MATA 16

1Alə̀ka gà Farisa duwa nda gà Saduki, tə dara a tə̀v Yesuw a, aɗàbà a sàs a tar maslàlà à ŋgat i yam a. Ta wiz aà ŋgat dukw menè aà mburma. Ta gwaɗar: "Ge dukw menè aà mburma yak ana Mbulum a slər dərra kər a, dìte na mìi sir a dər ka, ndzer kaɗə̀ŋ a." 2Yesuw a gwaɗa a tar aaka: "Ama kurum ka, kàa fə̀rum, pat aka də̀ɗ, hùlɓùkw a riŋ aà mbulum tsə̀ka, ki gweɗwim a, ndidwè ka, yam à dzè a tsà. 3I mèkwède, bə̀la àvùkw a ge a ùmùkùkkwa hùlɓùkw aà mbulum hinne ka, ki gweɗwim a, mbakum ka, yam à dzìŋa. Taŋa kurum ka, ka sərum ikaba à gà dukw ana ika gər àhə̀ɗ a tserdze ana, dìte aàla na ka sərum ikaba à gà dukw ana kinèhe i ge a ika màgə̀r kurum a tsìye?" 4Ama a gwaɗa a tar asa: "Kurum gà mburma ana kinèhe kurum riŋ nda are ya ka, gə̀zlə̀ŋ kurum manə̀sà ŋa. A sàs a kurum Mbulum tsà, tsə̀na, ki wizwim a dukw menè aà mburma dze ana, meme? Ama ka, ki ŋgetwim a tsà, say dukw menè aà mburma ka, biy Yunas mala məmà à guma Mbulum ana akahər ata ya ilik pəra." I dəba ŋa ya, Yesuw a tsik a tar àba ya kataya ka, a miyak à tar a fata, a daba. 5I dəba ŋa ya, gà Yesuw nda gà ɓə̀zla mazàzàmà ŋgat tə tsala a slə̀làh yam, ti de a dər aka lìdè gìgìze ŋgìɗ. Ta màh ba, tə da. I tə̀v ana ti de a ya, gà mburma ŋgar ata ta fə̀r ikaba i slə̀làh yam a ka, tàa zla dərra dukw mezime aà ahər a tsà, aka mə̀ts a tarra gər i tə̀v ana tə dara iɗəm a ya. 6Yesuw a gwaɗa a tar: "Gwim metsèhe lèlè, agəra giɗe gà Farisa nda biy gà Saduki ana a kwasawa à duwa ya." 7Gà ɓə̀zla mazàzàmà ŋgat ata tə tsaraka kataya ka, ta mà akaba à bazlam ika màgə̀r tar. Ta gwa: "A tsik kataya ana, agəra ana kàa sə̀kəmakwa dərra dukw mezime aà ahər a tsìye ya?" 8Ama Yesuw ka, a sər a taraha aka dukw ana ti tsik ahər a. A tsàm aà tar, a gwaɗa a tar: "Aàla na kà dzalum ka, agəra dukw mezime ana a riŋ aà kurum tsìye ya?" A gwaɗa a tar asa: "Kurum dze ana, kàa gə̀sum ìye a gə̀zlə̀ŋ kurum lèlè tsìye? 9Wànà hiywe metsèhe kurum a riŋ tsà pəra ya? Kà dzalum gà gər aka ɗaf ata tapa ə̀zləm, i sasaba a gà mburma ana ti sle dəbuw ə̀zləm a ti tsìye? Dìte mezèha ŋana kà yahumar gər ana, tàkwasa ndaw seyiŋ a?" 10A gwaɗa a tar asa: "Dìte kà dzalum gà gər aka ɗaf ŋgìɗ ana tapa təsəla ka, ì sasaba a gà mburma ana ti sle dəbuw faɗ a ti tsìye? A zeha dze ana, tàkwasa ndaw na kà yahumar gər a? 11Aɗàbà la na kà sərum tsìye? I gwaɗa a kurum ka, kaslum gà gər kurum i tə̀v giɗe gà Farisa ana nda biy gà Saduki a kwasawa à duwa ya, tsə̀ka, agəra ana dukw mezime aà kurum tsìye tsà." 12I dəba bazlam ŋgar ata ya tsàra ka, gà ɓə̀zla mazàzàmà ŋgat aaha pìɗek tàa tsaraka dukw ana a tsik a tar a kuɗa. Aɗàbà tə sər, a tsik a tar ka, agəra giɗe ana a kwasawa à duwa ya tsà. Ama a gwaɗa a tar ka, ta ge metsèhe i tə̀v bazlam gà Farisa nda biy gà Saduki ana ti tsikewa a mburma pàmpàm ŋgwala tsìye. 13I dəba ŋa ya, gà Yesuw nda gà ɓə̀zla mazàzàmà ŋgat, tə da aka àhə̀ɗ Kaysariya Filip. Ti ndzeha a fata ka, Yesuw a gwaɗa a tar: "Gà mburma ata ta gwa aà ìye, kəla mburma dze ana, ìye ana, weke?" 14Gà ɓə̀zla mazàzàmà ŋgat aaha ta gwaɗar aaka: "Gà mìsle ŋgìɗ ta gwa, kər ka, Yuhana metsìlwìɓè à mburma a yam. Gà mìsle ŋgìɗ asa ta gwa, kər ka, Iliya. Gà mìsle ŋgìɗ pàm asa ta gwa, kər ka, Yeremiya, kige tsà mìsle ŋgìɗ ilik i lìwiŋ gà ɓə̀zla məmà à guma Mbulum ana akahər ata ya." 15I dəba ŋa ya, Yesuw a wiz aà tar, a gwaɗa a tar: "Dìte kurum a gè, kə gwaɗum i kurum dze ana, ìye ana, weke?" 16Simun Piyer a gwaɗar aaka: "Kər ka, Kiristi mala məmbə̀là à mburma ana Mbulum a gwa, i slir a kurumaha a ya, Kəla Mbulum ana a riŋ nda gà mesife aà biybiy a." 17Yesuw a gwaɗar: "Kər ka, maŋgàyà ba i tə̀v yak, Simun kəla Yunas, aɗàbà kà sər taŋa ka, mburma na a tsikik a tsà. Ama Tsir gà Mbulum ana i gər ŋa ya na a ɗifek dər a. 18Iye ihər i gweɗekiŋa: Kər ka, Piyer, kàmala megweɗe ya ka, kuvəl. Ama i ti yehe a gər a gà mburma gà aka kuvəl ata kàmala kur ana tì zlèzl a dər ga ya. Taŋa, gà ɓə̀zla menè are tar ka, ti sle a aà medzeye à tar tsà, ku mege ndzə̀ɗa məmə̀ta tèkeɗè, a sle a aà mimbè aà tar tsà mbàŋa. 19I vilek a lèkilè mahə̀ndə̀kà a vatwa madà a mekwere Əbay Mbulum ka, a ahər yak. Dukw ana kàa pala ahər ɗa àhəm ika gər àhə̀ɗ a, Mbulum tèkeɗè, a pele ahər a àhəm i mbulum i gər ŋa mbàŋa. Dìte dukw ana kàa vəl ahər vatwa ika gər àhə̀ɗ a ka, ŋgat tèkeɗè, a vil ahər a vatwa i mbulum kataya mbàŋa asa." 20I dəba ŋa ya, Yesuw a gwaɗa a gà ɓə̀zla mazàzàmà ŋgat: "Kurum kàa sərum, ìye ka, Kiristi mala məmbə̀là à mburma ana Mbulum a gwa, i slir a kurumaha a ya. Ama ka, ka ti tsikwim a wùra ilik tsìdze kəla." 21I dəba ŋa ya, Yesuw a dzà ba aà metsìkè dukw ana a ti le a aà ŋgat aka miɗ mbà ya, a gà ɓə̀zla mazàzàmà ŋgat, i tə̀v are tar tserdze. A gwaɗa a tar: "Iye ka, bàlaarì i ti de a a Yeruzalem mbà, dìte gà bàba gà mburma ana ta kwere a gà Yahuda ya, nda gà ə̀bay gà ɓə̀zla mandə̀và kuɗa a Mbulum, nda gà ɓə̀zla medzèŋgè məpàlà àhəm Mbulum tserdze, ti ti sèwèriŋ a are hinne i fata. Dìte tà kìɗ a ìye. Ama i huɗ mehine màkər a ka, i mbilere a i məmə̀ta ya asa." 22I dəba bazlam ŋgar ata ya ka, Piyer a daha, a gə̀s ŋgat a zlawak, dìte a dzà ba aà məpàlàr àhəm. A gwaɗar: "Kataya tsà, ə̀bay ga, Mbulum mə pala àhəm aà maslàlà medzìbe dukw ata ma ta gik ba a gər tsìdze." 23I dəba ŋa ya, Yesuw ə̀ba a fə̀r ahər, a gwaɗar: "Kər Piyer, madzàlà gà gər yak ata ka, mà da i tə̀v ga ya, aɗàbà kər kà ne ika miɗ gà ka, kàmala ə̀bay sitene ya. Kər ka, a sàsak medzèyè à ìye ika vatwa ya. Aɗàbà madzàlà gà gər yak ata kà dzala ya ka, biy mburma, tsə̀ka, biy Mbulum tsà." 24Alə̀ka i dəba ŋa ya asa, Yesuw a gwaɗa a gà ɓə̀zla mazàzàmà ŋgat: "Na aka sàs a wùra aà medìɗè aka ìye ka, ma dzala ba ŋgar asa tsà, ma zla dìzl magə̀làwà ŋana kəla pat, kàmala ana ìye i ti zle a mbà ya, dìte ma dara, ma zazam ìye kuɗa. 25Aɗàbà wùr ana aka sàsar məmbə̀là à mesife ŋgar ɗa ika gər àhə̀ɗ ka, a dzeye a dər seyiŋ ìvaɗ. Ama wùr ana a dzeye a à mesife ŋgar aɗàbà ìye ya ka, a ŋget a ìvaɗ asa." 26A gwaɗa a tar asa: "Na wùra aka ŋgat ka, dukw gər àhə̀ɗ tserdze, a ŋgayar ba i gə̀zlə̀ŋ, dìte a dzeye a dər à mesife ŋgar ana, duwa a riŋ a ger a ŋgùlùm a? Awaŋ. Tsəna, duwa a riŋ na mburma à mbìrwìɗ a dərra mesife ŋgar a tə̀v Mbulum a ya? Awaŋ. 27Taŋa ìye, wùr ana a dara i tə̀v Mbulum a, i mère a ka, nda ndzə̀ɗa Tsir gà ana ti zlìb a dər a ndzer, dìte nda gà gawla ŋgar a. Na yàa dara ka, ku weke a ŋget a dukw mayàba ŋgar kalkal kàmala megè ìmir ŋgar ana a ge ya mbàŋa. 28Iye ihər i gweɗe a kurum a nda ndzer: Gà mìsle ŋgìɗ ɗa ika màgə̀r kurum aaha kinèhe ya ka, ta mete a zukw tsà, say ta ŋgetiŋ a, a ìye, wùr ana ì dara i tə̀v Mbulum a, i mère a ka, kàmala ə̀bay a dzekwiŋ."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\