MATA 22

1I dəba ŋa ya, Yesuw a tsik a tar aaka bazlam minew ŋgìɗ pàm asa. A gwaɗa a tar: 2"Araha, dukw ana a ndzìkìɗ ba nda mekwere Mbulum ana a ta kwere a mbà ya: Aɗàbà a ndzìkìɗ ba ka, ə̀bay duwa a zla daala a kəla ŋgar. 3Alə̀ka i tə̀v ana à ndìɗ a a bəra ya ka, a slər gà gawla ŋgar, aà mezeleha a mburma, tə dara, tə zəm dukw mezime ana à ndìɗ a dər daala kəla ŋgar ata a bəra ya. Ama gà mburma ata tə zal a tar a ka, ti niw medeha. 4I dəba ŋa ya, a slər gà mìsle ŋgìɗ asa. A gwaɗa a tar: 'Dumaha, gwaɗum a gà mburma ata ì zal a tar a ka, araha, yàa bats gà sla. Gà biy ŋgìɗ ka, gà ɓə̀za ŋa dàɓàslɓàslsla ŋgwal ŋa lèlè, nda gà dukw mezime pàmpàm hinne, yàa de, tə dara, mìi ndìɗ a daala a bəra.' 5Ama gà mburma ata tə zal a taraha ya ka, tàa dzà bazlam tar ata aà zləm tsà, tə daya ba a gà megè ìmir tar pàmpàm hinne. Mìsle ŋgìɗ a daba a gùvàh ŋgar. Mìsle ŋgìɗ asa, a daba a kwaskwa aà madzàwà à gà dukw ŋgar. 6Dìte gà mìsle ŋgìɗ gà mezèha ŋana, ta gasa gà ɓə̀zla meslire ə̀bay aaha ndeɗiŋa ya, tə ndavaya a tar pìslìɗìɗe. Ta bats tar fit a bìye. 7Ama ə̀bay aaha a ta metsereke ka, a tsə̀ɓar hinne. A slər gà sliwdze ŋgar aà məbàtsà gà mburma ata ta batsaya gà ɓə̀zla meslire ŋgar aaha ya. Gà sliwdze ata tə da. Tə daha tsàra ka, ta bats gà mburma ata fit. Dìte ndìrɓek ta wana kwite tar ata nda akwa asa. 8I dəba ŋa ya, a gwaɗa a gà ɓə̀zla meslire ŋgar ŋgìɗ asa: 'Yàa de dukw mezime hinne, àma gà na ì zal a tar aà dukw mezime ŋa ya ka, ti sle a aà mimìndzire asa tsà. 9Aɗàbà taŋa, kinèhe ka, dayum aka gà vatwa, kà zalum a gà mburma ana kàa lwim aà tar a pəra ka, tə dara tserdze a ma gà, a faha ya, aà mazə̀mà dukw mezime ya.' 10Dìte gà ɓə̀zla meslire ŋgar tə daya aka gà vatwa. Ti ta medeha ka, ti yaha gər a gà mburma hinne, ku mege weke zləm ŋa, wùr ana tàa le ahər a, gà ŋgwal gà mburma, nda gà mburma ana meɗè zləm tar ŋgwala tsìye, tə da akabara a bəra ə̀bay a. Ga a ràh nda gà mbəlakw hinne. 11Alə̀ka i dəba ŋa ya, ə̀bay ata a pə̀ts a maga a ma ŋgar, aà məfàrà aà gà mbəlakw ŋgar kuɗa. A daha, a fə̀r ikaba i lìwiŋ gà mburma ŋgar a ka, aka ŋgat a wùra ilik i màgə̀r tar, aka tike akabara ŋgwal petek ana biy madà a tə̀v mandə̀ɗà daala ata a bəra ya tsà. 12A gwaɗa a wele ata: 'Masla gà aaha, naha ana, meme na kər kà dara kataya, ŋgwal petek aà kər tsìye?' Wele ata a ndza ɗikɗik, aka fàfəl tsà. 13I dəba ŋa ya ka, ə̀bay ata a gwaɗa a gà ɓə̀zla meslire ŋgar: 'Dumaha, dzawum ŋgat i sik a, nda ahər a. Dìte ka yùmaha ŋgat a lùvuŋ a bəra. Matuwa riŋ nda məpàpə̀ɗà dər zlir i fata.' " 14I dəba ŋa ya, Yesuw a gwa: "Aɗàbà gà mburma ana ì waya, ì zal a tar a ka, hinne. Ama gà na ta palaraba iɗəm a ka, tar ndaw tsà." 15I dəba ŋa ya, gà Farisa tə daha, ti yahaba gər, dìte ta mà akaba à bazlam ika màgə̀r tar. Aɗàbà a sàs a tar ka, maslàlà à Yesuw i yam a, dìte ka, meme na ki gìsekwe a ŋgat i tə̀v bazlam ŋgar ana a tsik a ya. 16I dəba madzà akaba àhəm tar ata ya ka, tə slər gà mburma tar, tə da akaba nda gà mburma Hiridus ì ŋgal a tə̀v Yesuw. Tə daha ka, ta gwaɗar: "Əbay, mì sər kər ka, mala ndzer ŋa, kər ihər ki ɗif a à vatwa Mbulum ka, nda ndzer ŋa, aɗàbà ki ge a magə̀ɗa a dukw ana gà mburma ti dzele a ya tsà, aɗàbà ki ge a gər a gà mburma ana ti ne gà ŋgwal ŋa ika miɗ mburma ya tsà. 17Aɗàbà taŋa, tsik a mə̀r madzàlà gà gər yak te kwaŋ: Wànà məpàlà àhəm kwa dze ana, aka vəl vatwa aà madzà hàdam a ə̀bay gà Ruma ana a kwere a kwa ya ya, tsə̀na, aka vəl tsìye?" 18Ama Yesuw a sər a taraha aka dukw ana tə dzala i gər tar a tsàra. I dəba ŋa ya, a gwaɗa a tar: "A kurum gà ɓə̀zla mimbèhè are. Aàmala na ki dzwìm a ba aà ìye kataya ya? 19A zà vilwimiŋara kur siŋgwè ŋa ana ki dzwìm a dər hàdam a, i sèmete a kwaŋ." Ta vəlaraha kur siŋgwè ata ilik. 20Yesuw a sàmata ka, a gwaɗa a tar: "Gà foto aaha nda zləm ŋgar ikəka ana, biy weke?" 21Ta gwaɗar aaka: "Biy batsàh ə̀bay gà Ruma ata ndeɗiŋa ya." Yesuw a gwaɗa a tar aaka: "Yawwa, dukw ana biy batsàh ə̀bay gà Ruma ya ka, vəlumar dukw ŋgar. Ama dukw ana biy Mbulum a ka, vəlum taŋa a Mbulum." 22I dəba ŋa ya, tə tsaraka dukw ana Yesuw a tsik a tar a kataya ka, a ne aka tar kàmala dukw menè aà mburma ya, ta miyak à ŋgat, tə daba. 23A pat ata ka, gà àsìŋ gà Saduki duwa tə daha a tə̀v Yesuw. Tar ka, gà mburma ana ta gwa ka, wùra a sle aà mimbilere a i bìye ya asa tsìye. Gà mburma ata tə daha, tə tsàm aà Yesuw. 24Ta gwaɗar: "Əbay mə̀r, Musa a gwa i tə̀v məpàlà àhəm Mbulum a ka: 'Na wùr ana a riŋ nda gà daala ihər, aka mə̀t ze mawà ahər kəla ka, dàmər ŋgar ma zla daala ata madakwa ŋa, dìte ta wa kəla. Kəla ata mə̀ mà à gwala tsir ŋgar a bəra.' 25Aɗàbà gà wele duwa ɗa ika màgə̀r mə̀r nda gà dàmər ŋgar təsəla ka, malkwara ŋana a zla mə̀kəs. Alə̀ka wele ata a mə̀t ka, ze mawà ahər kəla. Dìte mə̀kəs ata ka, dàmər ŋgar ŋgìɗ a zàzə̀ɗ dər. 26I dəba ŋa ya, dàmər ŋgar ata tèkeɗè, aka wa ahər kəla ɓàv tsà. Dàmər tar məmàkər ŋana tèkeɗè, a zàzə̀ɗ dər asa mbàŋa, haa tar ata təsəla ya, tàa zazaɗa à mə̀kəs ata tserdze. Ama ka, ilik tàa wa ahər kəla tsà. 27I dəba ŋa ŋa ya, mə̀kəs ata ìbam, a mə̀t asa mbàŋa. 28Taŋa dze ana, àlə̀ka i tə̀v ana gà məmə̀ta ta mbilere a i bìye ya ana, mə̀kəs ata a ne a ana, biy weke ilik a, aɗàbà gà mburma ata nda gà dàmər tserdze ya ka, tàa lama ahər fit a?" 29Ama i dəba ŋa ya, Yesuw a gwaɗa a tar aaka: "Kurum ka, kà sərum duwa tsà. Aɗàbà la? Wànà kà sərum dukw ana i wàkità Mbulum a tsìye, dìte kà sərum ndzə̀ɗa Mbulum tsà asa ya? 30Aɗàbà aka tə̀v ana gà məmə̀ta ta mbilere a i bìye ya ka, gà asləka nda gà mə̀kəs ti zle a ba asa tsà. Ama ti ndze a ka, sùlàɗə̀ɗa kàmala gà gawla Mbulum ana i mbulum a." 31Yesuw a gwaɗa a tar asa: "Dìte aàla na ki wizwim a aà ìye bazlam gà məmə̀ta ana ta mbilere a i bìye ya ya? Wànà kàa dzeŋgwim dukw ana i wàkità Mbulum, a fàfəl a kurum agəra gà məmə̀ta ana ta mbilere a i bìye ya te tsìye? 32Aɗàbà mewètsè ŋa iɗəm i fata ka, Mbulum a gwa: 'Iye ka, Mbulum Abəraham, Mbulum Izak, Mbulum Yakuba.' A tsik taŋa ka, a gà mburma ana tar riŋ ti ndze a a bəra hiywe ya, ku mege tàa mata tèkeɗè ya. Aɗàbà Mbulum ka, biy gà mburma ana tar riŋ ti ndze a aà bəra hiywe ya, tsə̀ka, biy gà məmə̀ta tsà." 33I dəba ŋa ya, gà mayàhàba gər gà mburma ata tə tsaraka kataya ka, a ne aka tar kàmala dukw menè aà mburma ya. 34Alə̀ka i dəba ŋa ya, gà Farisa ta fə̀r ka, Yesuw a mbà aà gà Saduki nda bazlam ka, ti yahaba gər tserdze. 35I tə̀v mayàhàba gər tar ata ya ka, mala medzèŋgè məpàlà àhəm Mbulum duwa a riŋ ilik a daha a tə̀v Yesuw. Aɗàbà a sàsar maslàlà à ŋgat i yam a. 36A gwaɗar: "Əbay medzèŋgè məpàlà àhəm Mbulum, məpàlà àhəm Mbulum ana ŋgwal ŋa dze ana, awara na i lìwiŋ ŋa nda ndzer a?" 37Yesuw a gwaɗar aaka: "Məpàlà àhəm ŋgar ana ŋgwal ŋa ya ka, a gwa: 'Waya Mbulum Batsàh yak ŋa, nda gə̀zlə̀ŋ ilik, nda mesife yak dze, nda ndzə̀ɗa ba yak fit, dìte nda madzàlà gà gər yak dze mbàŋa.' 38Taŋa ka, məpàlà àhəm Mbulum ana malàhalàh ŋa ya. I ŋgìɗ na a ze a taŋa ya ka, a riŋ tsà. 39Dìte masula ŋana, a mbeha a taŋa ya ka: 'Ka waya mburma kàmala ana kà waya ba yak a' asa. 40Aɗàbà gà məpàlà àhəm Musa, nda biy gà ɓə̀zla məmà à guma Mbulum ana ti tsik tserdze ya ka, a gaw ba fit a huɗ gà məpàlà àhəm ata sula ya məmà." 41I dəba ŋa ya, Yesuw a tsàm bazlam aà gà àsìŋ gà Farisa ata mayàhà ba gər ŋa i fata ya. 42A gwaɗa a tar: "Kurum kà dzalum ana, là, na aɗàbà Kiristi mala məmbə̀là à mburma ana Mbulum a gwa, i slir a kurumaha a ya ya? Ŋgat dze ana, i gwala weke?" Ta gwaɗar: "Ŋgat ka, i gwala Davit." 43Yesuw a gwaɗa a tar: "Dìte meme na Davit a mà à bazlam Mèzìte Mesife Mbulum akahər ata ka, a zalar Batsàh ga ŋa ya? 44Aɗàbà Davit a gwa ka: 'Mbulum a gwaɗa a batsàh ga ŋa: Ndza aka tsèke ahər mezime gà, haa a tə̀v ana yàa dzà gà ɓə̀zla gùvəl yak aà huɗ sik yak dzekwiŋ a.' 45Yaw, na Davit ka, a zalar Batsàh ga ŋa seyiŋ ìvaɗ ka, dìte meme na ta gweɗe a ka, kəla ŋgar asa ya?" 46I fata ya ka, wùra aka fàfəlar aaka bazlam ilik asa tsìdze. A gər taŋa ya ka, ku weke magə̀ɗa a ger aà mewìzè ahər gà bazlam pàmpàm kàmala taŋa ya.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\