MARKUS 2

1I dəba mehine zàakwa ya ka, Yesuw a màha a Kafarnahum. Gà mburma tə tsaraka aka màha a ma ka, 2tə daha, ti yaha ba gər hinne a ma ŋgar ndaka bìye hə̀rmaga ŋa dze, aɗàbà tə̀v mendze a sle a tar tsà. Yesuw a dzà ba aà metsìkè a tar guma ŋgar. 3I tə̀v ana a riŋ a tsik a ter a ya ka, gà mìsle ŋgìɗ pàm asa, tə dara a tə̀v ŋgar a. Tə darra à mala magàha a bə̀ɗ duwa ya, gà gawla faɗ ika màgə̀r gà mburma ata tə zlara. 4Ama ti sle a aà mipètè dər a Yesuw tsà, aɗàbà gà mburma ana riŋ hinne ika bìye hə̀rmaga ata Yesuw iɗəm a. Tə daha, tə tsala aka ga ata, ŋgər tə təm gər ga, ser aka Yesuw. Tə zla mala magàha a bə̀ɗ ata madzàwà ŋa aà slə̀làh. Ta gasa i lìɓir a, ta vəlaraha. 5Yesuw a sàmata gə̀zlə̀ŋ gà mburma ana tə zlaha wele ata ya ka, ta gə̀s ŋgat lèlè. A gwaɗa a mala magàha a bə̀ɗ ata: "Kəla gà, yàa pə̀lak à bakal yak." 6Gà ə̀bay gà ɓə̀zla medzèŋgè məpàlà àhəm Mbulum tar riŋ i fata mbàŋa. Tə dzala i gər tar, ta gwa: 7"Meme na wele aaha a tsik a bazlam Mbulum a mburma kataya ya? Wànà a tsik dukw ana ŋgwala tsìye aà Mbulum, a ndavayar ìvaɗ a? Weke na a sle a aà məpə̀là à bakal a mburma ya, na Mbulum ilik tsìye?" 8Yesuw a sər a taraha aka dukw ana tə dzala ya tsàra. A gwaɗa a tar: "Aàmala na kà dzalum gà gər kataya ya? 9Magwàɗà a mala magàha a bə̀ɗ: 'Yàa pə̀lak à bakal yak', nda bazlam masak ŋa ka, a wur ba tsà, kige tsà: 'Hitse, ka zla slə̀làh yak, dìte ka da' ka, taŋa ka, a wur ba. 10Ama a sèsiŋ ka, sərum dər, ìye, wùr ana a dara i tə̀v Mbulum a, ìye riŋ nda gà ndzə̀ɗa à məpə̀là à bakal ika gər àhə̀ɗ." Yesuw a tsik kataya tsàra ka, a gwaɗa a mala magàha a bə̀ɗ aaha: 11"Iye ì gwaɗak: Hitse, zla slə̀làh yak, ka daba a ma." 12I tə̀v ana ə̀ba gà mburma ta fə̀r aakaha ya ka, wele aaha a hitse tsàra, a zla slə̀làh ŋgar ata, a daba. Gà mburma ata i fata ya, tə dzadzar hinne, agəra dukw menè aà mburma ata Yesuw a ge ya. Ta gwa: "Yweh, yweh, yweh, màa ŋgat a duwa ilik kàmala naha ya tsìdze." Dìte i fata ya ka, tə zàmbaɗa à Mbulum hinne tsàra. 13I dəba ŋa ya, Yesuw a dara i ga ya, a mbə̀ɗ gər aà gùva dùlùv Galile asa. Gà mburma hinne tə daha a tə̀v ŋgar. A tsik a tar guma ŋgar. 14I dəba guma ŋgar ata ya ka, a hitse i fata ya, a dzà ba aà mede. A tə̀v ana a riŋ a de a ya ka, aka ŋgataha a Levi, kəla Alfayus, a riŋ mandzà ŋa i ga dùwan, aɗàbà ŋgat ka, mala dùwan. Yesuw a daha a tə̀v ŋgar, a gwaɗar: "Dara, zezem ìye." Levi a tsaraka kataya tsàra ka, a hitsera i fata ya, a zazam ŋgat, tə da a ma ŋgar. 15Alə̀ka i dəba ŋa ya, ti ndzeha a bəra Levi tsàra ka, a der ɗaf. A zal dər a gà àsìŋ gà ɓə̀zla dùwan ŋgìɗ mbàŋa, dìte nda gà àsìŋ gà mburma ana i lìwiŋ tar meɗè zləm tar ŋgwala tsìye asa. Ama gà mburma ata i fata ya tserdze, tə zazam Yesuw bagwal ŋa. Tə daha, tə zəm akaba ɗaf nda gà ŋgat, nda gà ɓə̀zla mazàzàmà ŋgat ata tserdze ya, a tə̀v ilik ŋa. 16I fata ka, gà ɓə̀zla medzèŋgè məpàlà àhəm Mbulum, tar riŋ mbàŋa. Tar ka, gà Farisa. Tar riŋ tà fìr a aà Yesuw. Tə sàmata, gà Yesuw ana tə zəm akaba ɗaf nda gà mburma ata tserdze ya ka, ta gwaɗa a gà ɓə̀zla mazàzàmà ŋgat ata: "Aàmala dze ya na gà Yesuw ti zim akaba a ɗaf nda gà ɓə̀zla dùwan, dìte nda gà mburma aka meɗè zləm tar ŋgwala tsìye ya?" 17Yesuw aka tsaraka dukw ana ti tsik ahər kataya ya tsàra. A gwaɗa a tar: "Wùra a de a a dàkwtar tsà, na ba ŋgar a riŋ lèlè ya, say na a riŋ nda gà dukw məmə̀ta ya dzekwiŋ. I dara ka, aà mazàlà a gà na ta gweɗe a, waytsà mə̀r ka, gà ŋgwal ŋa ika miɗ Mbulum a tsà, say a gà ɓə̀zla bakal ìvaɗ." 18A pat ŋgìɗ duwa, gà ɓə̀zla mazàzàmà Yuhana metsìlwìɓè à mburma a yam, nda gà Farisa tə zəmawa duwa tsà mehine zàakwa i huɗ kwaskwa ya. Ta ge a ndə̀rà. Gà mburma ŋgìɗ pàm tə dara a tə̀v Yesuw a. Ta gwaɗar: "Naha ana, meme na gà ɓə̀zla mazàzàmà Yuhana nda gà Farisa ta gewa ndə̀rà ka, gà mburma ana ti zezem a kər a ka, ta ge a ti tsìye?" 19I dəba ŋa ya, Yesuw a live dər àba à ba ŋgar a nda mazlà daala ya. A gwaɗa a tar: "Na kinèhe wùra a zla daala, à ndìɗ a daala ŋgar ata a bəra, a zelewe a a mburma hinne, aɗàbà dukw mezime ana, pat ata ana, mburma a ndze a dàɂàsàssa, a ge a ndə̀rà ya? Ti sle a aà mendze aà dukw mezime ya, dìte ta ge a ndə̀rà tsà. 20Ama i tə̀v gà mburma gà ya tèkeɗè, kàmala taŋa ya mbàŋa. Na ìye riŋ i tə̀v tar mbà ka, ti sle a aà megè ndə̀rà tsà. Say a pat ana ìye riŋ i tə̀v tar asa tsìye dzekwiŋ, na ta ge a ndə̀rà ya." 21Yesuw a tsik a tar àhəm minew ŋgìɗ pàm asa. A live dər àba nda guma ŋgar ana awiya ŋa ya. A gwaɗa a tar: "Wùra a sle a aà medepe awiya petek aà miviye ŋana tsà, aɗàbà miviye ŋana ka, a nis a ihər a, vagugwà à sìkèh ahər a à bìye hinne asa. 22Kàmala taŋa ya asa mbàŋa, wùra a sle a aà medzè gùzum himmè ŋa a duwa kwiye miviye ŋana tsà, aɗàbà gùzum ata a kwesiŋa, duwa kwiye ata à zlìrite a asa tsà, ə̀nduh à ndìzliŋa, gùzum tèkeɗè, aka nəs. Say madzà gùzum himmè ŋana ka, a duwa kwiye awiya ŋana mbàŋa, aɗàbà awiya ŋana ka, à zlìritiŋa." 23A pat mesìfìkà ba duwa ka, gà Yesuw nda gà ɓə̀zla mazàzàmà ŋgat tə da nda gùvàh dukw duwa kàmala daw a. Gà ɓə̀zla mazàzàmà ŋgat ata, tə dzà ba aà mahàɓà dukw ata aà gùva vatwa ya, ti zimiŋa. 24Gà Farisa duwa a riŋ i fata, ta ŋgat a tar aaka kataya ka, ta gwaɗa a Yesuw: "Sàmata gà mburma yak aaha kwaŋ, dukw ana ta ge a ya. Aàmala na ta heɓe a dukw aaha a pat mesìfìkà ba ya, aɗàbà məpàlà àhəm Mbulum ka, aka vəl vatwa aà megè ìmir a pat mesìfìkà ba tsìye?" 25Yesuw a gwaɗa a tar: "Wànà kàa dzeŋgwim dukw ana Davit a ge ya te ìbam a? A ge dze ana, meme na i tə̀v ana may riŋ ihər a wir aà ter a nda gà mburma ŋgar, ti yehe a dukw mezime ya? 26Akahər ata ka, Abiyatar ŋgat mala mandə̀và kuɗa a Mbulum batsàh ŋana. Davit a da a ga Mbulum. A daha ka, a zla dukw mezime ana ta vəl aɗàbà Mbulum a, a zəm, ku mege dìte məpàlà àhəm Mbulum a vəl vatwa aà mazə̀mà ŋa ka, a gà ɓə̀zla mandə̀và kuɗa a Mbulum ɗekɗek tèkeɗè ya. Ama Davit ŋgat ka, a daha, aka ndzə̀k dukw ata, aka zəm. Aka vəl mezèha ŋa a gà mburma ŋgar mbàŋa." 27Yesuw a gwaɗa a tar asa: "Mbulum a ge pat mesìfìkà ba ka, dìte ma ge ŋgùlùm a mburma, tsə̀ka, aɗàbà mburma na ma ge ŋgùlùm a mesìfìkà ba ya tsà. 28Aɗàbà taŋa, ìye, wùr ana a dara i tə̀v Mbulum a, na a kwere a pat mesìfìkà ba ŋa ya seyiŋ."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\