MARKUS 13

1I tə̀v ana Yesuw a riŋ a dere a i ga Mbulum batsàh ŋa ata ya ka, mìsle ŋgìɗ ilik ika màgə̀r gà ɓə̀zla mazàzàmà ŋgat ata, a gwaɗar: "Yweh, yweh, fə̀r aà kur ga batsàh ŋa aaha, tìtiw tìtiw a tsàhən hinne ya kwaŋ, Əbay. Mazlàzlà ŋa kaɗə̀ŋ ana, meme." 2Yesuw a gwaɗar aaka: "Kur ga ŋgwal ŋa aaha ki ge aaka a zlaàzla ya ka, àdzə̀ka ka, ta mbezle a dər lehèɗ lehèɗ mbà fit kweleŋ." 3Alə̀ka i dəba ŋa ya, gà Yesuw tə tsala aka gər dìyes kwite duwa mayàhà gər dìzl ɗaf ndzendzebìre a riŋ hinne i fata. Tə daha a fata ka, Yesuw a ndza a bə̀ɗ. A ŋgetehe a a ga Mbulum batsàh ŋa ata ɗazlzlà lèlè ika miɗ ŋgar. I fata ka, gà Piyer nda gà Yakuba, nda gà Yuhana, nda gà Andire, tar riŋ à gər tar nda gà ŋgat. Tə tsàm aà ŋgat bazlam a, ta gwaɗar: 4"Tsik a mə̀r te, ndeɗime na bazlam yak ata kà tsik a, a ta ge a ba ya? Dìte meme na mìi sir a dər ka, gər àhə̀ɗ aka à mendìve asa ya?" 5I dəba ŋa ya, Yesuw a dzà ba aà metsìkè a tar, a gwaɗa a tar: "Gwim metsèhe lèlè, wùra ma ta baza a kurum za tsà. 6Aɗàbà gà mburma hinne ti dere a a tə̀v kurum a, ti zle akaba a zləm gà, dìte ta gweɗe a kurum a, ku weke: 'Iye ka, ŋgat ŋa,' tsàatsà pàrsa. Kàmala taŋa ya, ti dzeye a à gà mìsle ŋgìɗ hinne. 7I tə̀v ana kàa tsarakum gà làbara gà gùvəl a ɗe a bìse, kige tsà a ɗere a i tə̀v dìriŋ ŋa ya ka, ka ta gwim magə̀ɗa, àrə̀v ma da aà kurum a tsìdze. Aɗàbà gà dukw ata ka, say ti dere a dukw ŋgar. Ama mandə̀vandə̀v gər àhə̀ɗ ka, aka sle zùkw tsà na taŋa ya. 8Gà kwite ŋgìɗ pàmpàm ta ge a gùvəl nda gà biy ŋgìɗ. Gà gawla ə̀bay ŋgìɗ ta ge a gùvəl nda gà biy ŋgìɗ pàm asa. I gà kwite ŋgìɗ pàmpàm àhə̀ɗ a ɓezle a wàkit wàkit. May tèkeɗè, a ta ge a hinne asa mbàŋa. Gà dukw ata tserdze ya ka, a live dər àba ya pəra, dìte ti sir a dər ka, gər àhə̀ɗ aka à mendìve ya, kàmala mawà kəla ana à lèh ahər a, a wir a aà gà mə̀kəs a. 9Ama kurum ka, say ndzum nda metsèhe kurum lèlè. Aɗàbà a pat ŋgìɗ ka, ti ta gese a kurum, ti de a à kurum aka miɗ sèriyè. Ti ta gezlere a kurum i gà ga mahàmà a Mbulum a. Ti ta gese a kurum aka miɗ gà ɓə̀zla makwàrà mburma nda gà aka miɗ gà ə̀bay gà bàba ŋana, agəra ìye. Kàmala taŋa ya, ki gwim a sìda gà nda ndzer ŋa ika miɗ tar. 10Aɗàbà malàhalàh ŋa, ə̀lə̀k gər àhə̀ɗ à ndìv a ka, say gà mburma tàa tsaraka bazlam aaha ŋgwal ŋa ya fit dzekwiŋ. 11I tə̀v ana ta gese a kurum aà madà à kurum aka miɗ sèriyè ya ka, ka tə dzalum gà gər agəra bazlam ana ki ti tsikwim a ter a ya tsà. Ama kàa ndzwimaha ka, ki ti tsikwim a ka, dukw ana Mbulum a ti ɗif a kurum a dər ika miɗ tar i fata ya pəra. Aɗàbà bazlam ana ki ti tsikwim a ya ka, a dere a ka, i madzàlà gà gər kurum a tsà. Ama na a ti ɗif a kurum a dər ka, Mèzìte Mesife Mbulum na à zlèk a kurum a. 12Gà mburma hə̀ndə̀sl hə̀ndə̀sl ti ti dzèye a gà dàmər dìnde tar a ahər a gà mburma, ta bets a tar. Gà tsir gà ɓə̀za tèkeɗè, ti ta ge a dər kataya mbàŋa. Gà ɓə̀za ìbam, ta hitse a aà gà tsir tar. Ta ge a ter a ɗaf aà mburma, ta bets a tar asa mbàŋa. 13Gà mburma tserdze, ku weke tèkeɗè, ti ne a kurum a are, aɗàbà ana kurum gà mburma gà ya. Ama wùr ana ə̀dəts aka gə̀s gə̀zlə̀ŋ, aka simereha haa a pat ana mesife ŋgar à ndìv a ya ka, Mbulum à mbil a dər." 14Yesuw a gwaɗa a tar: "Aka miɗ mbà ka, ki ŋgetwim a a wele ana ta gwa ahər 'swalwa ŋa ŋgwala tsà hinne, dìte a ne dukw zlaŋgatsak na i tə̀v Mbulum a.' Wele ata a ndze a ka, a tə̀v ana biy mendze ŋgar aɗəm tsìye. Wùr ana a dzeŋge a dukw aaha ya ka, say mà dzàr zləm lèlè. Na gà mburma ana ika àhə̀ɗ Yuda ya, tàa ŋgat a gà dukw ata aka ndzera ka, tə̀ tə̀z ihər ndàra a kwite ya. 15Wùra aka ge ika galak ka, ma tarra a bə̀ɗ a, mə val, tsə̀ka, ma da a huɗ ga a ma ŋgar, aà mandzə̀kàra iɗəm gà dukw ŋgar a asa dzekwiŋ tsà. 16Wùr ana i gùvàh ŋgar a tèkeɗè ka, ma ta mbə̀ɗ gər a ma, aà mandzə̀kàra gà petek ŋgar a asa tsà mbàŋa. 17A pat ata ka, mesèwère are batsàh ŋana ka, biy gà mə̀kəs ana nda gà huɗ i gər a, kige tsà, mawùr ŋa ana gà ɓə̀za aà tar a asa mbàŋa. 18Hamum a Mbulum, ə̀lə̀k gà dukw ata ti ndzere a ka, duwa ma ta ŋge a kurum aà sik kàmala mivele ana i dùluɓ a tsà. 19Aɗàbà mesèwère are ata ka, à zè a dər biy na dàgà à gər ana Mbulum a ge gər àhə̀ɗ haa kinèhe ya. Mesèwère are ŋgìɗ a riŋ à zè a taŋa ka, a riŋ asa tsà. 20Na mege Əbay Mbulum mà nìkìɗ ihər à pat mesèwère are ata ya tsà àsla ka, ana ka, wùra ilik a mbil a tsìdze. Ama a nìkìɗ à pat ŋa ka, agəra gà mburma ŋgar ana a pala tar a. 21Na bə̀la wùra aka gwaɗa a kurum: 'Kiristi naha,' kige tsà 'araaka' ka, ka ta gə̀sum bazlam ŋgar tsà. 22Aɗàbà taŋa ka, gà na ti ne àba Kiristi ya, nda gà na ti ne àba gà ɓə̀zla məmà à guma Mbulum nda pàrsa ya, ta hitsiŋa. Ta geye a gà dukw menè aà mburma pàmpàm hinne, aà məbàzà dər za a gà na Mbulum a pala tar zləmana, na mege ti sle a ya. 23Ama kurum kinèhe ka, gwim metsèhe lèlè, agəra gà dukw ata ti dere a mbà ya. Taŋa ka, ndzum dər i zləm, yàa tsik a kurum àba ya kinèhe." 24Alə̀ka i dəba ŋa ya, Yesuw a gwaɗa a gà ɓə̀zla mazàzàmà ŋgat asa: "I tə̀v ana gà mesèwèrè are ata tàa ndə̀v iɗəm a ka, gà pat nda kiye tì dìv a asa tsà, a ndze a ziŋziŋ fit kweleŋ. 25Gà màwùsàwas ìbam, ti dzewere a aà mbulum a. Dìte gà dukw ana a riŋ madzàvà ŋa aà gə̀zà mbulum a, ti lekeye aàba a gà gər ŋgwir ŋgwìr ŋgwir ŋgwir. 26A pat ata ka, gà mburma ta ŋgetiŋŋa, a ìye, wùr ana a dara i tə̀v Mbulum a. I dere a ka, nda hùlɓùkw a, nda ndzə̀ɗa Mbulum a hinne, dìte nda mezlìbe gà ana ti zlìb a à ìye ya. 27I slirre a gà gawla Mbulum a. Ti dere a ka, aà mayàhà gər a gà na ì pala tar a, dàgà ara aà zlile mbulum a tserdze." 28Yesuw a gwaɗa a tar asa mbàŋa: "Tsarakum bazlam minew gùrùv aaha kwaŋ. Aɗàbà dìzl ɗaf gùrùv ka, à gègìriŋa, dìte à dzè a ba aà mibize nda mewiɗe. Agəra taŋa, kurum tèkeɗè, ki sirwim a dər ndzer, viye aka à mege. 29Kàmala taŋa ya mbàŋa, na kàa ŋgatum a gà mesèwère nda gà dukw ata pàmpàm tàa ndzera ka, ki sirwim a dər ndzer, ìye, wùr ana a dara i tə̀v Mbulum a, yàa à meslele bìse. 30Iye ihər i gweɗe a kurum a kinèhe nda ndzer, pàrsa iɗəm tsà: Gà mburma ana kinèhe ya ka, ti ta mete a zùkw tsà, say gà dukw ata tàa ndzera dzekwiŋ, dìte ta metiŋa. 31Gà kuvəl Mbulum nda gər àhə̀ɗ ka, tì ndìviŋa. Ama bazlam gà ka, à ndìv a tsà, a ndze a aà biybiy." 32Alə̀ka Yesuw a gwaɗa a tar i dəba ŋa ya asa: "Ama wùra a sər pat ŋa, nda ler ŋa ana gà dukw ata ti ndzere a ya tsìdze. Ku mege gà gawla Mbulum tèkeɗè, tə sər tsà. Ku mege ìye ana Kəla ŋgar a tèkeɗè, ì sər ɓàv tsà asa. Say Mbulum Tsir kwa à gər ŋgar ilik na a sər a. 33Gwim metsèhe dàgà aà kinèhe ya, ka ndzum are tsà, aɗàbà kà sərum pat ŋa tsà. 34A ti ndzìkìɗ a ba ka, kalkal mala ga ana a de a a tə̀v a ya. A tə̀v ana à mèh a ba ya ka, a miyek a à ga ŋgar a ahər a gà ɓə̀zla megè ìmir ŋgar. A ɗe a ter a àba à megè ìmir a, ilik ilik tserdze. A gweɗe a ter a: 'Gwim ɗa megè ìmir aaha ka, kalkal lèlè, kàmala ana ìye ɗa i ma ya.' A gweɗe a a mala makàslà ga ŋgar asa: 'Ndza ɗa ka, nda metsèhe lèlè, ka ti ndze are tsà.' Ŋgat ŋa a màh ba, a da tsàra. 35Aɗàbà taŋa, kurum tèkeɗè, ka ndzum are ɓàv tsà. Ndzum nda metsèhe, aɗàbà kà sərum pat ana mala ga à mère a a ma ya tsà. Bə̀la à mère a ka, ndaàwa, kà sərum tsà. Bə̀la nda màgə̀r hə̀və̀ɗ, kà sərum tsà asa, bə̀la medzè melìgire aka bur ìde, bə̀la nda mèkwède aka pat ana à mbìzere a ya, gə̀rəŋ gə̀rəŋ kà sərum tsà asa mbàŋa. Ama ki ndzwim a ka, nda metsèhe lèlè, tsə̀ka, 36aka wiyere àba ya paf ka, ma ti le aà kurum aka mendze are tsà. 37Bazlam ata i tsik a ka, a kurum ɗekɗek tsà. I tsik ka, ku a weke: Kaslum ba kurum, ndzum nda metsèhe lèlè."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\