MARKUS 3

1I dəba ŋa ya, Yesuw a màha a ga mahàmà a Mbulum. Mimè ata a màha ya ka, a pat mesìfìkà ba. A daha ka, a leha aà gà mburma a riŋ hinne i fata. I lìwiŋ gà mburma ata ka, wele duwa a riŋ makùlà ahər ŋa. 2Gà mburma ata i ga ata ya, tə dzà ba aà masàmàtà Yesuw. Gà àsìŋ gà mburma ŋgìɗ tə dzala i gər tar, ta gwa: "Wànà Yesuw a ge a ìmir, a mbil a à wele ata a pat mesìfìkà ba aaha ya?" Tə dzala kataya ka, aɗàbà a sàs a tar məmà à bakal a Yesuw, agəra dukw ana Mbulum a pala a tar ahər àhəm a pat mesìfìkà ba ya. 3Yesuw a gwaɗa a wele ata makùlà ahər ŋa ya: "Hitse aà mbulum, dara, ka hitse aka miɗ mburma." 4I dəba ŋa ya, Yesuw a gwaɗa a gà mburma ata tà fìr ahər a ya: "Wànà məpàlà àhəm Mbulum a vəl vatwa dze ana, aà dukùla na a pat mesìfìkà ba ya? A gwa ana, gwim ŋgwal a mburma a pat mesìfìkà ba ya, tsə̀na, ki gwim tsìye? A gwa ana, mbəlum à mburma ya, tsə̀na, dzeywim à mburma ya?" Gà mburma ata ta gə̀s mifèfiler aakaha tsà, tə ndza ba ɗikɗik. 5Yesuw a fə̀r aà gà mburma ata tserdze ya, nda mahə̀rdəsà yemere. Ama ka, tə ndzar aɗəm are tsèhe asa, aɗàbà gə̀zlə̀ŋ tar manə̀sà ŋa, tə sər dukw ana ta ge a ya tsà. I dəba ŋa ya, Yesuw a gwaɗa a wele ata makùlà ahər ŋa ya: "Sìrìkara à ahər yak a tə̀v ga ya." Wele ata a sìrìk dəraha tsàra ka, ahər ŋgar ata a làmbaɗa ba lèlè. 6Gà mburma ata ta ŋgatar kataya tsàra ka, gà Farisa ana i lìwiŋ tar a, ta wiyera ba i ga mahàmà a Mbulum ata ya sùtùtùtwara a bəra ya. Tə dara i fata ya ka, tə da a tə̀v gà mburma ə̀bay Hiridus tsàra. Tə daha ka, ta mà akaba à bazlam ika màgə̀r tar. Ta gwa: "Meme na ki slekwe a aà medzèyè à mesife Yesuw a?" 7Alə̀ka i dəba ŋa ya, gà Yesuw nda gà ɓə̀zla mazàzàmà ŋgat ata tə dara i lìwiŋ mburma ya, tə da aà gùva dùlùv Galile. Tə daha a fata ka, gà mburma ana a riŋ ika àhə̀ɗ Galile i fata ya, tə dara a tə̀v tar a hinne. Gà na ika àhə̀ɗ Yuda ya, 8i Yeruzalem a, nda gà na ika àhə̀ɗ Iduma ya, ika lìdè dula Yurdan a, nda gà na ta mbehe a gà kwite Tirus nda Sidun a, tə dara a tə̀v tar a mbàŋa. Gà mburma ata tə dara a tə̀v Yesuw a hinne ka, aɗàbà tə tsarakaha meɗè zləm ŋgar ana a riŋ a gewa duwa i fata ya. 9Yesuw a sàmata ka, gà mburma a riŋ hinne i fata, ta ŋgiɗits a ŋgat. A slər gà ɓə̀zla mazàzàmà ŋgat aà mewìzereha slə̀làh yam kəlà ŋa. A waya matsə̀là dər aka gər yam, dìte gà mburma ata ta ŋgiɗits ŋgat asa tsà. 10A ge dər kataya ka, gà ɓə̀zla dukw məmə̀ta ana a riŋ i fata ya, tə tsaraka Yesuw aka mbala à gà mburma hinne i dukw məmə̀ta ya ka, ta waya mimbèreha, aà malə̀mà ahər, dìte ka, mə mbala à tar i dukw məmə̀ta tar a te. 11Gà mburma ana tar riŋ nda gà sitene i ba tar a mbàŋa, ta ŋgat a Yesuw ka, tə daha, tə dzàwa àba a bə̀ɗ aka miɗ ŋgar a fata. Ta gwaɗar: "Kər ka, Kəla Mbulum." 12Ama Yesuw a pala a tar àhəm, a gwaɗa a tar: "Hey, ka ti ɗifwim à zləm gà a wùra asa tsìdze." 13I dəba ŋa ya, Yesuw a hitse i fata ya, a tsəl aka dìyes duwa a riŋ i fata. A zal a gà mburma ana a sàsar a. 14Alə̀ka gà mburma ata tə daha ka, a pala i lìwiŋ tar a kurwa gəra sula. A ne à tar gà ɓə̀zla meslire ŋgar. A gwaɗa a tar: "Ki tèkwe a nda gà ìye dze. I waya na ki zezemwim a ìye ya. A sèsiŋ na i slirewe a kurum aà metsìkè bazlam ŋgwal ŋana a mburma mbàŋa. 15Dìte ki ŋgetwim a ndzə̀ɗa aà madàlàwà gà sitene aà ga mburma ya asa." 16Zləm gà mburma ata kurwa gəra sula Yesuw a ndzə̀k tar a ka, gà Simun ana Yesuw a ɗer Piyer a, 17dìte gà Yakuba nda dàmər ŋgar Yuhana, gà ɓə̀za Zebede, Yesuw a ɗe a tar Buwanarges, kàmala megweɗe ya ka, ndzə̀ɗa tar kàmala malàkà mbulum a. 18Taŋa gà àsìŋ ŋa pàm tèkeɗè, Andire, Filip, Bartelemi, Mata, Tumas, Yakuba kəla Alfayus, Tadawas, Simun ana a niw bazlam ŋgumna piŋŋè, a waya makwàrà ba tar i gwala ŋgar a, 19dìte Yudas Iskariyut, wele ana a ta ge a ɗaf aà Yesuw a. 20Alə̀ka i dəba ŋa ya, Yesuw a tarra ika dìyes ata ya, tə da a ma nda gà ɓə̀zla meslire ŋgar. Tə daha ka, gà àsìŋ gà mburma hinne tə dara a tə̀v ŋgar a asa. Alə̀ka gà Yesuw ka, tə sər akaba vatwa aà mazə̀mà dukw mezime nda gà ɓə̀zla meslire ŋgar asa tsà. 21Gà gwala ŋgar tə tsaraka miɓìzle ŋgar i kwite ata tsàra ka, ta gwa: "A ge a ka, duwa aka ndzə̀k ihər metsèhe ya, tàkwa aaka, ta gə̀sakwara ŋgat a ma ya." Ta màh ba, tə da. 22Gà ɓə̀zla medzèŋgè məpàlà àhəm Mbulum tar riŋ i lìwiŋ gà mburma ata i tə̀v Yesuw a mbàŋa. Tə dara i Yeruzalem a. Ta gwa: "Ŋgat riŋ nda gà Beldzebul i ba ŋgar." Gà mìsle ŋgìɗ ìbam ta gwa: "Əbay sitene na a vəlar ndzə̀ɗa aà madàlàwà gà sitene ya." Ama Yesuw ka, aka tsaraka dukw ana ti tsik ahər a tsàra. 23Alə̀ka i dəba ŋa ya, a zal a gà mburma ata. A live dər àba nda bazlam ŋgìɗ a pàmpàm. A gwaɗa a tar: "Meme na ə̀bay sitene a delewe a ba ŋgar a? 24Na gà mburma ana a riŋ ika àhə̀ɗ ilik ŋa, ta ge a gùvəl ika màgə̀r tar ka, ti sle aà mendze a i tə̀v ilik ŋa tsà, àhə̀ɗ tar ata a nisiŋa, a de a a dala. 25Iye ihər i gweɗe a kurum a asa: Na gà mburma ana i ga ilik ŋa ya, ta ge a maaga, madzà akaba àhəm tar a riŋ tsə̀ka, ga tar ata a de a a dala. 26Aɗàbà taŋa, na ə̀bay sitene a riŋ a ge a gùvəl aà ba ŋgar, nda gà bə̀la kwiye i mekwere ŋgar ka, àhə̀ɗ ŋgar a sle aà mendze a tsà, a ndìviŋa." 27Yesuw a a gwaɗa a tar asa: "Əbay sitene a ne ka, mala ndzə̀ɗa. Kinèhe wùra a riŋ a sle a aà mede a ga a bəra mala ndzə̀ɗa, à ndzìkere a ihər gà dukw ŋgar a kataya, ze medzewe àba ŋgat ŋa ya ka, a riŋ tsà. Ama say tez a dzew a ŋgat ŋa dzekwiŋ, na dìte à ndzìkere a ihər gà dukw ana i ga i ma ŋgar a fit a." 28I dəba ŋa ya, a gwaɗa a tar asa: "Iye ihər i tsik a kurum a nda ndzer: Mbulum à pìl a à bakal a mburma tserdze, ku mege nda tə̀v gà mezelme bazlam ana ti tsik ahər a ŋgwala ŋa tsà tèkeɗè ya. 29Ama wùr ana aka tsik dukw ana ŋgwala tsà aà Mèzìte Mesife Mbulum a ka, Mbulum à pìler a à bakal ŋgar tsìdze. A ndze a ika gər ŋgar aà biybiy." 30Yesuw a tsik a tar bazlam ata kataya ka, aɗàbà ana ta gwa ka, ŋgat a riŋ nda gà ə̀bay sitene i ba ŋgar a. 31Zàkwayiya ka, gà màma Yesuw nda gà dàmər ŋgar aaha ndeɗiŋa ya, tàa slala. Tə daha ka, Yesuw i ga. Ta hitse a bəra. Ta gwa: "Yesuw ana, i ŋga?" Dìte tə slər mburma a tə̀v ŋgar a ga, aà mezelereha. 32Wele ata a daha ka, gà mburma a riŋ hinne mayàhà ba gər ŋa riŋ i ga, i tə̀v Yesuw ata. Ta gwaɗa a Yesuw: "Gà màma yak nda gà dàmər yak naha ɗa i bəra, ta wiz a kər." 33Yesuw a gwaɗa a tar aaka: "Gà màma gà nda gà dàmər gà ana, gà weke?" 34I dəba ŋa ya, a fə̀r aà gà mburma ana a riŋ mandzà ŋa i bə̀ɗ, ti ler tits a. A gwaɗa a tar: "Gà màma gà nda gà dàmər gà ɗa ka, i faha. 35Aɗàbà wùr ana a ge a dukw ana a sàs a Mbulum a ka, ŋgat na a ne dàmər gà nda gà màma gà ya."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\