MARKUS 16

1Alə̀ka pat mesìfìkà ba gà Yahuda a da iɗəm a ka, gà Mariya ana a dara i Magədala ya, nda gà Salume, nda gà Mariya məmər Yakuba, tə sə̀kəm wirdè ana a ze hwaŋŋà lèlè ya, ta waya mibèhe aà məmə̀ta Yesuw. 2Ndidwè ŋana, a pat ladà i mèkwède, aka pat ana birìzze à mbìzere a ya ka, gà daala ata tə da aka dìve Yesuw. 3I tə̀v ana ti de a mbà ya ka, tə dzala, ta gwa: "Weke na a ti tèpèslekwere a beliŋ aà dìve ŋa ya kuɗa ya?" 4Ama ti ndzeha a fata, ta fə̀raha ka, batsàh beliŋ ata mahə̀ndə̀kà ŋa ara ihər a. A riŋ dzèŋŋe aà gùva ŋa. 5Tə daha, ta patsaha aɗəm ka, tàa leha aà wele duwa gà ɓə̀za, ar taŋa a ge a gawla ya. A riŋ iɗəm tùŋŋa, mandzà ŋa ika tsèke ahər mezime, nda gà andiw tàs herrè ŋa. Ta ŋgat a wele ata tsàra ka, àrə̀v a da aà tar a. 6Ama wele ata a gwaɗa a tar: "Ki gwim magə̀ɗa, àrə̀v ma da aà kurum a tsà. Ki yehwim a Yesuw ana a dara i Nazaret, tə ndwandway ŋgat aà dìzl magə̀làwà ŋa ya tsə̀nà? Ama ka, ar ɗa i faha tsà. Mbulum aka mbəl à ŋgat i məmə̀ta ya. Fə̀rum aà tə̀v ana ti tike aɗəm a kwaŋ bə̀là. 7Dum kinèhe, ta gwaɗum a gà ɓə̀zla mazàzàmà ŋgat, a gà Piyer ka, aka mbəlara i məmə̀ta ya. A lèh a kurum a aka miɗ a aka àhə̀ɗ Galile. Ki ta ŋgetwimer a ka, a fata, kàmala ana a tsik a kurum a." 8Tə tsaraka bazlam wele ata kataya tsàra ka, tə tə̀zara i dìve ata ya. Tə dzà ba aà medzedzere hinne, àrə̀v a da aà tar a. Ta gə̀s metsike àba bazlam wele ata a wùra ya tsà, aɗàbà ta gwa: "Duwa aka ne aà mə̀r." Ta ge magə̀ɗa. 9


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\