MATA 13

1A pat ata Yesuw a dara i ga ya, a da aà gùva dùlùv. A daha, a ndza a bə̀ɗ. 2Gà mburma ta ŋgatar, a da a fata ka, ti yahabaha gər a tə̀v ŋgar hinne. Aɗàbà taŋa, a daha, a tsəl a slə̀làh yam duwa a riŋ à gùva dùlùv ata ika gər yam, a ndza aɗəm a fata. Gà mburma ata tə daha a tə̀v ŋgar tserdze ya ka, ti sìrìkaha a tə̀v ŋgar. Tə daha ka, ta hitse aà gìgìze ŋana. 3Dìte a ɗe a tarra iɗəm à guma ŋgar a hinne ndaka bazlam minew a. I huɗ guma ŋgar ata ya ka, a gwaɗa a tar: "Wele duwa a riŋ, a ndzə̀k hwilfe daw, a da dər a dala aà meslige. 4I tə̀v ana a riŋ a slige a ya ka, wur daw ata a dzà aka vatwa, gà ɗiyeŋ tə daha, ta pala. 5Asìŋ ŋa a dzà aà sik kuvəl, a tə̀v ana àhə̀ɗ ikəka hinne tsìye. A ɗeba bìse, a sləl tsàra, aɗàbà ana bìye iɗəm tsìye. 6Alə̀ka pat a zlara ahər a mbulum a ka, a wana daw ata, a kula tsàra, aɗàbà àhə̀ɗ ata ka, ɗùɗùrwàkùŋŋa bìye iɗəm tsà. 7Wur ŋa i ŋgìɗ pàm asa, a dzà aà huɗ adak. Adak ata a zlala aaka ahər zlàlaw zlàlaw, a dzà aaka mèzìte. Daw ata a mə̀tsaha siter. 8Ama wur ŋa i ŋgìɗ asa, a dzà aka àhə̀ɗ ana ŋgwal ŋa ya. Ŋgat ka, a sləl, a geba hinne, a da a bəra, dìte a nàh. Biy ŋgìɗ ilik ka, dzìsl gèher a kə̀zləm. Biy ŋgìɗ asa, fàhha. Biy ŋgìɗ ìbam, tìs aɗəm." 9I dəba ŋa ya, Yesuw a gwaɗa a tar asa: "Dzùmar zləm lèlè na gər kurum aka ge aà metsereke ya." 10I dəba ŋa ya, gà ɓə̀zla mazàzàmà Yesuw tə dara a tə̀v ŋgar a, à gər tar. Tə dara ka, ta gwaɗar: "Aàla na kà ɗifewa à duwa a mburma ka, ndaka bazlam minew a?" 11A gwaɗa a tar aaka: "Aɗàbà kurum ka, Mbulum aka ɗif a kurum à dukw ana makàhà ŋa i mekwere ŋgar a, kàa mbə̀r mesirwim. Ama gà mìsle ŋgìɗ ka, tə sər tsà. 12Aɗàbà wùr ana a sər, aka ŋgat gà dukw ata ya ka, Mbulum à sìkèher a dər aaka asa, a ndze a ka, ndzəɗakkà. Ama wùr ana aka ŋgat hinne tsìye ka, Mbulum a zle a ihər kwizikw ŋa ata ya mbàŋa asa. 13Aɗàbà taŋa na ì tsikewa a tar ndaka bazlam minew a. Aɗàbà tar ka, ku mege ta fìr ahər a tèkeɗè ka, ta ŋgeter a tsà. Ku mege tàa dzàr zləm tèkeɗè ka, ndə̀kə̀mma ti tsereke a ɓàv tsà asa. 14Aɗàbà taŋa, dukw ana Isaya mala məmà à guma a tsik ahər, a ta ge a ya ka, kaɗə̀ŋ ndzer. A gwa: 'Ki tserekwim a heŋ heŋ nda zləm, àma ki sirwim a tsà. Ki fìrwim ahər a ndzìzlzle nda are, àma ki ŋgetwimer a ɓàv tsà. 15Aɗàbà gə̀zlə̀ŋ gà mburma aaha ka, manə̀sà ŋa. Ti ndze a ka, dəgàwwa, ti ne ka, kàmala gà mandakazləm a, nda gà kàmala gà ɓə̀zla gùluf a. A sàs a tar na tà fìr ahər a ya tsà, ta waya na ti tsereke a ya tsà asa. Aɗàbà taŋa Mbulum a gwa, mege tə tsaraka zləmana ka, ana ka, tà mbìɗere a à ba a tə̀v ga ya, dìte i mbele a tar.' 16Ama kurum kinèhe ka, maŋgàyà ba i tə̀v kurum, aɗàbà kàa ŋgatum a dukuməŋa nda are kurum, kàa tsarakum nda zləm kurum lèlè mbàŋa. 17Iye ihər i gweɗe a kurum a nda ndzer kaɗə̀ŋ: Akahər ata ka, gà ɓə̀zla məmà à guma Mbulum hinne nda gà àsìŋ gà mburma ŋgar ŋgìɗ tàa yaha vatwa aà maŋgàtà a dukw ana kurum ihər ki ŋgetwimer a ya, àma ka, tàa ŋgatar tsà. A sàs a tar matsàràkà dukw ana kurum ihər ki tserekwim a kinèhe ya, àma tar ka, tàa tsaraka ɓàv tsà asa." 18"Ama kinèhe ka, tsarakum, i ɗif a kurum a à bazlam minew meslìgè daw ata kuɗa. 19Ama gà mìsle ŋgìɗ ka, tə tsaraka bazlam Əbay Mbulum ana a ta kwere a ya. Tàa dzàr zləm, àma tàa tsaraka tsà. Əbay sitene a dehe a, ndzìkeɗ ndzìkeɗ a ndzehe a bazlam ata tə dzàr zləm a. Tar ti ndzìkìɗ ba ka, wur daw ata a dzà aka vatwa ya. 20Gà mìsle ŋgìɗ pàm asa, ti ndzìkìɗ ba wur daw ana a dzà aà sik kuvəl a. Gà taŋa tə tsaraka bazlam Mbulum ka, ta gə̀s a gə̀zlə̀ŋ tar nda maŋgàyà ba tsàra. 21Ama bazlam ata a ŋge a zlile aà mendze i gə̀zlə̀ŋ tar tsà. Mendze tar a riŋ ika vatwa Mbulum hinne tsà. Ti ndze a ka, wàkit wàkit. Na bə̀la mawùràba bazlam, kige tsà mesèwère are aka le aà tar agəra bazlam Mbulum ka, ŋgwìɗik ta misek a à magə̀sà bazlam ata tsàra. 22Gà mìsle ŋgìɗ pàm asa ka, ti ndzìkìɗ ba wur daw ata a dzà aà huɗ adak a. Ti tsereke a bazlam Mbulum, àma madzàlà gà gər mesèwère are a be a tar i gə̀zlə̀ŋ a hinne. Tar ihər ti dzele a gà gər aka lìmana, a bene a tar. Aɗàbà taŋa gà dukw ata tserdze ya ka, ta bets a bazlam Mbulum i gə̀zlə̀ŋ tar a. Tà gìs a ka, gà dukw ata ɗekɗek. Bazlam Mbulum a ge a ter a ŋgùlùm asa tsà. 23Ama gà mìsle ŋgìɗ ka, ti ndzìkìɗ ba wur daw ata a dzà aka àhə̀ɗ ana ŋgwal ŋa ya. Aɗàbà tar ka, ti tsereke a bazlam Mbulum, tì dzèr a zləm lèlè. Tar ti ne ka, kàmala wur daw ata a sləl ika àhə̀ɗ ata ŋgwal ŋa, dìte a ge ba hinne ya. Biy ŋgìɗ ilik ka, dzìsl gèher a kə̀zləm, biy ŋgìɗ asa ka, fàhha, dìte biy ŋgìɗ ka, tìs aɗəm." 24I dəba ŋa ya, Yesuw a zla tarra bazlam minew ŋgìɗ a pàm asa. A gwaɗa a tar: "Mekwere Mbulum a ndzìkìɗ ba ka, nda wele duwa a ndzə̀k hwilfe daw ŋgar, a da dər a dala a gùvàh ŋgar. A daha ka, a slige daw ata. 25Alə̀ka hàwa a ge ka, a da a ma. I dəba ŋa ya ka, hə̀və̀ɗ a ge, àlə̀ka, gà mburma tserdze ika mendze are ka, mala swalwa ŋgar a daha, a sliger aɗəm tìzèmiŋ. Ama a slige àba ya ka, a daba. 26Alə̀ka i tə̀v ana daw ata a sləl, a ge ba, a da a bəra, dìte a ge wur a ka, tìzèmiŋ tèkeɗè, a pàt àba kuɗa. 27Gà ɓə̀zla meslire wele ata tə da a dala, tə daha, ta fara ikaba i gùvàh a ka, tìzèmiŋ ata hinne i lìwiŋ gà daw ata. Alə̀ka tə dara a ma ya ka, tə da a tə̀v mala gùvàh ata. Tə daha, ta gwaɗar: 'Mala ga mə̀r, kà slige a gùvàh ana, ŋgwal daw ìbam a? Aɗàbà tìzèmiŋ a riŋ iɗəm dze ana, a dara aɗəm ana, i ŋga ya?' 28Mala gùvàh a gwaɗa a tar: 'A ge a ka, mala swalwa gà na a giŋ kataya ya.' Gà ɓə̀zla meslire ŋgar ata ta gwaɗar: 'Wànà kà waya ana, mi da, mi tə ndzaha iɗəm a bə̀ɗ a ya?' 29A gwaɗa a tar aaka: 'Awaŋ, na bə̀la ki ndzehwim a iɗəm a ka, ki ndzehwim a nda daw ŋa dze. 30Ŋgùlùm mandzà tə̀ma, tə̀ nàh akaba dzekwiŋ. A tə̀v ana masàsà daw ìde ya ka, i gweɗe a a gà ɓə̀zla masàsà ŋa: Haɓumara iɗəm tìzèmiŋ a dzekwiŋ, dìte ka yahumar gər, ka tikwim ahər akwa. I dəba ŋa ya, ki sèswimiŋ a daw gà, dìte ki gìzlwimiŋ a, ki ndzekwimere a a awura gà ya kuɗa.' " 31I dəba ŋa ya, Yesuw a tsik a tar bazlam minew ŋgìɗ pàm asa. A gwaɗa a tar: "Mekwere Mbulum a ndzìkìɗ ba ka, wur dukw ana hinne tsà, kàmala wur meserek a. Ama ka, wele duwa a ndzə̀k, a slige a gùvàh ŋgar. 32Ar ka, hinne tsà, kwizikw na ika màgə̀r gà dukw medile ana ti slige a dze ya. Alə̀ka, tàa slige ka, a sliliŋa, a gil a ba, a ne a dìzl ɗaf batsàh ŋa, a zè a gà dukw medile tserdze. A zlele a ahər hinne asa mbàŋa, dìte gà ɗiyeŋ ti ndze aɗəmiŋa, ta ŋgereye ahər a ga tar." 33I dəba ŋa ya, Yesuw a tsik a tar bazlam minew asa mbàŋa. A gwaɗa a tar: "Mekwere Mbulum ka, à mbìɗ a à mendze mburma. A ndzìkìɗ ba ka, giɗe ana a kwasawa à duwa ya. Taŋa mə̀kəs duwa a ndzə̀k gùfa a batsàh kə̀zləm màkər, dìte a nda aaka giɗe, a həlaɓ dər akaba. I dəba ŋa ya ka, a kwasa dər fit kuɗa." 34Gà dukw ata tserdze ya, Yesuw a tsikewa a gà mburma ka, ndaka bazlam minew. Aɗàbà a tsikewa bazlam ŋgar a mburma ka, ze bazlam minew tsà pəra. 35Aɗàbà taŋa, dukw ana Isaya mala məmà à guma Mbulum ana akahər ata a tsik a ka, kaɗə̀ŋ ndzer. Taŋa Mbulum a gwa: "I fèfil a ka, ndaka bazlam minew. I ɗif a ter a ka, à dukw ana makàhà ŋa dàgà piŋŋè, yàa ge gər àhə̀ɗ zùkw tsìye." 36Alə̀ka i dəba ŋa ya, Yesuw a dara i tə̀v gà mburma ata ya, a da a ma. A daha ka, a da a ga. Gà ɓə̀zla mazàzàmà ŋgat ata tə zazamaha ŋgat a fata. Tə daha, ta gwaɗar: "Bazlam minew tìzèmiŋ ata ndeɗiŋa ya ka, mì sər tsə̀na, pàt a mə̀r dərra iɗəm a lèlè kuɗa kwaŋ." 37A gwaɗa a tar: "Mala meslìgè daw ka, ìye, wùr ana a dara i tə̀v Mbulum a ya. 38Na a ne gùvàh ka, gər àhə̀ɗ. Dìte na a ne hwilfe daw ata ka, gà mburma ana ta gə̀s bazlam Mbulum, ti de a a mekwere ŋgar a. Tìzèmiŋ ka, gà na ta gə̀s bazlam sitene ya. 39Mala swalwa ana a slige tìzèmiŋ ata ya ka, ə̀bay sitene. Masàsà daw ka, pat ana Mbulum à ndìv a à gər àhə̀ɗ a. Dìte na a ne gà ɓə̀zla masàsà daw ata asa ka, gà gawla Mbulum. 40Kàmala taŋa ya, a ne a ka, kàmala mala gùvàh ana a haɓa tìzèmiŋ i daw ŋgar a ka, dìte a wana iɗəm a nda akwa ya. A pat ana Mbulum à ndìv a à gər àhə̀ɗ a ka, a ge a dər kataya mbàŋa. 41Iye, wùr ana a dara i tə̀v Mbulum a, i slirre a gà gawla gà ya. Ta pele a iɗəm gà mburma ana ta vil a mendìfè sik a mburma, nda gà na ta ge a dukw ana ŋgwala tsìye tserdze, i lìwiŋ gà mburma ana ti de a a mekwere Mbulum a. 42Tì ndzìkere a iɗəm gà na gà ŋgwal ŋa tsìye, dùf tì ndè à ter a a akwa ana a mbete a tsà aà biybiy a. I fata ka, ti tiwe a hinne, ndàtsə̀tsə̀tsà ti dzedzer a nda məpàpə̀ɗà dər zlir. 43Ama akahər ata ka, gà mburma ana ta ge dukw ana a da a gər a Mbulum a ka, tar ti ndze a ka, i mekwere ŋgar. I fata ti ndze a ka, dzaydzay kàmala pat ana à dìv a ya. Aɗàbà taŋa, dzùmar zləm lèlè na gər kurum aka ge aà metsereke ya." 44I dəba ŋa ya, a gwaɗa a tar asa: "Mekwere Mbulum ana ŋgat ŋa a zal a kurum dər a, a ndzìkìɗ ba ka, kàmala dukw ana ŋgwal ŋa hinne, à sìkim a ba tsà, wùra a ŋgat i bìye i gùvàh mburma ya. Wele ata a kèher a are lèlè, a ŋgeye a ba hinne. A mbìs aaka a àhə̀ɗ, à sìkèh a dər aaka. Dìte a de a a ma, a dehe a, a dzewe a à gà dukw ŋgar fit. A de a dəraha a mala gùvàh ata. A sìkim a gùvàh ŋa dze a ba ŋgar fit. 45Asa ka, wele ana Mbulum a zeler a à mekwere ŋgar a ka, ŋgat a ndzìkìɗ ba ka, mala metsèkèle ana a yehe a ŋgwal kur dukw ana tà vìɗ a ka, tsakala ŋa hinne, à sìkim a ba tsìye. 46I tə̀v ana aka ŋgat ŋgwal ŋa ata ka, a de a a ma, a dehe a, a dzewe a à gà dukw ŋgar fit, dìte à sìkim a dər ŋgwal kur dukw ata kuɗa." 47"Iye ihər i gweɗe a kurum a asa: Mekwere Mbulum a ndzìkìɗ ba ka, ndzàràwà gà ɓə̀zla magàsà kilif ana ti tikewa a dùlùv a yam a. Na tàa tike aɗəm ka, làw làw làw, gà kilif ŋgìɗ pàmpàm hinne ti de aɗəmiŋa. 48Na tàa fə̀r, aka ràh aɗəm ka, ti zlere a aka gìgìze ya. Dìte ti ndze a dər a bə̀ɗ, ta pelere a iɗəm gà ŋgwal gà kilif a, tì dzè a a tàkwasa. Ama na bə̀la na ŋgwal ŋa tsə̀ka, gwits ti dzè a dər àba i dala i fata ya. 49Kàmala taŋa ya, a pat ana Mbulum à ndìv a à gər àhə̀ɗ a tèkeɗè, a ge a dər kataya mbàŋa. Gà gawla Mbulum ti deriŋa, aà mandzàkà i ba gà mburma ana gà ŋgwal ŋa ika miɗ Mbulum nda gà na gà ŋgwal ŋa tsìye. 50Tì ndzìkere a iɗəm gà na gà ŋgwal ŋa tsìye, dùf tì ndè à ter a a akwa ana a mbete a tsà aà biybiy a. I fata ka, ti tiwe a hinne, ndàtsə̀tsə̀tsà ti dzedzer a nda məpàpə̀ɗà dər zlir." 51I dəba ŋa ya, Yesuw a wiz à gà ɓə̀zla mazàzàmà ŋgat a, a gwaɗa a tar: "Kàa tsarakum gà bazlam ata ì tsik a kurum a tserdze ya ya?" Ta gwaɗar aaka: "Haya, màa tsaraka." 52A gwaɗa a tar asa: "Aɗàbà ku weke na a sər məpàlà àhəm Mbulum, aka gə̀s mekwere ŋgar lèlè ka, a ndzìkìɗ ba ka, mala ga ana lìmana ŋgar a riŋ hinne, à mère a ka, à miviya ŋa, kige tsà, awiya ŋa asa ya." 53I dəba ŋa ya, Yesuw a tsik a tar àba gà bazlam minew ata ya fit ka, a hitsera i fata ya. 54A da a kwite ana a gəl iɗəm ba ya. A daha ka, a da a ga mahàmà a Mbulum tar. I fata ka, a dzà ba aà medzèŋgè bazlam Mbulum a mburma. Bazlam ŋgar ata gà mburma tə tsaraka ka, a ge aà tar kàmala dukw menè aà mburma ya. Ta gwaɗaba ika màgə̀r tar: "Yweh yweh, a ŋgatara metsèhe ata dze ana, i ŋga ya? Meme na a sle aà megè gà dukw menè aà mburma ata pàmpàm kàmala taŋa ya? 55Aɗàbà ŋgat ka, kà sərakwa kəla mala məpàpàzà dìzl a? Màma ŋgar ìbam, Mariya, gà dàmər ŋgar tèkeɗè, gà Yakuba nda Yasufa nda gà Simum nda gà Yudas a. 56Gà dàmər ŋgar gà də̀m ŋana tèkeɗè, tar ɗa mandzà ŋa ika màgə̀r kwa i faha ana, a ŋgatara ndzə̀ɗa ata dze ana, i ŋga ya na kataya ya?" 57Aɗàbà taŋa na gà mburma ata ta gə̀s àhəm aà Yesuw tsìye. I fata ya ka, Yesuw a gwaɗa a tar: "Ku weke na tə sər ŋgat a gəl ba i kwite ata, nda gà mburma ana i ga i ma ŋgar a tserdze, dìte à mè a ter a à bazlam Mbulum i fata asa ka, tà gìs a bazlam ŋgar, ta ger a magə̀ɗa tsà. Say na i lìwiŋ gà mburma ŋgar asa tsìye dzekwiŋ, taŋa ka, tà gìs a bazlam ŋgar kuɗa." 58I dəba taŋa ya ka, Yesuw aka ge dukw menè aà mburma i fata hinne tsà, agəra ana gà mburma ŋgar ata ta gə̀s ŋgat nda gə̀zlə̀ŋ tsìye.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\