MATA 18

1I fata ya ka, gà ɓə̀zla mazàzàmà Yesuw aaha ti sìrìkaha a tə̀v ŋgar, ta wiz aà ŋgat, ta gwaɗar: "Weke na a ne a batsàh ŋa àlə̀ka i mekwere Mbulum a?" 2Yesuw a tsaraka bazlam tar ata ka, a zal a kəla ndirkiz ana kwizikw a, a hitse dər aka màgə̀r tar. 3A gwaɗa a tar: "Iye ihər i gweɗe a kurum a nda ndzer ŋa: Na kàa mbə̀ɗum à madzàlà gà gər kurum, kàa nwim à ba kurum kəla ŋa, kàmala gà ɓə̀za ndirkiz a tsə̀ka, ki slwim a aà mede a mekwere Mbulum tsìdze. 4Taŋa wùr ana aka həna à gər ŋgar a bə̀ɗ kwizikw kàmala kəla aaha ya ka, ŋgat aka ne batsàh ŋa i mekwere Mbulum." 5A gwaɗa a tar asa: "Ku weke na aka gə̀s aà megè gər a medzìbe kəla aaha aɗàbà ìye ka, a ge gər taŋa ka, a ìye." 6Yesuw a gwaɗa a tar asa: "Wùr ana a bene a medzìbe gà ɓə̀za aaha ta gə̀s ìye ya, a bakal ka, wùr ata ka, ŋgùlùm tə̀ dànar batsàh zal kur a ɗa, dìte tì yè a dər akaba ŋgat a batsàh dùlùv, ndəna, sèriyè Mbulum a le ahər a ya. 7Waya gà mburma gər àhə̀ɗ a, agəra dukw ana a peze a ter a za, aà megè dukw bakal a. Taŋa gà dukw ata ka, a ta ge a riŋ seyiŋ. Ama mesèwère are ika gər wùr ana a peze a za a mburma, aà megè bakal a. 8Na ahər yak, kige tsà sik yak à gìs a kər a bakal ka, ɗasl ɗasl sasa àba ya, kà dzà dər a dala. Ŋgùlùm na ki ŋget a mesife i tə̀v Mbulum a, nda gà ahər yak ilik, ki ge tsà sik yak ilik a, ndəna tì yè a kər a akwa ana a mbete a tsà aà biybiy a, nda gà ahər yak sula ya, ki ge tsà nda gà sik yak sula məmà fit a. 9Na are yak a bene a kər a bakal ka, ùndzuɗ ndzàhara àba ya, dìte kà yà a dala dìriŋ. Ŋgùlùm na ki ŋget a mesife ana i tə̀v Mbulum, à ndìv a tsìye, nda gà are yak ilik, ndəna tì yè a kər a akwa ana a mbete a tsà aà biybiy ka, nda gà are yak sula ya." 10I dəba ŋa ya, Yesuw a gwaɗa a tar asa: "Gwim metsèhe, aɗàbà ka ta fə̀rum aà gà àsìŋ gà mburma ana ta gə̀s ìye nda gə̀zlə̀ŋ, dìte ka, ti ne gà ɓə̀za i tə̀v are kurum a ka, kàmala za ya tsà. Aɗàbà ìye ihər i gweɗe a kurum a nda ndzer: Gà gawla Mbulum ka, tar riŋ kəla pat mandzà ŋa ika miɗ Mbulum Tsir gà i gər ŋa, aɗàbà tar mbàŋa. 11 12A gwaɗa a tar asa: "Kurum kà dzalum ana, meme, na wùra gà təmaŋ ŋgar a riŋ də̀rmə̀kà, àma ka, na aka dzeye ihər a ilik ana, a miyek a à dzìk tswiɗ gər a tswiɗ ŋa aaha aà kwite tə̀ma, dìte a de a, a yehere a ilik ŋa aaha a dzeye ya tsìye? 13Iye ihər i gweɗe a kurum a asa: Na wele ata aka ŋgat təmaŋ ŋgar ata ilik a dzeye ya ka, a ŋgeye a ba hinne, aɗàbà təmaŋ ata, à zè a dər gà àsìŋ gà təmaŋ aaha ndeɗiŋa, dzìk tswiɗ gər a tswiɗ ŋa ata a dzeye ya tsìye. 14Kàmala taŋa ya, Mbulum Tsir kurum ana i gər ŋa ya tèkeɗè, a waya wùra ilik ma dzeye i tə̀v gà mburma aaha ndeɗiŋa ti ne gà ɓə̀za ndirkiz i tə̀v are kurum a tsìdze." 15Yesuw a gwaɗa a tar asa: "Na wele ana aka ne dàmər yak, bə̀la aka ge bakal ka, da a tə̀v ŋgar, dìte kà fàfəlum akaba ika màgə̀r kurum sula nda ŋgat. Na aka gə̀s aà kər bazlam yak ata ka, taŋa ka, kàa mbəl à ŋgat i bakal ŋgar ata ya. 16Ama na aka gə̀s bazlam yak ata tsə̀ka, dum a tə̀v ŋgar nda mìsle ŋgìɗ asa, kige tsà nda gà mburma sula. Aɗàbà masàsà ikaba gà mifèfile ana a ne a bakal a ka, say nda gà ɓə̀zla sìda sula, kige tsà màkər. Taŋa ka, kàmala ana mewètsè ŋa i wàkità Mbulum miviye ŋa ya. 17Na aka gə̀s àhəm aà kurum ata tsə̀ka, tsik a gà mburma ana i ga Mbulum a tserdze. Na bə̀la aka gə̀s aà tar ɓàv tsə̀ka, fə̀r ahər kàmala wùr ana aka gə̀s bazlam Mbulum ilik tsìye, kige tsà kàmala mala dùwan ana a gewa bakal hinne ya. 18Iye ihər i tsik a kurum a nda ndzer ŋa: Dukw ana kàa palum ahər ɗa àhəm ika gər àhə̀ɗ a, Mbulum tèkeɗè, a pele ahər a àhəm i mbulum i gər ŋa mbàŋa. Dìte dukw ana kàa vəlum ahər vatwa ika gər àhə̀ɗ a ka, ŋgat tèkeɗè, a vil ahər a vatwa i mbulum kataya mbàŋa asa. 19Iye ihər i gweɗe a kurum a asa: Na mburma sula ika màgə̀r kurum a, tàa dzà akaba àhəm ika gər àhə̀ɗ, aɗàbà dukw ana ta wiz a aà ìye a nda meheme ya ka, ta ŋget a i tə̀v Mbulum Tsir gà ana i gər ŋa ya ndzer. 20Aɗàbà ku mege i ŋga, na gà mburma sula, kige tsà màkər tàa yahaba gər aà mahàmà a Mbulum nda zləm gà ka, ìye riŋ ika màgə̀r tar mbàŋa." 21I dəba ŋa ya, Piyer a da a tə̀v Yesuw. A daha, a gwaɗar: "Əbay gà, medzige ndaw na dàmər gà a giŋ a bakal, dìte i pìler a dər a? Wànà medzige təsəla ya?" 22Yesuw a gwaɗar aaka: "Awaŋ, medzige təsəla pəra tsà. Say sik dzìk təsəla haa a da a təsəla, tsə̀ka, kwiye ŋa a riŋ tsà." 23I dəba ŋa ya, a gwaɗa a gà ɓə̀zla mazàzàmà ŋgat asa: "Mekwere Mbulum ana a kwere a ya, a ndzìkìɗ ba ka, wele duwa ə̀bay ŋa. Gà ɓə̀zla megè ìmir ŋgar a riŋ hinne. Ama ka, gwèdèrè ŋgar aà gà ɓə̀zla megè ìmir ŋgar ata. Əbay ata a dzà ba aà mewize aà tar. 24I tə̀v ana a riŋ a wiz a gwèdèrè ŋgar ata ya ka, ta gə̀saraha wele ŋgìɗ, gwèdèrè ŋgar ihər, a sle a miliyuŋ hinne, a ɗeme a ba tsà. 25Ama wele ata ka, zlìbìt duwa ŋgar a riŋ kwizikw tsìdze, a sle a aà məpə̀là ŋa tsà. Əbay ata a gwa: 'I dzewe à ter a fit nda gà mə̀kəs ŋgar, nda gà ɓə̀za ŋgar, dìte na a ge a ŋgùlùm aà siŋgwè ga ya.' 26Ama wele ata a tsaraka kataya ka, a daha, a kal àba a bə̀ɗ aka miɗ mala ga ŋgar aaha, a hamar hinne. A gwaɗar: 'Kamkam, ə̀bay gà, veviŋ dər zàakwa te, i pìlek a mbà.' 27I huɗ meheme ŋgar ata ya ka, a ndza aɗəm are tsèhe a mala ga ŋgar aaha hinne. A miyakar à gwèdèrè ŋgar ata fit dze, kàmala megweɗe ya, mandzà pəra. 28Ama wele ata ta miyakar à siŋgwè ya, a dara i fata ya tsàra ka, tə lə̀ma nda wele ŋgìɗ ana ta gaw akaba megè ìmir i tə̀v ilik ŋa ya, gwèdèrè ŋgar ihər mbèete. Ama biy ŋgar ihər ka, də̀rmə̀kà ilik pəra. Ŋgat i ŋgar ka, a gə̀s wele ata tsisl i bìye ɗa ya tsàra. A gwaɗar: 'Pìliŋ gwèdèrè ga.' 29Wele aaha kìrìk a dzàr gùrmits a bə̀ɗ aka miɗ ŋgar a fata. A gwaɗar: 'Kamkam, bebiŋ dər zàakwa te, i pìlekiŋa.' 30Ama a niw meheme wele ata, a gə̀s dər akaba ŋgat, a tike a dàŋgay. A gwa: 'Say à pìliŋ a gwèdèrè ga fit dzekwiŋ, tsə̀ka, a ge a ba tsà.' 31Alə̀ka gà àsìŋ gà mburma ana ta gewa megè ìmir dze ya, ta ŋgat a dukw ana wele aaha a gə̀s mezlèke mala gwèdèrè ŋgar ata te tsìye ka, a tsə̀ɓ a tar hinne. Ta màh ba, tə da a tə̀v mala ga tar aaha ndeɗiŋa ya. Tə daha, tə ɗamar dukw ana wele aaha a ge aà mala gwèdèrè ŋgar aaha ya fit dze. 32Ama mala ga tar aaha ndeɗiŋa ya, a tsaraka kataya ka, a zalaraha. Alə̀ka a daha ka, a gwaɗar: 'Kər ka, ŋgwal mburma tsà. Aàla na ìye ka, yàa məlakək à gwèdèrè ga fit, aɗàbà ana kà hemiŋ hinne ya ya. 33Ama kər ka, ki zlèk a dàmər yak, kàmala ana ì zlàk kər a te tsə̀na, meme?' 34A tsə̀ɓ a mala ga ŋgar aaha hinne. A daha, a gə̀s ŋgat, a vəl ahər a gà na ti sèwèrewa are a mburma ya. Ti tike ŋgat gədzə̀zl a dàŋgay. A gwa: 'Say à pìliŋ a gwèdèrè ga ata fit dzekwiŋ mbèete.' " 35I dəba ŋa ya, Yesuw a gwaɗa a gà ɓə̀zla mazàzàmà ŋgat asa: "Kàmala taŋa ya, Tsir gà Mbulum ana i gər ŋa ya tèkeɗè, a ge aà kurum a kataya mbàŋa, na kàa pə̀lum aba à bakal nda gà mburma ŋgìɗ nda gə̀zlə̀ŋ ilik tsìye."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\