzeye a ya tsà te." 32Ta pə̀r ikaba ya ka, tàa ŋgataha a palam gà wèdèlìŋ duwa a riŋ i fata, tà kìv a tar aà sik kwite. Gà sitene ata ta gwaɗa a Yesuw: "Kamkam, vəl a mə̀r vatwa a ba a gà wèdèlìŋ aaka, mìi petse aɗəm a te." A vəl a tar aɗəm vatwa. 33Gà sitene ata tə dara i ba wele ata ya tsàra, ta patsa a ba gà wèdèlìŋ ata. Palam gà wèdèlìŋ ata i fata tserdze ya, ta wiyeraba aà sik kwite ata ya, bìrìm tə dzàra a yam ika gìgìze ya, a dùlùv ata ya, ta mata aɗəm fit. 34Gà ɓə̀zla makə̀và gà wèdèlìŋ ata, ta ŋgat a dukw ana a ge ba nda gà wèdèlìŋ aaha ya ka, swiyèh tə tə̀z. Tə daha, ti tsikeye làbara ana a ge ba, ta ŋgatar a, i huɗ kwite, nda gà i kə̀sà ana i dala ŋana ya mbàŋa. 35Gà mburma ata tə tsaraka ka, tə dayaha aà mesèmete dukw ana a ge ba ya. Ti ndzeha a tə̀v Yesuw ka, tàa le aà wele ana a dalawarra i ba gà sitene ya, ŋgat a riŋ mandzà ŋa aà sik Yesuw nda gà petek ikaba lèlè kuɗa. Madzàlà gà gər ŋgar ìbam, lèlè mbàŋa. A ge magə̀ɗa a gà mburma ata tə daha ya hinne tsàra. 36Gà mburma ana dukw aaha a ge riŋ ba aà tar ndeɗiŋa ya ka, tə ɗama a gà mburma ata, meme na Yesuw a mbəl à mala sitene ata ya. 37I dəba ŋa ya, gà mburma ana tserdze ika àhə̀ɗ ata ya, ta hama a Yesuw, dìte ma da ika àhə̀ɗ tar a te. Aɗàbà ta ger magə̀ɗa ka, hinne. I dəba ŋa ya, Yesuw a tsəl a slə̀làh yam, à mbìɗere a gər ndàra a dəba ya. 38Ama wele ata a dalawa ihər gà sitene ya ka, a hama a Yesuw, dìte ka, mə vəlar vatwa aà mazàzàmà ŋgat te. Ama Yesuw a màr àba àhəm a. A gwaɗar: 39"Mbə̀ɗ gər a ma, dìte ka tə ɗama dukw ana Mbulum a ge aɗàbà kər a, a gà mburma ana tserdze ya." Wele ata a da ba a ma kaɗə̀ŋ, a daha ka, a sùwaya à bazlam ata aà ga aà ga i kwite ata. A ɗamawa dukw ana Yesuw a ge aɗàbà ŋgat a, a gà mburma tserdze. 40Alə̀ka i tə̀v ana Yesuw a màra a dəba aka lìdè dùlùv ŋgìɗ a ka, gà mburma a riŋ i bə̀ɗ i fata hinne, ta bebe a ŋgat. A ndzeha a tə̀v tar tsàra ka, tə daha a tə̀v ŋgar nda gà maŋgàyà ba. 41Mìsle ŋgìɗ a riŋ ilik i fata mbàŋa, zləm ŋgar Yayirus. Ŋgat ka, batsàh gà mburma ana i ga mahàmà a Mbulum i kwite ata ya. A daha a tə̀v Yesuw. A ndzeha a tə̀v ŋgar tsàra ka, a kal àba aka miɗ ŋgar. A hamar hinne. Dìte Yesuw ma da a ma ŋgar te. 42Aɗàbà də̀m ŋgar duwa a riŋ ilik bataŋa, mive kurwa gəra sula, à mìtiŋa. Yesuw a tsaraka kataya ka, ta màh ba, tə da. Aka tə̀v ana ti de a ya ka, gà mburma hinne tə zazam tar. Ta ŋgiɗits a dər Yesuw hinne. 43Ama i lìwiŋ gà mburma ata ka, mə̀kəs duwa a riŋ ilik, a sèwèrewa are hinne, məmbə̀z a zlalawara ihər a. Dukw ata aka ge ihər ka, mive kurwa gəra sula. Aka nəs à lìmana ŋgar a tə̀v gà dàkwtar pàmpàm hinne. Ama wùra ilik aka sle aà məmbə̀là à ŋgat tsìdze. 44A sìrìkeha a tə̀v Yesuw ndaà dəba. A daha, a lə̀m aà gùva petek ŋgar. A lə̀m ahər tsàra ka, tsəndzalaŋ məmbə̀z ŋgar ata a zlalwara ihər a, a ndala tsàra. 45Yesuw a gwaɗa a tar: "Weke na a lə̀m aà ìye ya?" Ku mege weke a gwa: "Na ìye tsà." Dìte Piyer a gwaɗar: "Əbay, kə̀ ŋgat a gà mburma aaha ti lek tits, ta ŋgiɗits a kər a ka, dìte ki gweɗe a ka, weke na a lə̀m aà ìye ya ana, meme?" 46Ama Yesuw a gwaɗa a tar asa: "Wùra aka lə̀m aà ìye, aɗàbà ì sər ka, ndzə̀ɗa aka dara i ba gà ya, aka mbəl à mburma." 47Alə̀ka mə̀kəs ata a sàmata ka, Yesuw aka mbə̀r mesire aà dukw ana a ge ya, a daha aka miɗ ŋgar nda gà medzedzere slàɓslàɓslàɓ. A kal àba aka miɗ ŋgar a fata. A tsik a Yesuw melìme ana a lə̀m ahər a ika miɗ mburma tserdze, dìte meme na a mbəl tsàra ya. 48Yesuw a gwaɗar i dəba bazlam ŋgar ata ya: "Də̀m ga, megìse yak ana kì gìs ìye nda gə̀zlə̀ŋ a ka, aka mbəl à kər. Daba nda zay." 49I tə̀v ana Yesuw a riŋ à fèfil a a mə̀kəs ata mbà ya ka, tàa ɗera à làbara i bəra Yayirus aaha ndeɗiŋa ya. Wùr ana a ɗera à làbara ya ka, a gwaɗaha a Yayirus: "Də̀m yak aaha ka, aka mə̀t ana, aàmala na ki yère a ba à mala medzèŋgè a mburma aka asa ya?" 50Ama Yesuw a tsaraka bazlam ata ka, a gwaɗa a Yayirus: "Arə̀v ma da aà kər a tsà, gə̀s ìye nda gə̀zlə̀ŋ yak pəra ka, də̀m yak a mbiliŋa." 51Alə̀ka i dəba ŋa ya, ta màh ba, tə da. Ti ndzeha a bəra Yayirus, ti de a a tə̀v məmə̀ta ata a ga ya ka, Yesuw a gə̀s mivile vatwa a wùra aà mazàzàmà ŋgat tsìdze. A vəl vatwa ka, say a gà Piyer nda Yuhana, nda gà Yakuba, dìte a gà tsir də̀m aaha nda màma ŋgar ɗekɗek. 52Tə daha a ga ka, ti leha aà gà mburma riŋ hinne, ti tiwiŋa nda makə̀ɗà ba hinne. I dəba ŋa ya, Yesuw a gwaɗa a tar: "Ka tuwum tsà, aka mə̀t tsà, a riŋ ka, ika mendze are." 53Gà mburma ata tə tsaraka kataya ka, tə sawla ahər, aɗàbà tə sər ka, aka mə̀t ndzer. 54Ama Yesuw a daha, a gə̀s də̀m ata i ahər a, a gwaɗar nda màgàlà: "Hitse aà mbulum, də̀m aaha." 55Də̀m ata a mbəl, a hitse tsàra kaɗə̀ŋ. Yesuw a gwaɗa a tar: "Vəlumar dukw mezime." 56Ama dukw ana Yesuw a ge ya ka, a ge aà gà tsir də̀m ata nda màma ŋgar a kàmala dukw menè aà mburma ya. I dəba ŋa ya, Yesuw a gwaɗa a tar asa: "Iswe, ka ti tsikwim dukw ana a ge ba kinèhe ya, a wùra kwaŋ, ndzum dər i gà gər kurum ɗikɗik."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\