MATA 21

1I dəba ŋa ya, gà Yesuw nda gà ɓə̀zla mazàzàmà ŋgat ti de a a Yeruzalem. Ti ndze a kwite Betfedze, tàa à mendze bìse nda Yeruzalem, aà sik kwite duwa tə zalar kwite Ndzendzebìre. I fata ya ka, Yesuw a slər gà ɓə̀zla mazàzàmà ŋgat sula aka miɗ. 2A gwaɗa a tar: "Dum a kwite aaka ika miɗ kwa ya tə̀ma. Kàa ndzwimaha aà gùva kwite ata ka, ki lwimehe a aà gà hezwèŋè duwa a riŋ nda kəla ŋgar madànà ŋa aà dìzl. Kà pə̀lumara, dìte ka dum dərra a faha ya. 3Na wùra aka gwaɗa a kurum: 'Aàmala na ki pìlwim a hezwèŋè ŋa ya' ka, gwaɗumar: 'Əbay na a wiz a.' Tsam ka, wele ata a milek a kurum dər tsàra, ki dwim a dərra." 4Kàmala taŋa ya, a ge a ba ka, kalkal biy mala məmà à guma Mbulum ana akahər ata ya. 5A gwa: "Mbulum a gwa ka, dumaha, gwaɗumaha a gà mburma ana i Yeruzalem a ka, araha, ə̀bay kurum naha, a dehe a a tə̀v kurum. Ama a dehe a ka, nda ndzə̀ɗa tsà, nda mahə̀nà à gər a bə̀ɗ, aɗàbà ŋgat a tsil a aka hezwèŋè ata nda gà kəla ihər a." 6Dìte i dəba ŋa ya, gà ɓə̀zla mazàzàmà ŋgat ata sula a slər tar a, ta màh ba, tə da. Tə daha ka, ta ge dər kàmala ana Yesuw a tsik a tar a. 7Tə daha, ta gə̀sara hezwèŋè ata kəla ihər a, tə dzàya aaka gà petek tar, dìte Yesuw a tsəl aaka kuɗa. 8Gà àsìŋ gà mburma hinne, ta fatala gà petek tar aka bàrama ana Yesuw a de a dər a. Gà biy ŋgìɗ ìbam, ta haɓa aaka gà slàmbah, aà mazlə̀bà à ŋgat mbàŋa. 9Dìte gà àsìŋ gà mburma ana ika miɗ Yesuw a, nda gà na i dəba ŋgar ti zezem a ŋgat tserdze ya ka, tə dzà ba aà mazlə̀bà à ŋgat nda mewideye ŋgə̀lakəkkà. Ta gwaɗawa: "Zlə̀bakwa à kəla gà gwala Davit. Mbulum mi pise àhəm a wele ana a slərra ya. Zlə̀bakwa à Mbulum Batsàh ŋa ana i gər ŋa ya." 10Zàkwayiya ka, Yesuw a ndze a Yeruzalem. A ndzeha a fata ka, gà mburma ana i huɗ batsàh kwite ata ya tserdze, gər a wise a tar. Ta mà akaba à bazlam. Ta gwa: "Weke na naha a dere a a huɗ kwite kàmala taŋa ya?" 11Ama mayàhàba gər gà mburma ata tə də̀ɗ aakaha ya, ta gwaɗa a tar: "Naha ka, Yesuw mala məmà à guma Mbulum ana a dara i Nazaret, ika àhə̀ɗ Galile ya." 12Alə̀ka i dəba ŋa ya, Yesuw ka, a daha, a pə̀ts a ga Mbulum batsàh ŋana. A ta medeha ka, a leha aɗəm aà gà mburma a riŋ ti sekeme a gà duwa. Gà àsìŋ ŋa ti dzewe a ter a à gà duwa. Gà àsìŋ ŋa ìbam, tà mbìrwìɗ a siŋgwè. A ŋgat a tar kàmala taŋa ya ka, a daha, a dalawara iɗəm tar a bəra ya. A mbaɗa à gà tabəl gà ɓə̀zla məmbùrùɗà siŋgwè aaha a bə̀ɗ gwits gwits nda siŋgwè ŋa dze. Dìte a ŋguyutswa à gà kwerse gà ɓə̀zla madzàwà à maàdagur aaha. 13A gwaɗa a tar: "Aɗàbà a riŋ mewètsè ŋa i wàkità, Mbulum a gwa ka: 'Ga gà ka, biy gà mburma ana ta hemiŋ a iɗəm a.' Ama kurum kà nwim dər i kurum ka, sləlak madzà aɗəm dukw gà ɓə̀zla akəl." 14Dìte i dəba ŋa ya, gà ɓə̀zla gùlùf nda gà ɓə̀zla magàha a bə̀ɗ, tə dara a tə̀v Yesuw a ga Mbulum batsàh ŋa ata ya. A mbala à tar. 15Alə̀ka gà bàba gà ɓə̀zla mandə̀và kuɗa a Mbulum, nda gà bàba gà ɓə̀zla medzèŋgè məpàlà àhəm Mbulum, ta ŋgat a dukw menè aà mburma ana Yesuw a ge ya ka, a tsə̀ɓ a tar hinne. Aɗàbà gà ɓə̀za tèkeɗè, tì zlìb a à Yesuw hinne nda màgàlà i ga Mbulum batsàh ŋa ata. Ta gwa: "Zlə̀bakwa à kəla gà gwala Davit." 16Gà mburma ata ta gwaɗa a Yesuw: "Kàa tsaraka dukw ana gà ɓə̀za aaha ti tsik a ya ya?" Yesuw a gwaɗa a tar aaka: "Haya, yàa tsaraka. Ama kurum ana, kàa dzeŋgwim dukw ana i wàkità Mbulum a tsik a ti tsìye? A gwa aà ìye ka: 'Kər kà ndzə̀k gà ɓə̀za, ku mege gà na ti se a àwàh mbà ya, na tì zlìb a à kər a ya.' " 17A tsik a tar kataya ka, a hitsera i lìwiŋ tar a. A dara i huɗ batsàh kwite ata ya, a da ndàra a Betaniya, a həna riŋ i fata. 18Ndidwè ŋana i mèkwède hèdwe, gà Yesuw tə dara i Betaniya ya, tà mbìɗ a gər a Yeruzalem a ka, may a wir ahər a hinne. 19Alə̀ka a ŋgataha a dìzl dukw duwa ndàhàk à gər ŋgar, a ndza kàmala gùrùv a, aà gùva vatwa. A da aà huɗ ŋa. A ta medeha ka, mawà ŋa tsà. A ŋgataha ka, a slàmbah ŋa ɗekɗek pəra. A vəl mezelme a dìzl ɗaf ata tsàra. A gwaɗar: "Ki ta we a ilik asa tsìdze, dàgà à kinèhe ya haa aà biybiy." Yesuw a tsiker kataya tsàra ka, dìzl ɗaf ata suraŋ a kula. 20I fata ya ka, gà ɓə̀zla mazàzàmà ŋgat riŋ tàa ŋgatar mbàŋa. Dukw ana Yesuw a tsik a dìzl ɗaf ata ya ka, a ge aà tar kàmala dukw menè aà mburma ya. Ta gwa: "Meme na dìzl ɗaf aaha a kula kataya tsàra ya?" 21Yesuw a gwaɗa a tar aaka: "Iye ihər i tsik a kurum a nda ndzer, pàrsa iɗəm tsà: Na kàa gə̀sum ìye nda gə̀zlə̀ŋ kurum lèlè, madzàlà gà gər kurum wàkit wàkit tsə̀ka, dukw ana ì ge nda dìzl ɗaf aaha ya ɗekɗek tsà na ki gwim a ya. Ku mege kwite aaha kinèhe ya tèkeɗè, ki gweɗwimer a: 'Hitse i faha ya ka, da, tə də̀ɗ a dùlùv aaka' ka, a de a kaɗə̀ŋ. 22Aɗàbà na kàa gə̀sum ìye nda gə̀zlə̀ŋ ilik, dukw ana ki wizwim a aà Mbulum nda meheme tserdze ya ka, ki ŋgetwimiŋa." 23I dəba ŋa ya, gà Yesuw ti ndzeha a Yeruzalem asa ka, a daha, a pə̀ts a ga Mbulum batsàh ŋa ata. A daha, a dzà ba aà metsìkè bazlam Mbulum a mburma. Zàmma tsə̀ka, gà ə̀bay gà ɓə̀zla mandə̀và kuɗa a Mbulum nda gà bàba gà mburma ana ta kwere a gà Yahuda ya, tə daha a tə̀v ŋgar. Tə daha ka, ta gwaɗar: "Ki ge a duwa kàmala taŋa ya ana, nda ndzə̀ɗa weke? Weke na a slərra kər, a vəlak ndzə̀ɗa ŋa dze ya?" 24I dəba ŋa ya, Yesuw a gwaɗa a tar aaka: "Iye tèkeɗè ka, i wiz aà kurum a duwa ilik mbàŋa te. Na kàa sirwimiŋ aakaha ka, dìte ìye tèkeɗè, i ɗif a kurum a dər, nda ndzə̀ɗa weke na i ge a gà dukw aaha ya." 25A gwaɗa a tar: "Weke na a slərra Yuhana aà metsìlwìɓè à mburma a yam a? A dara ana, i ŋga ya? Wànà Mbulum a, na a slər ahər ŋgat a, tsə̀na, mburma ya?" Gà mburma ata tə dzà akaba bazlam ika màgə̀r tar. Ta gwaɗaba: "Na ku gwaɗakwar kinèhe ka, Mbulum na a slər ahər ŋgat a ka, a gweɗekwe a: 'Dìte aàla na kə̀ gə̀sum bazlam ŋgar tsìye?' 26Ama na ku gwaɗakwar: Gà mburma na tə slər ahər ŋgat a ka, a ge a ba tsà asa. Aɗàbà gà àsìŋ gà mburma hinne ika màgə̀r kwa aaha, ta gwa, Yuhana ka, mala məmà à guma Mbulum, ta miyek a à kwa tsà asa." 27I dəba ŋa ya, ta gwaɗar: "Mì sər tsà." Dìte Yesuw a gwaɗa a tar kuɗa: "Yawwa, ìye tèkeɗè ka, i tsik a kurum a wùr ana a slərra ìye, a viliŋ ndzə̀ɗa aà megèyè gà dukw aaha tserdze ya ɓàv tsà mbèete." 28Alə̀ka i dəba ŋa ya, Yesuw a gwaɗa a gà mburma ata asa: "Kinèhe kà dzalum dze ana, meme? Aɗàbà wele duwa a riŋ, gà ɓə̀za ŋgar sula, a da a tə̀v kəla ŋgar malàhalàh ŋana. A daha ka, a gwaɗar: 'Də̀m gà, mbakum ka, i slir a kər. Da aka megè ìmir a gùvàh ga.' 29Ama kəla ata a gwaɗar: 'I de a tsà.' Zàkwayiya ka, kə̀rə̀zl a mbə̀ɗ à madzàlà gà gər ŋgìɗ asa, a da a dala ata. 30I dəba ŋa ya, tsir tar ata a da a tə̀v kəla ŋgar aaha masula ŋa ya. A daha, a tsiker kataya mbàŋa asa. Ama kəla ata a gwaɗar: 'Iye ka, i diŋa, dède ga.' I dəba ŋa ya ka, aka da asa tsà, a niw." 31A gwaɗa a tar: "Weke na i lìwiŋ gà ɓə̀za ata sula ya, na a ge dukw ana tsir tar a waya ya?" Ta gwaɗar aaka: "Kəla aaha ndeɗiŋa malàhalàh ŋa ya." Yesuw a gwaɗa a tar aaka mbàŋa: "Kinèhe ka, ìye ihər i tsik a kurum a nda ndzer: Gà ɓə̀zla duwan nda gà mə̀kəs ana ti dzewe a à ba tar a ka, tì lèh a kurum a a mekwere Əbay Mbulum ana a ta kwere a mbà ya. 32Aɗàbà Yuhana metsìlwìɓè à mburma a yam, a dara a tə̀v kurum a, a ɗif a kurum à vatwa ana ŋgwal ŋa ya ka, kàa gə̀sum bazlam ŋgar tsà. Say na a gə̀s guma ŋgar ata ka, gà ɓə̀zla duwan, nda gà mə̀kəs ana tə dzawuwa à ba tar a ɗekɗek. Ama kurum ka, ku mege kàa ŋgatumar nda are kurum, na gà mburma ata ta gə̀s bazlam ŋgar ata ya tèkeɗè, kà mbə̀ɗum à madzàlà gà gər kurum, dìte kwets, kə̀ gə̀sum bazlam ŋgar ata ɓàv tsà." 33I dəba ŋa ya, Yesuw a gwaɗa a tar: "Tsarakum, i tsik a kurum a bazlam minew ŋgìɗ pàm asa. Wele duwa a riŋ, ŋgat ka, batsàh mala ga. A sàs gùvàh. A dzava aɗəm dìzl ɗaf hinne, a zlàzl ahər tits lèlè. A làmbaɗa aɗəm tùgùɗ a màgə̀r ŋa, aà meɗwitsewa aɗəm mawà dukw ata. A nduŋ aɗəm dzègwèle i màgə̀r ŋa ata aà makàslà ŋa. I dəba ŋa ya, wele ata a da a tə̀v ŋa dìriŋ aka àhə̀ɗ ŋgìɗ. Gùvàh dìzl ɗaf ŋgar ata à mìtehiŋa. A dzà aɗəm gà mburma aà məfə̀rà ahər, dìte àlə̀ka ta vəlar dukw gùvàh ŋgar ì ŋgal na aka màra ya. 34Alə̀ka mawà dìzl ɗaf ata a nàh ka, wùr ana a dzava ya, a sləraha gà mburma ŋgar a tə̀v gà ɓə̀zla megè ìmir dìzl ɗaf ŋgar ata, dìte ta vəlaraha dukw gùvàh ŋgar ata kuɗa. 35Ama gà ɓə̀zla megè ìmir ŋgar ata ta ŋgat a gà ɓə̀zla meslire wele ata a sləraha tar a ka, ta gasa tar. Biy ŋgìɗ ilik ka, ta gə̀zl lehhè. Biy ŋgìɗ asa ka, ta kə̀ɗ fit a bìye. Məmàkər ŋana ka, ta kalawa ŋgat nda kur. 36I dəba ŋa ya asa ka, mala dìzl ɗaf ata a sləraha gà ɓə̀zla meslire ŋgìɗ pàm, a sə̀kàhəha à tar. Tə daha ka, ta ge à tar kàmala gà taŋa ya mbàŋa. 37I dəba gà mburma ata ya ka, a sləraha kəla ŋgar a tə̀v tar. Ŋgat a gwa i gər ŋgar ka: 'Tàa ŋgat a kəla gà aaha ka, tà gìser a zìrìwe te.' 38Ama gà ɓə̀zla megè ìmir dìzl ɗaf ata ta ŋgat a kəla ata, a daha a tə̀v tar a tsàra ka, ta mà akaba à bazlam ika màgə̀r tar. Ta gwaɗaba: 'Naha ka, kəla ŋgar ana dìzl ɗaf aaha a ta mìtser a mbà ya, dumara, kə̀ɗakwa iɗəm a, dìte dìzl ɗaf aaha ma ne biy kwa.' 39Ta gə̀s kəla ata, fakw ti yàra iɗəm a bəra ya. Tə dara, ta kə̀ɗ ŋgat fit a bìye." 40Alə̀ka i dəba ŋa ya, Yesuw a ndə̀v à bazlam ŋgar ata ka, a tsàm aà tar. A gwaɗa a tar: "Mala dìzl ɗaf aaha dze ana, a ge a ana, meme na nda gà ɓə̀zla megè ìmir ŋgar ata ya, na àlə̀ka aka tə̀v ana aka daha ya?" 41Gà mburma ata ta gwaɗar aaka: "A dzeye a iɗəm à tar a sleɗik, a bets a gà mburma ata gà ŋgwal ŋa tsìye, dìte à vil a gùvàh ŋa a ahər a gà mìsle ŋgìɗ pàm, gà na ta ge a megè ìmir ŋa ka, ta vilerehe a nuba gùvàh ŋgar tits a tə̀vəməŋa ya." 42Yesuw a gwaɗa a tar asa: "Kàa dzeŋgwim bazlam ana i wàkità Mbulum a ti tsìye? A gwa ka: 'Kur ata gà ɓə̀zla mazlàzlà ga tə zla, ti yà iɗəm a dala ya ka, tsàatsà ŋgwal kur te ìbam. Na a ne madəŋ kur ìvaɗ ka, taŋa. Dukw ata a ne à kwa kàmala dukw menè à mburma ya ka, Əbay Batsàh kwa ŋa na a ge taŋa ya.' 43Aɗàbà taŋa ìye ihər i tsik a kuruməŋa: Kurum ka, ti zle a à kurum mekwere Mbulum a, ta vil a a gà gwala ŋgìɗ ana tà gìs ahər a àhəm a, dìte na a ger a ŋgùlùm a." 44 45Alə̀ka i dəba ŋa ya, gà bàba gà ɓə̀zla mandə̀và kuɗa a Mbulum nda gà Farisa, tə tsaraka gà bazlam minew ŋgar ata ka, tə sər dər, a tsik gà bazlam ŋgar ata ka, aka gər tar. 46I fata ya tsàra ka, ti yaha vatwa aà magə̀sà Yesuw. Ama ka, magə̀ɗa a ge a tar aà magə̀sà ŋa. Aɗàbà gà mburma a riŋ hinne i fata, ta fə̀r aà ŋgat ka, mala məmà à guma Mbulum ndzer. e


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\