LUKA 9

1Alə̀ka i dəba ŋa ya, Yesuw a yaha gər a gà ɓə̀zla mazàzàmà ŋgat aaha ndeɗiŋa kurwa gəra sula ya. A vəl a tar ndzə̀ɗa aà madàlàwà gà sitene aà mburma ya, dìte aà məmbàlà à gà ɓə̀zla dukw məmə̀ta asa. 2I dəba ŋa ya ka, a slər tar aà metsìkè bazlam mekwere Mbulum a mburma, dìte asa, aà məmbàlà à tar mbàŋa. 3A gwaɗa a tar: "Dum, ama ka tə zlum dər duwa aà ahər ilik tsà kəla. Ku mege zəva, ki ge tsà kìywa, nda gà dukw mezime, bə̀la siŋgwè tsà. Ama ka tə ndzə̀kum dər petek sula ɓàv tsà asa. 4Alə̀ka a tə̀v ana kàa ndzwim aɗəm, bə̀la tàa gwaɗa a kurum: 'Dumara, ndzum a faha' ya ka, ka tə zazaɗum a tə̀v ŋgìɗ pàm tsà. Say a pat ana ki mèhwim a ba i fata ya dzekwiŋ. 5Na bə̀la kàa ndzwim a kwite ana ta waya kurum tsìye ka, tatakum a tar àba à àhə̀ɗ tar à tsàpà kurum a, dìte ka dum ba dukw kurum. Taŋa ka, kàmala megweɗe ya: Màa be a kurum à ɗaf, sìda ŋa ika gər kurum." 6Alə̀ka i dəba ŋa ya, gà ɓə̀zla mazàzàmà Yesuw ata ta màh ba, tə da aà kwite aà kwite, ti tsikewa bazlam ŋgwal ŋana a mburma. Tə daha, ta mbala à gà mburma ana i dukw məmə̀ta tar a, ku mege i ŋga. 7Ama ka, batsàh ə̀bay duwa a riŋ i fata, zləm ŋgar Hiridus. A tsaraka meɗè zləm Yesuw nda dukw ana a ge ba ya tsàra ka, a ndzə̀k ihər metsèhe ya, a sər dukw ana a ge a ya asa tsà. Aɗàbà gà àsìŋ gà mìsle ŋgìɗ ta gwa ahər ka: "Yuhana metsìlwìɓè à mburma a yam aka mbəlara i məmə̀ta ya." 8Gà mìsle ŋgìɗ pàm, ta gwa i tar ka: "A ge a ka, Iliya ana akahər ata ya, na a dara ya." Gà mìsle ŋgìɗ pàm asa, ta gwa ahər: "A ge a ka, wùra ilik ika màgə̀r gà ɓə̀zla məmà à guma Mbulum ana akahər ata ya, na a mbəlara i bìye ya." 9Ama Hiridus a gwa: "Yuhana ka, yàa mbə̀r mesèse ikəka gər a dze ana, dìte weke na, i tsereke a maɗə̀và zləm ŋa nda tə̀v gà dukw ŋgìɗ a pàmpàm kataya asa ya?" I fata ya ka, a sàsar aà maŋgàtà a Yesuw zləmana. 10Alə̀ka i dəba ŋa ya, gà ɓə̀zla meslire Yesuw aaha ndeɗiŋa a slər tar a, tàa mbə̀ɗaha gər a tə̀v ŋgar. Tə daha ka, tə ɗamar dukw ana ta ge riŋ i fata ya fit dze. A sàs a Yesuw na ti de a a kwite ŋa a riŋ tə zalar Betsayida ya, kə̀tsàh aà kwite ya zàakwa, à gər tar. A ndzə̀k dər gà ɓə̀zla mazàzàmà ŋgat ata, tə da akaba tserdze. 11Alə̀ka gà àsìŋ gà mburma aaha tə sər aàba, tàa da ka, tə zazamaha tar a fata mbàŋa. Ti ndzeha a fata tsàra ka, Yesuw a gwaɗa a tar: "Dumara a tə̀v ga ya." Tə daha ka, a tsik a tar bazlam mekwere Əbay Mbulum. A mbala à gà mburma i dukw məmə̀ta tar a tserdze. 12Aka pat ana à dìɗ a ya ka, gà ɓə̀zla mazàzàmà Yesuw aaha kurwa gəra sula ya, ti sìrìkaha a tə̀v ŋgar. Ta gwaɗar: "Gwaɗa a gà mburma aaha, tə da, tə ti yahaba gà duwa aà bazlam a huɗ kwite, nda gà a kə̀sà ana a mbera bìse ya, ti yaha aàba gà tə̀v mehine tsə̀na, meme? Araha, kwa tèkeɗè ka, i kùsak məfara ŋa asa ya." 13Ama Yesuw a gwaɗa a tar: "Kurum ŋa, vəlum a tar dukw mezime." Ta gwaɗar aaka: "Araha, na aà kwa ka, tapa ɗaf ə̀zləm, nda kilif sula pəra ana, meme? Wànà a sàsak ana, mi da sə̀kəmara dukw mezime aɗàbà gà mburma aaha fit a ya?" 14Ama mburma a riŋ i fata kəla ka, ti sle dəbuw ə̀zləm. Yesuw a gwaɗa a gà ɓə̀zla mazàzàmà ŋgat ata: "Ndzakum i ba tar a, dzìk ə̀zləm dzìk ə̀zləm, ka ndzayum à tar a bə̀ɗ." 15Gà ɓə̀zla mazàzàmà ŋgat ata tə tsaraka ka, tə daha, tə ndzaya à tar a bə̀ɗ. 16I dəba ŋa ya, Yesuw a daha, a ndzə̀k gà ɗaf aaha tapa ə̀zləm a, nda kilif aaha sula ya, aka ahər ŋgar. A fə̀r dər a gə̀zà mbulum, a ge dəraha kəkaàha a Mbulum. Alə̀ka a sàs ikaba gà ɗaf ata nda kilif a, a vəl a gà ɓə̀zla mazàzàmà ŋgat ata. Dìte gà mburma ata ìbam, tə dzàya a gà àsìŋ gà mburma ana i fata ya tserdze. 17Tar ata tserdze ya, tə zəm ɗaf ata ka, a sleye a tar lèlè. Ti yaha gər a mezèha ŋa ana a zeha aà tar a ka, a raha a gà tàkwasa kurwa gəra sula. 18A pat duwa Yesuw a riŋ a heme a a Mbulum à gər ŋgar ilik. I tə̀v ana a riŋ a heme a ya ka, gà ɓə̀zla mazàzàmà ŋgat ata tə daha a tə̀v ŋgar. Ti ndzeha a tə̀v ŋgar ka, Yesuw a gwaɗa a tar: "Gà mburma ta gwa dze ana, ìye ana, weke?" 19Ta gwaɗar aaka: "Gà mìsle ŋgìɗ ta gwa: Kər ka, Yuhana metsìlwìɓè à mburma a yam. Gà mìsle ŋgìɗ pàm asa ta gwa: Kər ka, Iliya ana akahər ata ya. Dìte gà mìsle ŋgìɗ ìbam, ta gwa, i tar ka: Kər ka, mìsle ŋgìɗ ilik i lìwiŋ gà ɓə̀zla məmà à guma Mbulum ana akahər ata ya, aka mbəlara i bìye ya." 20Yesuw a gwaɗa a tar i dəba ŋa ya asa: "Dìte kurum a ge, kù gwaɗum dze ana, ìye ana, weke?" Piyer a gwaɗar aaka: "Kər ka, Kiristi, mala məmbàlà à mburma ana Mbulum a gwa, i slir a kurumehe a ya." 21Yesuw a tsaraka taŋa ka, a gwaɗa a tar: "Ndzer kaɗə̀ŋ, àma ka, ka ti tsikwim a wùra a tsà kəla." 22I dəba ŋa ya, Yesuw a gwaɗa a tar asa: "Iye, wùr ana a dara i tə̀v Mbulum a, say i ti sèwèr a are aka miɗ mbà hinne. Gà bàba gà mburma ana ta kwere a gà Yahuda ya, nda gà ə̀bay gà ɓə̀zla mandə̀và kuɗa a Mbulum, nda gà ɓə̀zla medzèŋgè məpàlà àhəm Mbulum tserdze, ti ti lìmiŋ a àba ya, dìte ta kìɗ a ìye. Ama i huɗ mehine màkər a ka, i ta mbilere a i məmə̀ta ya asa." 23I dəba ŋa ya, a gwaɗa a mburma a tserdze kuɗa: "Na aka sàs a wùra aà madə̀ɗà aka ìye ka, ma dzala ba ŋgar asa tsà. Ma zla dìzl magə̀làwà ŋana kə̀la pat, kàmala ana ìye, i ti zle a mbà ya, dìte ma dara, ma zezem ìye kuɗa. 24Aɗàbà wùr ana aka sàsar məmbə̀là à mesife ŋgar ɗa ika gər àhə̀ɗ a ka, a dzeye a dər seyiŋ ìvaɗ. Ama wùr ana a dzeye a à mesife ŋgar, aɗàbà ìye ya ka, a mbil a dər ìvaɗ asa. 25Na wùra aka ŋgat dukw gər àhə̀ɗ tserdze, a ŋgayar ba i gə̀zlə̀ŋ, dìte a dzeye a à gər ŋgar, à mìt a asa ana, duwa a riŋ a ger a ŋgùlùm a? Awaŋ. 26Na wùra a gweɗe a ika miɗ mburma, i sər Yesuw tsà, nda bazlam gà ana i tsik a ya ka, ìye, wùr ana a dara i tə̀v Mbulum a tèkeɗè, i ti tsik a kataya mbàŋa. I ti niw a ŋgat i tə̀v ana i dere a nda ə̀bay ga, nda ndzə̀ɗa Tsir gà ana ti zlìb a dər a, dìte nda biy gà gawla Tsir gà ana a ndzə̀k tar a. 27Iye i gweɗe a kurum a nda ndzer: Gà mìsle ŋgìɗ ɗa ika màgə̀r kurum gà mburma ana kinèhe ya ka, ta mete a zukw tsà, say ta ŋget a a mekwere Mbulum ana a kwere a nda ndzə̀ɗa ya fit dzekwiŋ." 28A ge kwaskwa ilik i dəba mifèfile ŋgar ata ya ka, Yesuw a ndzə̀k gà Piyer nda Yuhana, nda gà Yakuba. Tə tsəl a kwite aà meheme riŋ i fata. 29I tə̀v ana tar riŋ ta heme a ya ka, Yesuw a mbə̀ɗ ba ŋgìɗ pàm. A mbə̀ɗ i are ya. Petek ŋgar ìbam, a mbə̀ɗ dər herrè, wùzlwùzl a wìtiɗ a are. 30Zàmma tsə̀ka, gà mburma sula tə daha a tə̀v ŋgar, tə daha, tə dzà ba aà mifèfile nda gà ŋgat. Gà mburma ata ka, gà Musa nda Iliya ana akahər ata ya. 31Mede tar ata tə daha a tə̀v Yesuw a ka, nda gà ndzə̀ɗa Əbay Mbulum ana a vəl a tar a. Gà mburma ata sula ya, ta fàfəl ka, aka gər megè ìmir Yesuw ana a ti ndìv a dər a Yeruzalem, dìte meme na à mìt a ya ya. 32Ama gà Piyer nda gà màndàla ŋgar ka, tàa mata aka mendze are fit. Alə̀ka i dəba ŋa ya, ta pìɗeke tsàra ka, ta ŋgat a Əbay Yesuw ata a wìtiɗ a are ya. Tar riŋ nda gà mburma ata sula mandzà ŋa i tsaka ŋgar a. 33Alə̀ka i tə̀v ana gà mburma ata sula tə dzà ba aà mede i tə̀v Yesuw a ka, Piyer a gwaɗa a Yesuw: "Əbay, lèlè na kwa ɗa i faha ya. Mìi kiriw a kurum a ga màkər a faha, ilik biy yak, ilik biy Musa, ilik ŋa aaha biy Iliya." Piyer a tsiker kataya ka, aɗàbà a sər dukw ana a tsik a ya tsà. 34I tə̀v ana a tsiker kataya ya tsàra ka, magùdwagùdwa a tarra aka gər tar a, tits a le a tar. I fata ya ka, gà mburma ata ta ge magə̀ɗa hinne. 35Tə tsarakara iɗəm mifèfile i fata ya. Mbulum a gwaɗa a tarra: "Naha ka, kəla gà ana ì zla ya. Dzùm zləm a dukw ana a tsik a kurum a ya." 36Alə̀ka i dəba mifèfile ata ya ka, gà wele aaha ta ŋgat ka, a Yesuw ilik na a zeha i fata ya. Tar ìbam, tàa tsik àba dukw ana ta ŋgatar ndeɗiŋa ya, a wùra ya zùkw tsà, tə ndzaba dər ɗikɗik. 37Ndidwè ŋana ka, gà Yesuw nda gà ɓə̀zla mazàzàmà ŋgat tə tarra i kwite ata ya. Ta ŋgat a tar tsàra ka, gà mburma hinne ta ŋgə̀zlaha aka Yesuw. 38Wele duwa a riŋ i màgə̀r gà mburma ata a fàfəlaraha nda màgàlà. A gwaɗar: "Əbay, ì gek kamkam, fìriŋ aà kəla gà aaha ilik a te. 39Sitene a gasawa ŋgat. I tə̀v ana aka dzà ahər ba ya ka, a wideyiŋa. A dzedzer a à ŋgat hinne, mazlə̀mbats a dawarra i bazlam a. A sèwèrer a are hinne, a ndalawa ikəka ya ka, gireŋ. 40I hama a gà ɓə̀zla mazàzàmà kər, ì gwa, ti delewiŋ ihər a te ka, kwets ti sle ɓàv tsà." 41Yesuw a gwaɗa a tar: "A kurum gà mburma ana ki gìswim ìye nda gə̀zlə̀ŋ kurum tsà, dìte kurum kà tsarakum zləm tsà asa ya. Wànà ìye dze ana, i gesl a aà metsìkè a kurum dze ana, hilè, na dìte ki gìswim a ìye ya? I ndze a dze ana, hilè ɓàv a, na i tə̀v kurum a? A zà, daha, zlara kəla ŋa a faha ya kwaŋ." 42I tə̀v ana tə daha à kəla ata ya ka, sitene ata i ba ŋgar a, a kal à ŋgat a bə̀ɗ. Iŋgwits ìŋgwits ìŋgwits a dzadzar akaba à kəla ata hinne. Ama Yesuw a kwara akaba sitene ata nda màgàlà hinne, a dalawa ihər a, a mbəl à kəla ata, dìte a mà dər a tsir ŋa kuɗa. 43Ama batsàh ndzə̀ɗa Mbulum ata Yesuw a pàt dər a ka, a ge aà gà mburma ata i fata tserdze ya, kàmala dukw menè aà mburma ya. I tə̀v ana gà mburma ata tserdze ya, tar riŋ ti dzele a gà gər aka dukw ana Yesuw a geye mbà ya ka, Yesuw a gwaɗa a gà ɓə̀zla mazàzàmà ŋgat ata: 44"Tikwim dukw ana i tsik a kurum a kinèhe ya, a gər kurum lèlè. Iye, wùr ana a dara i tə̀v Mbulum a ka, tà gìs a ìye mbà. Ta vil a ìye a ahər a gà mburma." 45Ama gà ɓə̀zla mazàzàmà ŋgat ata tàa tsaraka dukw ana a sàsar aà metsike ya tsìdze. Tə sàmata bazlam ata ka, makàhà ŋa i huɗ ŋa. Magə̀ɗa a ge a tar aà metsème ahər bazlam ata asa. 46Alə̀ka i dəba ŋa ya, gà ɓə̀zla mazàzàmà Yesuw ata tə dzà ba aà mimbètsè ba àhəm ika màgə̀r tar hinne. Ta gwa: "Weke na a ne batsàh ŋa ika màgə̀r kwa ya?" 47Yesuw a sər a taraha aka dukw ana tə dzala i gər tar a tsàra. A daha, a zla kəla duwa, a ndza dər a tə̀v ŋgar. 48A gwaɗa a tar: "Ku weke na aka gə̀s aà megè gər a kəla ndirkiz kàmala kəla aaha ya aɗàbà ìye ya ka, a ge gər taŋa ka, a ìye. Dìte wùr ana aka giŋ gər a ka, a ge gər taŋa ka, a wele ana a slərra ìye ya mbàŋa. Aɗàbà wùr ana aka həna à gər a bə̀ɗ ika màgə̀r kurum aaha tserdze ya ka, ŋgat na a ne batsàh ŋa i tə̀v Mbulum a." 49I dəba ŋa ya, Yuhana a dzà ba aà mifèfile, a gwa: "Əbay, màa le aà wele duwa, a delewe a gà sitene i ba mburma ya nda zləm yak. Ama mì palar àhəm, aɗàbà ana ŋgat ka, mburma kwa tsìye." 50Yesuw a tsaraka kataya ka, a gwaɗa a tar: "Ka palumar àhəm tsà, aɗàbà wùr ana a ge aà kurum a gùvəl tsìye ka, wùr kurum." 51I tə̀v ana Mbulum aka à mezle Yesuw a gər ŋa ya ka, Yesuw a gwa: "A sèsiŋ ka, i de a a Yeruzalem dzekwiŋ." 52I dəba ŋa ya, a slər gà ɓə̀zla meslire ŋgar aka miɗ, aà mayàhar àba gà tə̀v a bə̀ɗ a. Gà mburma ata tə da tsàra. Tə daha, tə da a kwite ŋa a riŋ ika àhə̀ɗ Samariya. Ti yaha tə̀v ata i fata. 53Ama gà mburma ana i fata ya, ta waya na Yesuw a dehe a a ma tar a tsà, aɗàbà ana a de a ndàra a Yeruzalem a. 54Gà ɓə̀zla mazàzàmà Yesuw, gà Yuhana nda Yakuba tə tsaraka bazlam gà mburma ata kataya tsàra ka, ta gwaɗa a Yesuw: "Batsàh mə̀r ŋa, a sàsak ana, wànà mi gwaɗa, akwa ma tarra i mbulum a, ma wana iɗəm tar a fit kitè kəla ya?" 55Yesuw a tsaraka bazlam tar ata ka, a mbə̀ɗ àba a tə̀v tar, a kwara akaba tar. I dəba ŋa ya, ta màh ba i fata ya, tə da a kwite ŋgìɗ pàm. 57I tə̀v ana gà Yesuw nda gà ɓə̀zla mazàzàmà ŋgat riŋ ika vatwa ti de a mbà ya ka, wele duwa a gwaɗa a Yesuw: "I waya ka, i zezem a kər a tə̀v ana ki de aɗəm a ya, ku mege a ŋga." 58Yesuw a tsaraka kataya ka, a gwaɗa a wele ata: "Dzala dzekwiŋ, aɗàbà ŋgùlùm gà mbayakà ka, bìye tar a riŋ, gà ɗiyeŋ tèkeɗè ìbam, ga tar a riŋ mbàŋa, na ta hine a iɗəm a. Ama ìye, wùr ana a dara i tə̀v Mbulum a ka, ga gà a riŋ, na i hine a iɗəm, dìte i sìfìk a ba ya tsà." 59I fata ya ka, Yesuw a gwaɗa a mìsle ŋgìɗ pàm: "Dara, zezem ìye." Ama wele ata a gwaɗar aaka: "Əbay, ìye ka, viliŋ vatwa, a tə̀v ana tsir gà aka mə̀t a ka, i le a àba ya dzekwiŋ." 60Yesuw a gwaɗar aaka: "Sìfèk məsak à gà məmə̀ta, ti leye ba tar dukw tar. Ama kər ka, ti tsik bazlam mekwere Mbulum a gà mburma." 61Mìsle ŋgìɗ pàm asa a gwaɗar: "I zezem a kər, Əbay. Ama kəla ka, viliŋ vatwa, i ta ge a wusa a gà mburma ana i ma gà ya dzekwiŋ." 62Yesuw a gwaɗar: "Wùr ana à fit a nda gà sla, dìte à fìr a ndàra a dəba ya ka, a ge a ba tsà. Kàmala taŋa ya mbàŋa, gà na a sàs a tar ti zezem a ìye, dìte ka, tà fìr a aà dukw ana ndàra a dəba ya ka, ti sle a aà megè ìmir i mekwere Əbay Mbulum tsà mbàŋa asa."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\