MATA 23

1I dəba ŋa ya, Yesuw a fàfəl a gà mburma ata mayàhà ba gər ŋa nda gà ɓə̀zla mazàzàmà ŋgat tserdze ya. 2A gwaɗa a tar: "Gà ɓə̀zla medzèŋgè məpàlà àhəm Mbulum, nda gà Farisa, ti ɗifewa dər a mburma ka, à məpàlà àhəm Mbulum ana Musa a tsik a. 3Aɗàbà taŋa, dukw ana tàa tsik a kurum a ka, gwim taŋa, gə̀sum aà tar àhəm lèlè. Ama kəla ka, ka tə zazamum dukw tar ana ta ge a ya tsà. Aɗàbà dukw ana ti ɗif a dər a mburma ya ka, tar ŋa ta ge a ndaka vatwa ŋa tsà. 4Aɗàbà tar ka, ta gewe akaba a mibè dukw ana tserdze ya, ìŋgìɓ aka gər mburma. Ama tar ŋana kuɗa ka, ìdep tì zlèk ahər a mburma tsìdze. Ku mege meme tèkeɗè, tì lìm ahər a tsà. 5Aɗàbà megè ìmir tar ana ta ge a ya ka, ika miɗ mburma, dìte gà mburma tà fə̀r aà tar, ta gwa ka, tar ka, gà ŋgwal ŋa. Kàmala taŋa ya, i tə̀v ana ta heme a a Mbulum a ka, ti ndìwìɗewa gà petek ana slàrra ya a gər, kige tsà aà ahər. Tì dèneye a màdaŋgwàla duwa aka gùva petek tar zìgwìndìndiɓɓe, ti ndze a dər kuɗa ka, ŋgàkŋgàkə̀kka asa mbàŋa. 6Tar ka, ku mege i tə̀v ana gà mburma tàa yahaba gər aà dukw mezime ya tèkeɗè, a sàs a tar ti ndze a ka, aka tə̀v mendze ana ŋgwal ŋa lèlè ya. Ku tàa da a gà ga mahàmà a Mbulum mbàŋa ka, ti yahawa i tar ka, say tə̀v mendze ana ŋgwal ŋa ya, aà mendze dər aka miɗ mburma, dìte mburma tà fə̀r dər aà tar lèlè. 7Na tàa da a lìwiŋ mburma ìbam, a sàs a tar mburma ta ge a tar wusa ka, say nda mazàmbàɗà à tar ɗekɗek. Ta waya ti zel a ter a ka, gà ə̀bay gà ɓə̀zla medzèŋgè a mburma. 8Ama kurum ka, wùra ma tə zal a kurum 'ə̀bay medzèŋgè a mburma' tə tsà. Aɗàbà kurum tserdze ka, nda gà dàmər. Əbay medzèŋgè a kurum ka, ilik, tsə̀ka, sula tsà." 9Yesuw a gwaɗa a tar asa: "Ku weke ka, ma tə zal a wùra ika gər àhə̀ɗ 'tsir gà' tsà. Aɗàbà tsir kurum ka, Mbulum Batsàh ŋa ana i gər ŋa ya ilik. 10I dəba ŋa ya asa ka, wùra ma ta zal a kurum 'batsàh mə̀r ŋa i tə̀v megè duwa ya' tsà. Aɗàbà batsàh kurum ŋa ka, Kiristi, mala məmbə̀là à mburma ana Mbulum a gwa, i slir a kurumehe a ya ilik pəra. 11Aɗàbà taŋa, na a sàs a wùra ika màgə̀r kurum aà menè batsàh ŋa ka, ma ne mala meslire ika màgə̀r kurum tserdze ìvaɗ. 12Aɗàbà na wùra a sàsar tə zalar batsàh ŋa ka, Mbulum a ne à ŋgat kəla ŋa ìvaɗ. Ama wùr ana aka ne à ba ŋgar kwizikw ika miɗ mburma ya ka, Mbulum a ne à ŋgat batsàh ŋa asa mbàŋa." 13"A kurum gà ɓə̀zla medzèŋgè məpàlà àhəm Mbulum aaha nda gà Farisa ya, kurum ka, gà ɓə̀zla mimbèhè are. Ama ka, tuwum ba kurum, aɗàbà ana kà handakum a vatwa a gà mburma ana ta waya ti de a a mekwere Mbulum a. Aɗàbà kurum kà gə̀sum madà a fata tsà, dìte wùr ana a waya madà a fata ya ka, gədzə̀zlzla kurum i vatwa, ki vilwimer a vatwa aà madà aɗəm tsà. 14 15A kurum gà ɓə̀zla medzèŋgè məpàlà àhəm Mbulum aaha nda gà Farisa ya, kurum ka, gà ɓə̀zla mimbèhè are. Ama ka, tuwum ba kurum. Aɗàbà kurum riŋ ihər ki sìweywim a bə̀ba gər àhə̀ɗ aaha dze ya, ku mege aka gər dùlùv tèkeɗè, kà dawum pəra, a sàs a kurum mayàhà gà mburma ana ti zezem a kurum a mbàŋa. Dìte bə̀la kàa lwim aà wùra ilik ka, mà gə̀s pàrsa kurum ata kuɗa. Ki niswim a à mendze ŋgar ndeyndey, dìte a de a akwa ana a mbete a tsà aà biybiy a mazàkà ŋa." 16A gwaɗa a tar asa: "Tuwum ba kurum. Aɗàbà kurum kà nwim ka, kalkal gà ɓə̀zla gùluf ana ta gese a ahər a gà ɓə̀zla gùluf ŋgìɗ a. Agəra ana kə̀ gwaɗum asa ka: 'Ku weke na aka mbaɗa nda ga Mbulum batsàh ŋana, a ge a dukw ata tsà tèkeɗè, à lèh a duwa tsà. Ama na ku weke aka mbàɗa nda gura ana i ga Mbulum a ka, aka dàn gər ŋgar.' " 17A gwaɗa a tar asa: "A kurum ana metsèhe kurum a riŋ tsà, slafurnukwnukw, dìte kurum gà gùluf ŋa asa ya. Dukùla na batsàh ŋa i lìwiŋ gà dukw ata ya? Ga Mbulum batsàh ŋa ata ya, tsə̀na, gura ata a tsàhən aà Mbulum agəra ana i ga ŋgar ɗekɗek a? 18Dìte i dəba ŋa ya, kə̀ gwaɗum asa ka: 'Na wùra aka mbaɗa nda tə̀v ana ta batsawa aaka duwa i ga Mbulum a, a ge a dukw ata tsà tèkeɗè ka, à lèh a duwa tsà asa mbàŋa. Ama na ku weke aka mbàɗa nda dukw ana masak ŋa, ta vəl a Mbulum a ka, aka dàn gər ŋgar.' 19A kurum ana kà nwim ka, kàmala gà ɓə̀zla gùluf a. Dze ana, dukùla na batsàh ŋana i lìwiŋ gà dukw ata ya? Wànà tə̀v ata ta batsawa aaka duwa a Mbulum a ya? Tsə̀na, dukw ana ta vəlar, a tsàhən ahər agəra ana ta batsawa aaka dukw ata ɗekɗek ìvaɗ a? 20Aɗàbà taŋa, na wùra aka mbaɗa nda tə̀v ana ta batsawa aaka duwa i ga Mbulum a ka, a mbàɗa dər akaba taŋa ka, nda dukw ata ta batsawar a tserdze. 21Asa ka, wùr ana aka mbaɗa nda ga Mbulum batsàh ŋa ata ya tèkeɗè, a mbaɗa dər akaba taŋa ka, nda Mbulum ana mandzà ŋa iɗəm a fit dze. 22Dìte wùr ana aka mbàɗa nda gə̀zà mbulum a tèkeɗè, a mbaɗa taŋa ka, nda tə̀v mendze Əbay Mbulum, nda gà Mbulum ŋana a riŋ mandzà ŋa ikəka ya fit dze asa mbàŋa. 23A kurum gà ɓə̀zla medzèŋgè məpàlà àhəm Mbulum aaha nda gà Farisa ya, kurum ka, gà ɓə̀zla mimbèhè are. Ama ka, tuwum ba kurum, aɗàbà kurum kà yahawum gər a gà dukw mezime kurum ana i dala ya ka, ku mege dukw ana a ɗe a hinne tsà kwizikw a tèkeɗè, ki livwim a kurwa, dìte ki vilwim a ihər a Mbulum a ilik. Ama məpàlà àhəm Mbulum ana ŋgwal ŋa, biy megìse a gə̀zlə̀ŋ nda mezezeme lèlè ya ka, kà miyakum dər ìvaɗ dze ana, meme? Kàmala megweɗe ya: Megè dukw ana ndaka vatwa ŋa ya, nda megè dukw ana ŋgwal ŋa ya a mburma, dìte magə̀sà Mbulum nda gə̀zlə̀ŋ. Ana ka, ki gwim a gà taŋa dzekwiŋ, na dìte ki gwim a gà naha kuɗa mbàŋa ya." 24Yesuw a gwaɗa a tar asa: "Kurum kà nwim ka, kalkal mala gùluf ana a gese a ahər a mala gùluf ŋgìɗ a. Dìte asa ka, gà dukw mese kurum ana kà sawum a ka, ìndits ìndits kà palawum iɗəm gà amime ya, dìte ka, dzìbìrim kà miyakawum aɗəm à dukw ana kàmala zlìgwèmè ya, ki swim a dər akaba a hitwis. 25A kurum gà ɓə̀zla medzèŋgè məpàlà àhəm Mbulum aaha nda gà Farisa ya, kurum ka, gà ɓə̀zla mimbèhè are. Ama ka, tuwum ba kurum, aɗàbà kurum kà sərum are matsàkàɗà gà kəzliyam, nda gà tasà kurum ka, lèlè. Dìte aàla na gə̀zlə̀ŋ kurum kataya tsìye? Nda bəra ka, kə̀ gwaɗum, mə̀r gà ŋgwal ŋa, tsàatsà i huɗ ŋana ka, maràhà ŋa nda gà dukw ana ŋgwala tsìye, kàmala megweɗe ya ka: Megèyè akəl, nda dukw ana ba kurum a waya aà megè ya ɗekɗek. 26Iye ihər i gweɗekiŋa, a kər Farisa aaha gùluf ŋa ya: Barra i huɗ gə̀zlə̀ŋ yak a dzekwiŋ, dìte ndaka gər bəra tèkeɗè, à pèt a lèlè kuɗa ya. 27A kurum gà ɓə̀zla medzèŋgè məpàlà àhəm Mbulum aaha nda gà Farisa ya, kurum ka, gà ɓə̀zla mimbèhè are. Ama ka, tuwum ba kurum. Aɗàbà kurum kà ndzìkìɗwim ba ka, gà dìve ana mburma tà fìr ahər a nda bəra ka, herrè lèlè ya. Ama i huɗ ŋana ka, maràhà ŋa nda gà atasl gà məmə̀ta, nda mezè ŋa ana iɗəm sìwìkìke, a ze a ya fit dze. 28Kurum ka, kàmala taŋa ya. Ika miɗ mburma ka, ta gweɗe a, kurum ka, gà ŋgwal ŋa. Ama i huɗ gə̀zlə̀ŋ kurum ka, mimbèhè are, nda megè dukw ana ŋgwala tsìye, na maràhà ŋa iɗəm a." 29"A kurum gà ɓə̀zla medzèŋgè məpàlà àhəm Mbulum aaha nda gà Farisa ya, kurum ka, gà ɓə̀zla mimbèhè are. Ama ka, tuwum ba kurum. Aɗàbà kurum riŋ ihər kà zlàzlawum aà dìve gà ɓə̀zla məmà à guma Mbulum, ŋgewwè ki lèmbeɗwim a dìve gà mburma ana ti zezem a Mbulum nda ndzer ŋa ya ka, lèlè. 30Dìte kə̀ gwaɗum asa ka: 'Na mì ge riŋ akahər ana gà tsir mə̀r ta batsawa ɗa gà ɓə̀zla məmà à guma Mbulum a ka, mìi gewe a ba nda gà tar aà məbàtsà mburma ata tə tsà.' 31Kàmala taŋa ya, kurum nda gər kurum kà sərum, kə̀ gwaɗum: Mə̀r ka, gà ɓə̀za gà mburma ata ta batsawa ɗa gà ɓə̀zla məmà à guma Mbulum ana akahər ata ya." 32Yesuw a gwaɗa a tar asa: "Kà ndìɗìkwim gər à bakal ana gà tsir kurum ta gewa akahər ata ya pəra." 33I dəba ŋa ya, a gwaɗa a tar asa: "A kurum gà bàba gà mesiwiɗ nda gà ɓə̀za gà mesiwiɗ aaha. Alə̀ka dze ana, meme na ki ta beywimere a i akwa ana a mbete a tsà aà biybiy a ɗara? 34Aɗàbà taŋa, araha, i slirehe a gà ɓə̀zla məmà à guma Mbulum nda gà ɓə̀zla metsèhe, dìte nda gà ɓə̀zla medzèŋgè məpàlà àhəm Mbulum a tə̀v kurum tserdze, dìte ka, ki ta betswim a gà mìsle ŋgìɗ, gà biy ŋgìɗ ìbam, ki ndwendweywim a tar aà dìzl magə̀làwà ŋa. Gà mìsle ŋgìɗ asa ka, ki gezlwimere a tar i gà ga mahàmà a Mbulum kurum a. Ki sèwèrwim a ter a are aà kwite aà kwite. 35Aɗàbà taŋa, gà mburma ata kà batsum tar masak ŋa taf, bakal tar a riŋ tsìye tserdze, bakal ŋa ika gər kurum. Dàgà aà məmə̀ta Abel, mala mazàzàmà Mbulum nda ndzer ŋana ta kə̀ɗ akahər ata ya, tsìkw aà məmə̀ta Zakari kəla Barakiya ana kə̀ kə̀ɗum ika màgə̀r gà ga mahàmà a Mbulum batsàh ŋana, nda tə̀v ana ta batsawa aaka gà duwa a Mbulum a. 36Ama ka, ìye ihər i tsik a kurum a nda ndzer, pàrsa iɗəm tsà: Gà dukw ata kì gwim tserdze ya ka, bakal ŋa à mère a ka, aka gər gà mburma aaha kinèhe ya." 37I dəba ŋa ya, Yesuw a dzà ba aà matùwà kwite Yeruzalem. A gwa: "A kurum gà mburma ana a riŋ i Yeruzalem a, i Yeruzalem a. Kurum ana kà batsawum gà ɓə̀zla məmà à guma Mbulum, dìte kə̀ kalawum gà na Mbulum slərawaha tar a tə̀v kurum a nda kur a. Wànà sik ndaw na a sèsiŋ magə̀sà aàba gər a gà mburma kurum, kàmala məmər mendzikwir ana a yehe a gər a gà ɓə̀za ŋgar aà huɗ gwezleviyek a? Ama ka, a sàs a kurum dər akaba ɓàv tsà asa. 38Aɗàbà taŋa, gà ga kurum ti ti ne a rə̀ŋga hùhwayhwayyà, wùra a ge a iɗəm tsà. 39Aɗàbà ìye ihər i gweɗe a kurum a nda ndzer ŋa: Ki ta ŋgetwimiŋ a asa tsà, dàgà aà kinèhe ya, haa a pat ana i ta mère a ya ka, dìte ki gweɗwim a: 'Mipìsè àhəm ika gər wùr ana Mbulum a slərra ŋgat a faha ya.' "


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\