MATA 2

1Ta wa Yesuw ka, i kwite Betelehem ika àhə̀ɗ Yuda, akahər ana Hiridus ŋgat batsàh ə̀bay ana i fata ya. I tə̀v ana ta wa ŋgat a ka, gà ɓə̀zla metsìɗìkè gər a gà màwùsàwas ana ti de a aà gə̀zà mbulum a, tə dara ika tsèke pat ana à mbìzera a ya. Tə da a Yeruzalem. 2Tə daha, ta gwa: "Kəla ana ta wa ŋgat bìɗikw ŋa ɗa i faha, ŋgat batsàh ə̀bay gà Yahuda ya ana, i ŋga? Aɗàbà màa ŋgat a màwùsàwas ŋgar ana a mbə̀zara ya, dìte na mì dara aà medzèr gùrmits a bə̀ɗ a." 3Batsàh ə̀bay Hiridus a tsaraka bazlam tar ata tsàra ka, a wiser a tar gər hinne, nda gà àsìŋ gà mburma ana i Yeruzalem a tserdze. 4A daha, a yaha gər a gà ə̀bay gà ɓə̀zla mandə̀và kuɗa a Mbulum, dìte nda gà ɓə̀zla medzèŋgè məpàlà àhəm Mbulum a mburma tserdze. A gwaɗa a tar: "Ta we a batsàh ə̀bay ana Mbulum a gwa, i slir a kurumehe a ya dze ana, i ŋga?" 5Ta gwaɗar aaka: "I kwite Betelehem ana ika àhə̀ɗ Yuda ya. Aɗàbà mala məmà à guma Mbulum a tsik ahər, a gwa: 6'Dìte kər ka, kwite Betelehem ana ika àhə̀ɗ Yuda ya. Kər ka, kəla ŋa i màgə̀r gà kwite ana ika àhə̀ɗ Yuda ya asa tsà. Aɗàbà ə̀bay ana a ta kìv a gà mburma gà gà Israyel kàmala təmaŋ a, à pèt a àba ka, i fata.' " 7Alə̀ka i dəba ŋa ya, Hiridus a zal a gà ɓə̀zla metsìɗìkè gər a gà màwùsàwas ata nda akəl, a tsàm aà tar, a gwaɗa a tar: "Ndeɗime na kə̀ ŋgatum a màwùsàwas ata a mbə̀zara dze ya?" 8Dìte i dəba ŋa ya, a slər gà mburma ata a Betelehem, a gwaɗa a tar: "Dumaha, ti yahum kəla ata a Betelehem nda metsèhe. Na kàa ŋgatum tə̀vəməŋa ka, ka dumara, ka tsikwimiŋ, dìte i ti dzèr a gùrmits a bə̀ɗ mbèete." 9Gà mburma ata tə dzà zləm a bazlam ŋgar ata kataya ka, ta màh ba, ti diŋa. I tə̀v ana tà mèh a ba ya ka, ta ŋgataha a màwùsàwas ata, aka mbə̀zara asa. A làh a tar aka miɗ. Tar tə zazamaha i dəba ya. A de a ka, tar tèkeɗè, ti dehe a te. Alə̀ka a ndze a tə̀v ana ta wa iɗəm kəla ata ya ka, dzèŋ a hitse aà gə̀zà mbulum, ɗigìrgìr aka kəla ata. 10Ta ŋgat a màwùsàwas ana a hitse a fata ya ka, ta ŋgayaba hinne. 11Tə daha, ta pə̀ts a ga ana ta ŋgat iɗəm gà kəla ata nda məmər ŋgar Mariya ya. Tə daha, tə dzàr gùrmits a bə̀ɗ, tə zàmbaɗa à kəla ata kuɗa. I dəba ŋa ya, ta pətsàk gà kàzlàŋa tar, tə dzàyar dukw maslawa tar ana tsakala ŋa hinne ya: Gà gura nda wirdè dìzl dukw ana a ze hwaŋŋà lèlè ya, nda gà atwa dìzl dukw ana ta wene a ka, a ze a lèlè ya mbàŋa asa. 12Alə̀ka i dəba ŋa ya asa, Mbulum a gwaɗa a gà mburma ata i sunwa ya: "Kà mbə̀ɗum gər nda tə̀v ə̀bay Hirirus asa tsà." Tə tsaraka kataya ka, ta màh ba, ta mbə̀ɗ gər a ma nda tsèke ŋgìɗ. 13Gà ɓə̀zla metsìɗìkè gər a mede gà màwùsàwas ata, tə da iɗəm a tsàra ka, gawla Mbulum ilik a pàt àba a Yasufa i sunwa ya asa, a gwaɗar: "Hitse, val à gà kəla aaha nda màma ŋgar aka àhə̀ɗ Misira, tsə̀ka, aɗàbà Hiridus a riŋ a yehe a kəla aaha teftef. A waya medzèyè à ŋgat. Kàa daha ka, ka ndza riŋ i fata haa a pat ana yàa gwaɗak, mbə̀ɗara gər a." 14Yasufa a tsaraka kataya tsàra ka, a hitse, a da à gà kəla ata nda màma ŋgar a, aka àhə̀ɗ Misira ndaàvə̀ɗ ata tsàra. 15Tə ndza riŋ i fata haa a pat ana Hiridus a mə̀t a. Dukw ata tserdze ya, a ge ba ka, dìte dukw ana Mbulum Batsàh kwa ŋa a tsik akahər ata nda ahər mala məmà à guma ŋgar a ka, aka pat àba lèlè kuɗa. A gwa ka: "Yàa zalara iɗəm a kəla gà ika àhə̀ɗ Misira ya." 16Alə̀ka i dəba ŋa ya, ə̀bay Hiridus a fə̀r ka, gà ɓə̀zla metsìɗìkè gər a mede gà màwùsàwus ata ta gə̀s bazlam ŋgar ata tsà, ti lèlekwe ihər a ma ndaka tsèke ŋgìɗ a ka, a tsə̀ɓar hinne. Tsam ka, a slər gà mburma asa, a gwaɗa a tar: "Dumaha, batsum gà ɓə̀za ndirkiz gà asləka ŋana ika àhə̀ɗ Betelehem a, nda gà na i gà kwite ana ta mberra ya fit. Ki gìswim a, ki betswim a ka, dàgà aà gà ɓə̀za ana mive sula ya, tsìkw aà gà na ta waya kinèhe ya." A ziwe aɗəm taŋa ka, tits ahər ana gà mburma ata tə daha, ta gwaɗar ka, màa ŋgat a màwùsàwas a. 17Kàmala taŋa ya, dukw Hiridus ata a ge ya, a ndə̀v ka, à bazlam ana Yeremiya mala məmà à guma Mbulum a tsik akahər ata ya kaɗə̀ŋ. 18A gwa ka: "Mewìdèyè duwa a ɗera huwwa i kwite Rama ya, tuwa a riŋ hinne, ndzəŋ ndzəŋ ndzəŋ ta geye a dər zlaàzla asa mbàŋa. Rasel a tiwe a gà ɓə̀za ŋgar. A sle a aà magə̀sà gə̀zlə̀ŋ aà tuwa ya tsà, aɗàbà gà ɓə̀za ŋgar a riŋ asa tsà, tàa bats tar fit." 19Alə̀ka ə̀bay Hiridus a mə̀t ka, gawla Mbulum a pàt àba a Yasufa i sunwa ya, ika àhə̀ɗ Misira asa. 20A gwaɗar: "Kinèhe ka, hitse, mbə̀ɗ gər à kəla aaha nda màma ŋgar a, aka àhə̀ɗ Israyel kuɗa. Aɗàbà gà na ti yehe a vatwa aà makə̀ɗà kəla aaha ya ka, tar riŋ asa tsà, tàa mata." 21I dəba ŋa ya, Yasufa a tsaraka kataya tsàra ka, a mbə̀ɗ gər à kəla aaha nda màma ŋgar a, a ma tar aka àhə̀ɗ Israyel. 22Ama i dəba ŋa ya asa, Yasufa a tsaraka ka, Arkilawus kəla ə̀bay Hiridus aaha ndeɗiŋa ya, aka mà à ə̀bay tsir ŋgar a bəra ika àhə̀ɗ Yahuda asa ka, magə̀ɗa a ger aà mede a fata. Ama sunwa a da aaka asa, Mbulum a ɗifer à dukw ana a ge a ya. Tsam ka, a da à tar aka àhə̀ɗ Galile. 23A ndzawa riŋ i kwite ana tə zalar Nazaret a i fata. Kàmala taŋa ya, dukw ana gà ɓə̀zla məmà à guma Mbulum ti tsik akahər ata ya ka, aka ge ba kaɗə̀ŋ. Ta gwa: "Ti ti zel a a kəla ata ka, gà Nazaret."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\