MARKUS 7

1A pat duwa, gà Farisa nda gà àsìŋ gà ɓə̀zla medzèŋgè məpàlà àhəm Mbulum tə dara i Yeruzalem a. Tə dara ka, tàa le aà gà Yesuw nda gà ɓə̀zla mazàzàmà ŋgat. Ti yahaba gər a tə̀v ŋgar. 2Tə sàmata ka, gà àsìŋ gà ɓə̀zla mazàzàmà Yesuw aaha, tə zəmawa ɗaf ka, ze məbàrà ahər. Ta gwa: "Gà ɓə̀zla mazàzàmà Yesuw ka, tàa nəs à gə̀zlə̀ŋ tar, aɗàbà tə zəmawa ɗaf ka, ze məbàrà ahər, kàmala ana fəla gà tsir tar a tsik a tsà." 3Ama gà Yahuda tə zəmawa ɗa ka, say tàa bara ahər lèlè dzekwiŋ, aɗàbà tə də̀ɗ ka, aka fəla gà tsir tar ana ɗa biybiy a. Ndeyndey ŋa ka, gà Farisa. 4Na bə̀la tàa màha a ma i kwaskwa ya ka, say ta bere a ba lèlè dzekwiŋ, na dìte ti zim a ɗaf a. Ta ge a gər a gà àsìŋ gà fəla gà tsir tar ana ɗa tə zàzə̀ɗ dər a ka, hinne. Kərgà dukw masà yam a, nda gà dukw yam a, nda gà tasà tar a, say ta bere a ka, lèlè kàmala ana fəla gà tsir tar a tsik a. 5Gà Farisa nda gà ɓə̀zla medzèŋgè məpàlà àhəm Mbulum ata ɗa ya, tə sàmata megè dukw tar ata ka, a tsàhən aà tar tsà. Ta gwaɗa a Yesuw: "Naha ana, meme na gà ɓə̀zla mazàzàmà kər aaha ta gə̀s megè gər a fəla gà tsir mə̀r ana ɗa hwèdwedwe ya tsə̀na, aàla? Na naha, ti zim a ɗaf ka, ze məbàrà ahər a?" 6Yesuw a tsaraka kataya ka, a gwaɗa a tar aaka: "Kurum ka, gà ɓə̀zla məbànà mburma nda pàrsa, kàmala ana Isaya, mala məmà à guma Mbulum a wetse ya kaɗə̀ŋ, kalkal kàmala taŋa ya. A wetse i wàkità Mbulum piŋŋè ka, Mbulum a gwa: 'Gà mburma aaha tì zèmbeɗe a à ìye ka, tsàf tsàf tsàf nda bazlam ɗekɗek. Ama i gə̀zlə̀ŋ tar ka, tàa gə̀s ìye tsà. 7Meheme tar ana ta hemiŋ a ya ka, taf masak ŋa. Aɗàbà ti dzeŋgewa a mburma ka, məpàlà àhəm mburma, tsə̀ka, biy ga tsà.' " 8Aɗàbà taŋa, Yesuw a gwaɗa a tar asa: "Kà miyakum à məpàlà àhəm Mbulum, dìte ki gìswim a bazlam mburma ana ti tsik a ya tsə̀na?" 9I dəba bazlam ata ya ka, Yesuw a gwaɗa a tar asa: "Kà sərum are mimìyàkà à bazlam Mbulum ka, hinne, dìte na ki gìswim a bazlam gà tsir kurum a tsə̀na? 10Aɗàbà Mbulum a tsik nda ahər Musa, a gwa ka: 'Zàmbaɗa à gà dède yak nda màma yak.' A gwa asa: 'Wùr ana a tsik a dukw ana ŋgwala tsà aà dède ŋgar, kige tsà aà màma ŋgar a ka, tà kə̀ɗ wele ata.' 11Ama biy kurum ka, pàm. Ku gwaɗum: 'Na wùra aka gwaɗa a dède ŋgar, kige tsà màma ŋgar ka, lìmana gà ana zləmana ì gwa, i zlèk a dər kurum a ka, i gweɗe a, |itkurbaŋ,|re kàmala megweɗe ya ka, i vil a taŋa ka, dukw masak ŋana a Mbulum.' 12Kurum ku gwaɗum: 'Wùr ata ka, ma dzala gà gər aà məvə̀là duwa a gà dède ŋgar nda màma ŋgar asa tsà. Vatwa ŋgar a riŋ aà mazlàkà tar asa tsà.' 13Kàmala taŋa ya, kurum kà nwim à bazlam Mbulum ka, dukw masak ŋa, aɗàbà fəla kurum ana ki zezeɗwimibe a dər a ba ya. Dìte kurum riŋ ihər ki sekehwim a dər nda gà bazlam ŋgìɗ pàmpàm kàmala taŋa ya asa." 14I dəba ŋa ya, Yesuw a zal a gà mburma ata i fata ya tserdze, tə daha a tə̀v ŋgar. Tə daha ka, a gwaɗa a tar: "Tsarakum, dzùm zləm a dukw ana i tsik a kurum a ya lèlè: 15Aɗàbà dukw ana mburma a zim a a hitwis tserdze ya ka, a sle aà menise a à mburma tsà. Say dukw ana a dere a i ba mburma ndàra i gə̀zlə̀ŋ ŋgar a ìvaɗ, na a nis a à mburma ya. 16 17I dəba ŋa ya, Yesuw a hitse i tə̀v gà mburma ata ya, a da a ma. Gà ɓə̀zla mazàzàmà ŋgat aaha tə zazam ŋgat. Tə daha, ta wiz aà ŋgat bazlam ata ya asa. Ta gwaɗar: "Ɗe a mə̀r à bazlam ata lèlè te. Màa tsaraka lèlè tsà." 18Dìte a gwaɗa a tar: "Wànà kurum tèkeɗè, metsèhe kurum a riŋ tsà mbàŋa ya? Kà ze metserekwim a? Kà sərum tsìye, dukw ana mburma a zim a ndàra a hitwis a ka, a sle aà menise a à mburma tsə̀na, kà sərum tsìye? 19Aɗàbà dukw ana a zim a ka, a de a ka, a gə̀zlə̀ŋ ŋgar tsà. Ama a de a ka, ndàra a hitwis, dìte a dere a i ba ŋgar a ndàra a bə̀ɗ a bəra ya." A sàs a Yesuw aà megweɗe agəra bazlam ata ka, dukw mezime tserdze ka, lèlè. 20Yesuw a gwaɗa a tar asa: "Ama dukw ana a dere a i gə̀zlə̀ŋ mburma ya ìvaɗ, na a nis a à mburma ya. 21Aɗàbà na a dere a i gə̀zlə̀ŋ mburma ya ka, madzàlà gà gər ana ti dzele a ŋgwala tsìye. Taŋa na a peze a za a mburma aà megè mezelme nda tə̀v dukw ana biy metsike tsìye, nda gà megè akəl, nda makə̀ɗà mburma, 22nda megè muva, nda megè are aka dukw mburma, nda məpàzà za a mburma, nda masàsà pàrsa, nda megè àba mandakazləm aka duwa, nda menè are a mburma, nda metsìkè dukw ana ìrih ìrih ìrih ŋgwala tsà aà mburma ya tserdze, nda megè dukw falày ana taf masak ŋa ya. 23Gà dukw ata fit dze tə dara ka, i gə̀zlə̀ŋ a. Gà taŋa na ti nis a à mburma ya." 24Alə̀ka i dəba ŋa ya, Yesuw a hitse i fata ya, a da aka àhə̀ɗ ana bìse nda Tirus a. A daha a fata ka, a da a ga a bəra wele duwa. A da a ga ata ka, a sàsar na gà mburma tə sər aà ŋgat a riŋ i fata ya tsà. Ama a sle a aà makàhà ba ŋgar ɓàv tsà, gà mburma ata tə sər aà ŋgat a riŋ i fata tsàra. 25- 26Zàkwayiya ka, mə̀kəs duwa a riŋ i fata. Ŋgat ka, də̀m gà kwite ata, aɗàbà tsir ŋgar ka, gwala tar ilik nda gà Yahuda tsà pəra. Də̀m ŋgar a riŋ, sitene a gasawa. Mə̀kəs ata a tsaraka maɗə̀và zləm Yesuw ana a riŋ i fata ya ka, a da a tə̀v ŋgar. A daha, a kal àba aka miɗ ŋgar. A hamar hinne, dìte ka, ma dalawa sitene aà də̀m ŋgar aaha ya te. 27Ama Yesuw a gwaɗar: "Wùr ana a vil a dukw mezime a gà ɓə̀za ya ka, say a sle a ter a dzekwiŋ, dìte a vil a a gà kəra, ti zimiŋa. Tsə̀ka, aɗàbà malàhà à dukw mezime ika gà ɓə̀za ya a gà kəra ka, lèlè tsà." 28Ama mə̀kəs aaha a gwaɗar aaka: "Kaɗə̀ŋ ə̀bay gà, na gà ɓə̀za ti zim a ɗaf mbàŋa ka, na aka dzàwa aà tar a bə̀ɗ a ka, gà kəra ti dehe a, ta peliŋa." 29Yesuw a tsaraka kataya ka, a gwaɗar: "Kaɗə̀ŋ, pàrsa tsà. Aɗàbà bazlam yak ata kà tsikiŋara ya ka, kàa gìsiŋ dəraha àhəm aà are. Ama i zlèk a kər. Da a ma, sitene ata aka da ika də̀m yak a." 30Mə̀kəs ata a mbə̀ɗ gər a ma tsàra. A ta medeha a ma ka, a leha aà də̀m ŋgar ata lèlè kuɗa. Sitene ata aka da ikəka ya. 31I dəba ŋa ya, Yesuw a hitse ika àhə̀ɗ Tirus a asa. A màh ba, a da nda kwite Sidun. A da i fata ya ka, ndaà gùva dùlùv Galile. A da aka àhə̀ɗ kwite kurwa. 32A ndzeha a fata ka, gà mburma tə zlaraha wele duwa mandakazləm ŋa. Ta hamar dər, dìte ka, ma tike aaka ahər ŋgar, mə mbəl à wele ata. 33Yesuw a daha, a gə̀s wele ata i ahər a. A da dər a zlawak i tə̀v mburma ya. Ti ndzeha a fata ka, Yesuw a dzakayar ɓə̀za ahər a zləm. A tif tìzle aà kəla ahər, dìte a lə̀mar dər aà àràh. 34I dəba ŋa ya, Yesuw a fə̀r dər a gə̀zà mbulum, a mà ba à mesife ŋgìk, a gwaɗa a wele ata: |it"Yafata,"|re kàmala megweɗe ya ka: Zləm yak mà hə̀ndə̀k ba. 35I dəba bazlam ŋgar ata ya tsàra ka, zləm ŋgar a hə̀ndə̀k ba, àràh ŋgar ìbam, a làmbaɗa ba, a fàfəl lèlè kuɗa. 36Yesuw a gwaɗa a gà mburma ata i fata ya: "Ka ti tsikwim a wùra tsìdze." Ama tə tsaraka tsà. Aɗàbà Yesuw a gwaɗa a tar, ka ti tsikwim tsà tèkeɗè ka, ta mbà àba aka metsìkè ŋa ìvaɗ. 37Aɗàbà dukw ana Yesuw a ge a ka, dukw menè aà mburma hinne. Ta gwaɗawa ahər: "Dukw ana a ge a ya ka, à lèmbeɗe a lèlè ndzer. Ku mege mandakazləm ìbam, à hìndìker a i zləm a, à fèfil a lèlè."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\