MATA 12

1Alə̀ka i dəba ŋa ya, a pat mesìfìkà ba duwa gà Yesuw nda gà ɓə̀zla mazàzàmà ŋgat, tə da nda gùvàh dukw duwa kàmala daw a. I fata ka, may a wir a aà gà ɓə̀zla mazàzàmà ŋgat ata hinne, ta haɓa dukw ata kàmala daw a, tə zəm. 2Gà àsìŋ gà Farisa duwa ta ŋgat a tar aaka ka, ta gwaɗa a Yesuw: "Sàmata gà ɓə̀zla mazàzàmà kər aaha kwaŋ. Ta ge ana, dukw ana məpàlà àhəm Mbulum a gwa, gwim a pat mesìfìkà ba ya ya?" 3Yesuw a gwaɗa a tar: "Wànà kàa dzeŋgwim dukw ana gà Davit nda gà mburma ŋgar ta ge akahər ata, i tə̀v ana may a wur aà tar a te ìbam a? 4Ŋgat ka, a da a ga Mbulum. A daha ka, tə zəm dukw mezime ana biy mezime tar tsà, ta vəl aɗàbà Mbulum a. Dukw ata tə zəm a ka, ku mege məpàlà àhəm Mbulum a vəl vatwa aà mazə̀mà ŋa ka, a gà ɓə̀zla mandə̀và kuɗa a Mbulum ɗekɗek tèkeɗè ìbam a. 5Dze ana, kàa dzeŋgwim dukw ana i wàkità məpàlà àhəm Mbulum, gà ɓə̀zla mandə̀và kuɗa a Mbulum ta gewa ìmir i ga Mbulum batsàh ŋa ata a pat mesìfìkà ba ya te ìbam a? Kà sərum dukw ata ta ge kataya ka, ku mege gà mburma ta ge ìmir a pat mesìfìkà ba tsà tèkeɗè ka, bakal tar a riŋ tsà dər akaba ya? 6Ama ìye ihər i gweɗe a kurum a nda ndzer: Wele ana a zà ga batsàh ŋana ya ka, araha ɗa i faha. 7Na mege kà sərum dukw ana i huɗ bazlam aaha zləmana Mbulum a waya ka, gwim ŋgwal ŋa a mburma ìvaɗ, tsə̀ka, məbàtsà gà dukw ana ta betser a taf masak ŋa ya tsà. Na mege kà sərum kataya ka, ana ka, ki gwim a bakal a gà mburma aaha bakal tar a riŋ tsìye ìvaɗ tsà. 8Aɗàbà ìye, wùr ana a dara i tə̀v Mbulum a, na a kwere a pat mesìfìkà ba ŋa ya seyiŋ." 9Alə̀ka Yesuw a hitse i fata ya, a da a ga mahàmà a Mbulum tar. 10A daha ka, a leha aà wele duwa a riŋ makùlà ahər ŋa i ga ata. Ama gà Farisa ana a riŋ i ga Mbulum ata ya ka, a sàs a tar məmà à bakal a Yesuw, agəra dukw ana məpàlà àhəm Mbulum aka vəl vatwa aà megè a pat mesìfìkà ba tsìye. Aɗàbà taŋa, tə tsàm ahər, ta gwaɗar: "Məpàlà àhəm kwa dze ana, aka vəl vatwa aà məmbə̀là à mburma a pat mesìfìkà ba ya?" 11Yesuw a gwaɗa a tar: "Weke na ika màgə̀r kurum, na bə̀la təmaŋ ŋgar a riŋ ilik, aka də̀ɗ a bìye a pat mesìfìkà ba ka, a zlere a iɗəm a tsìye? 12Dìte mburma ana, a zà təmaŋ tsìye. Aɗàbà taŋa na a da dər ka, mazlàkà mburma a pat mesìfìkà ba ya." 13I dəba ŋa ya, a gwaɗa a wele makàlà ahər ŋa ata: "Sìrìkara à ahər yak a tə̀v ga ya." Wele ata a sìrìk dəraha tsàra ka, ahər ŋgar ata suwuɗ a lə̀mabaɗa ba lèlè, kàmala ahər ŋgìɗ a mbàŋa. 14Gà Farisa ata ta ŋgatar kataya tsàra ka, ta wiyera ba i ga mahàmà a Mbulum ata sùtùtùtwara a bəra ya. Tə dara, ta mà akaba à bazlam ika màgə̀r tar aà medzèyè à mesife Yesuw. 15Ama Yesuw a sər ka, tàa mà akaba à bazlam aka gər ŋgar ka, a hitsera i fata ya, a da. I tə̀v ana a riŋ a de a ya ka, gà mburma hinne tə zazam ŋgat. A daha, a mbala à gà ɓə̀zla dukw məmə̀ta ana i lìwiŋ gà mburma ata ya tserdze. 16I dəba ŋa ya, a pala a tar àhəm, a gwaɗa a tar: "Ka ti ɗifwim à zləm gà a wùra tsìdze." 17Aɗàbà a ge taŋa ka, dukw ana Isaya, mala məmà à guma Mbulum ana akahər ata a tsik a. 18A gwa, Mbulum a gwa ka: "Araha na mala meslire gà ana ì zla ŋgat a, dìte ka, a ne mandərkwasla gà, maŋgàyà ba gà fit dze ka, ika gər ŋgar a. I slirehe a Mèzìte Mesife gà aka gər ŋgar. A ɗif a à megè sèriyè ga ana i ta ge a aka miɗ mbà ya, a gà mburma ana ika gər àhə̀ɗ tserdze ya. 19Aɗàbà ŋgat ka, ta ge a maaga nda wùra tsà, a wideye a duwa ŋgə̀lakəkkà tsà, wùra a tsereke a bìye ɗa ŋgar ika màgə̀r gà vatwa ana i huɗ kwite ya tsà asa mbàŋa. 20Kwìzir ana dzùŋgurra madzàdzàkà ŋa ya ka, à hìɓ a dər ikaba ya tsà. Dìte a mbete a à akwa ana a zeha ndwizzwè i làlampà, aka à mimbete ya ɓàv tsà asa. A ye a ba tsìdze, haa tsìkw a tə̀v ana aka burwa à dukw ana ŋgwala tsà, a ta ge a nda ndzer a ya. 21Ama gà mburma ana ika gər àhə̀ɗ a tserdze, ti tike a madzàlà gà gər tar ka, a tə̀v ŋgar ilik." 22Alə̀ka i dəba ŋa ya, tə daha à wele duwa a Yesuw. Wele ata ka, sitene i ba ŋgar, a ge à ŋgat mandək ŋa nda gùluf. Yesuw a mbəl à ŋgat, tsam ka, a fàfəl lèlè, a ŋgat a vatwa lèlè asa mbàŋa. 23Ama gà mburma ana a riŋ i fata tserdze ya, ta ŋgatar kataya ka, a ge aà tar kàmala dukw menè aà mburma ya. Ta gwa: "Naha ana, kəla gà gwala Davit ana Mbulum a gwa, i ti slir a kurumaha a ya kəla ya?" 24Gà Farisa tə tsaraka kataya ka, ta gwa: "Awaŋ, a ge a ka, wele aaha a delewe a gà sitene aà mburma ya ka, nda ahər Beldzebul, ə̀bay sitene. Ŋgat na a vəlar ndzə̀ɗa ya, tsə̀ka, a sle a tsà." 25I fata ya ka, Yesuw a sər a taraha aka dukw ana tə dzala ya. A tsik a tar bazlam minew. A gwaɗa a tar: "Ku mege ə̀bay awara, na bə̀la kwiye a riŋ ika màgə̀r tar nda gà mburma ŋgar ka, àhə̀ɗ tar ata a nisiŋa. Dìte asa ka, ku mege i kwite awara na bə̀la masə̀rà ba tar a riŋ tsə̀ka, kwite tar a de a a dala. Gà mburma ana i ga ilik ŋa ya ìbam, na maaga ika màgə̀r tar ka, kataya mbàŋa. 26Ama na bə̀la ə̀bay sitene a ge a gùvəl aà ba ŋgar ŋa, kwiye a riŋ ika màgə̀r tar ana, meme na ə̀bay ŋgar ata a ndze a ya? 27Na bə̀la ìye i ge a kàmala ana ka tsikwim a dze ana, dìte weke na a vəl ndzə̀ɗa a gà mburma kurum aà madàlàwà ŋa mbèete ya? I gər kurum, kə gwaɗum ana, Mbulum tsìye? Ndzer ŋana na a tsik a kurum a ka, gà mburma kurum ata. 28Ama na bə̀la i delewe a gà sitene ata nda ndzə̀ɗa Mèzìte Mesife Mbulum ka, taŋa ki slwim aà mesire a dər ka, mekwere Mbulum aka dara a tə̀v kurum a." 29Yesuw a gwaɗa a tar asa: "Əbay sitene a ne ka, mala ndzə̀ɗa. Kinèhe wùra a riŋ a sle a aà mede a ga a bəra mala ndzə̀ɗa, à ndzìkere a ihər gà dukw ŋgar a kataya, ze medzewe àba ŋgat ŋa ya ka, a riŋ tsà. Ama say tez a dzewe a ŋgat ŋa dzekwiŋ, na dìte à ndzìkere a ihər gà dukw ana i ga i ma ŋgar a fit a." 30I dəba ŋa ya, a gwaɗa a tar asa: "Wùr ana a waya ìye tsìye ka, taŋa ŋgat ka, mala menè are gà. Dìte wur ana à zlèk a ìye aà megè ìmir gà tsìye ka, a dzeyiŋ a ka, à megè ìmir gà ìvaɗ. 31Aɗàbà taŋa, ìye ihər i gweɗe a kuruməŋa: Mbulum à pìl a à bakal a mburma tserdze, ku mege nda tə̀v mezelme bazlam ana ti tsik ahər a ŋgwal ŋa tsà tèkeɗè ya. Ama wùr ana aka tsik mezelme bazlam aà Mèzìte Mesife Mbulum a ka, Mbulum à pìler a à bakal ŋgar tsìdze. 32Dìte bə̀la wùr ana aka tsik manə̀sà bazlam aà ìye, wùr ana a dara i tə̀v Mbulum a ka, Mbulum a sle a aà məpə̀là à bakal ŋgar. Ama wùr ana aka tsik manə̀sà bazlam aà Mèzìte Mesife Mbulum a ka, Mbulum à pìl a bakal ŋgar tsà, ku mege aka miɗ mbà tèkeɗè ka, à pìl a tsìdze." 33Alə̀ka i dəba ŋa ya, a gwaɗa a tar asa: "Dìzl ɗaf ana ba a dzəmar lèlè ya ka, mawà ŋa tèkeɗè, nawat nawat lèlè mbàŋa. Ama dìzl ɗaf ana ba a dzəmar tsìye ka, a we a tèkeɗè ìbam, ŋgwala tsà. Aɗàbà ti sir a iba à gà dìzl ɗaf ata ya ka, i mewe tar a. 34A kurum gà ɓə̀za gà palas aaha, meme na ki slwim a aà mifèfilera ika àràh a lèlè ya, na ba kurum ŋana ka, kurum ihər ki gwim a dukw ana ŋgwal ŋa tsìye ya? Aɗàbà àràh a màwa ka, à dukw ana kìɗìŋŋa ki dzelwim a i gə̀zlə̀ŋ kurum a. 35Aɗàbà wele ana ŋgwal mburma, a sər àhəm lèlè ya, a tsik a ka, dukw ana i gə̀zlə̀ŋ ŋgar a dzele a ŋgwal ŋa ya mbàŋa. Dìte wele ana ŋgwal ŋa tsìye tèkeɗè, a tsik a ka, dukw ana i gə̀zlə̀ŋ ŋgar a dzele a ŋgwal ŋa tsìye mbàŋa asa. 36Ama ìye ihər i gweɗe a kuruməŋa: A pat sèriyè Mbulum ka, ku mege bazlam awara tèkeɗè, zləm ŋa na gà mburma ti tsikewa kinèhe taf a ka, ti ta mè a ter a à bakal ŋa. 37Aɗàbà i huɗ bazlam yak ana ki tsik a ya ka, mala sèriyè hùrùkw à mèk a à bakal, ki ge tsà, a gweɗe aà kər a, kər ka, ŋgwal mburma ndzer." 38Dìte i dəba ŋa ya asa, gà ɓə̀zla medzèŋgè məpàlà àhəm Mbulum nda gà Farisa duwa, ta gwaɗa a Yesuw: "Əbay, ge a mə̀r dukw menè aà mburma, dìte na mìi sir a dər ka, Mbulum na a slərra kər a ya." 39Ama Yesuw a gwaɗa a tar aaka: "A kurum gà mburma ana kinèhe ya, kurum ka, gà ɓə̀zla mimbèhè are, gà ŋgwal ŋa tsìdze na i tə̀v Mbulum a. Meme na ki wizwim aà ìye dukw menè aà mburma ka, dìte kurum ŋa kà wayum Mbulum tsìye? Ama ka, ki ŋgetwim a medzìbe dukw menè aà mburma ata tsà, say na a biy Yunas mala məmà à guma Mbulum ana akahər ata ya ilik asa tsìye. 40Kàmala Yunas ana batsàh kilif a nde, a ger i hitwis gà hə̀və̀ɗ màkər, gà həpat màkər a ka, ìye, wùr ana a dara i tə̀v Mbulum a tèkeɗè ka, i ti ndze a i bìye, gà həpat màkər, gà hə̀və̀ɗ màkər a mbàŋa te. 41A pat sèriyè Mbulum ka, gà mburma ana i kwite Ninive ya, ti dere a, ta hitse a aka miɗ gà mburma aaha kinèhe ya, dìte tà mè a ter a à bakal mbàŋa. Aɗàbà akahər ana Yunas a be a tar à ɗaf a ka, tàa mbə̀ɗ à madzàlà gà gər tar. Ama tsàatsà wùr ana ɗa i faha ki ŋgetwimer a kinèhe ya ka, a zà Yunas fit. Ama kurum ka, kàa dzùmar zləm tsà. 42Dìte batsàh mə̀kəs duwa a kwara ɗa gà mburma ana ika tsèke gular a, a dere a, a hitse a aka miɗ gà mburma aaha kinèhe ya, dìte à mè a ter a à bakal a pat sèriyè ata mbàŋa asa. Aɗàbà mə̀kəs ata a dara ka, aà zlile mbulum i tə̀v ŋa ya dìriŋ, aà madzà zləm a mifèfile ə̀bay Salumun ana metsèhe ŋgar a riŋ hinne ya. Tsàatsà, wùr ana ɗa i faha ki ŋgetwimer a kinèhe ya ka, a zà Salumun asa mbàŋa. Ama kurum ka, kàa dzùmar zləm tsà." 43Yesuw a gwaɗa a tar asa: "Na tàa dalawa sitene, aka dara i ba mburma ya ka, a de a a kùsak. Gurùŋ gurùŋ a yehe a riŋ tə̀v mendze ana a sàsar aà mendze aɗəm a, àma ka, a ŋget a tsà. 44I fata ya ka, a gweɗe a: 'Ŋgùlùm i mbìɗ a gər a tə̀v ana ì dara iɗəm a.' Alə̀ka aka màra ka, a le a aà ga ŋgar ata məfàɗà ŋa, kàzlàŋa malàmbàɗà ŋa tits tits lèlè, àma kəla ka, wùra a riŋ iɗəm tsà. 45I dəba ŋa ya, a de a, a ti ndzìkere a gà àsìŋ gà sitene ŋgìɗ a təsəla aà mendze i fata, gà na gà ŋgwal ŋa tsà ndeyndey a. Ti de akabaha aɗəm a tserdze a fata. Zàmma tsə̀ka, dukw ata à mè a aka wele ata, mendze ŋgar a ge a ŋgwala tsà ndeyndey, à zè a dər na piŋŋè ya asa. Kàmala taŋa ya asa na a ti ne a i tə̀v gà mburma ana kinèhe ta məsak à vatwa Mbulum a mbàŋa." 46Alə̀ka i tə̀v ana Yesuw a riŋ à fèfil a a gà mburma ata mbà ya ka, gà màma ŋgar nda gà dàmər ŋgar tar riŋ ti dehe a a tə̀v ŋgar. Tə daha ka, ta hitse a bəra, ta waya mifèfile nda gà ŋgat. 47Ta ŋgat a tar kataya ka, mburma ilik a daha a tə̀v Yesuw. A daha ka, a gwaɗar: "Araha, gà màma yak nda gà dàmər yak naha, mehìtsè ŋa ɗa i bəra, ta waya mifèfilek te." 48Yesuw a gwaɗar aaka: "Gà màma ga nda gà dàmər gà ana, gà weke?" 49I dəba ŋa ya, a zikwe ahər aà gà ɓə̀zla mazàzàmà ŋgat ata tar riŋ i tə̀v ŋgar a, a gwaɗar: "Araha, gà màma gà nda gà dàmər gà ɗa ka, i faha. 50Aɗàbà wùr ana a ge a dukw ana a sàs a Mbulum Tsir gà ana i gər ŋa ya ka, ŋgat na a ne dàmər gà nda màma gà ya."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\