MATA 14

1Akahər ata ka, Hiridus ŋgat batsàh ə̀bay ana ika àhə̀ɗ Galile ya, a tsaraka meɗè zləm Yesuw ana a riŋ a geye a gà dukw menè aà mburma pàmpàm a. 2I dəba ŋa ya, a gwaɗa a gà mburma ŋgar: "Naha ka, Yuhana metsìlwìɓè à mburma a yam ana a mə̀t akahər ata ya, aka mbəlara i məmə̀ta ya. Aɗàbà taŋa na a geye a gà dukw menè aà mburma pàmpàm nda ndzə̀ɗa kərgà taŋa ya ya." 3Hiridus a tsik kataya ka, aɗàbà ŋgat na a gə̀s Yuhana piŋŋè, a dzaw ŋgat, a tike ŋgat a ga dàŋgay a. A tike aɗəm ŋgat ka, agəra ana a palar àhəm aà mazlà Hirudiya mə̀kəs dàmər ŋgar Filip ana a zlaba ihər a ya. 4Aɗàbà taŋa, Yuhana a gwaɗawar ka: "Məpàlà àhəm Mbulum aka vəl vatwa aà mazlà mə̀kəs dàmər yak tsà." 5Hiridus ka, a waya makə̀ɗà Yuhana zləmana, àma a ge magə̀ɗa agəra gà àsìŋ gà Yahuda, aɗàbà ta fə̀r aà Yuhana ka, ŋgat na mala məmà à guma Mbulum a mburma ya. 6Alə̀ka i tə̀v ana pat mawà Hiridus a ndze aɗəm a ka, a zal a mburma hinne aà megìrìve. Gà mburma ata tserdze ya, tə ndə̀v akabaha ka, də̀m Hirudiya aaha ndeɗiŋa ya, a riŋ i lìwiŋ gà mburma ata mbàŋa. A daha, a dzà ba aà megìrìve ika miɗ gà bàba gà mburma ata tə zal a tar à megìrìve ya. Ama megìrìve də̀m ata a tsàhən aà Hiridus nda gà àsìŋ gà mburma ata a zal a tar a hinne. 7Hiridus a mbaɗa a də̀m ata ika miɗ gà mburma ata tserdze ya. A gwaɗar: "Wiz aà ìye dukw ana a sàsak a fit, i vilekiŋa." 8I dəba ŋa ya, də̀m ata a dzala ka, a sər dukw ana a wiz a ya tsà. A da a tə̀v màma ŋgar, a daha, ta màkabara à bazlam a. Dìte də̀m ata a mbə̀ɗ gər a tə̀v Hiridus, a daha, a wiz ahər dukw ana màma ŋgar a tsikarra ya, a gwaɗar: "I waya ka, sèsiŋara gər ika Yuhana ya kinèhe tsàra, ka tikiŋara aka tasà ya." 9Əbay ata a tsaraka kataya ka, a tsə̀ɓar hinne, àma a sle aà meniwer a dər tsà, aɗàbà aka mbə̀r mimbeɗe ika miɗ gà mburma ata tə daha a megìrìve ya asa. A gwaɗa a gà ɓə̀zla meslire ŋgar: "Haya, sàsakwarra ikəka ya." 10A daha, a slər mburma ŋgar ilik a ga dàŋgay, aà masàsàra gər ika Yuhana metsìlwìɓè à mburma a yam a. Wele ata a daha, a sàsara ikəka gər a, 11a tikera aka tasà ya. A dara, a vəl a də̀m aaha. Də̀m ata ìbam, a da dəraha a màma ŋgar ata kuɗa. 12Alə̀ka gà ɓə̀zla mazàzàmà Yuhana tàa tsaraka ta gwa là, tàa kə̀ɗ Yuhana ka, tə daha, tə zlara məmə̀ta ŋa i bə̀ɗ a, ti le. I dəba ŋa ya, tə da a tə̀v Yesuw, tə daha, ti tsiker məmə̀ta Yuhana ata ta kə̀ɗ a. 13I dəba ŋa ya, Yesuw a tsaraka məmə̀ta Yuhana ata ti tsiker a ka, a hitsera i fata ya, a da, a tsəl a slə̀làh yam. A waya mede aà gìgìze ŋgìɗ ana a mbe ndàra a dala, mburma a riŋ iɗəm tsìye. Ama gà mburma tə tsaraka a riŋ a de a ndàra a dala ka, gə̀də̀bəllà tə dayara i gà kwite ŋgìɗ a pàmpàm hinne, tə zazam ŋgat a fata nda sik. 14Alə̀ka i tə̀v ana tsìm a ndzeha a fata, a tarra i slə̀làh yam a, a fə̀r ikaba ya ka, gà mburma viyèw tàa làhar a bə̀ɗ a fata hinne, ta veve a ŋgat. A fə̀r aà tar ka, ti ndzer are tsèhe hinne. A daha, a mbala à gà ɓə̀zla dukw məmə̀ta tar ana tə ndzakaha ya. 15Zàkwayiya ka, hàwa aka ge. Gà ɓə̀zla mazàzàmà Yesuw aaha ti sìrìkeha a tə̀v ŋgar, ta gwaɗar: "Kinèhe ka, pat a riŋ mbà tsà. Aɗàbà naha kwa ɗa ka, i kùsak asa ana, meme? Ŋgùlùm ka, gwaɗa a gà mburma aaha, tə daya a gà huɗ kwite aà masàkàmà dukw mezime, tsə̀na, meme na naha ya?" 16Yesuw a gwaɗa a tar aaka: "Aàla na ti de a ya? Kurum ŋa, vəlum a tar dukw mezime." 17Gà ɓə̀zla mazàzàmà ŋgat ata ta gwaɗar: "Duwa a riŋ aà mə̀r tsà. Na aà mə̀r ka, tapa ɗaf ə̀zləm nda kilif sula pəra ana, meme?" 18Yesuw a gwaɗa a tar: "Ndzìkwimiŋara a faha ya kwaŋ." 19Dìte a gwaɗa a gà mburma ata: "Ndzayum a bə̀ɗ aka kwìzir." Dìte i dəba ŋa ya, a daha, a ndzə̀k gà ɗaf ata nda kilif aaha sula ya, aka ahər ŋgar. A fə̀r dər a gə̀zà mbulum, a ge dəraha kəkaàha a Mbulum. Alə̀ka a sasa ikaba ɗaf ata ya. A vəl a gà ɓə̀zla mazàzàmà ŋgat ata. Dìte gà mburma ata tə daha, tə dzàya a gà àsìŋ gà mburma kuɗa. 20Ku weke a zəm ɗaf ata ka, a sler, a zeha aà tar a. Alə̀ka gà ɓə̀zla mazàzàmà Yesuw aaha tə daha, ti yaha gər a maɗaval ŋana ka, a raha a gà tàkwasa kurwa gəra sula. 21Ama gà mburma ata tə zəm dukw mezime ata ya ka, ti sle dəbuw ə̀zləm, gà asləka ɗekɗek na taŋa ya, tsə̀ka, tàa ɗama gà mə̀kəs nda gà ɓə̀za tsà. 22I dəba ŋa ya tsàra ka, Yesuw a gwaɗa a gà ɓə̀zla mazàzàmà ŋgat: "Tsalum a slə̀làh yam, dum aka miɗ aka lìdè gìgìze ŋgìɗ. I lehe aà kuruməŋa." Gà mburma ata tə daha, tə tsala a slə̀làh yam ata, tə da. I dəba ŋa ya, a gwaɗa a gà àsìŋ gà mburma aaha: "Dum a ma kuɗa" mbàŋa. 23Alə̀ka tə da i tə̀v ŋgar a ka, ŋgat ŋa a tsəl a gər kwite à gər ŋgar, a daha, a hama a Mbulum i fata. Alə̀ka hə̀və̀ɗ a ge ka, ŋgat a riŋ i fata hiywe mbà. 24Ama gà ɓə̀zla mazàzàmà ŋgat aaha ndeɗiŋa a slər tar a slə̀làh yam a ka, tàa ndze aka màgə̀r yam dìriŋ aà gìgìze ya. I fata ka, himbiɗ a riŋ a ge a hinne, yam a tsele akabiŋa, dàrdàr à mère a à tar ndàra a dəba ya. 25Alə̀ka a ge medzè melìgire aka bur ìde ka, Yesuw a màhəha ba, a de a a tə̀v tar. I tə̀v ana a riŋ a de a ya ka, a da ndaka gər yam tsə̀pàk tsə̀pàk nda sik. 26Gà ɓə̀zla mazàzàmà ŋgat ata ta ŋgataraha na a dehe a a tə̀v tar ndaka gər yam a ka, ta ge magə̀ɗa hinne, ta gwa: "Naha ka, duwa." Tə dzà ba aà mewideye hinne asa, aɗàbà magə̀ɗa. 27Yesuw a tsaraka mewideye tar ata tsàra ka, a fàfəl a taraha, a gwaɗa a tar: "Arə̀v ma da aà kurum a, ki gwim magə̀ɗa tsà, ìye na naha ya." 28Dìte Piyer a fàfəlaraha. A gwaɗar: "Batsàh ga ŋa, na kər ka, gweɗiŋ dara, i dehe a a tə̀v yak ndaka gər yam nda sik mbàŋa te." 29Yesuw a gwaɗaraha: "Dara." Piyer a tarra i slə̀làh yam a, a dzà ba aà mede ndaka gər yam, a de a a tə̀v ŋgar. 30I tə̀v ana a riŋ a de a ya ka, himbiɗ a riŋ a ge a hinne, yam ata a riŋ a tsele akaba a hwiye. A sàmata kataya ka, a ge magə̀ɗa hinne, aɗàbà à pìts à ŋgat a huɗ yam. A wideye hinne nda màgàlà. A gwaɗa a Yesuw: "Wawàyàh, Batsàh ga ŋa, mbil ìye te." 31I fata ya tsàra ka, làndaw Yesuw a gə̀sara ŋgat i ahər a. A gwaɗar: "Aàla na kə̀ gə̀s ìye nda gə̀zlə̀ŋ yak lèlè tsìye? Wànà kà zlaŋa ana, ndzə̀ɗa gà a riŋ aà mazlàkà kər tsìye?" 32I dəba ŋa ya, gà Yesuw nda Piyer tə daha, tə tsala a slə̀làh yam ata kuɗa. Himbiɗ ata ìbam, a mə̀t aaka tsàra. 33Ama gà àsìŋ gà ɓə̀zla mazàzàmà ŋgat aaha i slə̀làh yam a, ta ŋgatar kataya ka, tə dzàr gùrmits a bə̀ɗ lèlè. Ta gwaɗar: "Kər ka, Kəla Mbulum kaɗə̀ŋ ndzer." 34Alə̀ka gà Yesuw nda gà ɓə̀zla mazàzàmà ŋgat aaha, ti ndze aà gìgìze ŋgìɗ ka, tə tsalara i dùlùv ata ya, aka àhə̀ɗ Genezaret a. 35Ama gà mburma ana i fata ya, tə sər, naha ka, Yesuw tsàra ka, tə da, ti tsikeye a gà mburma ana ika àhə̀ɗ ata ya tserdze. Tə daha, tə ndzaka dəraha gà ɓə̀zla dukw məmə̀ta ana i kwite ata ya, a tə̀v ŋgar a. 36I fata ya ka, ta hama a Yesuw hinne, aà mə vəl vatwa a gà ɓə̀zla dukw məmə̀ta ata, tə lama aà gùva petek ŋgar àsla pəra ka, ta mbeliŋa. Gà taŋa tə lama aà petek ŋgar ata tserdze ya ka, ta mbala i dukw məmə̀ta tar a tsàra.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\