MARKUS 9

1Yesuw a gwaɗa a tar asa: "Iye ihər i gweɗe a kurum a nda ndzer: Gà mìsle ŋgìɗ ɗa ika màgə̀r kurum aaha kinèhe ya ka, ta mete a zukw tsà, say ta ŋget a a mekwere Mbulum ana a kwere a ya fit dzekwiŋ." 2I dəba mehine ndilik a ka, Yesuw a ndzə̀k gà Piyer nda Yakuba, nda gà Yuhana. Tə tsəl a gər kwite zùbəl ŋa duwa à gər tar. Ti ndzeha a fata ka, Yesuw a mbə̀ɗ ba ŋgìɗ pàm. 3Petek ŋgar a mbə̀ɗ dər herrè tizlzlè, a zà dər madə̀và gà dukw ana ika gər àhə̀ɗ, mburma a ŋgeter a herrè ya tserdze. 4I dəba ŋa ya, gà ɓə̀zla mazàzàmà ŋgat aaha màkər ŋa ya, ta fə̀r ikaba ya tsàra ka, ta ŋgat a gà Iliya nda Musa ana tar riŋ tà fèfil a nda gà Yesuw a. 5Piyer a ŋgatar kataya ka, a gwaɗa a Yesuw: "Lèlè Əbay gà, na kwa ɗa i faha ya. Mìi kiriw a kurum a ga màkər a faha: ilik biy yak, ilik biy Musa, dìte ilik ŋa aaha biy Iliya." 6A tsiker kataya ka, a sər dukw ana a tsik a ya tsà. Aɗàbà gà àsìŋ gà mburma aaha nda gà ŋgat ŋa ti zezem a Yesuw a ka, tə dzadzar hinne, metsèhe tar a riŋ asa tsà. 7Ta fə̀r ikaba ya ka, magùdwagùdwa a tarra aka gər tar a, tits a le a tar. Tə tsarakara iɗəm mifèfile i fata ya. Mbulum a gwaɗa a tarra: "Naha ka, Kəla gà mandərkwasla gà ana ì waya hinne ya. Dzùm zləm a dukw ana a tsik a kurum a ya." 8Alə̀ka gà mburma ata ta fə̀r ikaba ya ka, wùra a riŋ i tə̀v tar asa tsà, say Yesuw ilik. 9I tə̀v ana tar riŋ ti terre a i gər kwite ata ya ka, Yesuw a gwaɗa a tar: "Ka ti tsikwim dukw ana kə̀ ŋgatumar mbakum a, a wùra tsìdze, haa a pat ana ìye, wùr ana a dara i tə̀v Mbulum a, i hitsere a i məmə̀ta ya dzekwiŋ." 10Gà ɓə̀zla mazàzàmà Yesuw ata ta gə̀s bazlam ŋgar ata. Ama ka, ta gwaɗaba ika màgə̀r tar: "Na a ne mehitsera i məmə̀ta ya dze ana, là?" 11I dəba ŋa ya, ta gwaɗar asa: "Aàmala na gà ɓə̀zla medzèŋgè məpàlà àhəm Mbulum ta gwa, dukw ata a ge a ba kataya ka, say Iliya à mère a dzekwiŋ a?" 12Yesuw a gwaɗa a tar: "Iliya à mère a dzekwiŋ kaɗə̀ŋ. Aɗàbà à mère a ka, à lèmbeɗe a à gà dukw ana ti de a ndaka vatwa Mbulum tsìye tserdze." Yesuw a gwaɗa a tar asa: "Aàmala na mewètsè ŋa a riŋ i wàkità Mbulum mbàŋa ka, wùr ana a dara i tə̀v Mbulum a, à sèwèr a are hinne, dìte gà mìsle ŋgìɗ ta ger a matawak hinne asa ya? 13Seyiŋ tsà, ìye ihər i gweɗe a kuruməŋa: Iliya ka, aka mbə̀r medera. Ama tàa sèwèrer are hinne, kàmala ana gə̀zlə̀ŋ tar a waya ya. Ta ge dər kàmala ana gà ɓə̀zla məmà à guma Mbulum ta wetse àba a wàkità ya kaɗə̀ŋ." 14Alə̀ka ti ndze a tə̀v gà àsìŋ gà ɓə̀zla mazàzàmà Yesuw ŋgìɗ ka, ta ŋgat a gà mburma a riŋ hinne i tə̀v tar. Gà ɓə̀zla medzèŋgè məpàlà àhəm Mbulum duwa tar riŋ ta mbetsebe a àhəm nda gà ɓə̀zla mazàzàmà Yesuw ata hinne ika màgə̀r tar. 15Gà mburma ata ta ŋgat a Yesuw tsàra ka, tə dzàr ba a bə̀ɗ lèlè, ta ŋgayar ba hinne. Ta valaha a tə̀v ŋgar. Tə daha, ta geyer wusa. 16Yesuw a gwaɗa a gà ɓə̀zla mazàzàmà ŋgat ata: "Ki tsikwim a aàla, nda gà tar dze ya?" 17Wele duwa a riŋ ika màgə̀r gà mburma ata a gwaɗaraha: "Iye na ì zlakara kəla gà ya, aɗàbà mahuruvuv a riŋ a gasawa ŋgat. A dànawar aka bazlam. 18I tə̀v ana aka dzà ahər ba ya ka, a dzawuwa à ŋgat a bə̀ɗ, mazlə̀mbats pàrpàrpàr a dawarra i bazlam a, à pèpìɗ a dər zlir, dìte ba ŋgar fit a kwiliŋa. I gwaɗa a gà ɓə̀zla mazàzàmà kər aaha, delewimiŋ ihər a te ka, ti sle tsà." 19Yesuw a gwaɗa a tar akaba tserdze: "A kurum gà mburma ana kì gìswim ìye nda gə̀zlə̀ŋ kurum tsìye. Wànà ìye dze ana, i gesl a aà metsike a kurum dze ana, hilè, na dìte ki gìswim a ìye ya? I ndze a dze ana, hilè ɓàv a, na i tə̀v kurum a? A zà dumaha, ka zlwimiŋara kəla ŋa a faha ya kwaŋ." 20I dəba ŋa ya, gà mburma ata tə daha, tə zlaraha kəla ata. Sitene ata a ŋgat a Yesuw tsàra ka, a dzadzar à kəla ata nda màgàlà hinne. Kəla ata a də̀ɗ dər a bə̀ɗ, a mbaɗa àba ika àhə̀ɗ, mazlə̀mbats pàrpàrpàr a dara ihər i bazlam a. 21Yesuw a gwaɗa a tsir ŋa: "Dukuməŋa aka ndza ihər dze ana, hilè?" Tsir kəla ata a gwaɗar: "Aka ndza ihər ka, dàgà aà gər kəla ndirkiz a. 22Kəla pat sitene ata a sàsar makə̀ɗà ŋgat. A kalawa à ŋgat a akwa nda yam, aka à mimìte dər. Aɗàbà na kà sle aà megè duwa ka, zlàk mə̀r te. Mì ndzek are tsèhe te tsìye?" 23Yesuw a gwaɗar aaka: "Aàmala na kù gwa ka, kà sle aà megè duwa ka, zlàk mə̀r te ya? Ama dukw tserdze ka, mawùràba ŋa tsà, na kər riŋ kàa gə̀s ìye nda gə̀zlə̀ŋ yak a." 24Tsir kəla ata a ndə̀var kuɗa ŋgar, a gwaɗar tsàra: "A sèsiŋ magə̀sà kər te ìbam, aɗàbà ì sle aà magə̀sà kər nda ndzə̀ɗa gà tsà, zlàk ìye te." 25Yesuw a fə̀r ka, gà mburma a riŋ ihər ti dehe a a tə̀v tar, tì sìkèhihe a hinne. A kwara akaba sitene ata nda màgàlà hinne, a gwaɗar: "Sitene, kər ana kà sle mehìndìkè aka bazlam nda zləm a mburma ya. Iye ihər i kwere a kər: Dara i ba kəla aaha ya tsə̀mà kinèhe, ka da. Kà lə̀m ahər asa tsìdze." 26Sitene ata a tsaraka kataya tsàra ka, a dzà ba aà mewideye. A dzadzar à kəla ata nda màgàlà hinne asa, dìte a dara i ba ŋgar a, a daba. Kəla ata a wiye ba nday miɓìrìzle. Gà mburma ata i fata ya ka, ta gwa: "Aka mə̀t." 27Ama Yesuw a daha, a gə̀s ŋgat i ahər a, a hitse dər aà mbulum. 28Alə̀ka gà Yesuw nda gà ɓə̀zla mazàzàmà ŋgat aaha ta màh ba, tə da a ma. I tə̀v ana ti ndze a ma à gər tar a ka, ta gwaɗa a Yesuw: "Aɗàbà la na mə̀r ka, mì sle aà madàlàwà gà sitene à kəla ata ya te tsìye?" 29Yesuw a gwaɗa a tar aaka: "Say na ki hemwim a a Mbulum a dzekwiŋ, na dìte ki slwim a aà madàlàwà magwàlà gà sitene ata ya." 30Alə̀ka i dəba ŋa ya, gà Yesuw nda gà ɓə̀zla mazàzàmà ŋgat, ta hitse i fata ya, tə da ndaka àhə̀ɗ Galile. A sàs a Yesuw ka, gà mburma tə sər ahər a riŋ i fata, ŋgat ana, i ŋga tsà. 31Aɗàbà a tsikewa bazlam a gà ɓə̀zla mazàzàmà ŋgat ata ka, dukw ana a ta ger a ba gər aka miɗ mbà ya. A gwaɗawa a tar ka: "Iye, wùr ana a dara i tə̀v Mbulum a ka, tà gìs ìye mbà. Ta vil a ìye a ahər a gà mburma, dìte tà kìɗ a ìye. Ama i huɗ mehine màkər a ka, i ta hitsere a i məmə̀ta ya a mesife asa." 32Ama gà ɓə̀zla mazàzàmà ŋgat ata, tə tsaraka dzə̀ba bazlam ata kataya ya tsà, magə̀ɗa a ge a tar aà mewìzè ahər hinne asa. 33Alə̀ka gà Yesuw nda gà ɓə̀zla mazàzàmà ŋgat ti de a a Kafarnahum. I tə̀v ana ti ndzeha a fata ya ka, tə dzà ba a ga duwa a riŋ i fata. Yesuw a gwaɗa a tar: "Kà tsikwim ndeɗiŋa aà vatwa dze ana, ə̀la?" 34Gà mburma ata ta gə̀s mifèfiler aaka tsà, aɗàbà mimbètsèba àhəm tar ata ta mbetseba, ta gwa: "Weke na batsàh ŋa ika màgə̀r kwa ya ya?" 35Yaw, Yesuw a ndza a bə̀ɗ. A zal a gà ɓə̀zla mazàzàmà ŋgat aaha kurwa gəra sula ya. A gwaɗa a tar: "Na aka sàs a wùra aà mene mala aka miɗ i màgə̀r mburma ka, say ma ne à ba ŋgar mala dəba mburma tserdze, dìte ma ne mala meslire tar asa. Wùr ana aka ge dər kataya ya ka, a sir a dər, aka ne mala aka miɗ ndzer ŋa ana ika miɗ Mbulum a." 36I dəba ŋa ya, Yesuw a zal a kəla ndirkiz ana kwizikw a. A hitse dər aka màgə̀r tar. A gə̀s aàba ə̀ŋgəts. A gwaɗa a gà ɓə̀zla mazàzàmà ŋgat ata: 37"Ku weke na aka gə̀s aà megè gər a kəla ndirkiz kàmala kəla aaha ya aɗàbà ìye ya ka, a ge gər taŋa ka, a ìye. Ama ka, a ìye ɗekɗek tsà. A ge gər ka, a wùr ana a slərra ìye ya mbàŋa." 38I dəba ŋa ya, Yuhana a gwaɗa a Yesuw: "Əbay, màa le aà wele duwa, a delewe a gà sitene i ba mburma ya nda zləm yak. Ama mì palar àhəm, aɗàbà ana ŋgat ka, mburma kwa tsìye." 39Yesuw a tsaraka kataya ka, a gwaɗa a tar aaka: "Ka palumar àhəm tsà, aɗàbà wùra a ge a dukw menè aà mburma nda zləm gà ka, àlə̀ka aka miɗ ka, a sle a aà metsike aà ìye dukw ana ŋgwala tsìye tsà. 40Aɗàbà taŋa, wùr ana a ge aà kwa a gùvəl tsìye ka, wùr kwa. 41Iye ihər i gweɗe a kurum a nda ndzer: Ku weke na aka tə̀f a kurum yam, aɗàbà ana kurum gà mburma gà ya ka, a ta ŋget a dukw mayà ba ŋgar ndzer, a dzeye a tsìdze." 42Yesuw a gwaɗa a tar asa: "Wùr ana a bene a medzìbe gà ɓə̀za aaha ta gə̀s ìye ya, a bakal ka, ŋgùlùm tə̀ dànar batsàh zal kur a ɗa, dìte tì yè a dər akaba ŋgat a dùlùv batsàh ŋana, ndəna sèriyè Mbulum a le ahər a ya. 43- 44Na ahər yak a gìs a kər a bakal ka, ə̀ndats sàs àba ya. Ŋgùlùm na ki ŋget a mesife i tə̀v Mbulum nda gà ahər yak ilik a, na ndəna ki de a akwa ana ŋgàrŋgàr a mbete a tsà aà biybiy nda gà ahər yak sula ya. 45- 46Kige tsà na sik yak a de a à kər a bakal ka, sàs àba ya. Ŋgùlùm na ki ŋget a mesife i tə̀v Mbulum nda gà sik yak ilik a, na ndəna tì yè a kər a akwa nda gà sik yak sula ya. 47Kige tsà asa, na are yak a bene a kər a bakal ka, ùndzuɗ ndzàhara àba ya. Ŋgùlùm ki de a, ki ndze a ika gər àhə̀ɗ ana Mbulum a ge awiya ŋa ya, nda gà are yak ilik a tsìye, ndəna ti ye a kər a akwa nda gà are sula ya, 48i tə̀v mawùràba ana à ndìv a tsà, metinwe mazə̀mà mburma à mìt a tsìye, dìte zlirkwa a mbete a tsà asa ya. 49Ku weke a simehe a a mesèwère are kàmala sluwəl ana a də̀ɗ a gə̀zlə̀ŋ a tsə̀ka, a miyek a à bazlam gà." 50Dìte a gwaɗa a tar asa: "Liwir ka, dukw ŋgwal ŋa. Ama na aka və̀ɗ tsə̀na, ki ge a dər ana, meme na dìte à vìɗ a ya? Say nwim ka, kàmala ana a və̀ɗ a. Metsèhe kurum ŋgwal ŋana mə̀ pàt à ba lèlè. Ndzum zayzay ilik ilik tserdze."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\