MATA 17

1I dəba mehine ndilik a ka, Yesuw a ndzə̀k gà Piyer nda gà Yakuba, nda gà Yuhana dàmər Yakuba, tə da a gər kwite zùbəl ŋa duwa, à gər tar. 2I tə̀v ana tar riŋ i fata ya ka, Yesuw a mbə̀ɗ ba ŋgìɗ pàm i tə̀v are tar i fata. Yam are ŋgar a wàwuzl are, kàmala pat a. Petek ŋgar ìbam, a mbə̀ɗ dər herrè tizlzlè. 3I dəba ŋa ya, gà ɓə̀zla mazàzàmà ŋgat aaha màkər ŋa ya, ta fə̀r ikaba ya tsàra ka, tàa ŋgat a gà Musa nda Iliya ana tar riŋ tà fèfil a nda gà Yesuw a. 4Piyer a ŋgat a tar kataya ka, a gwaɗa a Yesuw: "Lèlè ə̀bay gà, na kwa ɗa i faha ya. Na mege kà waya ka, i kiriw a kurum a ga màkər a faha, ilik biy yak, ilik biy Musa, dìte ilik ŋa aaha biy Iliya." 5I tə̀v ana a riŋ ihər à fèfil a mbà ya ka, magùdwagùdwa a tarra aka gər tar a herrè, tits a le a tar. Zàmma tsə̀ka, tə tsarakara iɗəm mifèfile i huɗ magùdwagùdwa ata ya, Mbulum a gwaɗa a tarra: "Naha ka, Kəla gà mandərkwasla gà ana ì waya hinne ya. Maŋgàyà ba gà fit dze ka, ika gər ŋgar. Dzùm zləm a dukw ana a tsik a kurum a ya." 6Alə̀ka gà ɓə̀zla mazàzàmà ŋgat aaha tə tsaraka kataya ka, ta ge magə̀ɗa hinne, tə dzàwa à mazlə̀ɓ ŋa a bə̀ɗ a fata. 7Ama Yesuw a daha, a lə̀m aà tar, a gwaɗa a tar: "Hitswim aà mbulum, ki gwim magə̀ɗa tsà." 8I dəba ŋa ya, tə zla ika are ya, ta fə̀r ikaba ya ka, tàa ŋgat a wur a tsà, say a Yesuw à gər ŋgar ilik. 9I tə̀v ana tar riŋ ti terre a i gər kwite ata ya ka, Yesuw a gwaɗa a tar: "Dukw ana ka ŋgatumar mbakum a ka, ka ti tsikwim a wùra tsìdze, say a pat ana kàa ŋgetwimiŋ, a ìye, wùr ana a dara i tə̀v Mbulum a, i mbilere a i məmə̀ta ya dzekwiŋ." 10I dəba bazlam ŋgar ata ya ka, gà ɓə̀zla mazàzàmà ŋgat ta wiz aà ŋgat, ta gwaɗar: "Aàla na gà ɓə̀zla medzèŋgè məpàlà àhəm Mbulum ta gwa ka, dukw ata a ge a ba kataya ka, say Iliya à mère a dzekwiŋ a?" 11A gwaɗa a tar aaka: "Kaɗə̀ŋ ndzer seyiŋ, Iliya à mère a dzekwiŋ. Aɗàbà à mère a ka, à lèmbeɗe a à gà dukw ana ti de a ndaka vatwa Mbulum tsìye tserdze. 12Ama ìye ihər i gweɗe a kuruməŋa: Iliya ka, aka mbə̀r medera, gà mburma tə sər ŋgat tsà. Ama tàa sèwèrer are hinne, kàmala ana gə̀zlə̀ŋ tar a waya ya. Ti ti sèwèriŋ a are a ìye, wùr ana a dara i tə̀v Mbulum a tèkeɗè, kàmala taŋa ya mbàŋa." 13Dìte i dəba ŋa ya, gà ɓə̀zla mazàzàmà ŋgat tə sər, a tsik a tar taŋa ka, aà Yuhana metsìlwìɓè à mburma yam. 14Alə̀ka ta mbə̀ɗ gər a tə̀v mayàba gər gà mburma ka, wele duwa a riŋ a dara a tə̀v Yesuw a. A daha, a dzà gùrmits a bə̀ɗ aka miɗ ŋgar. 15A gwaɗar: "Əbay ga, mbəl à kəla gà duwa naha te, a ndzek are tsèhe ti tsìye? Aɗàbà a riŋ i dukw məmə̀ta, mahuruvuv a gasawa ŋgat, a sèwèrewer are hinne. I tə̀v ana dukw ata aka dzà ahər ba ya ka, a dzawuwa à ŋgat a akwa nda yam asa mbàŋa. 16I zlara a tə̀v gà ɓə̀zla mazàzàmà kər a, ì gwa, ta mbiliŋ dər te ka, ti sle tsà." 17Yesuw a gwaɗa a tar akaba tserdze: "A kurum gà mburma ana kì gìswim ìye nda gə̀zlə̀ŋ kurum tsà, dìte kurum gà manə̀sà ŋa asa ya. Wànà ìye dze ana, i gesl a aà metsike a kurum dze ana, hilè, na dìte ki gìswim a ìye ya. I ndze a dze ana, hilè ɓàv a, na ika màgə̀r kurum a. A zà dumaha, ka zlwimiŋara kəla ŋa a faha ya kwaŋ." 18Gà mburma ata tə daha à kəla ata a tə̀v ŋgar a fata. A daha, a kwara akaba sitene ata nda màgàlà hinne, dìte a dara i ba kəla ata ya kuɗa, a mbəl tsàra. 19I dəba ŋa ya, gà ɓə̀zla mazàzàmà ŋgat aaha, tə dara a tə̀v Yesuw a, à gər tar. Tə daha ka, ta wiz ihər bazlam a, ta gwaɗar: "Aàla na mə̀r ka, mì sle aà madàlàwà sitene à kəla ata ya ti tsìye?" 20Yesuw a gwaɗa a tar aaka: "Aɗàbà ana megìse kurum ana kà gìswim ìye nda gə̀zlə̀ŋ a ka, a sle tsìye. Iye ihər i tsik a kurum a nda ndzer ŋa: Na mege kàa gə̀sum ìye a gə̀zlə̀ŋ kurum kwizikw, kàmala wur meserek a tèkeɗè, ki slwim aà megweɗe a a kwite aaha: 'Hitse i faha ya, da a faka' ka, a de a kaɗə̀ŋ, duwa a riŋ mawùrà ba ŋa i tə̀v kurum asa tsà. 21 22A pat duwa ka, gà Yesuw nda gà ɓə̀zla mazàzàmà ŋgat ti yahaba gər aka àhə̀ɗ Galile. I tə̀v mayàhàba gər tar ata ka, Yesuw a gwaɗa a tar: "Iye, wùr ana a dara i tə̀v Mbulum a ka, tà gìs a ìye mbà. Ta vil a ìye a ahər a gà mburma, 23dìte tà kìɗ a ìye. Ama i huɗ mehine màkər a ka, i ta mbilere a i məmə̀ta ya asa." Alə̀ka i dəba ŋa ya, gà ɓə̀zla mazàzàmà ŋgat tə tsaraka kataya ka, a tsə̀ɓ a tar hinne, kàmala ana ti tiwe a ya. 24I dəba ŋa ya asa, gà Yesuw nda gà ɓə̀zla mazàzàmà ŋgat ti ndze a Kafarnahum ka, gà ɓə̀zla mandzə̀kà hàdam ga Mbulum batsàh ŋana tə dara a tə̀v Piyer a, ta wiz aà ŋgat bazlam a, ta gwaɗar: "Mala meɗè a kurum à duwa ana, a dze a hàdam ana gà mburma tə dzàwa i ga Mbulum batsàh ŋana ya ti tsìye?" 25Piyer a gwaɗa a tar aaka: "A dze a mbàŋa." I fata ya tsàra ka, Piyer a da a ga a tə̀v Yesuw. A daha ka, Yesuw a làh mifèfiler. A gwaɗar: "Kər kà dzala ana, meme, Simun? Wànà gà ə̀bay tə ndzə̀kawa hàdam, nda gà bə̀la gà dùwan, tə ndzə̀kawa siŋgwè ana, aà gà weke ya? Wànà aà gà gwala tar a ya, tsə̀na, aà gà slele ya ya?" 26Piyer a gwaɗar: "Aà gà slele ya." Yesuw a gwaɗar aaka: "Yawwa, na kataya ka, gà gwala tar ta vil a tsà. Dìte taŋa Mbulum tèkeɗè, a wiz a siŋgwè aà gà mburma ŋgar tsà mbàŋa. 27Ama kinèhe ka, dzàma a tar pəra, tsə̀ka, à tsìɓ a teriŋa. Ama ka, daha, zla kwèndzere, kà da dər aà guva dùlùv, kà yà a huɗ yam, dìte kilif ana kàa làh megìsera iɗəm a ka, kà hə̀ndə̀kar ikaba bazlam a, tsam ka, ki ŋgeter a iɗəm siŋgwè ya. Dìte ka dara, kà dzàma a tar mbàŋa."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\