MARKUS 11

1I dəba ŋa ya, gà Yesuw nda gà ɓə̀zla mazàzàmà ŋgat ti de a a Yeruzalem. Tàa à mendze a gà kə̀sà Betaniya nda Betfedze bìse nda Yeruzalem, aà sik dìyes kwite duwa mayàhà gər dìzl ɗaf ndzendzebìre a riŋ hinne i fata. I fata ya ka, Yesuw a slər gà ɓə̀zla mazàzàmà ŋgat sula aka miɗ. A gwaɗa a tar: 2"Dum a kə̀sà aaka ika miɗ kurum a kwaŋ. Kàa ndzwimaha aà gùva kə̀sà ata ka, ki lwimehe a aà kəla hezwèŋè duwa a riŋ madànà ŋa aà dìzl, na wùra aka tsəl aaka ilik zùkw tsìye. Kà pə̀lumara, ka dum dərra a faha ya. 3Na wùra aka gwaɗa a kurum: 'Aàmala na ki pìlwim a hezwèŋè ŋa ya' ka, gwaɗumar: 'Əbay na a wiz a, a tsil aakiŋa, dìte à mè a kurum a dərra kinèhe tsàra.' " 4Gà ɓə̀zla mazàzàmà ŋgat ata sula ya, tə da. Tə daha, ti le aà kəla hezwèŋè ata madànà ŋa aà dìzl aà gùva hə̀rmaga wele duwa ika bàrama. Tə daha, ta pə̀lara. 5Gà mburma ana mehìtsè ŋa riŋ i fata ya, ta gwaɗa a tar: "Ki pìlwim a kəla hezwèŋè ŋa a ŋga?" 6Ta gwaɗa a tar aaka, kàmala ana Yesuw a tsik a taraha ndeɗiŋa ya, dìte gà mburma ata ta miyak à tar. 7Ta gə̀saha kəla hezwèŋè ata a Yesuw. Tə daha, tə dzàya aaka gà petek tar, dìte Yesuw a tsəl aaka kuɗa. 8Gà àsìŋ gà mburma ana a riŋ i fata ya, ta fatala gà petek tar aka bàrama ana Yesuw a de a dər a. Gà àsìŋ gà mburma ŋgìɗ ìbam, ta haɓaya aaka slàmbah gà ɓə̀za ahər dìzl ɗaf ana i bə̀ɗ a, aà mazlə̀bà à ŋgat mbàŋa. 9Gà na tar riŋ ika miɗ Yesuw a, nda gà na i dəba ŋgar ti zezem a ŋgat tserdze ya ka, tə dzà ba aà mazlə̀bà à ŋgat nda mewideye ŋgə̀lakəkkà. Ta gwaɗawa: "Zlə̀bakwa à ŋgat. Mbulum mi pise àhəm a wele ana a slərra ya. 10Mbulum mi pise àhəm aka mekwere ə̀bay tsir kwa Davit ana a ta kwere a ya bìse. Zlə̀bakwa à Mbulum Batsàh ŋa ana i gər ŋa ya." 11Zàkwayiya ka, Yesuw a ndze a Yeruzalem. A daha ka, a pə̀ts a ga Mbulum Batsàh ŋana. A fara riŋ ikaba i ga ata ya lèlè, a ndza riŋ zàkwayiya ka, hàwa aka ge. A dara iɗəm a. Ta màh ba, ta mbə̀ɗ gər nda gà ɓə̀zla mazàzàmà ŋgat a kurwa gəra sula ŋa aaha a Betaniya. 12I mèkwède ŋana tà mbìɗere a gər i Betaniya ya, ti de a a Yeruzalem a ka, may a wir a aà Yesuw hinne. 13A fə̀r ikaba ya ka, aka ŋgataha a dìzl ɗaf duwa ndàhàk aà gər ŋgar, a ndza kàmala gùrùv a. A dzala i gər ŋgar ka, a gwa: "Biy tsà mawà ŋa." A ta medeha aà huɗ dìzl ɗaf ata ka, mawà ŋa tsà. A ŋgataha ka, a slàmbah ŋa ɗekɗek pəra. Aɗàbà aka ndze ahər mawà dìzl ɗaf ata zùkw tsà. 14Yesuw a vəl mezelme a dìzl ata tsàra. A gwaɗar: "Ki ta we a, na dìte mburma a zim a ya ilik asa tsìdze, dàgà aà kinèhe ya, haa biybiy." Gà ɓə̀zla mazàzàmà ŋgat tə tsaraka bazlam ŋgar ata a tsik kataya ya. 15Alə̀ka i dəba ŋa ya, gà Yesuw nda gà ɓə̀zla mazàzàmà ŋgat ti ndze a Yeruzalem ka, Yesuw a daha, a pə̀ts a ga Mbulum Batsàh ŋana. A daha aɗəm a fata ka, a leha aɗəm aà gà mburma a riŋ ti sekeme a gà duwa. Gà àsìŋ ŋa, ti dzewa a ter a à duwa. Gà àsìŋ ŋa ìbam, tà mbìrwìɗ a siŋgwè. A ŋgat a tar kàmala taŋa ya ka, a daha, a dalawara iɗəm tar a bəra ya. A mbaɗa à gà tabəl gà ɓə̀zla məmbàruɗwà siŋgwè aaha a bə̀ɗ gwits gwits nda siŋgwè ŋa dze. Dìte a ŋguyutswa à gà kwerse gà ɓə̀zla madzàwà à gà maàdagur aaha. 16A gə̀s mivile vatwa a wùra aà mazlà duwa, ma slala dər nda ga Mbulum Batsàh ŋa ata tsà. 17I dəba ŋa ya, a tsik a tar guma ŋgar kuɗa. A gwaɗa a tar: "Aɗàbà a riŋ mewètsè ŋa i wàkità, Mbulum a gwa ka: 'Ga gà ka, biy gà mburma ana tserdze ya, aà kwite aà kwite, ta hemiŋ a iɗəm a.' Ama kurum kà nwim dər i kurum ka, sləlak madzà aɗəm dukw gà ɓə̀zla akəl." 18Gà ə̀bay gà ɓə̀zla mandə̀và kuɗa a Mbulum, nda gà ɓə̀zla medzèŋgè məpàlà àhəm Mbulum, tə tsaraka bazlam Yesuw ata a tsik a tar a ka, a zla aà tar àrə̀v a hinne. Ti yaha vatwa aà makə̀ɗà ŋgat. Aɗàbà guma ŋgar ata a tsik a tar a ka, a gə̀s gə̀zlə̀ŋ a gà mìsle ŋgìɗ ika màgə̀r tar a hinne tsàra. A ndzìk a aà tar mburma ya. 19Alə̀ka hàwa a ge ka, gà Yesuw nda gà ɓə̀zla mazàzàmà ŋgat ta màh ba i kwite ata ya, tə da. 20Alə̀ka i mèkwède hèdwe, i tə̀v ana gà Yesuw nda gà ɓə̀zla mazàzàmà ŋgat ata tà mbìɗere a gər ndaka vatwa ata ya ka, ta ŋgataha a dìzl ɗaf aaha ndeɗiŋa a ndza kàmala gùrùv a, aka kula nda zlile ŋa dze. 21Bazlam ana Yesuw a tsik a dìzl ɗaf aaha ndeɗiŋa ya ka, aka mə̀ts gər a Piyer tsà. A gwaɗa a Yesuw: "Əbay gà, fə̀r kwaŋ, dìzl ɗaf aaha kà vəlar mezelme ya ka, aka kula." 22Yesuw a gwaɗa a gà ɓə̀zla mazàzàmà ŋgat ata tserdze ya: "Duwa ilik ma ta mə̀ts a kurum gər tsà: Gə̀sum Mbulum nda gə̀zlə̀ŋ kurum lèlè. 23Kà sərum dər ndzer, kurum tèkeɗè, ki slwim aà megweɗe a a kwite aaha: 'Hitse i faha ya, da, tə də̀ɗ a dùlùv aaka.' Na kàa tsikwimer ka, nda gà gə̀zlə̀ŋ sula tsà, nda gə̀zlə̀ŋ ilik, dukw ata ma ge ba ndzer ka, a ge a ba kàmala taŋa ya mbàŋa. 24Aɗàbà taŋa, ìye ihər i gweɗe a kuruməŋa: Na ki wizwim a duwa i tə̀v Mbulum a, kàa gə̀sum dukw ata kà wizwim nda gə̀zlə̀ŋ ilik, Mbulum mə vəl a kurum ka, a vil a kurum a kaɗə̀ŋ. 25Ama kəla ka, i tə̀v ana ki hemwim a a Mbulum a, bə̀la wùra aka ge bakal i tə̀v kurum a ka, pə̀lumar dər dzekwiŋ, dìte Tsir kurum ana i gər ŋa ya, à pìl a kurum a à bakal kurum mbàŋa. 26 27I dəba ŋa ya, gà Yesuw ti ndzeha a Yeruzalem asa ka, a daha, a pə̀ts a ga Mbulum batsàh ŋa ata asa mbàŋa. I tə̀v ana ŋgat a riŋ à sìweye a i ga ata ya ka, gà ə̀bay gà ɓə̀zla mandə̀và kuɗa a Mbulum nda gà ɓə̀zla medzèŋgè məpàlà àhəm Mbulum, dìte nda gà bàba gà mburma ana ta kwere a gà Yahuda ya, tə daha a tə̀v ŋgar. 28Ta gwaɗar: "Ki ge a duwa kàmala taŋa ya ana, nda ndzə̀ɗa weke? Weke na a slərra kər, a vəlak ndzə̀ɗa aà mege ŋa dze ya?" 29Yesuw a gwaɗa a tar: "Iye tèkeɗè, i wiz aà kurum a bazlam ilik mbàŋa te. Na kàa sirwimiŋ aakaha ka, dìte i ɗif a kurum a dər, nda ndzə̀ɗa weke na i ge a gà dukw aaha ya." 30A gwaɗa a tar: "Weke na a slərra Yuhana aà metsìlwìɓè à mburma yam a? Wànà Mbulum a, na a slər ahər ŋgat a, tsə̀na, mburma ya? Tsikwimiŋara iɗəm a ilik." 31I dəba ŋa ya, gà mburma ata tə dzà akaba bazlam ika màgə̀r tar. Ta gwaɗaba: "Na ku gwaɗakwar kinèhe ka: 'Mbulum na a slərra ŋgat a' ka, a gweɗekwe a: 'Dìte aàla na kə̀ gə̀sum bazlam ŋgar tsìye?' 32Ama na ku gwaɗakwar: 'Gà mburma na tə slər ahər ŋgat a' ka, a ge a ba tsà asa. Aɗàbà gà àsìŋ gà mburma hinne ika màgə̀r kwa aaha ta gwa, Yuhana ka, mala məmà à guma Mbulum ndzer, ta miyek a à kwa tsà asa." Ta ge magə̀ɗa aà metsìkè ŋa. 33I dəba ŋa ya, ta gwaɗa a Yesuw: "Mì sər tsà." Dìte Yesuw a gwaɗa a tar kuɗa: "Yawwa, ìye tèkeɗè ka, i tsik a kurum a wùr ana a slərra ìye ya, a viliŋ ndzə̀ɗa aà megèyè gà dukw aaha tserdze ya ɓàv tsà mbèete."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\