MARKUS 1

1Naha Ŋgwal Bazlam ana a ɗif à Yesuw Kiristi Kəla Mbulum a. 2Bazlam ata a dzà ahər ba ka, kàmala ana Isaya, mala məmà à guma Mbulum a wetse àba a bə̀ɗ a kaɗə̀ŋ. A wetse piŋŋè, a gwa: "Araha", Mbulum a gwa, "I slirehe a mala metsìkè bazlam gà naha aka miɗ yak, dìte mà làmbaɗak vatwa yak. 3Mburma ŋa a riŋ ika mandazla i dala, à fèfil a ŋgə̀lakəkkà, a gweɗe a: 'Làmbaɗum àba vatwa a Əbay a gə̀zlə̀ŋ kurum a, ki fefetwimer a fehhè lèlè.' " 4Kàmala ana Mbulum a gwa: I slirehe a mala metsìkè bazlam gà naha ya ka, aka sle kaɗə̀ŋ. Mburma ŋa a riŋ i kùsak, zləm ŋgar Yuhana. A tsik a bazlam Mbulum a mburma. A gwaɗawa a tar: "Mbə̀ɗum à madzàlà gà gər kurum, dìte i tsilwiɓ a à kurum a a yam, dìte Mbulum à pìl a kurum a à bakal kurum." I dəba ŋa ya, a tsilwiɓewa à tar a yam. 5Akahər ata ka, gà mburma ana i Yeruzalem a, nda gà na a riŋ ika àhə̀ɗ Yuda ya tserdze, tə dawara a tə̀v Yuhana ya. Ti ɗifewa à bakal tar aka miɗ mburma tserdze, dìte Yuhana a tsilwiɓewa à tar a yam i dula Yurdan i fata. 6Yuhana ata a ndzawa ka, nda gà petek ŋguz zlìgwèmè, madànà ba ŋa i màgə̀r ba ya nda kwiye. Dukw mezime ŋgar ka, say məpàpə̀ɗà heyew nda mazə̀mà amum ana i dala ya ɗekɗek. 7A gwaɗawa a gà mburma ana tar riŋ i tə̀v ŋgar a: "Mìsle ŋgìɗ a riŋ, a dere a i dəba gà ya mbà. Ŋgat ka, à zè a ìye nda ndzə̀ɗa kweleŋ fètìte. I sle a aà mesìrìkeha a tə̀v ŋgar, aà məpə̀là à lìɓir tsàpà ŋgar tsìdze, ku mege nda mekìrìɗèhè gurmits a bìye tèkeɗè, i sle a tsà. 8Aɗàbà taŋa ìye ka, i tsilwiɓ à kurum a ka, a yam pəra. Ama ŋgat aka dara ka, a tsilwiɓ à kurum a ka, a yam asa tsà, say a Mèzìte Mesife Mbulum." 9Akahər ata Yesuw a hitsera i kwite ŋa a riŋ ika àhə̀ɗ Galile ya, tə zalar Nazaret. A dara a tə̀v Yuhana a dula Yurdan a. A daha, Yuhana a tsilwiɓ à ŋgat a yam i dula ata. 10I tə̀v ana Yesuw a riŋ a tsilere a i yam a ka, kuvəl mbulum a hə̀ndə̀k ba tùwaŋ. A ŋgataha a Mèzìte Mesife Mbulum a riŋ a terre a iɗəm i fata ya, zəràwwa kàmala maàdagur ana a ndze a a bə̀ɗ a, aka gər ŋgar. 11A tsarakara mifèfile ana a ɗera i mbulum a. Mbulum a gwaɗarra: "Kər na kà ne mandərkwasla gà ya, Kəla gà. Maŋgàyà ba gà fit dze ka, ika gər yak." 12I dəba mifèfile ata ya tsàra ka, Mèzìte Mesife Mbulum a da à ŋgat a kùsak dìriŋ. 13A ndza riŋ i fata mehine dzìk faɗ. Hàwa mèkwède ŋgat a riŋ i tə̀v gà dukw dala. I huɗ mehine ata ya ka, tar riŋ nda gà ə̀bay sitene a dzik a à ŋgat kə̀la pat. Ama gà gawla Mbulum ana i gər ŋa ya, tar riŋ nda gà ŋgat, tə zlàkawa ŋgat mbàŋa. 14Akahər ata ta gə̀s Yuhana, ti tike ŋgat a dàŋgay gədzə̀zl. I dəba ŋa ya, Yesuw a tsaraka tàa gə̀s Yuhana ka, a mbə̀ɗaha gər aka àhə̀ɗ Galile. A daha ka, a dzà ba aà metsìkè bazlam ŋgwal ŋa ana a da dərra i tə̀v Mbulum a, a mburma. A gwaɗawa a tar: 15"Pat ana Mbulum a tike məpàslà ahər a ka, aka sle kuɗa. Aɗàbà mekwere ŋgar ana a kwere a ya ka, aka à mendzera. Mbə̀ɗum à madzàlà gà gər kurum a tə̀v ŋgar, dìte kə̀ gə̀sum bazlam ŋgwal ŋa aaha a gə̀zlə̀ŋ kurum ə̀dəts lèlè." 16I dəba ŋa ya, Yesuw a da aà gùva dùlùv Galile. A daha, a sùwaya i fata ka, aka le aà gà Simun nda dàmər ŋgar Andire, tar riŋ tà pìl a à ndzàràwà tar a yam a dùlùv ata, aɗàbà megè ìmir tar ka, magàsà kilif. 17Yesuw a gwaɗa a taraha aɗəm: "Dumara, tàkwa, ka zazamum ìye, i ne à kurum a gà ɓə̀zla mayàhàra mburma i lùvuŋ a, kàmala kilif aaha kurum riŋ ihər ki geswimere a i yam a, dìte ka, gà mburma ata ìbam, tə dara a tə̀v dzaydzay ŋa ya." 18I dəba bazlam ŋgar ata ya tsàra ka, gà wele ata ta məsak àba à gà ndzàràwà tar a fata ya, tə dara, tə də̀ɗ akaba, tə zazam ŋgat. 19Yesuw a da i fata ya zàakwa ka, aka ŋgataha a gà Yakuba nda dàmər ŋgar Yuhana, gà ɓə̀za Zebede asa. Tar riŋ i slə̀làh yam i dùlùv, tì lèmbeɗe a ndzàràwà tar mbàŋa. 20Yesuw a zal a taraha aɗəm tsàra. Gà wele ata ta hitsera iɗəm a. Ta məsak riŋ à tsir tar Zebede i slə̀làh yam ata nda gà ɓə̀zla meslire ŋgar. Tə da nda gà Yesuw tserdze. 21I dəba ŋa ya, gà Yesuw nda gà ɓə̀zla mazàzàmà ŋgat tə da a kwite Kafarnahum. A pat mesìfìkà ba ana a ndzera ya ka, a da a ga mahàmà a Mbulum. A daha, a tsik guma ŋgar a mburma. 22Guma ŋgar ata a tsik a ya ka, àrə̀v a da dər aà tar a, a ge aà tar kàmala dukw menè aà mburma ya. Aɗàbà guma ŋgar ata a tsik a ter a ya ka, kàmala biy gà ɓə̀zla medzèŋgè məpàlà àhəm Mbulum a tsà. Ama ka, nda ndzə̀ɗa hinne, kàmala ana ŋgat ə̀bay a, na a tsik a tar a. 23I dəba ŋa ya, Yesuw a ndə̀v à mifèfile ŋgar ata tsàra ka, wele duwa a riŋ i màgə̀r gà mburma ata, sitene a gasawa ŋgat. A dzà ba aà mifèfile ŋgə̀lakəkkà hinne nda màgàlà. 24A gwaɗa a Yesuw: "Ki yehe a à mə̀r la ya, kər ana kà dara i Nazaret a? Ka dara ana, aà medzèyè à mə̀r kəla ya? I sər kər lèlè, kər ka, wùr ana bakal ŋgar a riŋ tsà, Mbulum a slərra a faha ya." 25Yesuw a kwara akaba sitene ata. A gwaɗar: "Ndza ɗikɗik. Dara i ba wele aka ya." 26Sitene ata a dzadzar à wele ata hinne, dìte a darra i ba ya, nda gà mewideye ya. 27Gà mburma aaha tserdze ya, ta ŋgat a dukw menè aà mburma ata ka, tə dzadzar hinne mbàŋa. Ta gwaɗaba ika màgə̀r tar: "Naha ana, là? Bazlam wara naha a tsik a awiya ŋa asa ya? Dukw ana a tsik a ya ka, nda ndzə̀ɗa ndzer kaɗə̀ŋ. Mege a kwere akaba a gà sitene tèkeɗè, tà gìs a bazlam ŋgar a." 28I dəba ŋa ya bìse tsàra, gà mburma ana ika àhə̀ɗ Galile ya, ti ɗewa zləm à Yesuw hinne. 29Alə̀ka i dəba ŋa ya, gà Yesuw nda gà ɓə̀zla mazàzàmà ŋgat, gà Yakuba nda Yuhana, tə dara i ga mahàmà a Mbulum a. Ta màh ba, tə da a bəra gà Simun nda Andire. 30Ti ta medeha ka, dzìdze Simun a riŋ mahə̀nà ŋa ŋgwala tsà, a dzedzeriŋa ika slə̀làh ŋgar i ga. Ta gwaɗa a Yesuw: "Mə̀kəs aaha ka, ŋgwala tsà." 31Yesuw a daha a tə̀v ŋgar, a gə̀s ŋgat i ahər a. A hitse dər aà mbulum. Tùŋ a ndza dər a bə̀ɗ nda mendzwil ŋgar. Màràɓàraɓ ŋgar ata a ndala ihər a tsàra. I dəba ŋa ya, a sle a aà megè a tar mbəlakw lèlè kuɗa. 32Alə̀ka pat a də̀ɗ ndaàwa ŋana ka, gà mburma ata i fata ya, tə ndzakaha gà ɓə̀zla dukw məmə̀ta nda gà ɓə̀zla sitene a tə̀v Yesuw. 33Gà mburma ana i kwite ata ya fit dze, tə ndə̀v akabaha aka bìye hə̀rmaga ata Yesuw iɗəm a. 34Yesuw a mbala à gà mburma i dukw məmə̀ta tar a pàmpàm hinne. A dalawa gà sitene aà gà mburma ana duwa a gasawa tar a mbàŋa. A hə̀ndə̀kaha aà bazlam a gà sitene, aɗàbà tar ka, tə sər ŋgat, a dara ka, i tə̀v Mbulum a ndzer. 35Ndidwè ŋana aka tuwa mendzikwir ka, Yesuw a dara i ga ya, a hitse i fata ya, a da a tə̀v ana mburma a riŋ iɗəm tsìye. A ndzeha a fata ka, a dzà ba aà mahàmà a Mbulum Tsir ŋgar. 36Gà Simun nda gà mìsle ŋgìɗ ana ti zezem a Yesuw a, tə da a mayàhà ŋgat. Alə̀ka ta ŋgat Yesuw ka, ta gwaɗar: 37"Gà mburma a riŋ hinne ta wiz a kər ana, meme?" 38I dəba ŋa ya, Yesuw a gwaɗa a tar: "I waya ka, ki tèkwe a a tə̀v ŋa, a tə̀v ana a mbera a kwite aaha ya. Say i ti tsik a bazlam ana Mbulum a slər dərra ìye ya, a fata mbàŋa. Agəra taŋa na ì dara ya." 39Yesuw a tsik àba ya kataya ka, a màh ba, a da. A daha, a sùwaya ika àhə̀ɗ Galile tserdze. A lə̀m aka kwite ata i fata ya à bazlam ata. A tsikewa guma ŋgar a gà mburma tserdze i ga mahàmà a Mbulum ana ika àhə̀ɗ ata ya. A dalawuwa gà sitene aà mburma ya mbàŋa. 40Akahər ata mala vèdègwè duwa a daha a tə̀v Yesuw. A ndzeha a tə̀v ŋgar ka, a dzàr gùrmits a bìye, dìte mà zlàk ŋgat i dukw məmə̀ta ŋgar a. A gwaɗar: "Na mege kà waya ka, ki sle a aà mimbile à ìye te." 41Ama wele ata a tsiker kataya, a ndze are tsèhe a Yesuw hinne. A daha, a lə̀m ahər, a gwaɗar: "Haya, a sèsiŋ na ki mbil a ya. Kinèhe ka, mbəl i dukw məmə̀ta yak a." 42I fata ya ka, mbəlak ba wele ata a ndala ihər a suwut tsàra. Ba ŋgar a làmbaɗa ba lèlè kuɗa. 43I dəba ŋa ya, Yesuw a tiriɓe akaba wele ata nda bazlam, a gwaɗar: "Daba. 44Ama kəla ka, ka ti tsik a wùra tsìdze. Kàa daha ka, kà pàt à ba yak a mala mandə̀và kuɗa a Mbulum, dìte mà sàmata kər, ma sər dər ka, meme na kà ndza kinèhe kuɗa ya. I dəba ŋa ya, ka vəl dukw masak ŋa ana Musa a gwa i wàkità ka, ki vilwim a a Mbulum a. Dìte na gà mburma ta ŋgetek a, ti sir a dər ka, kàa mbəl kaɗə̀ŋ a." 45Tsàatsà, bazlam Yesuw ata a tsiker nda ndzə̀ɗa nda màgàlà ya ka, wele ata a da i tə̀v ŋgar a tsàra. A daha, a dzà ba aà maɗàmà dukw ata Yesuw a ge nda ŋgat a. Aɗàbà taŋa, Yesuw tèkeɗè, a sle a aà mipète à ba ŋgar bìse a gà mburma ana i gà kwite ata ya asa tsà, tsə̀ka, ti sir a ŋgat. Agəra taŋa a sùwayawa ba nda tə̀v ana mburma a riŋ i fata tsìye. Ama gà mburma pàmpàm tə dayara i gà kwite tar a, tə dawaha a tə̀v ŋgar a fata.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\