MATA 10

1I dəba ŋa ya ka, Yesuw a zal a gà ɓə̀zla mazàzàmà ŋgat kurwa gəra sula, tə daha a tə̀v ŋgar. Tə daha ka, a vəl a tar ndzə̀ɗa aà madàlàwà gà sitene aà mburma ya, nda məmbàlà à gà ɓə̀zla dukw məmə̀ta, nda gà ɓə̀zla magàha a bə̀ɗ fit dze. 2Zləm gà ɓə̀zla meslire ata a zal a tar kurwa gəra sula ya ka, malàhalàh ŋa Simun ana ti ɗer Piyer a, nda dàmər ŋgar Andire, dìte gà Yakuba ìbam, nda dàmər ŋgar Yuhana, gà ɓə̀za Zebede. 3I dəba ŋa ya, gà Filip nda Bartelemi, gà Tumas nda Mata mala duwan ata, dìte gà Yakuba kəla Alfayus nda Tadawas, 4dìte gà Simun ana a niw bazlam ŋgumna piŋŋè, a waya makwàrà ba tar i gwala ŋgar a, nda Yudas Iskariyut, wele ana a ta ge a ɗaf aà Yesuw a. 5Alə̀ka Yesuw a slər gà ɓə̀zla mazàzàmà ŋgat aaha kurwa gəra sula ya. I tə̀v ana ti de a ya ka, a gwaɗa a tar: "Dum, àma na ki dwim a kəla ka, ka tə dum nda tə̀v gà na tar gà Yahuda tsìye tsà. Dìte ka ta dum a kə̀sà gà Samariya tsà asa mbàŋa. 6Ama ki dwim a ka, a tə̀v gà gwala gà Israyel ana ti ne kàmala gà təmaŋ ana tàa dzeye ya ìvaɗ. 7Na kàa ndzwimaha a tə̀v tar ka, gwaɗum a tar: 'Mekwere Əbay Mbulum aka à mendzera a tə̀v kurum a.' 8Dìte i dəba ŋa ya, ka mbalum à gà ɓə̀zla dukw məmə̀ta nda gà na ta mata ya, dìte nda gà ɓə̀zla mbəlak ba asa. Ka dalawum gà sitene aà mburma ya. Aɗàbà ì vəl a kurum ndzə̀ɗa ata ka, dukw taf masak ŋa. Ama kurum tèkeɗè, vəlum a tar kataya mbàŋa. 9Ka tə ndzə̀kum dər siŋgwè tsà, ku mege siysiy ilik tèkeɗè ya. 10Ka ndzə̀kum gà kìywa kurum, kige tsà gà petek sula tsà. Dìte ka tə ndzə̀kum dər gà tsàpà kurum nda gà zəva kurum ɓàv tsà asa mbàŋa. Aɗàbà mala megè ìmir ka, a sle a aà maŋgàtà dukw ana kuɗa ŋa a ger a ya. 11Ama na kàa ndzwim a batsàh kə̀sà, kige tsà a kəla kə̀sà ka, ki yehwim a ga wùr ana a waya kurum, à gìs a kurum a a ga a ma ŋgar lèlè ya. Dìte ki ndzwim a i ma ŋgar haa a pat ana ki mèhwim a ba i fata ya dukw kurum. 12Na bə̀la ki dwim a a bəra wùra ka, ki gweɗwim a a gà mburma ana i ga ata ya: 'Zayzay ma ndza ika gər kurum' dzekwiŋ. 13Dìte bə̀la gà mburma ata i ga ata ya, ta waya kurum, tàa gə̀s kurum ka, taŋa ka, zayzay kurum ata a ndze a ika gər tar lèlè kuɗa. Ama na tàa gə̀s kurum tsə̀ka, zayzay kurum ata a ge a ter a ŋgùlùm ɓàv tsà. 14Na kàa dum a bəra mburma, kige tsà a huɗ kə̀sà ana ta waya kurum tsà, nda gà bə̀la tàa niw dukw ana ki tsikwim a ter a ya ka, mbə̀ɗumara gər i kwite ata ya dukw kurum. I tə̀v ana ki mèhwimere a ba i fata ya ka, takw takw takw tatakum àba à àhə̀ɗ tar aà sik kurum a. Taŋa ka, kàa bwim a tar à ɗaf. 15Aɗàbà taŋa, ìye ihər i gweɗe a kurum a nda ndzer, pàrsa iɗəm tsà: A pat sèriyè Mbulum ka, i tar ka, mawùràba ŋa, biy gà Suduma nda gà Gumura duwa i tə̀v a tsà." 16Alə̀ka i dəba ŋa ya, Yesuw a gwaɗa a tar asa: "Araha, i slir a kurum ana kà nwim kàmala gà təmaŋ, ndzə̀ɗa kurum a riŋ tsà liɓèt a liɓèt a ya. Ama ki dwim a kəla ka, a lìwiŋ gà mburma ana ti ne kàmala gà də̀var a. Aɗàbà taŋa, nwim ka, gà ɓə̀zla metsèhe kàmala gà mesiwiɗ ana slìrmiɗ slìrmiɗ ta kesle a ba tar aà gà məmba ya. Ki nwim a asa ka, kàmala huɗgum ana a səraha duwa tsà, a ndzebe a tsìkeffe ya. 17Kaslum ba kurum tsireŋŋè i tə̀v gà mburma ya, aɗàbà a pat ŋgìɗ ka, ti ta gese a kurum, ti de à kurum a aka miɗ sèriyè, ti ta gezlere a kurum i ga mahàmà a Mbulum tar a. 18Ta gese a kurum aka miɗ gà ɓə̀zla makwàrà mburma, nda gà aka miɗ gà ə̀bay gà bàba ŋana agəra ìye. Kàmala taŋa ya, ki gwim a sìda gà nda ndzer ŋa ika miɗ tar, nda gà aka miɗ gà mburma ana tar gà Yahuda tsìye asa mbàŋa. 19Ama i tə̀v ana ti de à kurum a aka miɗ sèriyè ya ka, ka tə dzalum gà gər agəra bazlam ana ki ti tsikwim a ter a, meme na mìi ta gweɗe a ter a ya tsà. Aɗàbà Mbulum a ti ɗif a kurum a à dukw ana ki tsikwim a ya ka, ika miɗ tar i fata. 20Aɗàbà bazlam ana ki ti tsikwim a ya ka, a dere a ka, i madzàlà gà gər kurum a tsà. Ama na a ti ɗif a kurum a dər ka, Mèzìte Mesife Mbulum Tsir kurum ana à fèfilere a i ba kurum a ya. 21Gà mburma hə̀ndə̀sl hə̀ndə̀sl ti ti dzèye a à gà dàmər dìnde tar a ahər a mburma, ta bets a tar. Gà tsir gà ɓə̀za tèkeɗè, ti ti ge a dər kataya mbàŋa. Gà ɓə̀za ìbam, ta hitse a aà gà tsir tar, ta ge aà ter a ɗaf a mburma, ta bets a tar asa mbàŋa. 22Gà mburma tserdze, ku weke tèkeɗè, ti ne a kurum a are, aɗàbà ana kurum gà mburma gà ya. Ama wùr ana ə̀dəts aka gə̀s gə̀zlə̀ŋ, aka simeraha haa a pat ana mesife ŋgar à ndìv a ya ka, Mbulum a mbil a dər. 23Na bə̀la ti sèwèr a kurum a are i kwite ata ka, gwidìzl tə̀zum a kwite ŋgìɗ pàm. Aɗàbà taŋa, ìye ihər i gweɗe a kurum a nda ndzer: I huɗ mesèwère are kurum ata ya ka, ə̀lə̀k ìye wùr ana a dara i tə̀v Mbulum a, i mère a ka, kàa lə̀mum aka gà kwite ana ika àhə̀ɗ Israyel a fit tsà." 24Yesuw a gwaɗa a tar asa: "Wùr ana ti ɗifer a à metsèhe mbà ya ka, a sle aà mezè a wele ana a ɗifer a à metsèhe ata ya tsà. Mala meslire tèkeɗè ìbam, a sle aà mezè a mala ga ŋgar tsà. 25Ama àlə̀ka wele ana ti ɗifer a à metsèhe mbà ya, tàa geye akaba nda wele ana a ɗifer à metsèhe ya ka, ma ŋgaya ba lèlè. Na ta ge a dukw ana bə̀la meme a mala meslire kàmala dukw ana ta ge a a mala ga ŋgar a ka, ma ŋgaya ba mbàŋa. Na tàa gwa aà ìye ana mala ga ya, Beldzebul seyiŋ ana, sakwàn gà mburma ana i ma gà ya ya?" 26"Aɗàbà taŋa, ki gwim magə̀ɗa a mburma tsà. Dukw ana makàhà ŋa kinèhe ya ka, a ta pèt a àba mbà, dìte dukw ana ti tsikewa nda akəl a tèkeɗè ka, a ti sir a àba. 27Nda gà dukw ana kinèhe i tsik a kurum i tə̀v ziŋziŋ ŋa ya ka, ki ti tsikwim a aka miɗ gà mburma tserdze i tə̀v dzaydzay ŋa asa. Dìte dukw ana kà tsarakum nda akəl a tèkeɗè, ki ti tsikwim a ika tsakal a ŋgarrà. 28Ka ta gwim magə̀ɗa a gà na ta bets a slu ba kurum a tsà, aɗàbà ti sle a aà medzeye à mesife kurum tsà. Ama gwim magə̀ɗa ka, a Mbulum ana ŋgat a sle a aà medzèyè à slu ba kurum, nda mesife kurum fit a akwa ana a mbete a tsà aà biybiy a ìvaɗ. 29Wànà kurum ka sərum tsìye, gà ɗiyeŋ ŋgìɗ a riŋ sula ka, tì sìkim a nda siysiy ilik a? Ama i lìwiŋ gà ɗiyeŋ ata, na Mbulum Tsir kurum aka waya ka, ku mege ilik tèkeɗè, a dzeye a tsà, pìrre a be a nda aà mbulum. 30Ama i tə̀v kurum ka, kàmala taŋa ya mbàŋa. Ambə̀z gər kurum tèkeɗè ka, ilik a dzeye a tsà, maɗàmà ŋa ilik ilik tserdze. 31Aɗàbà taŋa, kurum ka, ki gwim magə̀ɗa tsà. Na kataya ana, kà zùm gà ɗiyeŋ ana mawùba ŋa tèsìsse ya kweleŋ fìtìte tsìye, na ika miɗ Mbulum a." 32Yesuw a gwaɗa a tar asa: "Wùr ana a gweɗe a ika miɗ mburma tserdze, ì sər Yesuw a ka, ìye tèkeɗè, i ti ɗif a à ŋgat ika miɗ Mbulum Tsir gà ana i gər ŋa ya. 33Ama wùr ana a gweɗe a ika miɗ mburma tserdze, ì sər Yesuw tsìye ka, ìye tèkeɗè, i ti ɗif a à ŋgat ɓàv tsà, na ika miɗ Mbulum Tsir gà ana i gər ŋa ya mbèete." 34I dəba ŋa ya, Yesuw a gwaɗa a tar: "Ka tə dzalum mede ana i dara a tə̀v kurum aka gər àhə̀ɗ a, ì da a kurumara ka, à mandzà zayzay a tsà. Awaŋ, mandzà zayzay a riŋ tsà. I dara ka, aà maaga ya ìvaɗ. 35I dara ka, aà mandzə̀kà ikaba gà mburma ya. Gà kəla asləka ŋa, nda tsir ŋgar ti sir a ba tsà, gà də̀m nda màma ŋgar tèkeɗè, ti sir a ba tsà mbàŋa. Gà daala kəla nda màma zal ŋgar ìbam, ti sir a ba tsà kataya mbàŋa asa. 36Gà na ta ge wùrba tserdze ya, ti ne ba a are ika màgə̀r tar, mìsle ŋgìɗ a weye a biy ŋgìɗ tsà. 37Wùr ana a waya tsir ŋgar, kige tsà, màma ŋgar ika ìye ya ìvaɗ ka, a sle a aà mendze i tə̀v ga tsà. Kige tsà, bə̀la wùr ana a waya kəla ŋgar nda də̀m ŋgar ika ìye ya ka, a sle a aà mendze i tə̀v ga tsà kataya mbàŋa. 38Dìte wùr ana a zle a dìzl magə̀làwà ŋana kàmala ana i ti zle a dər mbà ya, à dìɗ a dər aka ìye ya tsə̀ka, a sle a aà mendze i tə̀v ga tsà asa mbàŋa. 39Wùr ana a zezem a madzàlà gà gər ŋgar, a gwa ka, i mbil a à mesife gà ya ka, a dzeye a dər seyiŋ ìvaɗ. Ama wùr ana a dzeye a à mesife ŋgar aɗàbà ìye ya ka, a ŋget a ìvaɗ asa." 40Yesuw a gwaɗa a tar asa: "Ama wùr ana aka gə̀s kurum lèlè ya ka, a gə̀s taŋa ka, ìye. Dìte wùr ana aka gə̀s ìye ya tèkeɗè, a gə̀s taŋa ka, wele ana a slərra ìye ya mbàŋa. 41Aɗàbà ku weke na aka gə̀s mala məmà à guma Mbulum lèlè, agəra ana wele ata mala meslire Mbulum a ka, a ta ŋget a dukw mayà ba ŋgar kàmala biy mala məmà à guma Mbulum ata ya mbàŋa. Wùr ana aka gə̀s mala ndzer ŋa lèlè, aɗàbà na wele ata mala ndzer ŋa ika miɗ Mbulum a ka, a ta ŋget a dukw mayà ba ŋgar kàmala wele ata ya mbàŋa asa. 42Iye ihər i gweɗe a kurum a nda ndzer: Ku weke na aka tə̀f yam ana zayya ya, aka vəl a wùr ana kəla ŋa i lìwiŋ gà mburma gà, aɗàbà ana wele ata mala mazàzàmà ìye ya, ŋgiɗker aka nde ka, a ta ŋget a dukw mayà ba ŋgar ndzer, a dzeye a tsìdze."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\