MARKUS 15

1Alə̀ka aka mbulum ana a də̀v i mèkwède ya ka, gà bàba gà ɓə̀zla mandə̀và kuɗa a Mbulum, nda gà bàba gà mburma ana ta kwere a gà Yahuda ya, nda gà ɓə̀zla medzèŋgè məpàlà àhəm Mbulum tserdze, ti yaha ba gər aka sèriyè ŋa. Tə dzà akaba dukw ana ta ge a à Yesuw a. I fata ya ka, tə daha, tə dzaw ŋgat tez tsàra. Tə da à ŋgat a bəra Pilatus, mala sik ə̀bay ana a kwere a àhə̀ɗ gà Ruma ya. 2Ti ta mede dəraha ka, Pilatus a gwaɗar: "Kər ana, batsàh ə̀bay gà Yahuda kaɗə̀ŋ a?" Yesuw a gwaɗar aaka: "Haya, ìye ka, ŋgat ŋa." 3Gà bàba gà ɓə̀zla mandə̀và kuɗa a Mbulum aaha ta ŋgawa gər a Yesuw nda pàrsa ŋgìɗ pàmpàm hinne. 4Alə̀ka Pilatus a tsàm ahər asa, a gwaɗar: "Aàla na kə̀ gə̀s mifèfile a tar aaka tsìye? Fə̀r aà maŋgàwà gər ana ta ŋgewek a ya kwaŋ." 5Ama Yesuw ka, mbə̀rə̀ts mbə̀rə̀ts mendze ba, a gə̀s mifèfiler aaka ɓàv tsà asa. Taŋa mendze ŋgar ata a ndza kataya ya ka, a ge aà Pilatus kàmala dukw menè aà mburma ya. 6Alə̀ka i dəba ŋa ya, kə̀la pat megìrìve Paska aka ndzera ka, Pilatus a pə̀lawa à gà ɓə̀zla dàŋgay ilik, kàmala ana a sàs a gà mburma ŋgar, ta waya mipìle dər a. 7Akahər ata ka, wele duwa a riŋ i dàŋgay mbàŋa, zləm ŋgar Barabas. Ŋgat i lìwiŋ gà ɓə̀zla menè are ŋgumna ana ta ge ahər maaga, ta kə̀ɗ mburma ya. Ta gasa akaba tar nda gà mburma ata a dàŋgay tserdze. 8Alə̀ka a ta megeha i tə̀v ana megìrìve ata a ndzera ya ka, gà mburma hinne tə da a tə̀v Pilatus. Tə daha, ta wiz aà ŋgat məpə̀là à mburma ana a pə̀lawa a tar dər a pat megìrìve ya. 9Pilatus a gwaɗa a tar: "A sàs a kurum, ì pə̀l a kurumaha ana, à Yesuw, ə̀bay gà Yahuda ya?" 10A tsik a tar kataya ka, aɗàbà a sər ka, gà ə̀bay gà ɓə̀zla mandə̀và kuɗa a Mbulum ta gə̀saraha Yesuw ka, agəra ana ti ner are sàmma ya. 11Ama gà ə̀bay gà ɓə̀zla mandə̀và kuɗa a Mbulum ata ta waya gà àsìŋ gà mburma aaha tserdze ya, tə̀ dzà a taraha ka, aka biy tar. Ta gwaɗaraha, ku weke: "Ŋgùlùm pə̀lara ka, à Barabas a ìvaɗ." 12Dìte Pilatus a gwaɗa a gà mburma ata asa: "A sàs a kurum i ge dze ana, meme na à wùr aaha kà zalumar ə̀bay gà Yahuda ya?" 13Gà mburma ata ta gwaɗar aakaha nda màgàlà gərmelik tsàra: "Ndwandway ŋgat aà dìzl magə̀làwà ŋa." 14Pilatus a gwaɗa a tar: "Wànà a ge dze ana, dukùla na ŋgwala tsìye?" Ama ta màraha à metsìkè ŋa nda màgàlà asa. Ta gwaɗar: "Mì gwaɗak ka, ndwandway ŋgat aà dìzl magə̀làwà ŋa tiye, wele." 15I dəba ŋa ya, Pilatus a pə̀l a tarra à Barabas a, aɗàbà a sàsar ka, gà mburma ŋgar ta ŋgayaba nda ŋgat. Ama Yesuw ka, a gwaɗa a gà mburma ŋgar: "Gə̀zlum, dìte kà ndwandwayum ŋgat aà dìzl magə̀làwà ŋa ata kuɗa." 16I dəba ŋa ya, gà sliwdze Pilatus, mala sik ə̀bay gà Ruma ata, tə da à Yesuw aka vàràvàdà a huɗ ga a ma ŋgar. Dìte tə zal ahəraha a gà àsìŋ gà sliwdze tserdze a fata. 17Alə̀ka tə daha ka, tə zla ikəka petek a. Ti tike aaka andiw ndùzzwa ŋana. Ti tike aaka àba ya ka, tə slàslapa akaba adak, ti ndìwìɗer dər gər, avùkw felère ə̀bay ana ti tiker a a gər a. 18I dəba ŋa ya, tə dzà ba aà megèyer wusa. Ta gwaɗar: "Wusa ə̀bay gà Yahuda. Mbulum mà sə̀kàhak à mendze yak aà biybiy." 19I dəba ŋa ya, tə lakayar aà gər nda zəva tsàra. Ŋgùɗasl ŋgùɗasl ti tifeye ahər tìzle. Tə dzà ba aà megèyer wusa, kàmala ana ŋgat ə̀bay a, nda madzàr gùrmits a bìye. 20Alə̀ka i dəba ŋa ya, ti yà ba aà menè à ŋgat bakal a ka, tə zla ikəka petek andiw ata ndùzzwa ŋa ya, ta màr akaba à petek ŋgar kuɗa, dìte ta màra à ŋgat a bəra ya. Ti de a à ŋgat a tə̀v ana ti ti ndwendwey a ŋgat aà dìzl magə̀làwà ŋa ata ya, kə̀tsàh aà gùva kwite ya zàakwa. 21Alə̀ka i tə̀v ana ti de a ya ka, tàa lə̀ma aà vatwa nda gà wele duwa a dere a i dala ya, zləm ŋgar Simun, tsir gà Aleksandire nda Rufus. Wele ata ka, gà Kirene. Gà sliwdze ata ti de a à Yesuw a, ta hitse à ŋgat, ta fàr aaka ndzə̀ɗa aà mazlà dìzl ata ti ti ndwendwey ahər a Yesuw a. 22Alə̀ka i dəba ŋa ya, tə da à Yesuw a tə̀vəməŋa a riŋ tə zalar Gwalgwata, kərgà megweɗe ya ka, "Atasl gər." 23Ti ndzeha a fata ka, a sàs a gà sliwdze ata aà mivìlè meɗwìtsè mawà dukw duwa makwàsà ŋa. Tə ndàr aɗəm yàwuf, duwa a ndza ɗìwèkìke. Ta vəl a Yesuw, dìte ka, ma sa. Ama ka, a sàsar tsìdze. 24I dəba ŋa ya, tə ndwandway ŋgat aà dìzl magə̀làwà ŋa ata kuɗa. Tə daha, tə dzàya ikaba petek ŋa ya ika màgə̀r tar, dìte ta ge tsetse, ta gwa: "Ŋgadà, weke na a ŋget a ya?" 25Ama akahər ana tə ndwandway ŋgat aà dìzl magə̀làwà ŋa ata ya ka, pat aka ge mekìɗe də̀var ìde. 26Ta wetse bazlam ana tə ndwandway ahər ŋgat a, ta gwa: "Əbay gà Yahuda na naha ya." Dàp ti tike aà dìzl ŋa. 27Tə ndwandway ahəraha gà ɓə̀zla akəl sula aà dìzl, a tsaka ŋgar a fata asa mbàŋa: ilik aka tsèke ahər mezime, ilik ŋa aaha aka tsèke ahər gùla ŋgar. 28 29Gà mburma ana tə dawaha nda tə̀v ŋgar ata ya ka, ta gewa à gər kwatà kwatà, kàmala megweɗe ya, na a gwa, kirim tsà ìye ŋa ya ya. Dìte tə dzàwa ba aà mendeveyer pìslìɗìɗe. Ta gwaɗawar: "Naha ana, kər ana, ku gwa ka, i mbezle a à ga Mbulum batsàh ŋana, dìte i huɗ mehine màkər a, i zlèzl a dər biy ŋgìɗ pàm a ìbam a? 30Mbəl à ba yak kuɗa tsìye? Dìte kà ndàbara aà dìzl magə̀làwà ŋa aaha ya, na kù gwa ka, ìye ŋa ya." 31Gà ə̀bay gà ɓə̀zla mandə̀và kuɗa a Mbulum nda gà ɓə̀zla medzèŋgè məpàlà àhəm Mbulum tèkeɗè, tə sawla ahər hinne mbàŋa. Ta gwaɗaba ika màgə̀r tar: "Aka mbala à gà mburma pàmpàm hinne, àma ŋgat ŋa ka, a sle aà məmbə̀là à ba ŋgar ŋa tsə̀na, meme? 32Na kige ŋgat a gwa, ìye ə̀bay gà Israyel, mala məmbàlà à mburma ka, ma tarra aà dìzl aaha ya kuɗa, na dìte mìi gìs a ŋgat nda gə̀zlə̀ŋ a." Gà na tə ndwandwayaha tar a tsaka ŋgar a tèkeɗè, tàa mata zukw tsà, tə sawla ahər riŋ hinne mbàŋa. 33I tə̀v ana Yesuw à mìt a ya ka, dàgà aà màgə̀r pat a tsàra, hə̀və̀ɗ a ge ika àhə̀ɗ ata tìtìktìk. Are a da aàba ya asa tsà, haa pat a ge metsìɓehe gùzum ìde. 34Akahər ana ndeɗiŋa pat aka à mege metsìɓehe gùzum ìde ya ka, Yesuw a wideye nda màgàlà hinne. A gwa: |it"Eluy, eluy, lama sabahtani?"|re kərgà megweɗe ya ka: "Mbulum gà, Mbulum gà, aàmala na kà miyak à ìye ya?" 35Gà mìsle ŋgìɗ i lìwiŋ gà mburma ana i fata ya, tə tsaraka bazlam ŋgar ata kataya ka, ta gwa: "Tsarakum kwaŋ, araka, a zel aàba a a Iliya." 36Mìsle ŋgìɗ ilik ika màgə̀r tar a, a val, a daha, a zlara dukw ana pàfpàfə̀ffa, yam a de aɗəm a hinne ya. Dìte a tsilwiɓ dər a meɗwìtsè mawà dukw duwa makwàsà ŋa, a ndza ndùlàkə̀kka kàmala mbəlar a. A dzak a zùbəl guvùkw. A tiker dəraha a bazlam, aà meɗìvìts ihər yam ŋa ya. A gwa: "Ŋgadà kwaŋ, fə̀rakwa ahər dzekwiŋ. Ŋgadà bə̀la Iliya a dere a, à pìlere a ŋgat aà dìzl aaha ya ya?" 37I dəba taŋa ya ka, Yesuw a wideye nda màgàlà hinne asa, dìte a mə̀t kuɗa. 38I tə̀v ana a mə̀t tsàra ya ka, petek duwa a riŋ i ga Mbulum batsàh ŋa ata zùbəl ŋa ya, madànà ŋa aà mbulum, a tayara ba ikaba i gər ŋa ya kwàŋŋa, kalkal tsìkw a bə̀ɗ. 39Əbay gà sliwdze gà Ruma duwa a riŋ i fata, mehìtsè ŋa i tə̀v Yesuw. A ŋgat a Yesuw ana a wideye, dìte meme na a mə̀t tsàra ya ka, a gwa: "Yweh, wele aaha ka, Kəla Mbulum kaɗə̀ŋ ndzer." 40Akahər ata ka, gà mə̀kəs duwa tèkeɗè, tar riŋ i fata mbàŋa. Ta hitse dzìrìk dìriŋ nda tə̀v tar ata zàakwa, aà məfəraha aà tar. Zləm gà mə̀kəs ata ka, gà Mariya ana a dara i Magədala ya, nda gà Mariya məmər gà Yakuba kəla ŋana nda Yusas, nda gà Salume tar riŋ i lìwiŋ gà mə̀kəs ata mbàŋa. 41Gà mə̀kəs ata tserdze ya, tə zazamaha Yesuw dàgà aà gər ana ŋgat ika àhə̀ɗ Galile mbà ya. Ta gewar megè ìmir lèlè, ti dewar ɗaf. Gà mə̀kəs ŋgìɗ riŋ i fata hinne asa, tə da akabara nda gà ŋgat a Yeruzalem a. 42A pat ata ka, ndaàwa ŋana, mesìfìkà ba gà Yahuda aka ndze aɗəm, dìte ndidwè ŋana tì sìfìk a ba kuɗa. I hàwa ŋa ata ka, 43wele duwa a dara i Arimatiya ya, zləm ŋgar Yasufa. A mà àba à àrə̀v lèlè, a da a tə̀v Pilatus aà mewize ahər məmə̀ta Yesuw. Ŋgat ka, batsàh gà Yahuda ŋa i lìwiŋ gà na ta kwere a tar a. A riŋ a bebe a mekwere Mbulum ana a kwere a gər àhə̀ɗ mbà ya ka, lèlè. 44Ama Pilatus a tsaraka ihər a kataya, Yesuw aka mə̀t ka, a ge ahər kàmala dukw menè aà mburma ya, aɗàbà a gwa: "Aka mə̀t bìse ya?" A slər mburma, a gwaɗa a tar: "Zelwimiŋaha a ə̀bay gà sliwdze kwaŋ, wànà Yesuw aka mə̀t tsàra kaɗə̀ŋ a?" 45Əbay gà sliwdze ata a daha ka, a gwaɗar: "Aka mə̀t kaɗə̀ŋ." I dəba ŋa ya, Pilatus a gwaɗa a Yasufa: "Daha, ta vəlak." 46Yasufa a daha, a sə̀kəm ahər tùmbùlum tìv, dìte a pə̀lara məmə̀ta Yesuw aà dìzl a. A mbe ahər petek ata kuɗa, dìte a tike ŋgat a dìve, melè ŋa i giseh a, i tə̀v ana gìrdzìdzìhhe ya. I dəba ŋa ya, a tàpàslara batsàh beliŋ a. A hə̀ndə̀k dər ahəraha. 47I tə̀v ana ti zle a ŋgat a bìye ya ka, gà Mariya ana a dara i Magədala ya, nda Mariya məmər Yusas, tə daha, ta fə̀r aà tar na ti tike a ŋgat a bìye ya.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\