MATA 20

1"Aɗàbà taŋa, mekwere Əbay Mbulum ana a ta kwere a mbà ya ka, a ndzìkìɗ ba nda wele duwa batsàh mala ga. Wele ata ka, a wilera i ga ya i mèkwède hèdwe aka tuwa guŋgwazl. Aɗàbà a yehe a mburma aà megè ìmir a gùvàh ŋgar. 2Alə̀ka ka, ta ge tsakala mifìte ŋgar ata nda gà ɓə̀zla megè ìmir ŋa. A gwaɗa a tar: 'I vil a kurum a siŋgwè mivèke kàmala ana ta pə̀lawa ya.' I dəba ŋa ya, a slər tar aà məfə̀tà gùvàh ŋgar ata kuɗa. 3Alə̀ka nda ndzemdè tswiɗ ŋa ka, a da a kwaskwa. A daha, a fə̀r ikaba ya ka, aka le aà gà àsìŋ gà mburma ŋgìɗ dzìrìkke mehìtsè ŋa, ti ndze a taf masak ŋa, megè ìmir tar a riŋ tsà mbàŋa. 4Wele ata a gwaɗa a gà mburma ata: 'Kurum tèkeɗè, dumara, dwimiŋ a gùvàh ga, i vil a kurum a dukw mayà ba kurum lèlè.' 5Gà wele ata tə tsaraka kataya ka, tə daha a gùvàh ŋgar ata. I dəba ŋa ya, mala gùvàh aaha a mbə̀ɗ gər a kwaskwa nda màgə̀r pat asa. Alə̀ka a ge ndzemdè màkər asa ka, a tsik a gà mìsle ŋgìɗ kàmala taŋa ya asa mbàŋa. A ndzə̀kara tar a. 6I dəba ŋa ya, ndzemdè ə̀zləm a ge ka, a mbə̀ɗ gər asa. A daha ka, aka le aà gà mìsle ŋgìɗ i kwaskwa, tar riŋ mehìtsè ŋa, megè ìmir tar a riŋ ɓàv tsà asa. A gwaɗa a tar: 'Aàla na ki ndzwim a ŋgìɓɓìtte wùrwas ka, kwets megè ìmir kurum a riŋ tsìye?' 7Gà mburma ata ta gwaɗar aaka: 'Mìi hitse a məfara ŋa ka, aɗàbà ana wùra aka wiz mə̀r aà megè ìmir tsìye.' Dìte a gwaɗa a tar: 'Kurum tèkeɗè, dumara, dwimiŋ a gùvàh ga, i vil a kurum a dukw mayà ba kurum.' 8Alə̀ka i dəba ŋa ya, pat a də̀ɗ ka, mala gùvàh aaha a gwaɗa a mala megè ìmir ŋgar ana i ga i ma ŋgar batsàh ŋa ya: 'Zal a gà ɓə̀zla megè ìmir ata ndeɗiŋa ya tserdze, tə dara, ka vəl a tar dukw mayà ba tar. Ki dzè ahər a ba ka, nda gà mburma ana tə dara i dəba ya, dìte tsìkw aà gà mburma ana tə làhara ya.' 9Zàmma tsə̀ka, gà mburma ana tə da a gùvàh nda ndzemdè ə̀zləm ŋa ya, tə daha ka, ku weke a ŋgat dukw mayà ba ŋgar kàmala ana a vàk i dala ya. 10I dəba ŋa ya asa ka, gà mburma ata tə làhəha i mèkwède hèdwe ya, tə daha, i tar tə dzala ka, ta gwa: 'Mìi ŋget a siŋgwè hinne, à zè a biy gà mburma aaha tə dara i dəba ya.' Ama tsàatsà, tar tèkeɗè, ta ŋgat ka, kalkal kàmala ana mala gùvàh aaha a tsik a tar a mbàŋa. 11Alə̀ka ta fə̀r, tàa ŋgat siŋgwè hinne tsə̀ka, ta ge àrə̀v aà mala gùvàh aaha hinne nda masàyà àhəm. 12Ta gwaɗar: 'Gà mburma aaha tə dara, tə dzà ba aà megè ìmir ka, nda ndzemdè ilik pəra ka, kà geye a mə̀r dər akaba kalkal nda gà mə̀r ana, mì sèwèr are ndassà i pat, àvùkw hinne asa ana, meme?' 13Ama mala gùvàh aaha a gwaɗa a mìsle ŋgìɗ ilik ika màgə̀r tar ata ya: 'Masla gà, ìye ka, yàa gik bakal tsà, aɗàbà ka tsikema dukw mayà ba yak i huɗ mivèke ya ana, kataya tsìye? 14Ama kinèhe ka, zla dukw mayà ba yak, ka daba a ma. Aɗàbà ì waya ka, i vil a a wele ana a dara i dəba yak a ka, kalkal kàmala ana ì vəlak a mbàŋa.' 15Dìte a gwaɗar asa: 'Ku gwa ana, i sle a aà megè ìmir nda siŋgwè ga kàmala ana gə̀zlə̀ŋ ga a waya ya tsìye? Ki ge are aka dukw ana ì zlàk aɗəm ŋgat, ì ger ŋgwal ŋa ya kəla ya?' " 16Yesuw a gwaɗa a tar asa: "Kàmala taŋa ya, gà mburma ana kinèhe ti tike tar aà ahər tsìye ka, ti ti ne a gà ɓə̀zla aka miɗ mbà ika miɗ Mbulum. Dìte gà na kinèhe ta gwa, gà mə̀r ŋa ya ka, ti ti ne a gà ɓə̀zla dəba ika miɗ Mbulum mbàŋa asa." 17Alə̀ka i tə̀v ana gà Yesuw tar riŋ ika vatwa ti de a Yeruzalem a ka, a zalawa iɗəm a gà ɓə̀zla mazàzàmà ŋgat ata kurwa gəra sula ya, aà ta mberaha. A gwaɗa a tar: 18"Tsarakum, araha, kwa ihər ki tèkwe a a Yeruzalem. Alə̀ka, aka tə̀v ana kàa ndzekwaha a fata ya ka, ìye, wùr ana a dara i tə̀v Mbulum a, ti ta gìs a ìye, dìte tà vil a ìye a ahər a gà bàba gà ɓə̀zla mandə̀và kuɗa a Mbulum, nda gà ɓə̀zla medzèŋgè məpàlà àhəm Mbulum. Ta giŋ a sèriyè mekìɗe. 19Ama ta vil a ìye a ahər a gà slele ana i fata tə sər Mbulum tsìye. Gà mburma ata ti sewle aà ìyeŋa, tà gìzl a ìye nda megwiymbiɗ hinne mbàŋa asa. Dìte ti ndwendwey a ìye aà dìzl magə̀làwà ŋa kuɗa. Ama i huɗ mehine màkər a ka, i mbilere a i məmə̀ta ya." 20I dəba ŋa ya, mə̀kəs Zebede a da a tə̀v Yesuw, tar nda gà ɓə̀za ŋgar. A daha ka, a dzà gùrmits a bə̀ɗ aka miɗ ŋgar, a hamar hinne, a sàsar mewize ahər duwa. 21Yesuw a gwaɗar: "Ki wiz a dze ana, là?" Mə̀kəs aaha a gwaɗar aaka: "I wiz aà kər a ka, àlə̀ka aka tə̀v ana kàa da a ə̀bay a ya ka, ka vəl vatwa a gà ɓə̀za gà aaha, ta mbekehe a ilik aka tsèke ahər mezime yak, dìte ilik ŋa aaha aka tsèke ahər gùla yak, ti ne a gà ɓə̀zla sik yak te, na ì gwa ya." 22Ama Yesuw a gwaɗa a tar aaka: "Kurum ka, kà sərum dukw ana ki wizwim a ya tsà. Wànà ki slwim a aà masà mesèwère are gà ana i ti sèwèr a mbà ya ya?" Ta gwaɗar aaka: "Haya, mìi sliŋa." 23Yesuw a gwaɗa a tar: "Kaɗə̀ŋ ndzer, kurum ka, ki ti sèwèrwim a are kàmala ana i ti sèwèr a are ya mbàŋa. Ama kəla ka, mandzà aka tsèke ahər mezime gà, kige tsà aka tsèke ahər gùla gà ka, ìye tsà na i tsik a taŋa ya. Aɗàbà tə̀v mendze ata ka, biy gà mburma ana Mbulum Tsir gà a pala tar a dukw tar." 24Alə̀ka gà àsìŋ gà ɓə̀zla mazàzàmà Yesuw kurwa ŋa aaha tə tsaraka bazlam ata ka, ta ge àrə̀v aà gà dàmər tar aaha sula ya. 25I dəba ŋa ya, Yesuw a zal a tar akabaha a tə̀v ŋgar tserdze. A gwaɗa a tar: "Kurum kà sərum ka, gà bàba gà ə̀bay gər àhə̀ɗ na tar riŋ ta kwere a mburma nda ndzə̀ɗa, ta ge a ter a magə̀ɗa ya. Gà wele ana mburma a ge a ter a magə̀ɗa, ti slir a mburma ka, ti niw a tsìye. 26Ama taŋa ka, a de a tsà na ika màgə̀r kurum a. Na aka sàs a wùra aà menè batsàh ə̀bay i tə̀v Mbulum ka, say ma ne mala meslire i lìwiŋ kurum ìvaɗ. 27Na aka sàs a wùra i lìwiŋ kurum menè mala aka miɗ ka, say ma ne ɓele ika miɗ kurum tserdze i tə̀v magə̀sà àhəm a. 28Aɗàbà ìye, wùr ana a dara i tə̀v Mbulum a tèkeɗè, ì dara ka, aà mazlàkà mburma ya, tsə̀ka, mburma na mà zlàk ìye ya tsà. Iye ì dzeye a à mesife gà ka, aà mumbùruɗà dərra mburma i bakal a." 29Alə̀ka i tə̀v ana gà Yesuw nda gà ɓə̀zla mazàzàmà ŋgat, ti dere a i kwite Yeriko ya ka, gà mburma hinne tə də̀ɗ aakara i fata ya. 30I tə̀v ana ti dere a ya ka, tàa le aà gà ɓə̀zla gùlùf duwa sula, mandzà ŋa aà gùva vatwa. Tə tsaraka miɓìzle Yesuw ana a riŋ a dere a ndaka vatwa ata ya ka, tə dzà ba aà mewideye hinne, nda màgàlà. Ta gwa i huɗ mewideye tar ata ya ka: "Əbay Yesuw, gwala Davit, mì ndzek are tsèhe te tsìye? Zlàk mə̀r te." 31Ama mayàhà ba gər gà mburma ata dìhhwe, ti de a ya ka, ta pala a tar àhəm. Ta gwaɗa a tar: "Ndzum ɗikɗik." Ama gà wele ata ta gə̀s bazlam tar ata tsà. Tə sə̀kàh à mewideye hinne nda màgàlà ŋgə̀lakəkkà ìvaɗ asa. Ta gwa: "Əbay Yesuw, gwala Davit, mì ndzek are tsèhe te tsìye?" 32Yesuw a tsaraka bazlam tar ata ka, a hitse dzèŋ, a zal a tar. A gwaɗa a tar: "I ge a kurum dze ana, dukùla, na a sàs a kurum a?" 33Ta gwaɗar aaka: "Əbay, a sàs a mə̀r ka, hə̀ndə̀k a mə̀r ika are ya te." 34Yesuw a tsaraka taŋa ka, ti ndzer aɗəm are tsèhe hinne. A daha, a lə̀m aà are tar, dìte are tar a handaka ba tsàra. I dəba ŋa ya ka, gà wele ata tə də̀ɗ aka Yesuw.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\