MATA 19

1I dəba ŋa ya, Yesuw a ndə̀v à mifèfile ŋgar ata ka, a hitsera ika àhə̀ɗ Galile ya, a da ndàra aka àhə̀ɗ Yuda, aka lìdè dula Yurdan. 2Gà mburma hinne tə zazamaha ŋgat a fata. A daha, a mbala à gà ɓə̀zla dukw məmə̀ta ana i lìwiŋ tar a. 3Alə̀ka i dəba ŋa ya, gà Farisa duwa tə daha a tə̀v ŋgar, aɗàbà a sàs a tar maslàlà à ŋgat i yam a. Ta gwaɗar: "Məpàlà àhəm kwa dze ana, aka vəl vatwa a mburma aà madàlàwà mə̀kəs, agəra gà dukw ana a ge ŋgwala tsà tserdze ya ya?" 4Yesuw a gwaɗa a tar aaka: "Kàa dzeŋgwim dukw ana mewètsè ŋa i wàkità Mbulum a te tsìye? Aɗàbà akahər ana Mbulum a ge gà dukw tserdze ya ka, a ge gà asləka nda mə̀kəs, 5dìte a gwaɗa a tar: 'Aɗàbà taŋa na kinèhe, asləka a miyek a à gà tsir ŋgar nda màma ŋgar, dìte ti ndze a nda mə̀kəs ŋgar a. Tar ata sula ya ka, ti ne a ba ilik.' 6Kərgà taŋa ya kaɗə̀ŋ, ba tar ka, sula asa tsà. Ama ba tar ka, aka ne ba ilik kuɗa. Aɗàbà taŋa, dukw ana Mbulum a gaw akaba kàmala taŋa ya ka, wùra ma ta kurə̀zl dər iba ya asa tsà." 7Gà Farisa ata tə tsaraka kataya ka, ta gwaɗar: "Na kataya ana, aàla na Musa a gwa ka, na aka sàs a wùra aà madàlàwà mə̀kəs ŋgar ka, ma wetser wàkità madàlàwà ŋgat, mə vəlar ahər, dìte na a delewe a ya ya?" 8Yesuw a gwaɗa a tar aaka asa: "Musa a vəl a kurum vatwa ka, aɗàbà ana gə̀zlə̀ŋ kurum manə̀sà ŋa, matsə̀ɓatsə̀ɓ iɗəm hinne ya pəra, dìte na ka dalawum gà mə̀kəs kurum a, tsə̀ka, akahər ana piŋŋè Mbulum a ge gà dukw tserdze ya ka, kataya tsà. 9Iye ihər i gweɗe a kurum a nda ndzer: Ku weke na aka miyak à mə̀kəs ŋgar ze melè ahər aka megè muva, dìte aka zla aɗəm biy ŋgìɗ ka, taŋa ka, a ge muva." 10I dəba ŋa ya, gà ɓə̀zla mazàzàmà ŋgat ta gwaɗar: "Na bazlam gà zal nda mə̀kəs kàmala taŋa ya ka, mazlà mə̀kəs a ge a ŋgùlùm tsà." 11Ama Yesuw a gwaɗa a tar aaka asa: "Aɗàbà mburma tserdze ka, ti sle aà metsereke a bazlam aaha ì waya i tsik a kurum a ya tsà. Say gà na Mbulum a vəl a tar metsèhe ya dukw tar. 12Aɗàbà i tə̀v gà dukw ŋgìɗ a riŋ pàmpàm na mburma a sle a aà mazlà daala tsìye. Gà mìsle ŋgìɗ ka, dàgà i tə̀v mewe tar a, ba tar a waya mazlà mə̀kəs tsà. Gà mìsle ŋgìɗ asa ka, mburma tə dadaɗaya tar. Dìte gà mìsle ŋgìɗ asa ka, ti zle a mə̀kəs tsà, kige tsà ti de a a zal tsà, aɗàbà a sàs a tar ka, megè meslire Mbulum ɗekɗek. Wùr ana aka ŋgat metsèhe aà matsàràkà bazlam aaha ya ka, mà dzàr zləm lèlè." 13Alə̀ka i dəba ŋa ya, gà mburma tə daha à gà ɓə̀za ndirkiz a tə̀v Yesuw, dìte ma tike aka tar ahər te, ma hama a Mbulum ka, dìte mi pise a tar àhəm. Gà ɓə̀zla mazàzàmà ŋgat ata ta ŋgat a gà mburma ata ti dehe a à gà ɓə̀za ya ka, ta pala a tar àhəm, a sàs a tar na ti dehe a à gà ɓə̀za ata ya tsà. 14Ama Yesuw a tsaraka məpàlà àhəm gà mburma ŋgar ata ta pele a a gà tsir gà ɓə̀za ya ka, a gwaɗa a tar: "Mandza, ka palum a tar àhəm tsà, tə dara à gà ɓə̀za a tə̀v ga ya. Aɗàbà mekwere Əbay Mbulum a waya ka, medzìbe gà mburma ana kàmala gà ɓə̀za aaha ya, na ti de aɗəm a ya." 15Dìte i dəba ŋa ya, a daha, a tike ahər aka gà ɓə̀za ata, a pise a tar àhəm. I dəba ŋa ya asa, a hitse i fata ya, a daba kuɗa. 16Alə̀ka i dəba ŋa ya, wele duwa gawla ŋa a daha a tə̀v Yesuw, a gwaɗar: "Əbay ga, i ge a dze ana, meme, na dìte i ŋget a mesife ana à ndìv a tsà aà biybiy a?" 17Yesuw a gwaɗar aaka: "Aàmala na ki wiz a aà ìye a dukw ana ŋgwal ŋa ya? Ama wùra a riŋ ilik na ŋgwal ŋa ya tsà, say Mbulum ilik. Na a sàsak mesife ana à ndìv a tsìye ka, say ki gìs a məpàlà àhəm ŋgar." 18Alə̀ka wele ata a tsaraka kataya ka, a gwaɗar: "I gìs a dze ana, məpàlà àhəm awara?" Yesuw a gwaɗar aaka: "Məpàlà àhəm Mbulum ka, araha. A gwa ka: 'Kə̀ kə̀ɗ mburma tsà, ki ge muva tsà, ki ge akəl tsà, ka tə sàs pàrsa aà mburma tsà. 19Ama zàmbaɗa à gà dède yak nda màma yak. Dìte ka waya mburma kàmala ana kà waya ba yak a.' " 20Wele ata a gwaɗar aaka: "Iye ka, yàa mbə̀r megìse gà dukw ata kà tsikiŋ a tserdze, dìte dukùla na a ziŋaha asa ya?" 21Yesuw a gwaɗar: "Na a sàsak magə̀sà Mbulum nda ndzer ka, daha, ka dzawa à gà dukw yak fit, dìte kà dzàya siŋgwè ŋa a gà ɓə̀zla matawak. Na kàa ge dər kataya ka, ki ŋget a lìmana ana batsàh ŋa, à ndìv a tsà i tə̀v Mbulum a. I dəba ŋa ya ka dara, ka zezem ìye kuɗa." 22Ama wele ata a tsaraka bazlam ŋgar ata tsàra ka, tsùkwaɗ a daba i fata ya tsàra nda gà matsə̀ɓatsə̀ɓ, aɗàbà ana ŋgat ə̀bay ŋa hinne ya. 23Alə̀ka i dəba ŋa ya, Yesuw a gwaɗa a gà ɓə̀zla mazàzàmà ŋgat: "Iye ihər i tsik a kurum a nda ndzer: Mawùràba aà madà a mekwere Əbay Mbulum gà ɓə̀zla lìmana kaɗə̀ŋ. 24Kinèhe ìye ihər i tsik a kurum a asa: Ndəna gà ɓə̀zla lìmana ti de a mekwere Əbay Mbulum a ka, ŋgùlùm zlìgwèmè ma da nda bìye lepìrè." 25Gà ɓə̀zla mazàzàmà ŋgat ata tə tsaraka bazlam ŋgar ata tsàra ka, dùwaɗ a zla aà tar àrə̀v a hinne. Ta gwa: "Na kataya ana, weke a sle a aà mimbile i tə̀v Mbulum a?" 26Ama Yesuw a fə̀r aà tar, a gwaɗa a tar: "I tə̀v mburma ka, mawùràba ŋa, àma i tə̀v Mbulum ka, mawùràba ŋa tsà, a sle a aà duwa tserdze." 27I dəba ŋa ya, Piyer a gwaɗar aaka tsàra: "Araha, mə̀r ka, màa miyak àba à gà dukw mə̀r a tserdze, màa dara, màa zazam kər ana, dukùla na a ge a mə̀r a ŋgùlùm kuɗa ya?" 28Yesuw a gwaɗa a tar: "Iye ihər i tsik a kurum a nda ndzer, ìye, wùr ana a dara i tə̀v Mbulum a ka, a pat ana yàa ŋgat ə̀bay nda ndzə̀ɗa gà ana ti zlìb a dər à ìye, i kwere a dər gər àhə̀ɗ ana awiya ŋa ya ka, kurum ana kà zazamum ìye ya tèkeɗè, ki ŋgetwim a ə̀bay mbàŋa, na kurum aaha kurwa gəra sula ya. Ki ta ŋgetwim a tə̀v mendze ə̀bay. Dìte ki gwim a sèriyè a gà gwala gà Israyel ana kurwa gəra sula ya mbàŋa." 29Yesuw a gwaɗa a tar asa: "Ku weke na aka miyak àba à ga ŋgar a, kige tsà à gà dàmər ŋgar, nda gà tsir ŋgar, nda gà màma ŋgar, nda gà ɓə̀za ŋgar, dìte nda gà gùvàh ŋgar agəra ìye ka, a ŋget aɗəm a, à zè a taŋa a miyak dər àba kinèhe ya medzige də̀rmə̀kà. Dìte a ta ŋget a mesife ana à ndìv a tsà aà biybiy a asa mbàŋa. 30Ama gà mburma ana kinèhe ta gwa, gà mə̀r ŋa ya ka, gà àsìŋ ŋa hinne ti ti ne a gà ɓə̀zla dəba mbà ika miɗ Mbulum. Dìte gà na kinèhe ti tike tar aà ahər tsìye ka, gà àsìŋ ŋa ìbam hinne, ti ti ne a gà ɓə̀zla aka miɗ mbàŋa asa."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\