MARKUS 4

1A pat duwa, Yesuw a mbə̀ɗ gər aà gùva dùlùv Galile asa. A waya metsìkè guma ŋgar a mburma. Gà mburma hinne virisìkw tə daha a tə̀v ŋgar. Aɗàbà taŋa, a daha, a tsəl a slə̀làh yam duwa a riŋ aà gùva dùlùv ata ika gər yam. A sìrìk dər aà gìgìze ya aka gər yam zàakwa. A ndza aɗəm a fata. Gà mburma mandzà ŋa ɗa ika gìgìze. 2Dìte a ɗe a tarra iɗəm à guma ŋgar a hinne ndaka bazlam minew a. I huɗ guma ŋgar ata ya ka, a gwaɗa a tar: 3"Tsarakum, dzùmar zləm lèlè. Wele duwa a riŋ, a ndzə̀k hwilfe daw. A da dər a dala aà meslige. 4I tə̀v ana a riŋ a slige a ya ka, wur daw ata a dzà aka vatwa. Gà ɗiyeŋ tə daha, ta pala. 5Asìŋ ŋa a dzà aà sik kuvəl, a tə̀v ana àhə̀ɗ ikəka hinne tsìye. A ɗeba bìse, a sləl tsàra, aɗàbà ana bìye iɗəm tsìye. 6Alə̀ka pat a zlara ahər a mbulum a ka, a wana daw ata, a kula tsàra, aɗàbà àhə̀ɗ ata ka, ɗùɗùrwàkùŋŋa bìye iɗəm tsà. 7Wur ŋa i ŋgìɗ pàm asa, a dzà aà huɗ adak. Adak ata a zlala aaka ahər zlàlaw zlàlaw, a dzà aaka mèzìte. Daw ata aka ge ba asa tsà, a mə̀tsaha siter. 8Ama wur ŋa i ŋgìɗ pàm asa, a dzà aka àhə̀ɗ ana ŋgwal ŋa ya. Ŋgat ka, a sləl, a gəl ba kwitsikw, a da a bəra, dìte a ge ba hinne: biy ŋgìɗ dzìsl gèher a kə̀zləm, biy ŋgìɗ asa fàhha, biy ŋgìɗ ìbam, tìs aɗəm." 9I dəba ŋa ya, Yesuw a gwaɗa a tar: "Dzùmar zləm lèlè, na gər kurum aka ge aà metsereke ya." 10Alə̀ka i dəba ŋa ya, gà Yesuw nda gà ɓə̀zla mazàzàmà ŋgat a kurwa gəra sula ŋa aaha, dìte nda gà àsìŋ gà mburma ana tə tsaraka bazlam ŋgar ata ya, ta hitse i fata ya, tə da. A tə̀v ana ti de a, ti ndze dìriŋ aà gà mburma ya ka, ta gwaɗa a Yesuw: "Bazlam ata ndeɗiŋa kà tsik ndaka bazlam minew a ka, màa tsaraka tsə̀na, ɗif a mə̀r dər te." 11Yesuw a gwaɗa a tar: "Kurum ka, Mbulum aka ɗif a kurum à dukw ana makàhà ŋa i mekwere ŋgar a. Ama gà mìsle ŋgìɗ tì dzè a zləm ka, a dukw ana ti tsik a ter a ndaka bazlam minew a pəra. 12Taŋa a riŋ mewètsè ŋa i wàkità Mbulum ka, a gwa: 'Ku mege tà fìr ahər a lèlè tèkeɗè ka, ndə̀tàràmàŋŋa ta ŋgeter a tsà. Ku mege tàa dzàr zləm lèlè tèkeɗè ka, ndə̀kə̀mma ti tsereke a ɓàv tsà asa. Aɗàbà na mege tə sər ka, tà mère a a dəba a tə̀v Mbulum a, dìte mə̀ pə̀l a tar à bakal tar.' " 13I dəba ŋa ya, Yesuw a gwaɗa a tar: "Kàa tsarakum bazlam minew gà ata tsìye? Na kàa tsarakum tsə̀na, meme na dìte ki tserekwim a gà bazlam minew ŋgìɗ pàmpàm a? 14Aɗàbà taŋa na ì tsik a. Wele ata a slige hwilfe daw ata ya ka, ŋgat a ne ka, mala metsìkè bazlam Mbulum. 15Gà mìsle ŋgìɗ ka, ti ndzìkìɗ ba wur daw ata a dzà aka vatwa ya ɗekɗek. Taŋa ka, a ndzìkìɗ ba biy gà mburma ana ti tsereke a bazlam ata ka, àma ə̀bay sitene a dehe a tsàra, a ndzehe a bazlam ata ta gə̀s a gə̀zlə̀ŋ tar a. 16Gà mìsle ŋgìɗ pàm asa, ti ndzìkìɗ ba wur daw ata a dzà aà sik kuvəl a. Tà gìs a bazlam ata a gə̀zlə̀ŋ tar nda gà maŋgàyà ba tsàra. 17Ama bazlam ata a ŋge a zlile aà mendze i gə̀zlə̀ŋ tar tsà. Mendze tar a riŋ ika vatwa Mbulum hinne tsà. Zàkwayiya, na bə̀la mawùràba bazlam, kige tsà mesèwère are aka ge a tar ba a gər ka, ŋgwìɗik ta miyek a à magə̀sà bazlam ata tsàra. 18Gà mìsle ŋgìɗ pàm asa, ti ndzìkìɗ ba wur daw ata a dzà aà huɗ adak a. Ti tsereke a bazlam Mbulum, 19àma madzàlà gà gər mesèwère are a be a tar i gə̀zlə̀ŋ a hinne. Tar ihər ti dzele a gà gər aka lìmana, a bene a tar, nda megè are aka dukw mburma tserdze. Aɗàbà taŋa, gà dukw ata tserdze ya ka, ta bets a bazlam Mbulum i gə̀zlə̀ŋ tar a. Tà gìs a ka, gà dukw ata ɗekɗek. Bazlam Mbulum a ge a ter a ŋgùlùm asa tsà. 20Gà mìsle ŋgìɗ pàm ka, tar ti ndzìkìɗ ba wur daw ata a dzà aka àhə̀ɗ ŋgwal ŋa ya. Ti tsereke a bazlam Mbulum, tà gìs a a gə̀zlə̀ŋ tar nda ndzer. Tar ka, ti ne kàmala wur daw ata a sləl ika àhə̀ɗ ata ŋgwal ŋa, dìte a ge ba hinne ya: biy ŋgìɗ ilik ka, dzìsl gèher a kə̀zləm, biy ŋgìɗ asa ka, fàhha, dìte biy ŋgìɗ ka, tìs aɗəm." 21I dəba ŋa ya, Yesuw a gwaɗa a tar asa: "Wùra a sle a aà mezlera làlampà, dìte a tike a aà huɗ maàslə̀làh à, kige tsà aà huɗ tasà ya? A tike a ana, a tə̀v ana, dzə̀gə̀ɗàf a tsìye? Tsə̀ka, wùra a ŋget a a dzaydzay ŋa a riŋ, a ge a ŋgùlùm tsà. 22Kàmala taŋa ya, dukw ana makàhà ŋa kinèhe ya ka, àlə̀ka aka miɗ mbà ka, a ta pèt a àba lèlè. Dìte dukw ana gà mburma tə sər kinèhe tsìye ka, àlə̀ka aka miɗ ka, a sir a ba lèlè. 23Aɗàbà taŋa, dzùmar zləm lèlè, na gər kurum aka ge aà metsereke ya." 24Yesuw a gwaɗa a tar asa: "Ama ka, gwim metsèhe a dukw ana i tsik a kurum a ya lèlè, dìte ki gwim a metsèhe a dukw ana ki gwim a a gà mburma ŋgìɗ pàmpàm a asa. Dukw ana kàa gwim a tar a ka, Mbulum tèkeɗè, à mè a kurum a dər aɗəm ka, kàmala taŋa ya mbàŋa. Ama ŋgat kəla ka, à zè a dər biy na kì gwim a ter a fit. 25Aɗàbà wùr ana aka gə̀s bazlam ana i tsik a ya ka, a sər mekwere Mbulum ana a kwere a ya, Mbulum à sìkèher a dər aaka asa. Wùr ana aka gə̀s kwizikw a ka, Mbulum à ndzìk a ihər kwizikw ŋa ata ya mbàŋa asa." 26Yesuw a gwaɗa a tar asa: "Mekwere Mbulum a ndzìkìɗ ba ka, hwilfe ana mburma a slige a ya. Wele ata a slige hwilfe ata a gùvàh ŋgar. 27I dəba ŋa ya, hàwa a ge ka, a de a a ma. A ndze a are. Mbulum aka də̀v ka, a hitse a asa. Kə̀la pat kataya. Zàkwayiya ka, daw ata a sliliŋa. A slil a dze ana, meme ka, wùra a sər tsà. 28Ahə̀ɗ a slil a daw ata à gər ŋgar. Malàhalàh ŋa ka, simir ŋa dzekwiŋ. I dəba ŋa ya ka, a gil a ba dàmbasl ŋa, a de a a bəra, sùput ŋa, dìte à nèh a, a ge a wur kuɗa. 29Na daw ata aka nàh, aka kula, masàsà ŋa ìde ka, mala gùvàh aaha ndeɗiŋa ya, a zle a matuhwa, à sès a dər daw ŋgar aaha." 30Yesuw a gwaɗa a tar asa: "Wànà i gweɗe a kurum a, mekwere Mbulum a ndzìkìɗ ba ana, dukùla asa ya? I ɗe a dər dze ana, ndaka bazlam minew awara asa ya? 31Aɗàbà mekwere Mbulum a ndzìkìɗ ba ka, wur dukw ana hinne tsà kàmala wur meserek a. Ar ka, kwizikw ika màgə̀r gà dukw medile ana ti slige a dze ya. 32Ama tàa slige ka, a sliliŋa, kwitsikw a de a aà mbulum hinne, à zè a gà dukw medile tserdze. A zlele a ahər zlàlaw zlàlaw hinne asa mbàŋa. Dìte gà ɗiyeŋ ti ndze aɗəmiŋa, ta ge aɗəm a ga tar." 33I dəba ŋa ya, Yesuw a tsik a tar bazlam minew ŋgìɗ pàmpàm hinne asa. A live dər àba nda gà dukw ata pàmpàm a tsik a tar a. A tsikewa a tar ka, dukw ana gà mburma ata ti tsereke a lèlè ya. 34Aɗàbà a tsikewa bazlam ŋgar ze bazlam minew tsà pəra. Ama i tə̀v ana tar nda gà ɓə̀zla mazàzàmà ŋgat a ka, a ɗe a tar à bazlam minew ata fit dze. 35Pat ata Yesuw a tsik a tar àba bazlam ata ya tsàra ka, ndaàwa ŋana a gwaɗa a gà ɓə̀zla mazàzàmà ŋgat: "Tàkwa aka lìdè dùlùv ŋgìɗ." 36Gà ɓə̀zla mazàzàmà ŋgat ata, tə tsaraka kataya tsàra ka, tə tsəlaha a slə̀làh yam ata ŋgat iɗəm a. Ta màh ba, tə da. Tə zla dər ŋgat. Ta miyak à gà àsìŋ gà mburma ata a fata. Gà àsìŋ gà mburma ŋgar ŋgìɗ i lìwiŋ gà mburma ata mbàŋa. Tə ndzaya a gà biy ŋgìɗ, tə zazamaha ŋgat. 37Ti ndze a màgə̀r dùlùv ka, himbiɗ batsàh ŋa a dzà ba aà mege. Yam a tsele akaba a hinne, a de aka terehe aɗəmiŋa. 38Ama Yesuw ka, ŋgat a riŋ ika mendze are aà dəba tar. A tike gər aka tə̀v gər. Gà ɓə̀zla mazàzàmà ŋgat ata, ta ge magə̀ɗa hinne, ti dzedzeriŋa. Ta pìɗeke à ŋgat. Ta gwaɗar: "Əbay, kər ka, ki ndze a are ana, meme? Ki dzèkwe a a yam." 39Alə̀ka Yesuw a hitse aà mbulum ka, a kwara akaba himbiɗ ata. Dìte a gwaɗa a yam aaha asa: "Ndza ɗikɗik, kà ɓə̀zl àba asa tsà." Gà himbiɗ ata nda yam a ka, ta gə̀s bazlam ŋgar tsàra, tàa ɓazla àba asa tsà. 40Dìte Yesuw a gwaɗa a gà ɓə̀zla mazàzàmà ŋgat ata: "Aɗàbà la na ki gwim a magə̀ɗa dze ya? Wànà kàa gə̀sum ìye a gə̀zlə̀ŋ kurum zukw tsìye?" 41Ama medzedzere i ba tar mbà hinne. Ta gwaɗaba ika màgə̀r tar: "Naha dze ana, weke ɗara, na a kwere akaba a gà himbiɗ nda yam ka, ta gìs ahər a àhəm a?"


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\