MATA 11

1I dəba ŋa ya, Yesuw a ndə̀v àba à guma ŋgar ata a gà ɓə̀zla mazàzàmà ŋgat ata kurwa gəra sula ya ka, a màh ba i fata ya, a da. Aɗàbà a de a ka, aà mesìweye ika àhə̀ɗ ŋgìɗ pàmpàm ika àhə̀ɗ ata, a tsik a guma ŋgar a mburma, meme na ti zezem a vatwa Mbulum a. 2Akahər ata ka, Yuhana metsìlwìɓè à mburma a yam a riŋ i ga dàŋgay. Ama a tsaraka meɗè zləm megè ìmir Yesuw ana a gewa ya, ta gwa là, ŋgat ka, Kiristi, mala məmbə̀là à mburma ana Mbulum a gwa, i slir a kurumehe a ya ka, a slər gà àsìŋ gà ɓə̀zla mazàzàmà ŋgat a tə̀v ŋgar. 3Aɗàbà aà megweɗereha ka: "Wànà kər ana, mala məmbə̀là à mburma ana mì sər ka, a riŋ a dere a ya ya, tsə̀na, mìi veve a biy ŋgìɗ a?" Gà mburma ata ta màh ba, tə da. Tə daha, ta gwaɗar kàmala ana wele aaha a sləraha tar a. 4Yesuw a gwaɗa a tar: "Mbə̀ɗum gər, ti tsikwim a Yuhana, na dukw ana kà tsarakum kinèhe ya, nda na kə̀ ŋgatumar a. 5Gwaɗumar ka, gà ɓə̀zla gùluf tàa ŋgat are tar, dìte gà ɓə̀zla magàha a bə̀ɗ ìbam, ti de a lèlè, nda gà ɓə̀zla mbəlak ba tèkeɗè, suwuɗ suwuɗ tàa mbala. Gà ɓə̀zla mandakazləm tèkeɗè ìbam asa, pìɗek tàa tsaraka zləm, nda gà məmə̀ta ìbam asa, hùrùm tàa mbalara i məmə̀ta ya. Gà ɓə̀zla matawak mbàŋa, tàa tsaraka bazlam ŋgwal ŋa ana i tsik a ya. 6Ama ki gweɗwimer a asa ka: Maŋgàyà ba ika gər wur ana aka məsak à megìsè ìye i gə̀zlə̀ŋ ŋgar tsìye." 7Alə̀ka i tə̀v ana gà ɓə̀zla mazàzàmà Yuhana ata tə da iɗəm a ka, Yesuw a dzà ba aà metsìkè bazlam a gà mburma ana tar riŋ i tə̀v ŋgar a, aka gər Yuhana. A gwaɗa a tar: "Kà dum a tə̀v Yuhana ata a kùsak ana, ka ta fə̀rumara ana, aàla ya? Wànà aà kwìzir ana himbiɗ a ɓezle a dər wàkit wàkit a ya? 8Tsə̀na, ka ta fə̀rumara ana, aà dukùla ya kəla ya? Wànà aà wele ana a dzà akaba ŋgwal petek a ya? Ama gà na tə dzàwa akaba ŋgwal petek a ka, tar ka, i ga i bəra gà ə̀bay." 9A gwaɗa a tar asa: "Dìte ka ta fə̀rumara dze ana, aà dukùla ya? Wànà aà mala məmà à guma Mbulum a kəla ya? Na kataya ka, kaɗə̀ŋ, ìye ihər i gweɗe a kurum a nda ndzer: Wele ata kà ta fə̀rum ahərra ya ka, a zà mala məmà à guma Mbulum fit kweleŋ. 10Aɗàbà ŋgat ka, wele ana Mbulum a tsik ahər i wàkità ŋgar, a gwa: 'I slirehe a mala meslire gà naha aka miɗ yak, dìte mà làmbaɗak vatwa yak a.' 11Iye ihər i gweɗe a kurum a nda ndzer kaɗə̀ŋ, pàrsa iɗəm tsà: Wùra a riŋ tàa wa, a zà Yuhana metsìlwìɓè à mburma a yam ka, a riŋ tsà. Ama kəla ka, wùr ana aka həna à gər a bə̀ɗ, a ne à ba ŋgar kəla ŋa i mekwere Əbay Mbulum a ka, a ze a ŋgat ana kinèhe ya. 12Ama à gər ana Yuhana a pat àba, a tsikewa bazlam Mbulum a mburma ya haa kinèhe tèkeɗè, gà ɓə̀zla menè are a Mbulum ta həndakawa a vatwa a mburma, ta waya bazlam mekwere Mbulum ana a kwere a ya, ma da aka miɗ tsà. 13Ama mekwere Mbulum ata ka, Musa na a làh ahər aà metsike ŋa i huɗ məpàlà àhəm ŋgar ana a tsikewa a mburma ya, dìte nda gà àsìŋ gà ɓə̀zla məmà à guma Mbulum ana tserdze ta màwa dər a mbàŋa, dìte na a ndzera tsìkw aà Yuhana ya. 14Ama na a sàs a kurum dukw ana i tsik a kurum a ya ka, Yuhana a ne ka, Iliya, wele ana ta wetse i wàkità Mbulum piŋŋè, ta gwa ahər, a dere a mbà ya. 15Ama wùr ana gər ŋgar aka ge aà metsereke dukw aaha ya ka, say mà dzàr zləm lèlè." 16Yesuw a gwaɗa a tar asa: "I sle aà megeye akaba a à gà mburma ana kinèhe ya dze ana, nda weke? I ndzìkìɗ a ba à tar ka, nda gà ɓə̀za ana ta ge a màhaw ika dàɓa ya. Dìte gà mìsle ŋgìɗ ti zel a a gà biy ŋgìɗ, ta gweɗe a ter a: 17'Màa vàt a kurum vagam, àma kurum dzìrìkke kàa gə̀rə̀vum a mə̀r aaka tsà. Màa làh a kurum dìmis məmə̀ta mbàŋa, àma kurum kàa tuwum aaka ɓàv tsà asa.' 18Aɗàbà Yuhana metsìlwìɓè à mburma a yam a dara ka, a gewa ndə̀rà. A sawa makwàsà duwa tsà asa. Ama ta gwa ahər ka: 'Sitene i ba ŋgar, tsàkə̀kka a be a a dala.' 19Ama ìye, wùr ana a dara i tə̀v Mbulum a, ì dara ka, ì zəmawa ɗaf, ì sawa dukw ana makwàsà ŋa ya, ta gwa aà ìye ka: 'Araha, fə̀rum aà wele aaha ŋgat mala hitwis a. A dzele a i ŋgar ka, dukw mezime, nda masà dukw ana makwàsà ŋa ya ɗekɗek a, a kweye a dər a kwaŋ. Taŋa ŋgat i ŋgar ka, masla gà ɓə̀zla duwan, nda gà ɓə̀zla bakal.' Ama metsèhe Mbulum a pèt a àba lèlè ka, nda tə̀v megè ìmir ŋgar ana a ge a ya." 20I dəba ŋa ya, Yesuw a dzà ba aà məpàlà àhəm a gà kwite ana a geye a iɗəm gà dukw menè à mburma bagwal ŋa pàmpàm hinne ka, dìte tàa mbə̀ɗ à madzàlà gà gər tar, tàa gə̀s ŋgat nda gə̀zlə̀ŋ tsìye. 21A tsik aà tar, a gwa: "A kurum ana i kwite Kurazin a, waya ba kurum a. Dìte a kurum ana i kwite Betsayida ya, waya ba kurum a asa. Aɗàbà gà dukw menè aà mburma ana i geye i kwite kurum a, mege i geye ka, i gà kwite Tirus nda Sidun ka, ana ka, ti dzele a ba tar dàgà piŋŋè, ti tiwiŋa, tì dzèye akaba a gà makwàtsak gà bùhwa, ti ndèye akaba a bìtekwe aà məpàtà dər ka, a sàs a tar məmbə̀ɗà à gə̀zlə̀ŋ tar a. 22Aɗàbà taŋa, ìye ihər i gweɗe a kuruməŋa: A pat sèriyè Mbulum ka, mesèwère are ŋa i kurum a ta ge a ka, ŋgùlùm biy gà mburma ata i kwite gà Tirus nda Sidun a. 23Dìte a kurum ana i kwite Kafarnahum a, kurum ana ki gwim a àba zlapa ya, ku gwaɗum i kurum ana, Mbulum a ti ndzìk a kurum aà gə̀zà mbulum pàm a? Awaŋ, tì lìm a kurum a ka, a tə̀v mendze gà məmə̀ta ìvaɗ. Aɗàbà gà dukw menè aà mburma ana ì geye i kwite kurum a, mege i geye i kwite Suduma ka, ana kwite ata ka, gà mburma ana i fata ya, ta gìs a ìye nda gə̀zlə̀ŋ tar, ti zeha a riŋ iɗəm haa kinèhe mbà. 24Aɗàbà taŋa asa ìye ihər i gweɗe a, a pat sèriyè Mbulum ka, mesèwère are ŋa biy kurum ata a ge a ka, ŋgùlùm biy gà mburma ata i kwite Suduma ya." 25I dəba ŋa ya ka, Yesuw a hama a Mbulum, a gwaɗar: "A kər Tsir gà, kər ana ki kwere a gà gə̀zà mbulum nda gər àhə̀ɗ a. Iye ihər i gek a kəkaàha, aɗàbà kər ka, kàa kàha duwa à gà ɓə̀zla metsèhe ya, nda gà na tə sər duwa hinne ya. Ama kinèhe ka, kər ihər ki ɗif a dər a gà na tə sər duwa tsìye. 26Kataya Tsir gà, lèlè na ki ge a taŋa ya. Taŋa ka, kàmala ana a sàsabak nda gər yak a." 27Dìte a gwaɗa a gà mburma ana a riŋ mayàhàba gər ŋa i tə̀v ŋgar a: "Ama Tsir gà aka dzìŋ gà dukw a ahər tserdze. Wùra a riŋ na a sər ka, weke na Kəla Mbulum a tsà, say Tsir ŋa, dìte wùra a riŋ na a sər ka, weke na Tsir ŋa ya tsà asa, say Kəla ŋgar ata, nda gà mburma ana Kəla ŋgar ata a sàsar meɗife a tar dər tserdze ya." 28I dəba ŋa ya, Yesuw a gwaɗa a tar asa: "A kurum ana kàa ywim ba kwèndèhndèhhe agəra məpàlà àhəm Mbulum ana ti tike aka kurum duwa kàmala mibè duwa ya. Dumara a tə̀v ga ya, i zle a ika kurum mibè dukw ata ya. 29Aɗàbà ìye ka, ŋgwal mburma lèlè, i sèwèr a kurum a are tsà. Gə̀sum àhəm gà lèlè, nwim ka, kàmala gà sla ana ti tike aka ter a zukw, tà fìt a dər a. Ki sinikwim a ba à dukw ana i ge a ya, dìte ka, gə̀zlə̀ŋ kurum ma ndza zayya lèlè kuɗa. 30Aɗàbà dukw ana ìye i tsik a kurum a ya ka, a ge a kurum a ŋgùlùm. Dukw gà ana ki zlwim a ya tèkeɗè ka, tsèfek tsèfek a be a kurum tsà asa mbàŋa."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\