MATA 24

1Alə̀ka i dəba ŋa ya, Yesuw a dara i ga Mbulum batsàh ŋa ata ya. I tə̀v ana a riŋ a de a ya ka, gà ɓə̀zla mazàzàmà ŋgat tə daha a tə̀v ŋgar, aɗàbà ta waya meɗifer à ga Mbulum ana tə zlàzl ŋgwal ŋa ya. 2Ama Yesuw a gwaɗa a tar: "Kurum ihər ki ŋgetwim a a ga ŋgwal ŋa aaha tə zlàzl a te tsìye? Kinèhe ìye ihər i gweɗe a kurum a nda ndzer: Pat ŋgìɗ ka, ki ŋgetwim a a kur ika gər biy ŋgìɗ asa tsà. Ti ta mbezle a dər mbà ka, lehèɗ lehèɗ kweleŋ fètìte." 3Alə̀ka i dəba ŋa ya, Yesuw a tsəl a gər kwite Ndzendzebìre. I tə̀v ana ŋgat a riŋ mandzà ŋa i fata ya ka, gà ɓə̀zla mazàzàmà ŋgat tə daha a tə̀v ŋgar, à gər tar. Tə daha, ta gwaɗar: "Tsik a mə̀r te, ndeɗime na bazlam yak ata kà tsik a, a ta ge a ba ya, dìte meme na mìi sir a dər ka, kàa à meslele, nda gà gər àhə̀ɗ aka à mendìve asa ya?" 4I dəba ŋa ya, Yesuw a gwaɗa a tar aaka: "Gwim metsèhe lèlè, wùra ma ta baza a kurum za tsà. 5Aɗàbà gà mburma hinne ti dere a a tə̀v kurum a, ti zle akaba a zləm gà, dìte ta gweɗe a kurum a, ku weke ka, ìye na a ne Kiristi ya, tsàatsà pàrsa. Kàmala taŋa ya, ti dzeye a à gà mìsle ŋgìɗ hinne. 6I tə̀v ana kàa tsarakum gà làbara gà gùvəl a ɗe a bìse i tə̀v kurum, ki ge tsà, a ɗere a i tə̀v dìriŋ ŋa ya ka, gwim metsèhe, àrə̀v ma da aà kurum a tsìdze. Aɗàbà gà dukw ata ka, say ti dere a dukw ŋgar. Ama mandə̀vandə̀v gər àhə̀ɗ ka, aka sle zùkw tsà na taŋa ya. 7Gà kwite ŋgìɗ pàmpàm ta ge a gùvəl nda gà biy ŋgìɗ. Gà gawla gà ə̀bay ŋgìɗ ta ge a gùvəl nda gà biy ŋgìɗ pàm asa. May a ge a hinne, dìte i gà kwite ŋgìɗ pàmpàm ka, àhə̀ɗ a ɓezle a wàkit wàkit. 8Ama gà dukw ata tserdze ya ka, a live dər àba ya pəra, dìte na ti sir a dər ka, gər àhə̀ɗ aka à mendìve ya, kàmala mawà kəla ana à lèh ahər a, a wir a aà gà mə̀kəs a. 9I dəba ŋa ya ka, tà gìs a kurum, tì dzè a kurum a ahər a mburma, tì sèwèr a kurum a are, dìte ta bets a kurum. Ku weke tserdze a ne a kurum a are, aɗàbà ìye. 10A ndze a a fata ka, gà mìsle ŋgìɗ pàmpàm hinne tà gìs a ìye a gə̀zlə̀ŋ tar asa tsà. Ti dzè a ba ka, aà megèyè aàba ɗaf nda menè ba are. 11Aka ndze a fata ka, gà ɓə̀zla məmà à bazlam Mbulum ŋgìɗ pàmpàm nda pàrsa ta hitse a aà medzèyè à mburma hinne, nda pàrsa tar ata. 12Aɗàbà bakal à sìkèh a hinne, mawàyà ba gà mburma gà àsìŋ ŋa ìŋgal bagwal ŋa a ta ge a riŋ asa tsà, akwa à mìt a ihər a. 13Ama wùr ana ə̀dəts aka gə̀s gə̀zlə̀ŋ, aka simeraha haa a pat ana mesife ŋgar à ndìv a ya ka, Mbulum a mbil a dər. 14Ama gər àhə̀ɗ à ndìv a kəla ka, ti tsik a bazlam mekwere Mbulum aaha ŋgwal ŋa ya a gà slala gà mburma ika gər àhə̀ɗ pàmpàm tserdze dzekwiŋ, ku weke a sle a aà metsereke, na dìte à ndìv a ya." 15Yesuw a gwaɗa a tar: "Aka miɗ mbà ka, ki ŋgetwim a a wele ana ta gwa ahər, swalwa ŋa ŋgwala tsà hinne, dìte a ne dukw zlaŋgatsak na i tə̀v Mbulum a. Wele ata a ndze a ka, a ga Mbulum batsàh ŋana, kàmala ana Daniyel mala məmà à guma Mbulum ana akahər ata a tsik a, a gwa, wele ata a dere a, a ndze a ka, a fata. Ama wùr ana a dzeŋge a dukw aaha ya ka, say mà dzàr zləm lèlè. 16Na gà mburma ana ika àhə̀ɗ Yuda ya, tàa ŋgat a gà dukw ata aka ndzera ka, tə̀ tə̀z ihər ndàra a kwite ya. 17Wùra aka ge ika galak ka, ma tarra a bə̀ɗ a, mə val, tsə̀ka, ma da a huɗ ga a ma ŋgar aà mandzə̀kàra iɗəm gà dukw ŋgar a asa dzekwiŋ tsà. 18Wùr ana i gùvàh ŋgar a tèkeɗè ka, ma ta mbə̀ɗ gər a ma aà mandzə̀kàra gà petek ŋgar a asa tsà mbàŋa. 19A pat ata ka, mesèwère are batsàh ŋana ka, biy gà mə̀kəs ana nda gà huɗ i gər a, kige tsà, mawùr ŋana gà ɓə̀za aà tar a asa mbàŋa. 20Hamum a Mbulum, ə̀lə̀k gà dukw ata ti ndzere a ka, duwa ma ta ŋge a kurum aà sik kàmala mivele ana i dùluɓ a tsà, kige tsà a pat mesìfìkà ba ya tsà. 21Aɗàbà mesèwère are ata ka, à zè a dər biy na dàgà Mbulum a ge gər àhə̀ɗ haa kinèhe ya. Mesèwère are ŋgìɗ a riŋ à zè a taŋa ka, a riŋ asa tsà. 22Na mege Mbulum mà nìkìɗ ihər à pat mesèwère are ŋa ata ya tsà àsla ka, ana ka, wùra ilik a mbil a tsìdze. Ama a nìkìɗ à pat ŋa ka, agəra gà mburma ŋgar ana a pala tar a. 23Na bə̀la wùra aka gwaɗa a kurum: 'Kiristi naha', kige tsà: 'Ar aaka' ka, ka ta gə̀sum bazlam ŋgar tsà. 24Aɗàbà taŋa ka, gà na ti ne àba Kiristi ya, nda gà na ti ne àba gà ɓə̀zla məmà à guma Mbulum nda pàrsa ya, ta hitsiŋa. Ta ge a gà dukw menè aà mburma pàmpàm hinne, aà məbàzà dər za a gà na Mbulum a pala tar zləmana, na mege ti sle a ya. 25Taŋa ka, yàa tsik a kurum àba ya dàgà aà kinèhe ya, ndzum dər i zləm lèlè. 26Aɗàbà taŋa, na bə̀la tàa gwaɗa a kurum: 'Kiristi naha i dala i kùsak' ka, ka tə dum tsà. Kige tsà, na tàa gwaɗa a kurum: 'Araha i ga i faha' ka, ka ta gə̀sum bazlam tar tsà mbàŋa. 27Dukuməŋa a ge a ba ka, kàmala mewìtìɗè mbulum ana ndiɗèy à wìtiɗe a aà gə̀zà mbulum a. A dzè ahər a ba ka, ara ndaka dwa ya, dìte à wìtiɗe a nda gwa asa mbàŋa. Kàmala taŋa ya, na ìye, wùr ana a dara i tə̀v Mbulum a, i dere a ka, parakkà, i tə̀v are mburma tserdze. 28Kərgà taŋa ya, dukw ata a ge a ba ka, kalkal dukw ana aka mə̀t ku mege i ŋga ka, gà kwàtsàmba ti diŋa, ti yehehebe aaka a gər a." 29Ama Yesuw a gwaɗa a tar asa: "I tə̀v ana gà mesèwère are ata tàa ndə̀v iɗəm a tsàra ka, gà pat nda kiye tì dìv a asa tsà, a ndze a ziŋziŋ fit kweleŋ. Gà màwùsàwas ìbam, ti dzewere a aà mbulum a. Dìte gà dukw ana riŋ madzàvà ŋa aà gə̀zà mbulum a, ti lekeye a àba à gà gər ŋgwir ŋgwìr ŋgwir ŋgwir. 30A pat ata ka, gà mburma ta ŋgetiŋŋa, a ìye, wùr ana a dara i tə̀v Mbulum a ka, gà mburma ana ika gər àhə̀ɗ a tserdze, sùwwa ti tiwe aàbiŋa, aɗàbà ana ta ŋgetiŋehe a, a ìye, wùr ana a dara i tə̀v Mbulum a, i dere a ka, nda hùlɓùkw a, nda ndzə̀ɗa Mbulum a hinne, dìte nda mezlìbe gà ana tì zlìb a à ìye ya. 31Dìte àlə̀ka mèzleliŋ aka ɗe hinne ka, i slirre a gà gawla gà ya. Ti dere a ka, aà mayàhà gər a gà na i pala tar a, dàgà ara aà zlile mbulum a tserdze." 32Yesuw a gwaɗa a tar asa mbàŋa: "Tsarakum bazlam minew gùrùv aaha kwaŋ. Aɗàbà dìzl ɗaf gùrùv ka, à gègìriŋa, dìte à dzè a ba aà mibize, nda mewiɗe. Agəra taŋa, kurum tèkeɗè, ki sirwim a dər ndzer, viye aka à mege. 33Kàmala taŋa ya mbàŋa, na kàa ŋgatum a gà mesèwère are nda gà dukw ata pàmpàm tàa ndzera tserdze ka, ki sirwim a dər ndzer, ìye, wùr ana a dara i tə̀v Mbulum a, yàa à meslele bìse. 34Iye ihər i gweɗe a kurum a kinèhe, nda ndzer, pàrsa iɗəm tsà: Gà mburma ana kinèhe ya ka, ta mete a zùkw tsà, say gà dukw ata tàa ndzera dzekwiŋ, dìte ta metiŋa. 35Gà kuvəl mbulum nda gər àhə̀ɗ ka, tì ndìviŋa. Ama bazlam gà ka, à ndìv a tsà, a ndze a aà biybiy." 36Alə̀ka Yesuw a gwaɗa a tar i dəba ŋa ya asa: "Ama wùra a sər pat ŋa, nda ler ŋa ana gà dukw ata ti ndzere a ya tsìdze. Ku mege gà gawla Mbulum tèkeɗè, tə sər tsà. Ku mege ìye ana Kəla ŋgar a tèkeɗè, ì sər ɓàv tsà asa. Say Mbulum Tsir gà à gər ŋgar ilik na a sər a. 37Aɗàbà dukw ana a ge ba akahər Nuhu ata ya ka, a ta ge a ba aka tə̀v ana ìye, wùr ana a dara i tə̀v Mbulum a, i mère a ya mbàŋa. 38Aka tə̀v ana yam ata aka dzà ahər ba zùkw tsìye ka, gà mburma a riŋ ihər ti zimeye a gà dukw mezime, ti seye a gà dukw mese, tar riŋ ihər ti zleye a gà daala, gà də̀m ìbam, ti dzeye a tar a zal, haa a pat ana Nuhu a pə̀ts a ga ŋgar ata a làmbaɗa, a suwayawa dər ika gər yam a. 39Aɗàbà gà taŋa ti ndìɗìk gər aà taŋa ya ka, tàa sər aàba tsà. Dukw ana Nuhu a tsikewa a tar a tèkeɗè, tàa dzàr zləm tsìdze, haa yam batsàh ŋa ata a dara kuɗa, a ràh aka gər àhə̀ɗ fèɗìɗe, a dzeye à gà àsìŋ gà mburma ata fit. Ama a pat ana ìye, wùr ana a dara i tə̀v Mbulum a, i ta mère a ya tèkeɗè, dukuməŋa a ta ge a ba ka, kàmala taŋa ya mbàŋa asa. 40A pat ata ka, bə̀la gà wùra sula i gùvàh ŋa ilik tà fìt a ka, ti zle a ihər a ilik, ta miyek a dər ilik. 41Na bə̀la gà mə̀kəs sula tì lìgir a ika bur ŋa ilik ìbam ka, ti zle a ihər a ilik, ta miyek a dər ilik asa mbàŋa. 42Aɗàbà taŋa, ndzum ka, nda metsèhe, tsə̀ka, ki sirwim a pat ana Batsàh kurum ŋa a dere a ya tsà. 43Ama ka, tsarakum dukw aaha i tsik a kurum a ya lèlè: Na bə̀la mala ga a sər mala akəl a dere a, a time a ga ŋgar ka, a ndze a are a pat ata tsà. A viler a vatwa aà madà a ga a ma ŋgar tsìdze. 44Aɗàbà taŋa, kurum tèkeɗè, hàdzàlum ba kurum mbàŋa. Ndzum ka, nda metsèhe lèlè, tsə̀ka, ìye, wùr ana a dara i tə̀v Mbulum a, i mère a ka, a pat ana kurum ihər ki vevwim a ìye ya tsà." 45I dəba ŋa ya, Yesuw a gwaɗa a tar asa: "Nwim ka, kàmala mala megè ìmir ana ndzer ŋa, a ge a megè ìmir ka, nda metsèhe lèlè ika are ŋa ya tsìye. Na bə̀la mala ga ŋgar a de a a tə̀v ŋa ka, a ɗifer a à ga ŋgar a ahər, a vil a ɗa dukw mezime a gà mburma ana i ma ŋgar a ka, tits ndaka vatwa ŋa lèlè. 46Aɗàbà wele ana aka ge ìmir kataya ka, a ŋget a maŋgàyà ba i gə̀zlə̀ŋ, a pat ana mala ga ŋgar aka dara, aka le aà ŋgat, a ge a ìmir kàmala taŋa ya ya. 47Iye ihər i tsik a kurum a nda ndzer, pàrsa iɗəm tsà: Na mala ga ata aka màra ka, a miyeker a à gà dukw ga ŋgar a ahər tserdze, a kweriŋa. 48Ama wele ana a ge a ìmir ika are mburma ya ɗekɗek a ka, a dzele a i gə̀zlə̀ŋ ŋgar, a gweɗe a: 'Mala ga gà ka, à mère a bìse tsà, i gebe a dukw ana gə̀zlə̀ŋ ga a waya ya.' 49I dəba ŋa ya ka, a ge a matawak a gà àsìŋ gà ɓə̀zla megè ìmir mala ga ŋgar aaha. Tsam ka, a dzà ba aà mazə̀mà gà dukw mezime pàmpàm hinne, ti se akaba a gùzum nda gà ɓə̀zla mekweye ana tə sawa gùzum hinne ya kuɗa. 50Alə̀ka i tə̀v ana mala ga ŋgar ata à mère a ya, mala megè ìmir aaha a sir a ka, à mère a və̀ɗəna tsà, mala ga a wiyere a ŋgat ka, paf kataya, ze mesire aàba. 51Na mala ga ŋgar ata aka màra ka, a viler a mesèwère are hinne, à yè a ŋgat a tə̀v ana gà ɓə̀zla mimbèhè are ti ti sèwèr a iɗəm are nda gà tuwa, tà pèpìɗ a dər zlir hinne ya."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\