MATA 25

1I dəba ŋa ya, Yesuw a gwaɗa a tar asa: "A pat ŋgìɗ i mère a aka mekwere gà ya ka, à ndzìkìɗ a ba bazlam minew gà də̀m duwa kurwa, ta waya melìme nda gà zal daala ana a zlere a ya. I tə̀v ana tà mèh a ba, ti de a ya ka, tə ndzə̀k dər gà làlampà tar aà ahər. 2Ama gà də̀m ata kurwa ŋa ya ka, gà ə̀zləm ŋana ka, ta ge metsèhe lèlè na ti de a ya. Gà biy ŋgìɗ aaha, tàa ge metsèhe tsà. 3Aɗàbà gà na metsèhe tar a riŋ tsìye ka, tə ndzaka gà làlampà tar nda miviye mal ana iɗəm a ɗekɗek pəra. Tàa tafa dər mal a kwalaba tsà. 4Ama gà na metsèhe tar a riŋ lèlè ya, tar ta màh ba ka, tàa tafa dər mal aà ahər asa. 5I dəba ŋa ya, zal daala ata a zlere a ya, aka dara bìse tsà. Tar ata tserdze ya ka, tə dzà aka mendze are, aɗàbà meèrìzle a ge a teriŋa. 6Alə̀ka màgə̀r hə̀və̀ɗ a ge ka, mewideye a ɗe tsàra. Ta gwaɗa a tar: 'Araha, zal daala aaha aka slala, aka dara kuɗa. Hitswim aà mbulum tsə̀mà tsə̀mà, dumaha, ki lìmwimiŋa.' 7Gà də̀m ata tserdze ya, hùrùm ta hitse aà mbulum. Tə ndzə̀k gà làlampà tar a ahər. Tə sakaha aɗəm à mal. Ama gà àsìŋ ŋa aaha ndeɗiŋa metsèhe tar a riŋ tsìye, ndezwizzwè làlampà tar a mbetiŋa, mal aà tar tsà. 8I fata ya ka, tə dzà ba aà mewìzè mal aà gà na metsèhe tar a riŋ lèlè ya. Ta gwaɗa a tar: 'Kamkam, mbə̀ɗum a mə̀r mal a gà làlampà mə̀r zàakwa te, aɗàbà gà làlampà mə̀r ka, ta mbetiŋa.' 9Ama gà ɓə̀zla metsèhe aaha ta gwaɗa a tar: 'Awaŋ, biy tsà, a slekwe a tsə̀ka, ŋgùlùm dumaha, tə sakamumara i tə̀v gà ɓə̀zla madzàwà dər ŋa ya.' 10Alə̀ka i tə̀v ana ti de a a masàkàmà ŋa tsàra ya ka, pəzlàŋ zal daala ata aka slala dər. Gà na ndeɗiŋa metsèhe tar a riŋ lèlè ya, tar riŋ ta veve a ŋgat, tsùndzur tə də̀ɗ akaba a ga a ma ŋgar, aà megìrìve nda mazə̀mà dukw mezime. Ta hə̀ndə̀k dər aàba a ga. 11Alə̀ka i dəba ŋa ya ka, gà də̀m aaha ndeɗiŋa tə da a masàkàmà mal a, ta màra. Tə dara ka, wùra a riŋ asa tsà, tàa da a ga. Tə dzà ba aà mezeleha a mala ga a ga. Ta gwaɗaraha: 'Kamkam ə̀bay, hə̀ndə̀k a mə̀r i ga ya te.' 12Ama wele ata a gwaɗa a tarra: 'Iye ka, ì sər kurum tsà.' " 13Aɗàbà taŋa, Yesuw a gwaɗa a tar kuɗa: "Ama kurum ka, ndzum nda metsèhe lèlè, tsə̀ka, ki sirwim a pat ŋa tsà, kige tsà ler ŋa ka, ki sirwim a tsìdze." 14Yesuw a gwaɗa a tar asa: "Aɗàbà dukuməŋa a ne a pat ŋgìɗ ka, kàmala wùr ana a de a a mesìweye a tə̀v a dìriŋ a. I tə̀v ana à mèh a ba ya ka, a zal a gà ɓə̀zla megè ìmir ŋgar, a dzàɗ lìmana ga ŋgar fit a ahər tar dzekwiŋ. 15A vəl a mìsle ŋgìɗ kur siŋgwè dəbuw ə̀zləm, i mìsle ŋgìɗ dəbuw sula, i mìsle ŋgìɗ aaha ìbam, dəbuw ilik. Siŋgwè ata kur ŋa ilik ka, lufùw, a ɗeme a ba tsà. A dzàya a tar dər aba kataya ka, a sàmata dər metsèhe tar, ku weke a sle a aà magə̀sà ŋa lèlè na taŋa ya, a ge a dər megè ìmir. Dìte i dəba ŋa ya ka, wele ata a màh ba, a daba kuɗa. 16Zàmma tsə̀ka, wele ana ta vəlar dəbuw ə̀zləm a, a dzà dər ba aà metsèkèle. Alə̀ka a ŋgat aaka nuba ŋgar dəbuw ə̀zləm. 17Wele ana ta vəlar dəbuw sula ya tèkeɗè, a tsàkàl dər asa. A ŋgat aaka nuba ŋgar dəbuw sula mbàŋa. 18Ama wele aaha ta vəlar dəbuw ilik a ka, a daha, vìrèh vìrèh a le siŋgwè mala ga ŋgar ata a bìye, a kàha aɗəm a fata. 19Alə̀ka i dəba mive zàakwa ya ka, mala ga tar aaha ndeɗiŋa ya, a màra a ma ya tsàra ka, a waya maɗàmà gà siŋgwè ana akahər ata a dzàya a tar a. A zal a tar. 20Alə̀ka tə daha ka, wele ana a vəlar siŋgwè dəbuw ə̀zləm a, a ndzə̀kara biy ŋgar a. A daha, a gwaɗar: 'Mala ga mə̀r, siŋgwè yak aaha kà viliŋ a ka, araha, aɗàbà ì tsàkàl dər ka, yàa ŋgat aaka nuba dəbuw ə̀zləm asa.' 21Mala ga ŋgar a gwaɗar: 'Lèlè ndzer na taŋa ya. Kər ka, mala ndzer ŋa, kàa ge ìmir ŋgwal ŋa, aɗàbà ana ì vəlak siŋgwè zàakwa pəra ka, swalwa i ba yak tsà, araha kinèhe kàa ŋgetiŋ aaka nuba hinne ya. Ama ìye tèkeɗè ka, i miyekik a à gà megè ìmir pàmpàm a ahər, a ze a siŋgwè ata mbèete. Kinèhe ka, ŋgaya ba nda ìye lèlè.' 22I dəba ŋa ya ka, wele ana a vəlar siŋgwè dəbuw sula ya, a ndzə̀kara biy ŋgar a, a da dəraha, a gwaɗar: 'Mala ga mə̀r, siŋgwè yak aaha kà viliŋ a ka, araha, yàa ŋgat aaka nuba dəbuw sula.' 23Mala ga ŋgar aaha a gwaɗar: 'Kər ka, lèlè ndzer, mala ndzer ŋa, aɗàbà kàa ge megè ìmir ana ŋgwal ŋa ya mbàŋa, aɗàbà ana ì vəlak siŋgwè zàakwa pəra ka, swalwa i ba yak tsà, araha, kàa sìkèhiŋ dər aaka hinne ya. Ama ìye tèkeɗè, i miyekik a à gà megè ìmir pàmpàm a ahər, a ze a siŋgwè ata hinne mbèete. Kinèhe ka, ŋgaya ba nda ìye lèlè.' 24Alə̀ka wele ana a vəlar siŋgwè dəbuw ilik a, a daraha à biy ŋgar ka, a gwaɗa a mala siŋgwè aaha: 'Mala ga mə̀r, siŋgwè yak aaha ka, araha, yàa màk dərra. Aɗàbà ì sər, kər ka, ŋgwal mburma tsà. Kàa slige duwa nda ahər yak tsà tèkeɗè ka, ki sèsebe a pəra. Kàa ge ìmir duwa tsà ìbam ka, ki yehebere a gər kataya. 25Aɗàbà taŋa, ìye ka, magə̀ɗa a giŋ, ì gwa ka, a dzeyiŋ a a ahər, yàa tsàkàl dər tsà. I daha a ma ka, ì le àba a bìye ya. Araha siŋgwè yak naha, ndzə̀kaba dukw yak.' 26Mala siŋgwè aaha a gwaɗar aaka: 'Kər ka, màsar, mala gə̀rlàkà. Kàa sər tsìye ka, yàa slige duwa tsà tèkeɗè ka, i sèsiŋa, yàa ge ìmir duwa tsà ìbam ka, i yeheber a gər a. 27Na kà sər ndeɗiŋa kataya dze ana, aàla na kà dzà siŋgwè ga a ga ana ti tikiŋ a àba ya ka, dìte tì sìkèhiŋ a dər aaka ya tsìye. Ana i mère a ka, nuba gà aka sə̀kàh aaka zàakwa ya. 28Aɗàbà taŋa, dumaha, zlum ihər dəbuw ilik ŋa ata ya, vəlum aaka a wele ana ndeɗiŋa siŋgwè ŋgar dəbuw kurwa ya. 29Aɗàbà ku weke na aka ge ìmir lèlè, aka ŋgat dukw mayà ba ŋgar hinne ka, tì sìkèher a dər aaka hinne asa mbàŋa, dìte na a ndze a dər barbararra ya. Ama wùr ana a ge a ìmir nda swalwa ŋa ndaka vatwa ŋa tsìye ka, ti zle a ihər dukw ana i ahər ŋgar a fit mbàŋa.' 30I dəba ŋa ya, mala ga tar aaha, a gwaɗa a tar: 'Gə̀sum mala gə̀rlàkà aaha a ge a ŋgùlùm tsìye, yùmaha ŋgat a lùvuŋ a bəra. I fata ka, tuwa hinne nda məpàpə̀ɗà zlir.' " 31I dəba ŋa ya, Yesuw a gwaɗa a tar asa: "Aka tə̀v ana ìye, wùr ana a dara i tə̀v Mbulum a, i mère a ya ka, ì mère a nda ndzə̀ɗa Mbulum ana a viliŋ a hinne, mə̀r nda gà gawla Mbulum a tserdze. Dìte ka, i ndze a aka tə̀v mendze ə̀bay gà kuɗa. 32Gà mburma ana ika gər àhə̀ɗ tserdze ya, ti yehebere a gər aka miɗ gà ya. Dìte i ndzeke a iba mburma ya, kàmala mala makə̀và gà dukw ana a ndzakawa ikaba gà təmaŋ nda gà awak a. 33I dzè a gà təmaŋ ka, aka tsèke ahər mezime gà. Ama gà awak ka, i dzè a tar aka tsèke ahər gùla. 34I dəba ŋa ya ka, ìye ə̀bay, i gweɗe a a gà na ika tsèke ahər mezime gà ya: 'Dumara, a kurum ana Mbulum Tsir gà a pise a kurum àhəm a. Ki ti ndzwim a a tə̀v mekwere ŋgar ana a làmbaɗa a kurum dàgà piŋŋè akahər ana aka ge gər àhə̀ɗ zùkw tsìye. 35Aɗàbà akahər ana may a wir aà ìye a ya ka, kàa vilwimiŋ dukw mezime, yam a kə̀ɗ ìye tèkeɗè ka, kàa tìfwimiŋ, yàa sa. Akahər ana ìye mbəlakw ŋa mbà ya ka, kàa gwimiŋ gər lèlè. 36Petek ika ìye tsà ìbam ka, kàa tikwim aka ìye. Iye i dukw məmə̀ta ka, kàa dumara, kàa fə̀rum aka ìye. Iye i dàŋgay tèkeɗè ka, kàa dumaha a tə̀v ga, kàa fə̀rum aka ìye.' 37Dìte i dəba ŋa ya ka, gà ɓə̀zla mazàzàmà Mbulum ana nda ndzer ŋa ya, ta gweɗiŋ a ka: 'Əbay mə̀r, ndeɗime na mì ŋgatak, may a wir aà kər a ka, mì vəlak dukw mezime, kige tsà yam aka kə̀ɗ kər ka, mì tə̀fak a? 38Dìte ndeɗime asa ya na mì ŋgatak ka, kər mbəlakw ŋa ka, mì gek gər lèlè, kige tsà, petek aà kər tsə̀ka, mì vəlak, kà tike akaba ya? 39Dìte asa ka, ndeɗime na mì ŋgatak, kər i dukw məmə̀ta ka, mì daha, mì fə̀r aka kər, kige tsà, kər ka ndzawa i ga dàŋgay ka, mì daha a tə̀v yak a?' 40I dəba ŋa ya ka, ìye ə̀bay, i gweɗe a ter aakiŋa: 'Sərum dər ndzer, na kàa gwim gər a wùra ilik i lìwiŋ gà dàmər gà ya, ku mege ŋgat mala dəba i lìwiŋ gà duwa ya tèkeɗè ka, ki gwim gər taŋa ka, a ìye.' 41Dìte i dəba ŋa ya asa ka, i gweɗe a a gà na ika tsèke ahər gùla gà ya: 'Kurum ka, dum i tə̀v ga ya. Kurum gà mburma ana Mbulum a vəl a kurum mezelme ya, dum a akwa ana a mbete a tsà aà biybiy a. Aɗàbà Mbulum a ge tə̀v akwa ata ka, a gà ə̀bay sitene, nda gà gawla ŋgar. 42Aɗàbà akahər ana may a wir aà ìye a ya ka, kàa vilwimiŋ dukw mezime tsà, nda gà i tə̀v ana yam a kə̀ɗ ìye ya tèkeɗè, kàa tìfwimiŋ yam, yàa sa ɓàv tsà asa. 43Aka na ìye mbəlakw ŋa ya ka, kàa gwimiŋ gər tsà, dìte asa ka, aka na petek aà ìye tsìye tèkeɗè ka, kàa vilwimiŋ petek, yàa tike akaba tsà asa. Iye i dukw məmə̀ta, kige tsà ìye i ga dàŋgay ka, kàa dumaha, kàa gwimiŋ wusa ɓàv tsà asa mbàŋa.' 44I dəba ŋa ya, tar tèkeɗè, ta gweɗiŋ a mbàŋa: 'Əbay mə̀r, ndeɗime na mì ŋgatak ka, may a wir aà kəriŋa, kige tsà yam a kìɗ a kər, nda gà kər mbəlakw ŋa, kige tsà, petek aà kər tsìye? Dìte asa mì ŋgatak ka, kər i dukw məmə̀ta, nda gà kər i ga dàŋgay ka, màa daha, màa gek gər tsà asa ya?' 45I dəba ŋa ya asa, ìye i gweɗe a ter a: 'Sərum dər ndzer, na kàa gwim gər a wùra ilik i lìwiŋ gà dàmər ga ya, ku mege ŋgat mala dəba i lìwiŋ gà duwa ya tèkeɗè tsə̀ka, taŋa ka, kàa gwimiŋ gər a ìye ɓàv tsà asa mbàŋa.' " 46I dəba ŋa ya, Yesuw a gwaɗa a tar asa mbàŋa: "Ama tar ata ti ta ŋget a mesèwère are ana à ndìv a tsà aà biybiy a. Ama gà mburma ana tàa zazam Mbulum nda ndzer a ka, ti ndze a i tar ka, i tə̀v mesife ana à ndìv a tsà aà biybiy a."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\