MARKUS 12

1I dəba ŋa ya, Yesuw a dzà ba aà metsìkè guma ŋgar ndaka bazlam minew a gà mburma ata. A gwaɗa a tar: "Wele duwa a sàs gùvàh. A dzava aɗəm dìzl ɗaf hinne. A zlàzl ahər tits lèlè. A làmbaɗa aɗəm tùgùɗ a màgə̀r ŋa, aà meɗwitsewa aɗəm mawà dukw ata. A ndwaŋ aɗəm dzègwèle i màgə̀r ŋa ata, aà makàslà ŋa. I dəba ŋa ya ka, wele ata a da a tə̀v ŋa dìriŋ aka àhə̀ɗ ŋgìɗ. Gùvàh dìzl ɗaf ŋgar ata à mìtehiŋa. A dzà aɗəm gà mburma aà məfə̀rà ahər, dìte àlə̀ka ta vəlar dukw gùvàh ŋgar ə̀ŋgal, na aka màra ya. 2Alə̀ka mawà dìzl ɗaf ata a nàh ka, wùr ana a dzava ya, a sləraha mburma ŋgar ilik a tə̀v gà ɓə̀zla megè ìmir dìzl ɗaf ŋgar ata, dìte ta vəlaraha dukw gùvàh ŋgar ata kuɗa. 3Ama gà mburma ata ta ŋgat a wele ata a ndzeha a tə̀v tar tsàra ka, ta gə̀s ŋgat, ta gə̀zl lehhè. Wele ata a mbə̀ɗ gər a ma, ze ahər sìkwèɗ, duwa ihər tsà. 4I dəba ŋa ya, mala dìzl ɗaf ata a sləraha mìsle ŋgìɗ asa. Ta ŋgat a wele ata ka, tə ndavayar pìslìɗìɗe, tə lakayar aà gər asa. Gər a slesle aaka àmbul àmbul. 5Mala dìzl ɗaf ata a sləraha mìsle ŋgìɗ məmàkər ŋa pàm asa a tə̀v tar. Ta ŋgat a wele ata i ŋgar ka, ta kə̀ɗ a bìye. Kàmala taŋa ya, tàa sèwèr are a gà mburma ana mala dìzl ɗaf ata a slərawaha tar pàmpàm hinne ya asa mbàŋa. Ku weke tèkeɗè, na aka sləraha ŋgat a ka, tàa sèwèrer are, dìte tàa bats gà àsìŋ ŋa a bìye. 6I dəba ŋa ya, a zeha a mala dìzl ɗaf aaha ka, kəla ŋgar ana mandərkwasla ŋgar, a waya ŋgat hinne ya. A sləraha kəla ata a tə̀v gà ɓə̀zla megè ìmir ŋgar ata asa. A gwa i ŋgar ka: 'Kəla gà aaha ka, tà gìser a zìrìwe te.' 7Ama gà wele ata ta ŋgat a kəla ŋgar ata a daha a tə̀v tar a tsàra ka, ta gwaɗaba: 'Naha ka, kəla ŋgar ana dìzl ɗaf aaha a ta mìtser a mbà ya, dumara, kə̀ɗakwa iɗəm a, dìte dìzl ɗaf aaha ma ne biy kwa.' 8Tə ndabaya aka kəla ata tsàra, ta kə̀ɗ ŋgat, dìte fakw ti yàra iɗəm a bəra ya." 9I dəba ŋa ya, Yesuw a ndə̀v à bazlam ŋgar ata ka, a tsàm aà tar, a gwaɗa a tar: "Mala dìzl ɗaf aaha dze ana, a ge a ana, meme na àlə̀ka aka tə̀v ana aka màra ya?" Ama a gwaɗa a tar: "A dehe a ka, a bets a iɗəm gà ɓə̀zla megè ìmir dìzl ɗaf ŋgar ata ya fit, dìte à dzè aɗəm a gà mìsle ŋgìɗ awiya ŋa asa." 10Yesuw a gwaɗa a tar asa: "Kàa dzeŋgwim bazlam ana i wàkità Mbulum a te tsìye? A gwa ka: 'Kur ata gà ɓə̀zla mazlàzlà ga tə zla, ti yà iɗəm a dala ya ka, tsàatsà ŋgwal kur te ìbam. Na a ne madəŋ kur ìvaɗ ka, taŋa. 11Dukw ata a ne à kwa kàmala dukw menè aà mburma ya ka, Əbay Batsàh kwa ŋa na a ge taŋa ya.' " 12Yesuw a ndə̀v à bazlam ŋgar ata tsàra ka, a tsə̀ɓ a gà ə̀bay gà ɓə̀zla mandə̀và kuɗa a Mbulum nda gà bàba gà mburma ana ta kwere a gà Yahuda ya, hinne. Ti yaha vatwa aà magə̀sà ŋgat, aɗàbà tə sər ndzer, a tsik bazlam minew ata ka, agəra tar. Ama ta ge magə̀ɗa agəra gà mburma ana tar riŋ hinne ya asa mbàŋa. Ta məsak à ŋgat, tə daba dukw tar. 13I dəba ŋa ya, gà mburma ata tə sləraha gà Farisa duwa nda gà mburma Hiridus ə̀ŋgal a tə̀v Yesuw, aɗàbà a sàs a tar maslàlà à ŋgat i yam a. 14Tə daha ka, ta gwaɗar: "Əbay, mì sər, kər ka, mala ndzer ŋa, ki ge a magə̀ɗa a dukw ana gà mburma ti dzele a ya tsà, aɗàbà ki ge a gər a gà mburma ana ti ne gà ŋgwal ŋa ika miɗ mburma ya tsà. Ama kər ihər ki ɗif a à vatwa Mbulum ka, nda ndzer ŋa. Aɗàbà taŋa, tsik a mə̀r məpàlà àhəm kwa kwaŋ, dze ana, wànà aka vəl vatwa aà madzà hàdam a batsàh ə̀bay gà Ruma ana a kwere a kwa ya ya? Tsə̀na, aka vəl tsìye? Mì dzàr a, wànà mì dzàr tsìye?" 15Ama Yesuw a sər a taraha aka dukw ana tə dzala i gər tar a tsàra. I dəba ŋa ya, a gwaɗa a tar: "Aàmala na ki dzwìm a ba aà ìye kataya ya? A za vilwimiŋara kur siŋgwè ŋa ya ilik, i sèmete a kwaŋ." 16Ta vəlaraha ilik. Yesuw a sàmata ka, a gwaɗa a tar: "Gà foto aaha nda zləm ŋgar ikəka ana, biy weke?" Ta gwaɗar aaka: "Biy batsàh ə̀bay gà Ruma ata ndeɗiŋa ya." 17Yesuw a gwaɗa a tar: "Yawwa, dukw ana biy batsàh ə̀bay gà Ruma ya ka, vəlumar dukw ŋgar. Ama dukw ana biy Mbulum a ka, vəlum taŋa a Mbulum mbàŋa." Bazlam Yesuw ata a tsik a tar a ka, a zà i gər a biy tar ana tə dzala i gər tar a. A ne aka tar ka, kàmala dukw menè aà mburma ya asa. 18I dəba ŋa ya, gà àsìŋ gà Saduki, tə dara a tə̀v Yesuw a. Tar ka, gà mburma ana ta gwa ka, wùra a sle aà mimbilere a i bìye ya asa tsìye. Gà mburma ata tə tsàm aà Yesuw, 19ta gwaɗar: "Əbay mə̀r, Musa a gwa i tə̀v məpàlà àhəm Mbulum a ka: 'Na wùr ana a riŋ nda gà daala ihər, aka mə̀t ze mawà ahər kəla ka, dàmər ŋgar ma zla daala ata madakwa ŋa, dìte ta wa kəla. Kəla ata mə̀ mà à gwala tsir ŋgar a bəra.' 20Aɗàbà gà wele duwa a riŋ nda gà dàmər ŋgar təsəla ka, malkwara ŋana a zla daala. Alə̀ka wele ata a mə̀t ka, ze mawà ahər kəla. 21Mimbe gər ŋgar a zàzə̀ɗ à mə̀kəs ata madakwa ŋa ya. Alə̀ka wele ata ìbam, a mə̀t ka, ze mewe ahər kəla mbàŋa. Məmàkər ŋana a zàzə̀ɗ dər tèkeɗè, a mə̀t ka, kataya mbàŋa asa. 22Kàmala taŋa ya, tar ata təsəla ya, tə zazaɗa à madakwa mə̀kəs ata tserdze ka, ta mata fit, ze maŋgàtà ahər kəla. I dəba ŋa ya, mə̀kəs ata tèkeɗè, a mə̀t asa mbàŋa. 23Taŋa dze ana, àlə̀ka i tə̀v ana gà məmə̀ta ta mbilere a i bìye ya ana, mə̀kəs ata a ne a ana, biy weke ilik a? Aɗàbà gà mburma ata nda gà dàmər təsəla ya ka, tàa lama ahər fit a?" 24Ama Yesuw a gwaɗa a tar aaka: "Kurum ka, kà sərum duwa tsà. Aɗàbà la, wànà kà sərum dukw ana i wàkità Mbulum a tsìye, dìte kà sərum ndzə̀ɗa Mbulum tsà asa ya? 25Aɗàbà aka tə̀v ana gà məmə̀ta ta mbilere a i bìye ya ka, gà asləka nda mə̀kəs ti zle a ba asa tsà. Ama ti ndze a ka, sùlàɗə̀ɗa kàmala gà gawla Mbulum ana i mbulum a." 26Yesuw a gwaɗa a tar asa: "Dìte aàla na ki wizwim a aà ìye bazlam gà məmə̀ta ana ta mbilere a i bìye ya ya? Wànà kàa dzeŋgwim tə̀v ana i wàkità Musa, Mbulum a fàfəlar agəra gà məmə̀ta ana ta mbilere a i bìye ya te tsìye? Aɗàbà mewètsè ŋa iɗəm i fata ka, Mbulum a gwaɗarra i huɗ bàgur adak ana dzaydzay ŋa ya: 'Iye ka, Mbulum Abəraham, Mbulum Izak, Mbulum Yakuba.' 27A tsik taŋa ka, a gà mburma ana tar riŋ ti ndze a aà bəra hwiye ya, ku mege na tàa mata tèkeɗè ya. Aɗàbà Mbulum ka, biy gà mburma ana tar riŋ ti ndze a aà bəra hwiye ya, tsə̀ka, biy gà məmə̀ta tsà. Kərgà taŋa ya, kurum ka, kàa sərum bazlam gà məmə̀ta tsìdze." 28Ama mala medzèŋgè məpàlà àhəm duwa a riŋ i fata mbàŋa. Aka tsaraka mifèfile gà Saduki ata nda gà Yesuw a. A fə̀r ka, bazlam Yesuw na lèlè ŋa ika biy gà Saduki ya ka, a sìrìkeha a tə̀v Yesuw bìse. A gwaɗar: "Məpàlà àhəm Mbulum ana ŋgwal ŋa dze ana, awara na i lìwiŋ ŋa nda ndzer a?" 29Yesuw a gwaɗar aaka: "Məpàlà àhəm ana ŋgwal ŋa ya ka, araha: 'Kurum gà Israyel ana gà mburma Mbulum a, tsarakum: Mbulum Batsàh kwa ŋa ka, ilik, i ŋgìɗ a riŋ tsà. 30Wayum nda gə̀zlə̀ŋ kurum ilik, nda ndzə̀ɗa ba kurum fit, dìte nda madzàlà gà gər kurum dze mbàŋa.' 31Dìte masula ŋa ana a mbeha a taŋa ya ka: 'Wayum mburma kàmala ana kà wayum ba kurum a asa.' Məpàlà àhəm ŋgìɗ a riŋ ŋgwal ŋa, a zà gà taŋa sula ya tsà." 32Mala medzèŋgè məpàlà àhəm Mbulum ata a gwaɗa a Yesuw: "Lèlè ndzer, Əbay, na bazlam yak ata kà tsik a kaɗə̀ŋ. Batsàh kwa ŋa ka, Mbulum ilik, tsə̀ka, biy ŋgìɗ a riŋ a tsà. 33Aɗàbà taŋa, say mburma ta waya Mbulum ka, nda gə̀zlə̀ŋ tar ilik, nda madzàlà gà gər tar asa mbàŋa. I dəba ŋa ya, ta waya mburma kalkal ba tar ŋa ya. Taŋa ka, a zà dər gà dukw ana ta bets a a Mbulum masak ŋa ya, nda gà dukw ŋgìɗ pàmpàm ta viler a ka, dìte ta waya madà a tə̀v ŋgar a." 34Yesuw a fə̀r ka, bazlam ŋgar ata a tsik a wele ata ya ka, a sər mifèfiler aakaha lèlè. A gwaɗar: "Kər kinèhe ka, bìse nda Mbulum kuɗa." I dəba bazlam ŋgar ata ya ka, wùra a gə̀s metsème ahər bazlam asa tsà, ta ge magə̀ɗa. 35I tə̀v ana Yesuw a riŋ a tsik a guma ŋgar a mburma i ga Mbulum batsàh ŋana ya ka, a tsàm aà tar bazlam. A gwaɗa a gà mburma ata: "Meme na gà ɓə̀zla medzèŋgè məpàlà àhəm Mbulum ta gwa, Kiristi ka, mala məmbàlà à mburma ana Mbulum a gwa, i slir a kurumehe a ya ka, gwala Davit asa ya? 36Aɗàbà Davit nda gər ŋgar a mà ka, à bazlam Mèzìte Mesife Mbulum, a gwa ìvaɗ ka: 'Mbulum a gwaɗa a Batsàh ga ŋa: Ndza aka tsèke ahər mezime gà, haa a tə̀v ana yàa dzà gà ɓə̀zla gùvəl yak aà huɗ sik yak a dzekwiŋ a.' 37Ama Davit nda gər ŋgar ka, a zalar Batsàh ga ŋa seyiŋ ka, dìte meme na ta gweɗe a ka, kəla ŋgar asa ya?" Gà mburma ana i tə̀v ŋgar a ka, tə dzà zləm a guma ŋgar ata lèlè, aɗàbà a da a tar a gər hinne. 38I dəba ŋa ya, Yesuw a gwaɗa a gà mburma ata tì dzè a zləm a guma ŋgar a: "Gwim metsèhe nda tə̀v gà ɓə̀zla medzèŋgè məpàlà àhəm Mbulum. Aɗàbà gà mìsle ŋgìɗ iɗəm, ti sìweye a nda gà andiw zùbəl ŋa ka, ta waya məpàtà dər à ba tar aka miɗ mburma ɗekɗek. Gwim metsèhe nda tə̀v gà taŋa a sàs a tar ka, ta ge a tar wusa i lìwiŋ mburma ka, say nda mazàmbàɗà à tar ɗekɗek a. 39Tàa da a gà ga mahàmà a Mbulum ka, ti yahawa i tar ka, say tə̀v mendze ana ŋgwal ŋa ya, aà mendze dər aka miɗ mburma, dìte ka, mburma tà fə̀r dər aà tar lèlè kuɗa. Tàa ndze a tə̀v mazə̀mà ɗaf a lìwiŋ mburma tèkeɗè, say ti yehe a ka, tə̀v mendze ana ŋgwal ŋa ya asa mbàŋa. 40Tì ndzìk a gà duwa aà gà madakwa gà mə̀kəs a nda hàram a. Dìte ta heme a a Mbulum ika miɗ mburma ka, vìrìɗìɗɗe, kərgà tar ka, gà ŋgwal ŋa, tsàatsà pàrsa. Gà taŋa ka, sèriyè tar a ta ge a ka, mawùràba ŋa ndeyndey na i tə̀v Mbulum a." 41I dəba ŋa ya ka, Yesuw a daha, a ndza a bə̀ɗ bìse nda tə̀v sahər ana gà mburma ata tə dzàwa aɗəm siŋgwè i batsàh ga Mbulum ata i fata ya. A fə̀r aà tar, meme na tì dzèye aɗəm a ya. A sàmata ka, gà ə̀bay gà bàba ŋa ana i fata ya, tar riŋ ihər tì dzèye aɗəm a siŋgwè zùw zùw hinne hinne. 42Ama madakwa mə̀kəs duwa a riŋ i fata, matawak ŋa. A daha, a dzà aɗəm i ŋgar ka, siŋgwè duwa mesèse ŋa sula, kalkal siŋgwè ilik a pəra. 43Yesuw a ŋgat a mə̀kəs ata tsàra ka, a zal a gà ɓə̀zla mazàzàmà ŋgat. A gwaɗa a tar: "Iye ihər i tsik a kurum a nda ndzer: Madakwa mə̀kəs aaha matawak ŋa ya, aka dzà aɗəm dukw məfara ŋa aaha aɗàbà Mbulum a ka, a zà biy gà mburma aaha tserdze tə dzàya aɗəm a. 44Aɗàbà gà mìsle ŋgìɗ tə dzàya aɗəm ka, àsìŋ ŋa a riŋ aà tar hinne asa, à ndìv a tsà. Ama madakwa mə̀kəs aaha a dzà aɗəm i ŋgar ka, dukw ana a ŋgat nda matawak ŋgar a. A dzà aɗəm ka, dukw ana a riŋ ihər a ndze a dər dze ya."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\