MARKUS 8

1I dəba ŋa ya, a pat ŋgìɗ duwa, gà mburma hinne ti yahaba gər a tə̀v Yesuw asa. Alə̀ka may a dzà ba aà tar, a wir aà teriŋa, aɗàbà dukw mezime ana a riŋ aà tar asa tsìye. Yesuw a zal a gà ɓə̀zla mazàzàmà ŋgat, a gwaɗa a tar: 2"Gà mburma aaha ti ndziŋ are tsèhe ka, hinne, aɗàbà mehine màkər ka, tar ɗa i tə̀v ga i faha, dukw mezime a riŋ aà tar tsà. 3Ama ì sle aà megweɗe a tar ka, dum a gà ma kurum tsà, aɗàbà may a bets a tar aà vatwa na ti de a a ma ya asa, aɗàbà gà mburma hinne ika màgə̀r tar ka, ga tar dìriŋ." 4Gà ɓə̀zla mazàzàmà ŋgat ata ta gwaɗar aaka: "Kinèhe, ki ŋgetekwere a dukw mezime ŋa ana, i ŋga ya, na aà məvə̀là a gà mburma aaha i kùsak aaha ya, na dìte a sle a ter a dze ya?" 5I dəba ŋa ya, Yesuw a gwaɗa a tar: "Ɗaf a riŋ aà kurum dze ana, tapa ndaw?" Ta gwaɗar aaka: "Ɗaf ɗa aà mə̀r ka, tapa təsəla." 6I dəba ŋa ya, Yesuw a gwaɗa a gà mburma ata: "Ndzum a bə̀ɗ kwaŋ." A daha, a ndzə̀k aà tar gà ɗaf ata tapa təsəla ya, a ge dəraha kəkaàha a Mbulum, dìte a sasa ikaba ya. A zal dər a gà ɓə̀zla mazàzàmà ŋgat aaha, a dzàya a tar. Gà mburma ŋgar ata ìbam, tə daha, tə dzàya a gà mburma ata tserdze. 7Kilif duwa a riŋ aà tar i fata zàakwa asa. Yesuw a zla, a ge dəraha kəkaàha a Mbulum asa. A gwaɗa a gà ɓə̀zla mazàzàmà ŋgat ata: "Dzàyum a tar aaka asa." Gà ɓə̀zla mazàzàmà Yesuw ata tə daha, tə dzàya a tar aaka kilif ata asa. 8- 9Dìte ku weke a zəm ɗaf ata nda kilif a ka, a sler. Ama gà mburma ana tə zəm ɗaf ata ya ka, ti sle dəbuw faɗ. Dìte ɗaf ana a zeha aà tar a, nda kilif aaha ya ka, gà ɓə̀zla mazàzàmà Yesuw ata tə daha, ti yahar gər. Ti yahar gər ka, a raha a gà tàkwasa təsəla. I dəba ŋa ya, Yesuw a gwaɗa a gà mburma ata: "Dayum a gà ma kurum kuɗa." 10Ŋgat ŋa ìbam, ta màh ba nda gà ɓə̀zla mazàzàmà ŋgat aaha tsàra. Tə daha, tə tsala a slə̀làh yam, tə daba aka àhə̀ɗ Dalmanuta. 11Alə̀ka gà Yesuw nda gà ɓə̀zla mazàzàmà ŋgat ti ndze aka àhə̀ɗ ata ka, gà Farisa tə daha a tə̀v ŋgar. Tə daha ka, tə dzà akaba bazlam nda gà Yesuw, aɗàbà a sàs a tar maslàlà ŋgat i yam a. Ta wiz aà ŋgat ndzer ŋana ya. Ta gwaɗar: "Ge dukw menè aà mburma yak ana Mbulum a slər dərra kər a, dìte na mìi sir a dər ka, ndzer kaɗə̀ŋ a." 12Yesuw a sife ŋgìk, aɗàbà bazlam tar ata ti tsiker a ka, a tsə̀ɓar. A gwaɗa a tar: "Aàmala na kurum gà mburma ana kinèhe, kurum riŋ nda are ya ka, ki wizwim a dukw menè aà mburma asa dze ya? Iye ihər i gweɗe a kurum a nda ndzer: Kurum nda gà na piŋŋè ta gə̀s bazlam gà tsìye ka, ki ŋgetwim a a dukw menè aà mburma asa tsà." 13I dəba ŋa ya, Yesuw a miyak à tar a fata, tə tsalaba a slə̀làh yam nda gà ɓə̀zla mazàzàmà ŋgat, tə da aka lìdè gìgìze ŋgìɗ pàm. 14Gà ɓə̀zla mazàzàmà Yesuw ta fə̀r ikaba i slə̀làh yam a ka, ɗaf a riŋ aà tar tsà. A zeha riŋ aà tar ka, tapa ilik pəra, aɗàbà masə̀kə̀mà ŋa aka mə̀ts a tarra gər ika lìdè gìgìze ŋgìɗ a. 15Alə̀ka i dəba ŋa ya, Yesuw a be a tar à ɗaf. A gwaɗa a tar: "Gwim metsèhe agəra giɗe gà Farisa nda biy Hiridus ana a kwasawa à duwa ya, lèlè." 16Gà ɓə̀zla mazàzàmà ŋgat ata ta gwaɗaba ika màgə̀r tar: "A tsik kataya dze ana, aàla? Wànà aɗàbà ana dukw mezime a riŋ aà kwa asa tsìye ya?" 17Ama Yesuw a sər a taraha aka dukw ana ti tsik ahər a. A gwaɗa a tar: "Kà dzalum taŋa dze ana, aàla? I tsik kàmala taŋa ya ana, agəra mazə̀mà dukw mezime ya? Wànà kàa tsarakum zùkw tsìye? Kàa tikwim a gər tsìdze ya? Wànà metsèhe kurum mahə̀ndə̀ka ŋa tsìdze ya? 18Kurum riŋ nda gà are kurum dze ana, kə̀ ŋgatumar tsìye? Kurum riŋ nda gà zləm kurum dze ana, kà tsarakum tsìye? Wànà kà dzalum aaka gà gər asa tsìye, 19meme na ì ge nda ɗaf ata ya? Ɗaf tapa ə̀zləm pəra ì sasa iba ya. Mburma dəbuw ə̀zləm tə zəm, a sle a tar dze ana, a zeha ana, tàkwasa ndaw, na kà ndzə̀kum a?" Ta gwaɗar: "Tàkwasa kurwa gəra sula." 20Yesuw a gwaɗa a tar i dəba ŋa ya asa: "Dìte ɗaf tapa təsəla ŋa aaha ì sasa a gà mburma dəbuw faɗ ana, a zeha dze ana, tàkwasa ndaw, na kà ndzə̀kum asa ya?" Ta gwaɗar aaka: "Tàkwasa təsəla mbàŋa." 21Yesuw a gwaɗa a tar: "Yawwa, dìte aàla na kàa tikwim taŋa a gər tsìye?" 22Gà Yesuw nda gà ɓə̀zla mazàzàmà ŋgat tə tsala aka gìgìze a kwite Betsayida. Ti ndzeha a fata ka, gà mburma ana i fata ya, tə zləraha wele duwa a riŋ gùlùf ŋa. Tə daha, ta hamar dər hinne. Ta gwaɗar: "Zlàk wele aaha, kà tiye aaka ahər yak te." 23Yesuw a daha, a gə̀s wele ata i ahər a. A dara à ŋgat i lìwiŋ mburma i huɗ kwite ya dìriŋ. A daha, a tif tìzle aà kəla ahər, a ger aà are. A tiye aaka ahər. Dìte a gwaɗar: "Kər riŋ ki ŋget a a gà duwa ya?" 24Mala gùluf ata a fə̀r ikaba ya ka, a gwaɗar: "Haya, ìye riŋ i ŋget a a gà mburma zìyye, kàmala gà dìzl ɗaf a, tar ihər ti diŋa." 25I dəba ŋa ya, Yesuw a màr à ahər aka are asa. Alə̀ka wele ata a fə̀r ikaba ya ka, a ŋgat a vatwa dzaydzay lèlè, are ŋgar aka làmbaɗaba, ndzih ndzih kuɗa. 26Yesuw a gwaɗar: "Yawwa, kinèhe ka, daba a ma tsàra. Ama kəla ka, ka ti tsik a gà mburma ana i huɗ kwite ya tsà." 27I dəba ŋa ya, gà Yesuw nda gà ɓə̀zla mazàzàmà ŋgat, ta màh ba, ti de a a kwite ana ika àhə̀ɗ Kaysariya Filip a. Ti ndze aà vatwa ka, Yesuw a gwaɗa a tar: "Gà mburma ta gwa aà ìye dze ana, weke?" 28Gà ɓə̀zla mazàzàmà ŋgat aaha, ta gwaɗar: "Gà mìsle ŋgìɗ ta gwa, kər ka, Yuhana metsìlwìɓè à mburma a yam. Gà mìsle ŋgìɗ asa ta gwa, kər ka, Iliya. Gà mìsle ŋgìɗ ìbam asa ta gwa, kər ka, mìsle ŋgìɗ ilik i lìwiŋ gà ɓə̀zla məmà à guma Mbulum ana akahər ata ya." 29Yesuw a gwaɗa a tar i dəba ŋa ya asa: "Dìte kurum a ge, kù gwaɗum dze ana, ìye ana, weke?" Piyer a gwaɗar aaka: "Kər ka, Kiristi, mala məmbàlà à mburma ana Mbulum a gwa, i slir a kurumehe a ya." 30Yesuw a tsaraka taŋa ka, a gwaɗa a tar: "Kaɗə̀ŋ, àma ka, ka ti tsikwim zləm gà a wùra tsà kəla." 31I dəba ŋa ya, Yesuw a dzà ba aà metsìkè dukw ana a ge a ba ika miɗ mbà ya, a gà ɓə̀zla mazàzàmà ŋgat. A gwaɗa a tar: "Iye, wùr ana a dara i tə̀v Mbulum a, say i ti sèwèr a are aka miɗ mbà hinne. Gà bàba gà mburma ana ta kwere a gà Yahuda ya, nda gà ə̀bay gà ɓə̀zla mandə̀và kuɗa a Mbulum, nda gà ɓə̀zla medzèŋgè məpàlà àhəm Mbulum tserdze, ti ti lìmiŋ a àba ya, dìte tà kìɗ a ìye. Ama i huɗ mehine màkər a ka, i hitsere a i məmə̀ta ya a mesife asa." 32Yesuw a tsik a tar bazlam ata ka, nda ndzer, aka həmbər aà tar tsà. I dəba bazlam ata ya ka, Piyer a gə̀s Yesuw a zlawak. A daha, a palar àhəm. A gwaɗar: "Aàmala na kà tsik kataya dze ya?" 33Yesuw a tsaraka bazlam ŋgar ata kataya ka, a màra ihər a dəba ya tsàra, a tə̀v gà àsìŋ gà mburma ŋgar aaha ya. A pala àhəm a Piyer hinne. A gwaɗar: "Kər Piyer, madzàlà gà gər yak ata ka, ma da i tə̀v ga ya, aɗàbà kər ka ne ika miɗ gà ka, kàmala ə̀bay sitene ya. Aɗàbà madzàlà gà gər yak ata kà dzala ya ka, biy mburma, tsə̀ka, biy Mbulum tsà." 34I dəba ŋa ya, Yesuw a zal a gà àsìŋ gà mburma nda gà ɓə̀zla mazàzàmà ŋgat tserdze. Dìte a gwaɗa a tar: "Na aka sàs a wùr aà medìɗè aka ìye ka, ma dzala ba ŋgar asa tsà. Ma zla dìzl ɗaf magə̀làwà ŋana kə̀la pat, kàmala ana ìye i ti zle a mbà ya, dìte ma dara, ma zazam ìye kuɗa. 35Aɗàbà wùr ana aka sàsar məmbə̀là à mesife ŋgar ɗa ika gər àhə̀ɗ a ka, a dzeye a dər seyiŋ ìvaɗ. Ama wùr ana a dzeye a à mesife ŋgar aɗàbà ìye, aɗàbà bazlam ŋgwal ŋa aaha i tsik a ya ka, taŋa ka, a mbil a dər ìvaɗ asa. 36Na wùr aka ŋgat dukw gər àhə̀ɗ tserdze, a ŋgayar ba i gə̀zlə̀ŋ, dìte a dzeye a dər à mesife ŋgar ana, duwa a riŋ a ger a ŋgùlùm a? Awaŋ. 37Aɗàbà duwa a riŋ na mburma à mbìrwìɗ a dərra mesife ŋgar a tə̀v Mbulum a ya? Awaŋ. 38Kurum gà mburma ana kinèhe, kurum riŋ i màgə̀r gà na ti niw Mbulum a. Dìte ka, wùr ana a gweɗe a ter a ka, ì sər Yesuw tsà, nda bazlam ana i tsik a tsə̀ka, ìye, wùr ana a dara i tə̀v Mbulum a tèkeɗè, i ti tsik a kataya mbàŋa. I ti niw a ŋgat i tə̀v ana i dere a nda ndzə̀ɗa Tsir gà ana ti zlìb a dər a, dìte nda gà gawla Tsir gà ana a ndzə̀k tar a."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\