MARKUS 10

1I dəba ŋa ya, Yesuw a hitse i Kafarnahum a, a da aka àhə̀ɗ Yuda. Alə̀ka a hitse ika àhə̀ɗ ata ya asa, a da aka lìdè dula Yurdan. A ndzeha a fata ka, gà mburma ana i fata ya, ti yaha ba gər a tə̀v ŋgar hinne asa. Dìte a tsik a tar guma ŋgar, kàmala ana a tsikewa kə̀la pat a. 2Gà Farisa duwa, tə daha a tə̀v ŋgar, a sàs a tar maslàlà à ŋgat i yam a. Ta gwaɗar: "Məpàlà àhəm kwa dze ana, aka vəl vatwa a mburma aà madàlàwà mə̀kəs ŋgar a, tsə̀na, aka vəl tsìye?" 3Yesuw a gwaɗa a tar aaka: "Dze ana, məpàlà àhəm awara na Musa a gwaɗa a kurum, zazamum a?" 4Ta gwaɗar: "Məpàlà àhəm Musa ka, aka vəl a mə̀r vatwa aà madàlàwà mə̀kəs, na mburma ŋa aka vəlar wàkità madàlàwà ŋgat a ahər a." 5Yesuw a gwaɗa a tar: "Musa a tsik a kurum kataya ka, aɗàbà ana gə̀zlə̀ŋ kurum makùlà ŋa ya, matsə̀ɓatsə̀ɓ iɗəm hinne ya. 6Ama akahər ana Mbulum a ge gà dukw tserdze ya ka, kataya tsà. A riŋ mewètsè ŋa i wàkità Mbulum ka: 'A ge ka, gà asləka nda mə̀kəs. 7Aɗàbà taŋa na kinèhe asləka a miyek a à gà tsir ŋgar nda màma ŋgar, dìte ti ndze a nda mə̀kəs ŋgar a. 8Tar ata sula ya ka, ti ne a ba ilik.' Kərgà taŋa ya kaɗə̀ŋ, ba tar ka, sula asa tsà. Ama ba tar ka, aka ne ba ilik kuɗa. 9Aɗàbà taŋa, dukw ana Mbulum a gaw akaba kàmala taŋa ya ka, wùra ma ta kurə̀zl dər iba ya asa tsà." 10I dəba ŋa ya, gà Yesuw nda gà ɓə̀zla mazàzàmà ŋgat tə dzà ba a ga duwa. I tə̀v ana tar riŋ i fata ya ka, gà mburma ŋgar ata tə tsàm aà ŋgat bazlam ata a tsik a tar a asa. 11Yesuw a gwaɗa a tar: "Ku weke na aka miyak à mə̀kəs ŋgar, dìte aka zla aɗəm biy ŋgìɗ ka, a ge muva, a ge bakal aà mə̀kəs ŋgar a miviye ŋa aaha ya. 12Gà mə̀kəs ìbam ka, na aka miyak à zal ŋgar, aka da a zal ŋgìɗ ka, aka ge muva mbàŋa asa." 13Alə̀ka i dəba ŋa ya, gà mburma tə daha à ɓə̀za ndirkiz a tə̀v Yesuw, aɗàbà ma tikeye aka tar ahər te, mi pise a tar àhəm. Ama gà ɓə̀zla mazàzàmà Yesuw ta ŋgat a gà mburma ata ti dehe a à gà ɓə̀za a tə̀v ŋgar a ka, ta pala a tar àhəm. A sàs a tar na ti dehe a à gà ɓə̀za ata ya tsà. 14Yesuw a tsaraka məpàlà àhəm gà mburma ŋgar ata ta pele a àhəm a gà tsir gà ɓə̀za ata ya ka, a tsə̀ɓar. A gwaɗa a tar: "Mandza, ka palum a tar àhəm tsà, tə dara à gà ɓə̀za a tə̀v ga ya. Aɗàbà mekwere Mbulum a waya ka, medzìbe gà mburma ana kàmala gà ɓə̀za aaha ya, na ti de aɗəm a ya. 15Iye ihər i tsik a kurum a nda ndzer: Wùr ana aka gə̀s mekwere Əbay Mbulum kàmala kəla ndirkiz a tsə̀ka, a sle aà mede aɗəm a tsìdze." 16I dəba ŋa ya, Yesuw a daha, a gə̀s aàba gà ɓə̀za aaha ilik ilik tserdze. A tikeye aka tar ahər ŋgar, a pise a tar àhəm. 17I dəba ŋa ya, Yesuw à mèh a ba. I tə̀v ana a riŋ a de a ya ka, wele duwa a riŋ a valaha a tə̀v ŋgar. A làhar a bə̀ɗ, a dzàr gùrmits a bìye aka miɗ ŋgar. A gwaɗar: "Əbay gà, kər na ŋgwal ŋa ya. I ge a dze ana, là, na dìte i ŋget a mesife ana à ndìv a tsà aà biybiy a?" 18Yesuw a gwaɗar: "Aàla na kà zeliŋ ŋgwal ŋa ya? Wùra a riŋ ŋgwal ŋa tsà, say na Mbulum ilik tsìye. 19Aɗàbà kà sər məpàlà àhəm Mbulum ana a gwa ka: 'Kə̀ kə̀ɗ mburma tsà, ki ge muva tsà, ki ge akəl tsà, kà sàs pàrsa aà mburma tsà, ka bana duwa aà mburma ya mibene tsà, dìte zàmbaɗa à gà dède yak, nda màma yak' a tsìye?" 20Wele ata a gwaɗar aaka: "Əbay ga, yàa gə̀s gà dukw ata tserdze ya, dàgà aà gər kəla ndirkiz a, yàa ge tsà." 21Yesuw a fə̀r ahər ka, nda gà maŋgàyà ba lèlè. A gwaɗar: "Ama dukw ilik aka mə̀tsa aà kər a i gà dukw ata ka ɗama dze ya." A gwaɗar: "Daha, ka dzawa à gà dukw yak fit, dìte kà dzàya siŋgwè ŋa a gà ɓə̀zla matawak. Na kàa ge dər kataya ka, ki ŋget a lìmana ana batsàh ŋa, à ndìv a tsà i tə̀v Mbulum a. I dəba ŋa ya, ka dara, ka zazam ìye kuɗa." 22Ama wele ata a tsaraka bazlam ŋgar ata tsàra ka, a mə̀t i are ya sə̀rràt. A daba i fata ya tsàra nda gà matsə̀ɓatsə̀ɓ, aɗàbà ana ŋgat ka, ə̀bay ŋa hinne ya. 23Alə̀ka Yesuw a mbə̀ɗ àba a tə̀v gà ɓə̀zla mazàzàmà ŋgat ana ti ler a. A gwaɗa a tar: "Mawùràba aà madà a mekwere Əbay Mbulum gà ɓə̀zla lìmana ka, hinne." 24Bazlam Yesuw ata a tsik kataya ya ka, a zla àrə̀v aà gà ɓə̀zla mazàzàmà ŋgat ata ya. Ama Yesuw a gwaɗa a tar asa: "Gà də̀m gà, ì gwaɗa a kurum ka, mawùràba aà madà a mekwere Əbay Mbulum gà ɓə̀zla lìmana ka, hinne. 25Ndəna gà ɓə̀zla lìmana ti de a a mekwere Əbay Mbulum a ka, ŋgùlùm zlìgwèmè ma da nda bìye lepìrè." 26Bazlam ŋgar ata a tsik a ka, a zla àrə̀v aà gà mburma ata ya hinne asa. Ta gwaɗaba ika màgə̀r tar: "Na kataya ana, weke na a sle aà mimbile a i tə̀v Mbulum a?" 27I dəba ŋa ya, Yesuw a fàfəl a tar aaka, a gwaɗa a tar: "I tə̀v mburma ka, mawùràba ŋa. Ama i tə̀v Mbulum ka, mawùràba ŋa tsà. Aɗàbà i tə̀v Mbulum ka, duwa a riŋ na a ye ahər a ka, a riŋ tsà." 28I dəba ŋa ya, Piyer a gwaɗar aaka tsàra: "Araha, mə̀r ka, màa miyak àba à gà dukw mə̀r a tserdze, màa dara, màa zazam kər." 29Yesuw a gwaɗar aaka tsàra: "Haya kwaŋ, taŋa ka, lèlè. Ama i tsik a kurum a ka, nda ndzer kəla: Na wùra aka miyak àba à ga ŋgar a, kige tsà à gà dàmər ŋgar, nda gà màma ŋgar, nda gà tsir ŋgar, nda gà ɓə̀za ŋgar, nda gà gùvàh ŋgar a, 30agəra ìye, dìte agəra bazlam ŋgwal ŋa aaha i tsik a ya ka, a ŋget aɗəm a, à zè a taŋa a miyak dər àba kinèhe ya: mege ga, nda gà dàmər, nda gà məmər, nda gà ɓə̀za, dìte nda gà gùvàh ka, medzige də̀rmə̀kà, mege i tə̀v ana aka sèwèr are agəra bazlam gà ya tèkeɗè. Dìte a ta ŋget a mesife ana à ndìv a tsà aà biybiy a, aka miɗ mbàŋa. 31Ama gà mburma ana kinèhe ta gwa, gà mə̀r ŋa ya ka, gà àsìŋ ŋa hinne ti ti ne gà ɓə̀zla dəba mbà ika miɗ Mbulum. Dìte gà na kinèhe ti tike tar aà ahər tsìye ka, gà àsìŋ ŋa ìbam hinne, ti ti ne a gà ɓə̀zla aka miɗ mbàŋa asa." 32Alə̀ka gà Yesuw nda gà ɓə̀zla mazàzàmà ŋgat ata tar riŋ aà vatwa, ti de a a Yeruzalem. Yesuw ika miɗ tar, gà ɓə̀zla mazàzàmà ŋgat ata ta ge magə̀ɗa hinne. Ta dzà ba aà medzedzere. Gà àsìŋ gà mburma ana ti zezem a tar a tèkeɗè, tar riŋ ta ge a magə̀ɗa mbàŋa. Yesuw a ndzə̀k gà ɓə̀zla mazàzàmà ŋgat aaha kurwa gəra sula ya, i lìwiŋ tar a, kə̀tsàh tə da ndàra a zlawak. Tə daha, a dzà ba aà metsìkè a tar kàmala dukw ana a tsikewa a tar, a ta ge a ba mbà nda gà ŋgat aka miɗ bìse ya asa. 33A gwaɗa a tar: "Tsarakum, araha kwa ihər ki tèkwe a a Yeruzalem. Alə̀ka, aka tə̀v ana kàa ndzekwaha a fata ya ka, ìye, wùr ana a dara i tə̀v Mbulum a, tì ta gìs a ìye, dìte ta vil a ìye a ahər a gà bàba gà ɓə̀zla mandə̀và kuɗa a Mbulum, nda gà ɓə̀zla medzèŋgè məpàlà àhəm Mbulum. Ta giŋ a sèriyè mekìɗe. Ama ta vil a ìye a ahər a gà slele ana i fata tə sər Mbulum tsìye. 34Gà mburma ata ti sewle aà ìyeŋa, ti tif a aà ìye tìzle, tà gìzl a ìye nda megwiymbiɗ hinne mbàŋa asa. Dìte tà kìɗ a ìye kuɗa. Ama i huɗ mehine màkər a ka, i mbilere a i bìye ya." 35I dəba ŋa ya, gà Yakuba nda Yuhana, tar gà ɓə̀za Zebede, tə daha a tə̀v Yesuw. Ta gwaɗar: "Əbay, a sàs a mə̀r ka, mìi wiz aà kər a duwa zàakwa." 36Yesuw a gwaɗa a tar: "Ki wizwim a dze ana, là na i vil a kurum a ya?" 37Ta gwaɗar: "Mìi wiz a ka, aka tə̀v ana kàa da a ə̀bay a ka, ka vəl a mə̀r vatwa aà mimbekeha, ilik aka tsèke ahər mezime yak, dìte ilik ŋa aaha aka tsèke ahər gùla yak, mìi ne a gà ɓə̀zla sik yak te, na mì gwa ya." 38Ama Yesuw a gwaɗa a tar aaka: "Kurum ka, kà sərum dukw ana ki wizwim a ya tsà. Wànà ki slwim a aà masà mesèwère gà ana i ti sèwèr a mbà ya ya? Ki slwim a aà məbàrà ba a mesèwère are gà ana i ti sèwèr a are ya mbàŋa ya?" 39Ta gwaɗar aaka: "Haya, mìi sliŋa." Yesuw a gwaɗa a tar: "Kaɗə̀ŋ, pàrsa iɗəm tsà, kurum tèkeɗè, ki ti sèwèrwim a are kàmala ana i ti sèwèr a are ya mbàŋa. 40Ama kəla ka, mandzà aka tsèke ahər mezime gà, kige tsà aka tsèke ahər gùla gà ka, ìye tsà na i tsik a taŋa ya. Aɗàbà tə̀v mendze ata ka, biy gà mburma ana Mbulum a pala tar a dukw tar." 41Alə̀ka gà àsìŋ gà ɓə̀zla mazàzàmà Yesuw a kurwa ŋa aaha, tə tsaraka bazlam ata ka, ta ge àrə̀v a tə̀v gà Yakuba nda Yuhana. 42Aɗàbà taŋa Yesuw a tsaraka bazlam tar ata ka, a zal a tar a tə̀v ilik ŋa tserdze. A gwaɗa a tar: "Kurum kà sərum ka, gà bàba gà ə̀bay gər àhə̀ɗ ana tar riŋ ta kwere a mburma nda ndzə̀ɗa, ta ge a ter a magə̀ɗa ya. Gà wele ana mburma a ge a ter a magə̀ɗa, ti slir a mburma ka, ti niw a tsìye. 43Ama taŋa ka, a de a tsà na ika màgə̀r kurum a. Na aka sàs a wùra aà menè batsàh ə̀bay i tə̀v Mbulum ka, say ma ne mala meslire i lìwiŋ kurum ìvaɗ. 44Na aka sàs a wùra i lìwiŋ kurum aà menè mala aka miɗ ka, say ma ne ɓele ika miɗ mburma tserdze i tə̀v magə̀sà àhəm a. 45Aɗàbà ìye, wùr ana a dara i tə̀v Mbulum a tèkeɗè, ì dara ka, aà mazlàkà mburma ya, tsə̀ka, mburma tsà na mà zlàk ìye ya. Iye i dzeye a à mesife gà ka, aà mumbùrùɗà dərra mburma i bakal a." 46I dəba ŋa ya, gà Yesuw nda gà ɓə̀zla mazàzàmà ŋgat ti ndze a Yeriko. Ti ndzeha a fata ka, gà mburma hinne tə də̀ɗ aka tar. Alə̀ka aka tə̀v ana ti dere a iɗəm a ka, tàa le aà wele duwa a riŋ gùluf ŋa, mandzà ŋa aà gùva vatwa, à ŋgelebe a dukw mezime. Zləm ŋgar Bartimawus. Ŋgat ka, kəla Timawus. 47A tsaraka meɗè zləm Yesuw gà Nazaret ana a dere a ndaka vatwa ata ya ka, a dzà ba aà mezelereha ŋgə̀lakəkkà hinne. A gwaɗaraha: "Yesuw, gwala Davit, ì ndzek are tsèhe te tsìye? Zlàk ìye te." 48Gà mburma hinne tə daha, ta palar àhəm. Ta gwaɗar: "Ndza ɗikɗik." Ama wele ata a gə̀s bazlam tar ata tsà. A sə̀kàh à mewideye hinne nda màgàlà ŋgə̀lakəkkà ìvaɗ asa. A gwa: "Gwala Davit, ì ndzek are tsèhe te tsìye?" 49Yesuw a tsaraka ka, a hitse dzèŋ. A gwaɗa a gà ɓə̀zla mazàzàmà ŋgat ata: "Zelwimiŋaraha, ma dara a tə̀v ga ya." Gà mburma ata tə zalaha a mala gùluf ata. Ta gwaɗar: "Hitse, ŋgayaba, àrə̀v ma da aà kər a tsà, a riŋ a zelekiŋa." 50I dəba ŋa ya, wele ata a hitse aà mbulum tsàra. Kètsèkètsè ŋgar duwa ihər zùbəl ŋa, a mbà dər aà mede tsà. A yà àba ya. A mbàha àba a tə̀v ŋgar. 51A daha ka, Yesuw a gwaɗar: "I gek dze ana, dukùla na a sàsak a?" Mala gùluf ata a gwaɗar aaka: "Əbay, a sèsiŋ ka, lèmbeɗiŋ are gà te." 52Yesuw a gwaɗar: "Daba, are yak aka lə̀mbaɗa ba. Megìse yak ana kì gìs ìye ya ka, aka mbəl à kər." I dəba bazlam Yesuw ata a tsikar kataya ya tsàra ka, wurat are ŋgar a hə̀ndə̀k ba. Dìte a də̀ɗ aka Yesuw, tə da akaba tserdze.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\