MATA 15

1I dəba ŋa ya ka, gà Farisa duwa nda gà àsìŋ gà ɓə̀zla medzèŋgè məpàlà àhəm Mbulum tə dara i Yeruzalem a, a tə̀v Yesuw a, tə tsàm ahər àhəm. Ta gwaɗar: 2"Aàla na gà ɓə̀zla mazàzàmà kər ka, ta gə̀s mezezeme fəla gà tsir mə̀r ana akahər ata ya tsìye? Aɗàbà tar tə zəmawa ɗaf ka, ze məbàrà ahər kàmala ana fəla gà tsir mə̀r a tsik a tsìye." 3Yesuw a gwaɗa a tar aaka: "Dìte ge, aàla na kurum ka, kà nəsum à gà məpàlà àhəm Mbulum, dìte kà də̀ɗum aka fəla ana kà gə̀sum nda madzàlà gà gər kurum a? 4Aɗàbà Mbulum a gwa ka: 'Zàmbaɗa à gà dède yak nda màma yak.' A gwa asa ka: 'Wùr ana a tsik a dukw ana ŋgwala tsà aà dède ŋgar, kige tsà aà màma ŋgar a ka, tà kə̀ɗ wele ata.' 5Ama biy kurum ka, pàm, kə gwaɗum: 'Na wùra aka gwaɗa a dède ŋgar, kige tsà a màma ŋgar ka: Lìmana gà ana zləmana ì gwa i zlèk a dər kurum a ka, i vil a taŋa ka, a Mbulum.' 6Kurum kə gwaɗum: 'Wur ata ka, mà zàmbaɗa à gà tsir ŋgar nda màma ŋgar asa tsà.' Kàmala taŋa ya, kurum kà nwim à bazlam Mbulum ka, dukw masak ŋa, dìte kà zazamum fəla kurum ana kà gə̀sum nda madzàlà gà gər kurum a." 7A gwaɗa a tar asa: "Kurum ka, gà ɓə̀zla məbànà mburma nda pàrsa, kàmala ana Isaya mala məmà à guma Mbulum a tsik aà kurum akahər ata ya kaɗə̀ŋ ndzer. 8A gwa: 'Mbulum a gwa ka: Gà mburma aaha tì zèmbeɗe a à ìye ka, tsàf tsàf tsàf nda bazlam ɗekɗek. Ama i gə̀zlə̀ŋ tar ka, tàa gə̀s ìye tsà. 9Meheme tar ana ta hemiŋ a ya ka, taf masak ŋa. Aɗàbà ti dzeŋgewa a mburma ka, məpàlà àhəm mburma, tsə̀ka, biy gà tsà.' " 10I dəba ŋa ya, Yesuw a zal a gà mburma ata i fata ya tserdze, tə daha a tə̀v ŋgar. Tə daha ka, a gwaɗa a tar: "Tsarakum, dzùm zləm a dukw ana i tsik a kurum a ya lèlè. 11Aɗàbà dukw ana mburma a tikehe a a bazlam, a zim a ya ka, a nis a à mburma tsà. Say dukw ana a dere a ndàra i bazlam a ìvaɗ na a nis a à mburma ya." 12I dəba ŋa ya, gà ɓə̀zla mazàzàmà Yesuw ti sìrìkaha a tə̀v ŋgar. Tə daha ka, ta gwaɗar: "Kà tsik kataya ana, meme? Kà sər ti tsìye, bazlam yak ana kà tsik a ka, a riŋ à tsìɓ a a gà Farisa i gə̀zlə̀ŋ hinne ya." 13I dəba ŋa ya, Yesuw a tsaraka bazlam ata ta màr dər a ka, a live àba à gà Farisa ata ya nda hwilfe ya, a gwaɗa a tar aaka: "Na bə̀la hwilfe ana Mbulum Tsir gà ana i gər ŋa ya a slige tsìye ka, ndzùkwaɗ ndzùkwaɗ ti ti ndzehe a iɗəm a bə̀ɗ a mbà." 14A gwaɗa a tar asa: "Miyakum à tar, aɗàbà tar ka, a sàs a tar magàsà ahər a gà ɓə̀zla gùluf, tsàatsà tar ŋa na ti ne gà ɓə̀zla gùluf a ìvaɗ. Kinèhe bə̀la mala gùluf à gìs a ahər a mala gùluf ŋgìɗ ka, a ge a ba tsà, tùɗùp tì dzèwa akaba a a bìye sula məmà." 15I fata ya ka, Piyer a gwaɗar aaka: "Màa tsaraka bazlam yak ata ndeɗiŋa ya tsə̀na, ɗe a mə̀r dər te." 16Yesuw a gwaɗa a tar: "Kurum tèkeɗè, haa kinèhe kàa tsarakum tsà mbàŋa ya? 17Kà sərum tsìye, dukw ana mburma ti tikehe a a bazlam tserdze ya ka, a de a ka, ndàra a hitwis, dìte ti tèhere a iɗəm a bə̀ɗ a bəra ya ana, kà sərum tsìye? 18Ama dukw ana a dere a i bazlam a ìvaɗ na a dara i gə̀zlə̀ŋ a, dìte ka, a nis a à mburma ya. 19Aɗàbà na a dere a i gə̀zlə̀ŋ mburma ya ka, madzàlà gà gər ana ti dzele a ŋgwala tsìye. Taŋa na a peze a za a mburma aà makə̀ɗà mburma, nda megè muva, dìte nda megè mezelme nda tə̀v dukw ana biy metsike tsìye, nda gà megè akəl, nda masàsà pàrsa aà mburma nda metsìkè dukw ana ìrih ìrih ìrih ŋgwala tsà aà mburma ya. 20Say medzìbe gà dukw ata na a nis a à mburma ya, tsə̀ka, mazə̀mà dukw mezime ana ze məbàrà ahər a ka, a nis a à mburma tsà." 21I dəba ŋa ya, Yesuw a hitse i fata ya, a da ndàra aka àhə̀ɗ gà Tirus nda Sidun. 22I fata ka, mə̀kəs gà Kanan duwa a riŋ a ndzawa ika àhə̀ɗ ata. Ŋgat ka, də̀m gà Yahuda tsà. I tə̀v ana Yesuw a ndzeha a fata ya ka, a dzà ba aà madàha a tə̀v ŋgar. A zezem a ŋgat. A hemer a dəraha aà vatwa ya hinne. A gwaɗaraha: "Əbay Yesuw, gwala Davit, kamkam, ì ndzek are tsèhe ti tsìye. I hamak ka, aɗàbà də̀m gà duwa a riŋ i ma, sitene a gasawa ŋgat, a sèwèrewer are hinne." 23I fata ya ka, Yesuw aka fàfəlar aakaha ilik tsìdze. Zàmma tsə̀ka, gà ɓə̀zla mazàzàmà Yesuw ti sìrìkaha a tə̀v Yesuw ndiɓ bìse. Tə daha, ta hamar, ta gwaɗar: "Dalawa àba ya, aɗàbà a riŋ a zezem a kwa nda gà mewideye duwa hinne ana, meme?" 24I fata ya ka, Yesuw a gwaɗa a tar: "Mbulum a slərra ìye ya ka, a tə̀v gà mburma gà Israyel a ɗekɗek. Tar ka, ti ne kàmala gà təmaŋ ana ti dzeye ya, tsə̀ka, agəra gà mìsle ŋgìɗ tsà." 25Ama mə̀kəs ata a daha, a dzà gùrmits a bə̀ɗ aka miɗ ŋgar, a hamar hinne asa. A gwaɗar: "Zlàk ìye te, ə̀bay gà." 26Yesuw a gwaɗar aaka: "Aɗàbà wùr ana a vil a dukw mezime a gà ɓə̀za ya ka, say a sle a ter a dzekwiŋ, dìte a vil a a gà kəra, ti zimiŋa. Tsə̀ka, malàhà à dukw mezime ika gà ɓə̀za ya a gà kəra ka, lèlè tsà." 27Mə̀kəs aaha a gwaɗar aaka: "Kataya kaɗə̀ŋ, ə̀bay ga, àma kəla ka, na bə̀la gà ɓə̀zla ga tar riŋ ihər ti zim a ɗaf ka, gà kəra ti dehe a, ta pele a na a dzàwa aà tar a bə̀ɗ a mbàŋa." 28I dəba ŋa ya, Yesuw a gwaɗa a mə̀kəs ata: "Daala aaha, megìse yak ana kə̀ gə̀s ìye nda gə̀zlə̀ŋ a ka, nda ndzer lèlè. Aɗàbà taŋa, dukw ana a sàsak ka, i vilekiŋa." I tə̀v ana Yesuw a tsiker kataya ya ka, də̀m ŋgar ata i ma ya, a mbəl tsàra. 29Alə̀ka i dəba ŋa ya, Yesuw a hitse i fata ya asa, a da ndaà gùva dùlùv Galile. A daha, a tsəl aka dìyes duwa a riŋ i fata. A ndzeha a fata ka, a ndza a bə̀ɗ. 30A ndze riŋ zàkwayiya ka, gà mburma hinne tə daha a tə̀v ŋgar. Tə ndzaka dəraha gà ɓə̀zla vìdel nda gà ɓə̀zla magàha a bə̀ɗ, nda gà ɓə̀zla gùluf, nda gà na ta mbà aà mifèfile tsìye, nda gà àsìŋ gà ɓə̀zla dukw məmə̀ta ŋgìɗ pàm pàm hinne. Tə daha, ta həna à tar aka miɗ Yesuw, dìte a mbala à tar i dukw məmə̀ta tar a. 31Gà mburma ata tə daha a tə̀v Yesuw tserdze ya, ta ŋgat a gà ɓə̀zla dukw məmə̀ta ana a mbala à tar a ka, a ge aà tar kàmala dukw menè aà mburma ya. Aɗàbà ta fə̀r ka, gà na ta mbàwa aà mifèfile tsìye ka, tar riŋ tà fèfil a lèlè. Gà na magàha a bə̀ɗ ŋa tèkeɗè, tar riŋ ti de a nda sik tar zə̀bak zə̀bak lèlè mbàŋa. Dìte gà ɓə̀zla vìdel ìbam, tàa mbala, gà ɓə̀zla gùluf tèkeɗè ka, tàa ŋgat a vatwa ndzih ndzih lèlè kuɗa. Gà mburma ata i fata ya tserdze, tə dzà ba aà mazàmbàɗà à Mbulum gà Israyel ŋgə̀lakəkkà. 32I dəba ŋa ya, Yesuw a zal a gà ɓə̀zla mazàzàmà ŋgat. Alə̀ka tə daha ka, a gwaɗa a tar: "Gà mburma aaha ti ndziŋ are tsèhe ka, hinne, aɗàbà mehine màkər ka, tar ɗa i tə̀v gà i faha, dukw mezime a riŋ aà tar tsà. Dìte kwa ì sle aà megweɗe a tar ka, dum a gà ma kurum tsà. Aɗàbà may a bets a tar aà vatwa na ti de a a ma ya asa." 33Gà ɓə̀zla mazàzàmà ŋgat ata ta gwaɗar aaka: "Kinèhe ki ŋgetekwere a dukw mezime ŋa ana, i ŋga ya, na aà mivile a gà mburma aaha fit i kùsak aaha ya, na dìte a sle a tar a dze ya?" 34I dəba ŋa ya, Yesuw a gwaɗa a tar: "Ɗaf a riŋ aà kurum dze ana, tapa ndaw?" Ta gwaɗar aaka: "Ɗaf naha aà mə̀r ka, tapa təsəla nda kilif zàakwa pəra." 35Dìte Yesuw a gwaɗa a gà mburma ata: "Ndzum a bə̀ɗ kwaŋ." 36A daha, a ndzə̀k aà tar gà ɗaf ata tapa təsəla ya, nda kilif ata zàakwa ya, a ge dəraha kəkaàha a Mbulum. Dìte a sasa ikaba ɗaf ata ya, a vəl a gà ɓə̀zla mazàzàmà ŋgat, dìte tar ìbam, tə dzàya a gà mburma ata kuɗa. 37Ku weke a zəm ɗaf ata ka, a sler. Ɗaf ana a zeha aà tar a, nda kilif aaha ya ka, gà ɓə̀zla mazàzàmà Yesuw ata tə daha, ti yahar gər. Ti yahar gər ka, a raha a gà tàkwasa təsəla. 38Ama gà mburma ana tə zəm ɗaf ata ya ka, ti sle dəbuw faɗ. Taŋa ka, gà asləka ɗekɗek. Gà mə̀kəs nda gà ɓə̀za ka, tàa ɗama tsà. 39I dəba ŋa ya, Yesuw a gwaɗa a gà mburma ata: "Dayum a gà ma kurum kuɗa." Dìte ŋgat ŋa a daha, a tsəl a slə̀làh yam, a da dər aka àhə̀ɗ Magadan.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\