MARKUS 6

1I dəba ŋa ya, Yesuw a hitse i fata ya, a da a kwite ana a gəl iɗəm ba ya. 2A pat mesìfìkà ba ka, a da a ga mahàmà a Mbulum. A daha ka, a dzà ba aà medzèŋgè bazlam Mbulum a mburma. Bazlam ŋgar ata gà mburma tə tsaraka ka, a ge aà tar kàmala dukw menè aà mburma ya. Ta gwaɗaba ika màgə̀r tar: "Yweh yweh, a ŋgatara madzàlà gà gər ata dze ana, i ŋga ya? Na naha, a geye a gà dukw menè aà mburma, nda metsèhe ŋgìɗ pàmpàm hinne asa ya? Weke na a vəlar metsèhe ata dze ya? 3Aɗàbà piŋŋè ka, a papazawa ka, dìzl. Ŋgat ìbam, kəla Mariya ya. Gà dàmər ŋgar tèkeɗè ka, gà Yakuba nda Yasufa, nda gà Yudas, nda gà Simun. Gà dàmər ŋgar gà də̀m ŋana tèkeɗè, tar ɗa mandzà ŋa ika màgə̀r kwa i faha ya." Aɗàbà taŋa na gà mburma ata ta gə̀s àhəm aà Yesuw tsìye. 4I fata ya ka, Yesuw a gwaɗa a tar: "Ku weke na tə sər ŋgat, a gəl ba i kwite ata, nda gà mburma ana i ga i ma ŋgar a tserdze, dìte ka, à mè a ter a à bazlam Mbulum i fata asa ka, ta ger a magə̀ɗa tsà. Tà fìr ahər a lèlè tsà, ku mege i kwite awara tserdze tèkeɗè ya. Say i kwite ŋgìɗ, ika màgə̀r gà mburma ŋgar asa tsà dzekwiŋ, dìte ta ge a magə̀ɗa a bazlam ŋgar kuɗa." 5Aɗàbà bazlam tar ata ka, Yesuw tèkeɗè, aka sle aà mege gà dukw menè aà mburma ŋgìɗ hinne i fata asa tsà. A daha, a dzàya ahər aka gər gà ɓə̀zla dukw məmə̀ta ata i fata ya zàakwa zàakwa pəra. A mbala à tar i dukw məmə̀ta tar a. 6Aɗàbà bazlam tar ata ka, a ge ahər kàmala dukw menè aà mburma ya hinne, agəra ana ta gə̀s ŋgat nda gə̀zlə̀ŋ tsìye. A hitse dər i fata ya tsàra, a da a kwite ana a riŋ bìse nda kwite ata ya. A daha, a tsik bazlam ŋgar a mburma i fata. 7Alə̀ka i dəba ŋa ya, Yesuw a zal a gà ɓə̀zla mazàzàmà ŋgat aaha ndeɗiŋa kurwa gəra sula ya. Tə daha a tə̀v ŋgar, a vəl a tar ndzə̀ɗa aà madàlàwà gà sitene aà mburma ya. A ndzaka ikaba tar a sula sula. A slər tar aà metsìkè bazlam Mbulum nda madàlàwà gà sitene ata aà mburma ya. 8A gwaɗa a tar: "Na ki dwim a ka, ka tə zlum dər duwa aà ahər tsà, say zəva ilik. Ka tə ndzə̀kum dər dukw mezime tsà, kige tsà kìywa kurum, bə̀la siŋgwè tsà. 9Ndzə̀kum dər tsàpà kurum, àma ka tə ndzə̀kum dər petek sula tsà, say na ika ba kurum a ɗekɗek." 10Yesuw a gwaɗa a tar asa: "Kàa dumaha ka, ki ndzwim a ka, i bəra wele ana kà ndislwim ahər i kwite ata ya, haa a pat ana ki mèhwim a ba i fata ya dukw kurum. 11Na gà mburma ana i kwite ŋgìɗ a, ta waya kurum tsà, nda gà bə̀la tàa niw dukw ana ki tsikwim a ter a ya ka, ki tetekwim a àba à gà àhə̀ɗ tar aà sik kurum a, dìte ki dwim a aka miɗ dukw kurum. Taŋa ka, kàmala megweɗe ya: Màa be a kurum à ɗaf, sìda ŋa ika gər kurum." 12I dəba ŋa ya, gà ɓə̀zla mazàzàmà Yesuw ata kurwa gəra sula ya, tə da aà kwite aà kwite ika àhə̀ɗ ata, ti tsikewa bazlam ŋgar ata a mburma. Ta gwaɗawa a tar: "Mbə̀ɗum à madzàlà gà gər metsèhe kurum." 13Tə daha, tə dalawa aà tar gà sitene ya. Ta baha mal aà gà ɓə̀zla dukw məmə̀ta, dìte ta mbala à tar. 14Akahər ata ka, Hiridus, ŋgat batsàh ə̀bay ana i fata ya, aka tsaraka meɗè zləm Yesuw, aɗàbà ku mege a ŋga tèkeɗè, zləm ŋgar aka ɗe aà mburma hinne. Gà àsìŋ gà mburma ŋgìɗ ta gwa ahər: "Ŋgat ka, Yuhana metsìlwìɓè à mburma a yam, aka mbəlara i bìye ya. Ŋgat ŋa na a geye a gà dukw menè aà mburma ata kərgà taŋa ya." 15Gà mìsle ŋgìɗ ìbam, ta gwa ahər: "Iliya, mala məmà à guma Mbulum ana akahər ata ya." Gà mìsle ŋgìɗ ìbam asa, ta gwa ahər: "Wele aka ka, i lìwiŋ gà bàba gà ɓə̀zla məmà à guma Mbulum ana akahər ata ya" mbàŋa. 16Hiridus a tsaraka bazlam tar ata ka, a gwa: "Ŋgat ka, Yuhana metsìlwìɓè à mburma a yam kaɗə̀ŋ. Wùr ana ì sàs ikəka gər a, aka mbəlara i bìye ya." 17Hiridus a tsik kataya ka, aɗàbà ana ŋgat na a gə̀s Yuhana, a kə̀ɗ ŋgat i ga dàŋgay a. A tike aɗəm ŋgat ka, agəra ana a palar àhəm aà mazlà Hirudiya, mə̀kəs dàmər ŋgar Filip ana a zlaba ihər a ya. 18Magə̀sà ŋgat ata ta gə̀s a ka, aɗàbà ana Yuhana a gwaɗawar ka: Məpàlà àhəm Mbulum aka vəl vatwa aà mazlà mə̀kəs dàmər yak tsìye. Bazlam ŋgar ata a tsik kataya ya ka, a tsə̀ɓ a gà Hiridus nda Hirudiya hinne. Hiridus a slər gà mburma ŋgar. Tə daha, ta gə̀s Yuhana. Ti tike ŋgat a dàŋgay. 19Ama mə̀kəs aaha ka, a sàsar medzèyè à mesife Yuhana fit a bìye. A sle aà medzèyè dər tsə̀ka, agəra Hiridus ana a ge magə̀ɗa a makə̀ɗà Yuhana ya. 20A ger magə̀ɗa ka, aɗàbà a sər, Yuhana a gewa ka, dukw ana ŋgwal ŋa ya, bakal ŋgar a riŋ tsà. Aɗàbà taŋa, a kaslawa dər akaba ŋgat aà Hirudiya ya, i ga dàŋgay. Bazlam Yuhana ana a tsikewa, a dzàwar zləm a ka, a tsàhən ahər ìbam. Ama i huɗ bazlam ŋgar ata ya ka, a ndzə̀kawa ihər metsèhe ya. A sər dukw ana a ge a ya tsà. 21Alə̀ka i dəba ŋa ya, mə̀kəs ata zləm ŋgar Hirudiya ya, aka ŋgat vatwa aà magə̀sà Hiridus a gedzewe, aɗàbà makə̀ɗà Yuhana aaha. Hiridus a zal megìrìve biy pat mawà ŋgat ana a ndze aɗəm a, a gà bàba gà mburma ana ta kwere a mburma ika àhə̀ɗ ata ya, nda gà ə̀bay gà sliwdze, nda gà àsìŋ gà bàba gà mburma ana i Galile ya tserdze. A de a tar ɗaf batsàh ŋa. 22Tə dzà ba aà megìrìve hinne. Alə̀ka i dəba ŋa ya, də̀m Hirudiya mə̀kəs aaha a daha a tə̀v gà bàba gà mburma ata a ga. A daha ka, a dzà ba aà megìrìve. Megìrìve də̀m ata ka, a tsàhən aà Hiridus nda gà bàba gà mburma aaha a zal a tar à dukw mezime ya hinne. A gwaɗa a də̀m ata: "Wiz aà ìye dukw ana a sàsak a, i vilekiŋa." 23I dəba ŋa ya, Hiridus a mbaɗa ika miɗ gà mburma aaha a zal a tar tserdze ya, a gwaɗa a də̀m ata: "Yàa mbaɗa i sìda ya kərgà naha ya ka, dukw ana kàa wiz a ka, i vilek a ndzer, pàrsa iɗəm tsà. Ku mege àhə̀ɗ ana ìye ihər i kwere a ya tèkeɗè ka, i sèsekiŋa." 24Də̀m ata a dzala gà gər ka, a sər dukw ana a wiz ahər a ya tsà. A dara i tə̀v tar i ga ya. A daha, a gwaɗa a màma ŋgar: "I wiz a dze ana, dukùla, màma gà?" Màma ŋgar a gwaɗar aaka: "Ki wiz a ka, gər Yuhana metsìlwìɓè à mburma a yam. Mà sàsakara ikəka gər a." 25Də̀m ata a mbə̀ɗ gər a tə̀v tar tsàra. A daha, a gwaɗar: "A sèsiŋ ka, sèsiŋara gər ika Yuhana ya kinèhe tsàra, ka tikiŋara aka tasà ya." 26Əbay aaha a tsaraka kataya tsàra ka, àrə̀v a da ihər a, gə̀zlə̀ŋ a wur ahər hinne, agəra makə̀ɗà wele aaha. Ama a sle aà meniwer a dər asa tsà, aɗàbà aka mbə̀r mimbeɗe ika miɗ gà bàba gà mburma aaha tə zəm akaba ɗaf ndeɗiŋa tserdze ya. 27I dəba ŋa ya, a slər sliwdze ilik. A gwaɗar: "Da a dàŋgay. Kàa daha ka, kà sàsara gər ika Yuhana ya." Sliwdze aaha a da a ga dàŋgay. A daha, a sàsara ikəka gər a. A tikera aka tasà ya. 28A da dərra a tə̀v ə̀bay nda gà mburma ŋgar aaha ya. A dara, a vəl a də̀m aaha kuɗa. 29I dəba ŋa ya, gà ɓə̀zla mazàzàmà Yuhana, tàa tsaraka ta gwa la, tàa kə̀ɗ ŋgat ka, tə daha, tə zlara məmə̀ta ŋana i bə̀ɗ a, tə zla a bìye. 30Alə̀ka i dəba ŋa ya, gà ɓə̀zla meslire Yesuw aaha ndeɗiŋa a slər tar a, tàa mbə̀ɗaha gər a tə̀v ŋgar. Tə daha ka, tə ɗamar dukw ana ta ge riŋ i fata ya, nda bazlam ana ti tsik a mburma ya tserdze. 31Yesuw a gwaɗa a tar: "Tàkwa i faha ya, a tə̀v ana mburma a riŋ iɗəm tsìye. Ki ti sìfìkikwe a ba a fata." A tsik a tar kataya ka, aɗàbà gà mburma ana tə dawa i tə̀v ŋgar a hinne ya. Aɗàbà taŋa, gà Yesuw nda gà ɓə̀zla mazàzàmà ŋgat ta ŋgat akaba vatwa aà mazə̀mà akaba dukw mezime tsà. 32Ta màh ba, tə tsala a slə̀làh yam ana ika gər yam ata ya. Tə da dər a tə̀v ana mburma a riŋ iɗəm tsìye. 33Ama gà mburma ata i fata ya ka, tə dara i kwite ŋgìɗ a pàmpàm. Ta ŋgat a tar, ti de a ka, tə zazam tar gə̀də̀bəllà ndaà gìgìze ŋana. Tə làh a bə̀ɗ a gà Yesuw a tə̀v ana ti de aɗəm a ya. Ta vava tar i fata. Alə̀ka gà Yesuw nda gà ɓə̀zla mazàzàmà ŋgat ti ndzeha a fata ka, ti leha aà gà mburma ata a fata. 34I dəba ŋa ya, Yesuw a tarra i slə̀làh yam a, a fə̀r aà gà mburma ata mbə̀rzə̀zza mayàhàba gər ŋa ya ka, ti ndzer are tsèhe hinne, aɗàbà ti ne ka, kàmala gà təmaŋ ana mala makə̀và tar a riŋ tsìye. Agəra taŋa, Yesuw a dzà ba aà metsìkè a tar bazlam ŋgar ŋgìɗ pàmpàm hinne. 35Zàkwayiya ka, hàwa aka ge. Gà ɓə̀zla mazàzàmà Yesuw aaha ti sìrìkaha a tə̀v ŋgar. Ta gwaɗar: "Kinèhe ka, pat a riŋ mbà tsà. Aɗàbà naha kwa ɗa ka, i kùsak asa ana, meme? 36Ŋgùlùm ka, gwaɗa a gà mburma aaha, tə daya a huɗ kwite nda gà kə̀sà ana a mbera bìse ya, aà masàkàmà dukw mezime tsə̀na, meme na naha ya?" 37Yesuw a gwaɗa a tar aakaha: "Kurum ŋa vəlum a tar dukw mezime." Gà ɓə̀zla mazàzàmà ŋgat aaha, ta gwaɗar aaka: "Gà mburma hinne ŋa aaha ana, mìi zlere a siŋgwè ŋa i ŋga ya?" 38I dəba ŋa ya, Yesuw a gwaɗa a tar: "Ɗaf a riŋ aà kurum dze ana, tapa ndaw? Dumaha, fə̀rum kwaŋ." Gà ɓə̀zla mazàzàmà ŋgat aaha tə daha, ta fə̀r ka, ta gwaɗar: "Ɗaf a riŋ ka, tapa ə̀zləm, nda kilif sula." 39I dəba ŋa ya, Yesuw a gwaɗa a gà ɓə̀zla mazàzàmà ŋgat ata: "Dumaha, gwaɗum a mburma, tə tarətsa ba ikaba ya zàakwa zàakwa, tə ndzaya a bə̀ɗ aka kwìzir." 40Gà ɓə̀zla mazàzàmà Yesuw aaha tə daha, ti tsik a tar kataya. Dìte gà mburma ata tə tarətsa ba ikaba ya, tə ndzaya a bə̀ɗ. Gà mìsle ŋgìɗ də̀rmə̀kà, gà mìsle ŋgìɗ ìbam, dzìk ə̀zləm. 41I dəba ŋa ya, Yesuw a ndzə̀k gà ɗaf ata nda kilif aaha sula ya, aka ahər ŋgar. A fə̀r dər a gə̀zà mbulum, a ge dəraha kəkaàha a Mbulum. Alə̀ka a sasa ikaba ɗaf ata ya. A vəl a gà ɓə̀zla mazàzàmà ŋgat ata, dìte gà mburma ata tə daha, tə dzàya a gà àsìŋ gà mburma ata i fata ya tserdze. A ndzə̀k kilif aaha, a dzàya a tar aaka tserdze asa mbàŋa. 42Ku weke a zəm ɗaf ata ka, a sler, a zeha aà tar a. 43Alə̀ka gà ɓə̀zla mazàzàmà Yesuw aaha tə daha, ti yaha gər a maɗaval ŋana ka, a raha a gà tàkwasa kurwa gəra sula. 44Ama gà mala ga na tə zəm ɗaf ata ya, ti sle dəbuw ə̀zləm. 45I dəba ŋa ya tsàra ka, Yesuw a gwaɗa a gà ɓə̀zla mazàzàmà ŋgat: "Tsalum a slə̀làh yam, dum aka miɗ a Betsayida, aka lìdè dùluv, i lehe a aà kuruməŋa." Gà mburma ata tə daha, tə tsala a slə̀làh yam ata, tə da. I dəba ŋa ya, a gwaɗa a gà àsìŋ gà mburma aaha: "Dum a ma kuɗa" mbàŋa. 46Alə̀ka tə da i tə̀v ŋgar a ka, ŋgat ŋa a tsəl a gər kwite. A daha, a hama a Mbulum i fata. 47Gà ɓə̀zla mazàzàmà ŋgat aaha ndeɗiŋa a slər tar a, ti ndze a màgə̀r dùlùv ka, hə̀və̀ɗ aka ge. Yesuw ìbam, ŋgat a riŋ mandzà ŋa i dəba mbà à gər ŋgar, aka màharaba ya zùkw tsà. 48Yesuw a fə̀raha aà tar ka, gà ɓə̀zla mazàzàmà ŋgat ata a slər tar a ka, tar riŋ tì sèwèr a are hinne, aɗàbà slə̀làh yam tar ata a mbà aà mede ika gər yam a tsà. Himbiɗ a riŋ dàrdàr à mère a à tar ndàra a dəba ya. I mèkwède hèdwe medzè melìgire aka bur ìde ka, Yesuw a màhəha ba. A waya malàhà a tar ndàra aka miɗ. A de a ndaka gər yam tsə̀pàk tsə̀pàk nda sik. 49Gà ɓə̀zla mazàzàmà ŋgat ata ta ŋgataraha na a dehe a a tə̀v tar ndaka gər yam a ka, tə dzala, ta gwa: "Naha ka, duwa." I fata ya ka, tə dzà akaba mewideye nda gà tuwa hinne. 50Aɗàbà tar ata tserdze ya, tàa ŋgatar ka, ta ge magə̀ɗa hinne. Ama Yesuw a gwaɗa a taraha tsàra: "Arə̀v ma da aà kurum a, ki gwim magə̀ɗa tsà, ìye na naha ya." 51Zàmma tsə̀ka, a daha a tə̀v tar, a tsəlaha a slə̀làh yam ata tar iɗəm a. Dìte himbiɗ aaha a mə̀t aaka tsàra. Gà ɓə̀zla mazàzàmà ŋgat aaha ndeɗiŋa ya, ta ŋgat a Yesuw ana a ge kataya ya ka, àrə̀v a da aà tar a, ta ge magə̀ɗa. 52Tə sər ka, Yesuw a sle a aà duwa ka, tserdze tsà. Aɗàbà dukw ana ndeɗiŋa a ge nda ɗaf aaha ya ka, aka mə̀ts a tar gər, tàa tsaraka bìse tsà. 53Alə̀ka gà Yesuw nda gà ɓə̀zla mazàzàmà ŋgat aaha ti ndze aà gìgìze ŋgìɗ ka, tə tsalara i dùlùv ata ya aka àhə̀ɗ Genezaret a. Tə dàn àba slə̀làh yam tar ata aà gìgìze ya. 54I tə̀v ana tə tsalara iɗəm a ka, gà mburma ana i fata ya, tə sər Yesuw tsàra. 55Ta valaha a gà kə̀sà ana ika àhə̀ɗ ata ya tserdze. Tə daha, tə ndzakara gà ɓə̀zla dukw məmə̀ta ana i kwite ata ya, nda slə̀làh a fit. Ti yahaba dər gər a tə̀v Yesuw ana iɗəm a. 56Ku mege i batsàh kə̀sà, nda gà i kəla kə̀sà ya tèkeɗè, gà mburma tə ndzakawaraha gà ɓə̀zla dukw məmə̀ta aka dàlàbə̀rà mayàhàba gər mburma ana iɗəm a. Tə zazamawa dər ŋgat a tə̀v ana a de aɗəm a ya. I fata ya ka, ta hama a Yesuw hinne, aà mə vəl vatwa a gà ɓə̀zla dukw məmə̀ta ata, tə lama aà gùva petek ŋgar àsla pəra ka, ta mbeliŋa. Gà taŋa tə lama aà petek ŋgar ata tserdze ya ka, ta mbala i dukw məmə̀ta tar a tsàra.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\