MARKUS 14

1A zeha mehine sula i huɗ kwaskwa ya, na dìte gà Yahuda tì lèh a aà megìrìve Paska, nda mazə̀mà dukuməŋa a riŋ giɗe ikəka tsà, na dìte a kwese a tsìye. I fata ya ka, gà bàba gà ɓə̀zla mandə̀và kuɗa a Mbulum, nda gà ɓə̀zla medzèŋgè məpàlà àhəm Mbulum ti yaha vatwa aà magə̀sà Yesuw, ta waya makə̀ɗà ŋgat nda akəl. 2Ama ta gwaɗaba ika màgə̀r tar asa: "Ki slekwe a aà magə̀sà màyə̀m màyə̀m aaha a pat megìrìve aaha tsà, aɗàbà gà mburma ta beha hinne, ti ta wise a duwa." 3Akahər ata ka, Yesuw a riŋ mandzà ŋa i kwite Betaniya i bəra Simun ana batsàh mbəlak ba ihər a. I tə̀v ana Yesuw a riŋ mandzà ŋa i fata, dìte tə dzà ba aà mazə̀mà dukw mezime i ga ata ya ka, mə̀kəs duwa a riŋ, a wiyeha tar a ga ata a fata. A daha ka, nda gà wirdè ihər i kwalaba, à sìkim a ba tsà, a ze hwaŋŋà hinne. A daha, a hə̀ɓ ikəka à àhəm a, a dzàya dər aka gər Yesuw. 4Ama ka, a tsə̀ɓ a gà àsìŋ gà mburma ŋgìɗ ana i fata ya hinne. Ta gwaɗaba ika màgə̀r tar: "Aàla na a nəs à wirdè ŋgwal ŋa ata taf a? Dukùla na a ger a iɗəm ŋgùlùm i fata ya? 5Ŋgùlùm ma kal dər ndeɗiŋa tsìye, a ŋget a dər siŋgwè hinne, à dzèye a a gà ɓə̀zla matawak a." Ti tsik bazlam ana ŋgwal ŋa tsìye, aà mə̀kəs ata hinne. 6Ama Yesuw a gwaɗa a tar: "Miyakum à mə̀kəs aka nda bazlam. Aàmala na ki gìzlwimer a gər a? Aɗàbà dukw ana a giŋ a ka, ŋgwal ŋa ndzer, a tsàhən aà ìye lèlè. 7Aɗàbà gà ɓə̀zla matawak ka, tar riŋ i tə̀v kurum kə̀la pat. Ki slwim a aà mazlàkà tar, kàmala ana gə̀zlə̀ŋ kurum a waya ya. Ama ìye ka, ki ndzekwe akaba a nda gà ìye kə̀la pat tsà, i de a aà kurum a. 8Mə̀kəs aaha ka, aka giŋ dukw ana ndzə̀ɗa ŋgar a sle ya. Taŋa ka, aka mbə̀r mege aà ìye wirdè ana ti zle a dər akaba ìye a bìye ya aka ndə̀v. 9Iye ihər i gweɗe a kurum a nda ndzer: A tə̀v ana gà mburma ti ti de aɗəm a, aà metsìkè bazlam Mbulum fit dze ya ka, ti ɗemewe aɗəm a dukw ana mə̀kəs aaha a giŋ a, dìte mə̀ mə̀ts a tar gər tsà." 10Alə̀ka i dəba ŋa ya, mìsle ŋgìɗ ilik a da i màgə̀r gà ɓə̀zla mazàzàmà Yesuw a kurwa gəra sula ŋa ata ya, taŋa zləm ŋgar Yudas Iskariyut. A da i fata ya, a da a tə̀v gà bàba gà ɓə̀zla mandə̀và kuɗa a Mbulum. A daha ka, aɗàbà a sàsar megè ɗaf aà Yesuw, dìte tà kə̀ɗ ŋgat. 11Gà mburma ata tə tsaraka bazlam Yudas ana a tsik a tar a ka, a ŋgeye a tar ba i gə̀zlə̀ŋ hinne. Ta gwaɗar i sìda ya: "Mìi dzèk a siŋgwè na kàa ɗe a mə̀r à Yesuw ndzer a." I dəba ŋa ya, Yudas a tsaraka kataya tsàra ka, hèlèwrèw a ge metsèhe tsàra. A dzà ba aà mayàhà vatwa aà megè a tar ɗaf aà Yesuw. 12A pat malàhalàh megìrìve ana gà Yahuda tə zəmawa dukw ata giɗe ikəka tsà, na dìte a kwese a tsìye, a pat ata ta batsawa gà təmaŋ aà Paska ya ka, gà na ti zezem a Yesuw a, tə tsàm ihər àhəm a. Ta gwaɗar: "A sàsak mì dek ɗaf Paska aaha ana, a ŋga?" 13I dəba ŋa ya, Yesuw a slər gà ɓə̀zla mazàzàmà ŋgat ata sula i màgə̀r tar a. A gwaɗa a tar: "Dum a huɗ kwite. Kàa dumaha ka, ki lwim a aà wele duwa a riŋ nda gà dzagwaya ika gər. Kàa lwim ahər ka, zazamum ŋgat a tə̀v ana a de aɗəm a ya. 14Ga ana aka pə̀ts aɗəm a ka, ka dumaha, ki gweɗwim a a mala ga ata: 'Əbay mə̀r a gwa ka, ga ana mìi ti zim a iɗəm ɗaf Paska nda gà ɓə̀zla mazàzàmà ìye ya ana, awara?' 15Tsam ka, a ɗif a kurum a à huɗ ga ana mazlàzlà ŋa batsàh ŋa ika gər biy ŋgìɗ. Ga ata ka, malàmbàɗà ŋa lèlè. Ki dwim a iɗəm ɗaf ata ka, i fata." 16Gà ɓə̀zla mazàzàmà ŋgat a sula ŋa ata, tə ndzə̀k ba i fata ya tsàra. Tə daha ka, tàa le aà ga dukw ata tserdze ya, kàmala ana a tsik a taraha ya kaɗə̀ŋ. Tə daha, ti de ɗaf Paska ata i fata kuɗa. 17Alə̀ka hàwa a ge ka, gà Yesuw nda gà ɓə̀zla mazàzàmà ŋgat aaha, ta mà akabaha a fata kurwa gəra sula fit dze. 18I tə̀v ana tar ihər ti zim a ɗaf a ka, Yesuw a gwaɗa a tar: "Iye ihər i tsik a kurum a nda ndzer, pàrsa iɗəm tsà: Wùra ɗa ilik ika màgə̀r kwa aaha kwa ihər ki zimekwe a ɗaf tserdze ya, na a ta ge aà a ìye ɗaf a." 19Gà ɓə̀zla mazàzàmà ŋgat ata tserdze ya, ta mata i are ya satəttà. Ta gwaɗar aaka ilik ilik tserdze: "Wànà ìye ya? Na ìye tsà." 20Yesuw a gwaɗa a tar: "Mburma ŋa ɗa ilik ika màgə̀r kurum a kurwa gəra sula ŋa aaha. Wùr ana mə̀r riŋ ihər mìi dzeke akaba a ahər a səra ŋa ilik a. 21Taŋa ìye, wùr ana a dara i tə̀v Mbulum a, i ta mìt a ka, kàmala ana wàkità Mbulum a tsik a. Ama mesèwère are a dere a aka gər wele ana a ta ge aà ìye a ɗaf a ka, batsàh ŋa hinne. A ta ge a dər kaɗə̀ŋ ana, meme ɗara? Ŋgùlùm na ta wa ŋgat tsìye." 22Alə̀ka i dəba ŋa ya, tar riŋ aà mazə̀mà ɗaf tar ata hwiye. Yesuw a zla tapa ɗaf ata ilik, a ge dəraha kəkaàha a Mbulum, dìte a sasa ikaba ya, a dzàya a gà ɓə̀zla mazàzàmà ŋgat kuɗa. A gwaɗa a tar: "Ndzə̀kum, ka zəmum, aɗàbà taŋa ka, slu ba gà." 23I dəba ŋa ya, a zla kup meɗwìtsè mawà dukw duwa iɗəm makwàsà ŋa. A ge dəraha kəkaàha a Mbulum asa, dìte a vəl a tar. Udzùɓ udzùɓ udzùɓ ta mandzara, tar ata tserdze ya. 24Yesuw a gwaɗa a tar: "Naha ka, məmbə̀z ga ana i ti dzè a dər a bə̀ɗ, aɗàbà gà mburma ana ika gər àhə̀ɗ hinne ya. Taŋa ka, dukw ana i sir a dər ba à gà mburma nda Mbulum hiywe aà biybiy a. 25Iye ihər i gweɗe a kurum a nda ndzer: I ti se a meɗwìtsè mawà dukw makwàsà ŋa aaha asa tsìdze, haa a pat ana ki ti sekwe a dukw ata awiya ŋa, a tə̀v mendze mekwere Mbulum a." 26I dəba ŋa ya, tə zàmbaɗa à Mbulum nda dìmis, dìte ta màhara ba i fata ya, ti de a aà sik kwite Ndzendzebìre. 27Alə̀ka, aka tə̀v ana ti ndze aà vatwa ya ka, Yesuw a gwaɗa a gà ɓə̀zla mazàzàmà ŋgat: "Alə̀ka ka, kurum aaha tserdze ya, ki tìzwim a aà ìye ya, magə̀ɗa a ge a kuruməŋa. Aɗàbà a riŋ mewètsè ŋa i wàkità Mbulum, a tsik aà ìye, Mbulum a gwa: 'I kìɗ a mala makə̀và gà təmaŋ, dìte gà təmaŋ ata ta wiye a ba bìrìm a dala.' " 28I dəba ŋa ya, Yesuw a gwaɗa a tar asa: "Ama yàa ta mimbilera i məmə̀ta ya ka, ì lèh a kurum a a Galile." 29I dəba ŋa ya, Piyer a gwaɗar aaka: "Ku mege gà mìsle ŋgìɗ tàa miyak à kər tserdze tèkeɗè, ìye ka, i miyek à kər a tsìdze." 30Ama Yesuw a gwaɗar aaka: "Iye ihər i gweɗek a nda ndzer: Ka bana ba yak nda ìye tsà, aɗàbà ə̀lə̀k guŋgwazl a ti tiwe a i hə̀və̀ɗ aaha mbakum a sula ka, kər kàa gwa medzige màkər, ì sər Yesuw tsà." 31Ama Piyer a gwaɗar aaka nda màgàlà tsàra: "I tsikik a ka, nda ndzer, pàrsa iɗəm tsà: Ama ì sər kər tsə̀ka, i gweɗe a tsìdze. Ku mege ki meteme a sula məmà tèkeɗè ka, i tsik a tsà." Gà àsìŋ gà ɓə̀zla mazàzàmà ŋgat tserdze ìbam, ti tsik kataya asa mbàŋa. 32Alə̀ka i dəba ŋa ya, gà Yesuw nda gà ɓə̀zla mazàzàmà ŋgat ti ndze a tə̀vəməŋa a riŋ i dala, tə zalar Getsemene ka, a gwaɗa a tar: "Ndzum a bə̀ɗ a faha, ìye ka, i de a aka miɗ, i ta heme a a Mbulum a fata dzekwiŋ." 33Aka tə̀v ana a de a ya ka, a ndzə̀k dər gà Piyer nda Yuhana, nda gà Yakuba aà ahər. Tə da i tə̀v gà àsìŋ gà ɓə̀zla mazàzàmà ŋgat aaha ya. Aka tə̀v ana ti ndzeha a fata ya ka, Yesuw a dzà ba aà medzedzere nda magə̀ɗa hinne. 34A gwaɗa a gà ɓə̀zla mazàzàmà ŋgat aaha màkər a: "Gə̀zlə̀ŋ ga ka, aka ràh nda məmə̀ta ana a ŋgiɗits a ìye ya. Ndzum a faha. Ama ka ndzum kəlà ka, nda metsèhe lèlè." 35A miyak à tar a fata, a da kə̀tsàh a zlawak. A daha, a kal àba a bə̀ɗ aka àhə̀ɗ. A dzà ba aà meheme a Mbulum, dìte ka, ma zla aà ŋgat mazlə̀b mesèwère are aaha ya te. 36A gwaɗar: "Kamkam Tsir gà, aka tə̀v ana mesèwère are ata aka ndzera ka, ma ta giŋ ba a gər tsà te, na mege a ge a ba ya. Aɗàbà kər ka, kà sle aà duwa tserdze. Ama ki ge a kəla ka, kàmala ana a sàsak a, tsə̀ka, kàmala ana a sèsiŋ a tsà." 37I dəba meheme ŋgar ata ya ka, a mbə̀ɗ gər a dəba a tə̀v gà ɓə̀zla mazàzàmà ŋgat a màkər ŋa aaha. A daha, a leha aà tar aka mendze are. A gwaɗa a Piyer: "Simun, ki ndze a are ya? Wànà kà sle aà mendze nda are ler ilik tsìdze ya?" 38I dəba ŋa ya, a gwaɗa a tar asa: "Ndzum nda metsèhe, ka hamum a Mbulum, dìte ka tə də̀ɗum aka məbàzà ə̀bay sitene tsà. Ama kurum ka, kàa wayum lèlè, ba kurum na a sle aà magə̀sà ŋa tsìye pəra." 39Alə̀ka a tsik a tar àba ya kataya ka, a mbə̀ɗ gər a zlawak asa. A daha, a hama a kàmala ana làh ahər piŋŋè ya. 40I dəba ŋa ya, a màha a tə̀v tar asa. A daha ka, tar riŋ ika mendze are mbà hiywe. Ti sle mendze nda are ku ler ilik tsìdze. Alə̀ka ta pìɗeke ika mendze are ya ka, tə sər dukw ana ti tsik a a Yesuw a asa tsà. 41Məmàkər ŋana a mbə̀ɗaha gər a tə̀v tar asa ya ka, a gwaɗa a tar: "Kurum ana, aà mesìfìkà ba aaha ika mendze are ya mbà pəra hiywe ya ya? Ama kinèhe ka, ler ŋa aka sle kuɗa, fə̀rum aà ìye, wùr ana a dara i tə̀v Mbulum a, araha, ta vil a ìye a ahər a gà ɓə̀zla bakal kuɗa. 42Hitswim aà mbulum, tàkwa a tə̀v wele ana a ge aà ìye a ɗaf a. Araha, aka à mendzera a faha ya." 43I tə̀v mifèfile Yesuw ata ya tsàra ka, Yudas ika màgə̀r gà ɓə̀zla mazàzàmà ŋgat aaha kurwa gəra sula ya, aka slalaha a tə̀v ŋgar. Tə daha nda gà mburma hinne. Gà mburma ata tə daha ya ka, nda gà dukw ahər aà tar, gà màsalamà nda gà matàkwàzum. Na a sləraha tar ka, gà ə̀bay gà ɓə̀zla mandə̀và kuɗa a Mbulum, nda gà ɓə̀zla medzèŋgè məpàlà àhəm Mbulum, nda gà bàba gà mburma ana ta kwere a gà Yahuda ya. 44Ama i tə̀v ana tì ti dzè a ba aà magə̀sà Yesuw a ka, Yudas, mala mèdèɗèf ata aka mbə̀r meɗìfè a tar àba à wirwir ŋa ya. A gwaɗa a tar: "Araha, ki tèkwe a ka, wele ana yàa ger wusa nda mendzìwìɗèba àhəm a ka, taŋa ka, ŋgat ŋa. Dìte ka yabayum aaka, kə̀ gə̀sum, ka dum dər nda metsèhe." 45Alə̀ka Yudas a ndzeha a tə̀v Yesuw tsàra ka, a sìrìkeha a tə̀v ŋgar. A daha, a gwaɗar: "Wusa Əbay gà." Dìte a ndzìwìɗer àhəm. 46Gà mburma ata tə daha, ti yabaya aaka, ta gə̀s ŋgat kuɗa. 47Mìsle ŋgìɗ ilik aà gà mburma ata ti zezem a Yesuw a mbàŋa. A ndzàhara màsalamà ŋgar i ga ya. A lak dər a kəla meslire batsàh mala mandə̀và kuɗa Mbulum. Pats a sàs dər ihər zləm a. 48Alə̀ka Yesuw a gwaɗa a gà mburma ata ta gə̀s ŋgat a: "Kà dumara naha kataya nda gà màsalamà nda gà matàkwàzum ana, aà megìse ìye ya? Wànà kàmala ana ìye ka, mala akəl a ya? 49Kə̀la pat ìye riŋ i tə̀v kurum, ì tsikewa a kurum guma i ga Mbulum batsàh ŋana ka, wàlaa kàa gə̀sum ìye tsà. Ama taŋa ka, aɗàbà dukw ana mewètsè ŋa i wàkità Mbulum a ka, məpàslà ahər ŋa aka ndze aɗəm kaɗə̀ŋ a, tsə̀ka, ki slwim a aà magə̀sà ìye tsà." 50I dəba ŋa ya, gà ɓə̀zla mazàzàmà ŋgat tə tsaraka kataya tsàra ka, ta wiye ba i fata ya silit a dala kaɗə̀ŋ, ta miyak à ŋgat a fata. 51Ama wele duwa a riŋ gà ɓə̀za i tə̀v tar i fata nda gà ndura. A də̀ɗ aka Yesuw. Ta waya magə̀sà ŋgat mbàŋa. Tə daha, tsisl ta gə̀s ŋgat i ndura ŋgar ata ya. 52Ama wele ata sùrwat, a surwat a tar àba petek ata a ahər a. Ndzìslif a wiye ba a dala. 53Alə̀ka gà mburma tə da à Yesuw a bəra batsàh mala mandə̀và kuɗa a Mbulum. Dìte gà ə̀bay gà ɓə̀zla mandə̀và kuɗa a Mbulum, nda gà bàba gà mburma ana ta kwere a gà Yahuda ya, nda gà ɓə̀zla medzèŋgè məpàlà àhəm Mbulum, ti yaha ba ahəraha gər a fata tserdze. 54Alə̀ka i dəba ŋa ya, megìse ana ta gə̀s, ti de a dər a ka, Piyer a zazam ŋgat i sik a i sik a, i dəba ya dìriŋ, tsìm a bəra batsàh mala mandə̀và kuɗa a Mbulum ata. A daha, a pə̀ts a ga, a ndza a bə̀ɗ aà akwa, aka vàràvàdà i huɗ ga. Tə ndza ahər a fata nda gà ɓə̀zla makàslà ga wele ata tserdze. 55Alə̀ka gà bàba gà ɓə̀zla mandə̀và kuɗa a Mbulum nda gà àsìŋ gà mburma ana ta kwere a gà Yahuda ya tserdze, ti yaha vatwa aà megè sèriyè a Yesuw i fata kuɗa, aɗàbà a sàs a tar makə̀ɗà ŋgat. Ama tàa ŋgat bakal ŋa tsà. 56Gà mburma hinne tə sasa ahəraha pàrsa. Ama pàrsa tar ata a ne aka tar bazlam huwwa ika màgə̀r tar masak ŋa, tə sər dukw ana tà kìɗ ahər a ŋgat a tsà. 57I fata ya ka, gà àsìŋ gà mìsle ŋgìɗ ta hitse aà mbulum, tə sasa ahəraha pàrsa asa. Ta gwa: 58"Mə̀r mì tsarakara i bazlam Yesuw a ka, a gwa: 'I mbezle a à ga Mbulum batsàh ŋa aaha mburma tə zlàzl nda ahər a. Dìte i huɗ mehine màkər a ka, yàa zlàzl aɗəm biy ŋgìɗ nda ahər asa tsà.' Taŋa dze ana, meme?" 59Ku mege ti tsik kataya tèkeɗè, tàa gə̀s aàba ɓàv tsà. 60I dəba ŋa ya, batsàh mala mandə̀và kuɗa a Mbulum ata a hitse aà mbulum aka miɗ tar tserdze, a fàfəl a Yesuw. A gwaɗar: "Kà fàfəl a tar aakaha tə tsə̀na, meme, na kà ndza ɗikɗik a? Dukùla na ti tsik aà kər a ya?" 61Ama Yesuw a gə̀s mifèfiler aaka ɓàv tsà, a ndzaba ɗikɗik. Wele ata a tsàm ahər asa. A gwaɗar: "Kər ana, mala məmbə̀là à mburma ana, Mbulum a gwa ka, i slir a kurumehe a ya kəla ya? Nda gà kər ana, Kəla Mbulum ana mburma à zèmbeɗe a dər a ya?" 62Yesuw a gwaɗar aaka: "Haya, ìye ka, ŋgat ŋa. Iye, wùr ana a dara i tə̀v Mbulum a, àlə̀ka ki ta ŋgetwimiŋ a ka, ìye mandzà ŋa ika tsèke ahər mezime Mbulum ana a zà gà dukw tserdze ya. Ki ŋgetwimiŋ a asa ka, aà gə̀zà mbulum tirwenihhe, i dere a nda hùlɓùkw a." 63Wele ata a tsaraka bazlam Yesuw ata tsàra ka, a tsə̀ɓar hinne. A tayara ikaba petek ŋgar a kwìyeɗ kwìyeɗ fit a bə̀ɗ a. A gwaɗa a gà mburma ŋgar ata: "Bazlam a riŋ asa tsà. 64Kàa tsarakum mezelme bazlam ŋgar ata a ndavaya a Mbulum a te tsìye? Kù gwaɗum aaka, i kurum dze ana, meme na aka bazlam ŋgar ata ya? Wànà ki gekwe a dər ana, meme na kinèhe ya?" Gà mburma ata tserdze ya, ta gwa: "Na kataya ka, bazlam a riŋ asa tsà, ŋgat ka, mala bakal ndzer, say makə̀ɗà ŋgat ilik pəra na a zeha ya." 65Gà mìsle ŋgìɗ ika màgə̀r gà mburma ata ya, ŋgùɗàsl ŋgùɗàsl tə dzà ba aà metìfèyè ahər tìzle tsàra. Ta handakar ahər aka are. Dìte tə lakayar waŋ waŋ aka mahalum. I dəba ŋa ya, ta gwaɗar: "Weke na a lakayak a, na kù gwa, ì sər duwa hinne ya?" Alə̀ka gà ɓə̀zla makàslà ga batsàh mala mandə̀và kuɗa a Mbulum ata tə daha, ta gə̀s Yesuw tsàra, ta gə̀zl ŋgat lehhè asa mbàŋa. 66Piyer ka, ŋgat a riŋ mandzà ŋa i bə̀ɗ ika vàràvàdà i ga ata hiywe, i tə̀v akwa ana ndeɗiŋa a ndza ahər a. Daala duwa a riŋ ilik i lìwiŋ gà na ta gewa megè ìmir a batsàh mala mandə̀và kuɗa a Mbulum ata ya. A daha a fata. 67A ŋgat a Piyer ana à vìɗebe a akwa ya ka, a sàmata ŋgat ìzliɗ ìzliɗ lèlè. A gwaɗar: "Kər tèkeɗè ka, mburma Yesuw aaha a dara i Nazaret a dìgiy?" 68Ama Piyer a ɗe bərakə̀zəm a Yesuw. A gwaɗa a mə̀kəs ata: "Lalalala, ìye ka, ì sər dukw ana a sàsak aà metsikiŋ a tsà." I dəba ŋa ya, a hitse i fata ya, slip a ndza aà gùva bìye hə̀rmaga madàra a bəra ya. Ama guŋgwazl a dzà ba aà tuwa tsàra. 69Daala ata a ŋgataraha a fata asa ka, a gwaɗa a gà mburma ata i fata ya: "Wele aaha ka, mburma Yesuw mbàŋa." 70Ama Piyer a gwaɗa a tar: "I gwaɗa a kurum ka, ì sər ŋgat tsà tiye, gà welè." Zàkwayiya ka, gà mburma ata ta mà dər aka Piyer asa. Ta gwaɗar: "Kər ka, ki sle aà megweɗe a ka, ìye ka, mburma ŋgar tsə̀ka, ki sle a tsà. Aɗàbà kər tèkeɗè, kà dara ka, i Galile ya." 71Ama Piyer a gwaɗa tar: "Mbulum mà sèwèriŋ are, na kige i sər ŋgat a. Taŋa ì mbaɗa ka, nda ndzer ŋa, ì sər wele aka kinèhe ki tsikwim ahər a ya tsìdze." 72Piyer a ndə̀vara à mifèfile ŋgar ata i bazlam a tsàra ka, guŋgwazl a tuwa masula ŋa. I fata ya tsàra ka, bazlam Yesuw ana a gwaɗar: Ələ̀k guŋgwazl a ti tiwe a sula ka, kàa gwa medzige màkər, ì sər Yesuw tsìye ka, aka màrra a gər a. A dzà ba aà tuwa hinne.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\