MARKUS 5

1I dəba ŋa ya, gà Yesuw nda gà mburma ata ti ndze a aka lìdè dùlùv Galile ata aka àhə̀ɗ gà Gadara. Ti ndzeha a fata ka, tə tarra i slə̀làh yam a. 2I tə̀v ana Yesuw a tarra iɗəm a tsàra ka, wele duwa a riŋ dìriŋ nda tə̀v ata, duwa a gasawa ŋgat. A ŋgatara a Yesuw a. Ŋgat a ndzawa ka, i tə̀v ana ti lewa aɗəm mburma ya. 3A hənawa ka, ika màgə̀r gà dìve. Wùra a mbà ahər ilik tsà. Ti dzew a ŋgat nda tsitsirɓe tèkeɗè, a ŋgezlehe a dər àba ya. 4Tə dzawuwa ŋgat nda tsarlàw, pat ŋgìɗ i sik a nda ahər a tèkeɗè ka, ndìrìtsìtse a ŋgazlahawa dər àba ya. Wùra a riŋ ilik a sle a aà magə̀sà ŋa tsà, aɗàbà ndzə̀ɗa ŋgar a zà biy mburma tserdze. 5Kə̀la pat, ndaàvə̀ɗ ndaàpat, ku mege ndeɗime tèkeɗè, a ndzawa ka, ika màgə̀r gà dìve nda gər kwite. A wideyewa nda matàyà ba nda kur. 6Wele ata a ŋgataha a Yesuw dìriŋ ka, a valaha a tə̀v ŋgar. A daha, a kal àba aka miɗ ŋgar. 7A gwaɗar nda gà mewideye: "Əla a lə̀m akaba à ma ya, Yesuw, Kəla Mbulum ana i gər ŋa ya? Kamkam nda zləm Mbulum, kà sèwèriŋ are tsà te." 8A tsikar kataya ka, aɗàbà ana Yesuw aka mbə̀r megweɗeha a sitene ata i ba ŋgar a: "Dara i ba wele aka ya" ya. 9Dìte Yesuw a gwaɗa a wele ata: "Zləm yak weke?" Wele ata a gwaɗar aaka: "Zləm gà ka, Twìɗèkìkke, aɗàbà mə̀r ka, hinne." 10I dəba ŋa ya, a ger kamkam hinne asa. A gwaɗar: "Ka dalawa mə̀r aka àhə̀ɗ ŋgìɗ a tə̀v a dìriŋ tsà te." 11Ta pə̀r ikaba ya ka, palam gà wèdèlìŋ duwa a riŋ aà sik kwite ata dùlùv ihər a, tà kìv a tar. 12Gà sitene ata ta hama a Yesuw hinne, ta gwaɗar: "Kamkam, slər mə̀r aba a gà wèdèlìŋ aaha, mìi petse aɗəm a te." 13Yesuw a gwaɗa a tar: "Haya." A vəl a tar aɗəm vatwa. Dìte gà sitene ata tə dara i ba wele ata ya, tə da a ba gà wèdèlìŋ ata kuɗa. Palam gà wèdèlìŋ ata aà sik kwite ata, ti sle a dəbuw sula ya ka, ta wiyera ba i fata ya, bìrìm tə dzà a yam a dùlùv ata, ta mata aɗəm fit. 14Gà ɓə̀zla makə̀và gà wèdèlìŋ ata, swiyèh tə tə̀z. Tə daha, ti tsikeye làbara ana a ge ba, ta ŋgatar a, i huɗ kwite nda gà i kə̀sà ana i dala ŋana ya mbàŋa. Gà mburma ata tə tsaraka kataya ya tsàra ka, tə dara aà masàmàtà dukw ana a ge ba i tə̀v Yesuw a. 15Ti ndzeha a tə̀v ŋgar ka, ta ŋgat a wele ana ndeɗiŋa gà sitene i ba ŋgar a. A riŋ mandzà ŋa, petek ikəka nda gà ba ŋgar tiywìm tiywìm lèlè. Madzàlà gà gər ŋgar ìbam, lèlè kuɗa. Gà mburma ata ta ŋgatar ka, ta ge magə̀ɗa hinne. 16Gà mburma ana tar riŋ i fata ya, tə ɗama a tar bazlam ata, meme na Yesuw a mbəl à wele ata sitene i ba ŋgar a. Dìte tə ɗama a tar làbara ana a ge ba nda gà wèdèlìŋ aaha ya asa. 17I fata ya tsàra ka, tə dzà ba aà mahàmà a Yesuw. Ta gwaɗar: "Kamkam, da ika àhə̀ɗ mə̀r a te." 18I dəba ŋa ya, Yesuw a dzà ba aà mede. A tsəl a slə̀làh yam. I tə̀v ana à mèh a ba ya ka, wele aaha ndeɗiŋa a dalawa ihər gà sitene ya ka, a ge kamkam a Yesuw, dìte ka, mə vəlar vatwa aà mazàzàmà ŋgat te. 19Ama Yesuw aka vəlar vatwa aà madə̀ɗà aaka tsà. Ama kəla ka, a gwaɗar: "Mbə̀ɗ gər a ma a tə̀v gà mburma yak ìvaɗ. Na kàa daha ka, ka ɗama a tar dukw ana Əbay Mbulum a ge aɗàbà kər a, dìte meme na kà ndzer are tsèhe ya." 20Wele ata a daba a ma kaɗə̀ŋ. A daha ka, a dzà ba aà maɗàmà dukw ana Yesuw a ge aɗàbà ŋgat a. A sùwayawa à bazlam ata aà kwite aà kwite ika àhə̀ɗ kwite kurwa ata. Gà na tə tsaraka bazlam ata ya tsàra ka, a ne aka tar dukw menè aà mburma. 21I dəba ŋa, Yesuw a màra a dəba nda slə̀làh yam aka lìdè dùlùv ŋgìɗ a. A dara ka, gà mburma ti yahabaha gər a tə̀v ŋgar hinne, aà gùva dùlùv ata. 22Mìsle ŋgìɗ a riŋ ilik i fata mbàŋa, zləm ŋgar Yayirus. Ŋgat a ndzawa ka, i lìwiŋ gà bàba ŋa ana i ga mahàmà a Mbulum i kwite ata ya. A ŋgat a Yesuw ka, a daha, a kal àba aka miɗ ŋgar. 23A hamar hinne. A gwaɗar: "Də̀m ga duwa a riŋ à mìtiŋa. I gek kamkam, dara, ka tikiŋ aaka ahər, ka mbiliŋ dər te." 24Yesuw a gwaɗar: "Haya, tàma." Ta màh ba, tə da. Gà mburma hinne tə zazam tar. Ta ŋgiɗits a ŋgat hinne. 25I lìwiŋ gà mburma ata ka, mə̀kəs duwa a riŋ ilik, à sèwèr a are hinne. Məmbə̀z a zlalawara ihər a. Aka ge ihər ka, mive kurwa gəra sula. 26Aka nəs à lìmana ŋgar aà yàwuf nda tə̀v gà dàkwtar pàmpàm hinne. Ta vəlawar yàwuf tèkeɗè, dukw məmə̀ta ŋgar ata ka, a ger a ŋgùlùm ɓàv tsà. A zeke aaka a seyiŋ ìvaɗ. 27A tsaraka miɓìzle Yesuw ana i màgə̀r gà mburma ata ya ka, a daha, a wudaɗ iba à mburma ya. A waya malə̀mà aà petek Yesuw ndaà dəba. A daha, a lə̀m ahər, 28aɗàbà a gwa i gər ŋgar ka: "Na yàa lə̀m aà petek ŋgar àsla pəra ka, i mbiliŋa." 29A lə̀m ahər tsàra ka, məmbə̀z ŋgar ata a ndala tsàra. Mə̀kəs aaha a ɓazla à ba ŋgar ka, dukw məmə̀ta ŋgar ata aka darra i ba ya. 30I fata ya tsàra ka, Yesuw a sər, ndzə̀ɗa ŋgar aka mbəl à mburma. A mbə̀ɗara àba aà mburma ya, a gwaɗa a tar: "Weke na a lə̀m aà petek gà ya?" 31Gà ɓə̀zla mazàzàmà ŋgat ta gwaɗaraha: "Kə̀ ŋgatar, gà mburma i tə̀v yak hinne, ta ŋgiɗits a kər ka, ki gweɗe a ka, weke na a lə̀m aà petek gà ya ana, meme?" 32Ama Yesuw a fara ikaba wùr ana a lə̀m ahər i lìwiŋ gà mburma ata ya. 33Mə̀kəs aaha a dzà ba aà medzedzere hinne, a ge magə̀ɗa, aɗàbà a sər dukw ana a ge ba nda ŋgat a. A daha tsàra, a kal àba aka miɗ Yesuw, dìte a ɗifer à dukw ana a ge aɗàbà dukw məmə̀ta ŋgar ata ya. 34I dəba ŋa ya, Yesuw a gwaɗar: "Də̀m ga, megìse yak ana kì gìs ìye nda gə̀zlə̀ŋ a ka, aka mbəl à kər. Daba nda zay. Kàa mbəl i dukw məmə̀ta yak a." 35I tə̀v ana tar riŋ tà fèfil a nda mə̀kəs ata ya tsàra ka, làbara aka ɗera i bəra Yayirus aaha ndeɗiŋa ya. Tə slərra mburma ya, tə dara, ta gwaɗar: "Də̀m yak aaha ka, aka mə̀t ana, aàmala na ki yère a ba à mala medzèŋgè a mburma aka asa ya?" 36Ama Yesuw a tsaraka bazlam ata ka, a gwaɗa a Yayirus: "Arə̀v ma da aà kər a tsà, gìs ìye nda gə̀zlə̀ŋ yak pəra." 37Yesuw a gə̀s mivile vatwa a wùra aà madə̀ɗà aaka tsà. Say a gà Piyer nda Yakuba, nda gà dàmər ŋgar Yuhana. 38Ti ta medeha a bəra Yayirus ka, Yesuw a ŋgat a gà mburma hinne i fata, ti deyehe a nda gà tuwa, ta geye a dər mandə̀zlà gər. 39A daha, a pə̀ts a ga. A gwaɗa a tar: "Aàmala na makə̀ɗà ba aaha hinne nda gà tuwa ya? Làbara là dze ya? Də̀m aaha ka, aka mə̀t tsà, a riŋ ka, ika mendze are." 40Gà mburma aaha tə tsaraka kataya ka, tə sawla ahər hinne. I dəba ŋa ya, Yesuw a də̀gə̀zara iɗəm tar a bəra ya fit. Ti zeha riŋ i ga ka, ŋgat, nda gà tsir də̀m, nda gà məmər də̀m aaha, nda gà ɓə̀zla mazàzàmà ŋgat a màkər ŋa aaha. I dəba ŋa ya, ti sìrìk a meɗìkwir ana də̀m ata iɗəm a. 41Tə daha, a gə̀s də̀m ata i ahər a. A gwaɗar nda àhəm ŋgar: |it"Talita kum,"|re kàmala megweɗe ya ka: "Hitse aà mbulum, də̀m aaha." 42Də̀m ata a hitse aà mbulum, a dzà ba aà mede nda sik ŋgar tsàra, aɗàbà mive ŋgar kurwa gəra sula. Gà mburma ana ta ŋgat a dukw menè aà mburma ata ya ka, a dzadzar à tar hinne. 43Ama Yesuw a gwaɗa a tar: "Ka ti tsikwim a wùra tsìdze, ndzum dər ɗikɗik." I dəba ŋa ya, a gwaɗa a tar asa: "Vəlum dukw mezime a də̀m aaha."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\