MATA 26

1Alə̀ka i tə̀v ana Yesuw a ndə̀v àba à mifèfile ŋgar ata ya fit dze ka, a gwaɗa a gà ɓə̀zla mazàzàmà ŋgat: 2"Kinèhe ka, kà sərum nda gər kurum, megìrìve Paska a zeha ka, mehine sula pəra na a ndze aɗəm a ya. Dìte pat ata ka, tà gìs a ìye, ìye, wùr ana a dara i tə̀v Mbulum a, tà vil a ìye a ahər a mburma, dìte ti ndwendwey a ìye aà dìzl magə̀làwà ŋa." 3Akahər ata ka, gà bàba gà ɓə̀zla mandə̀và kuɗa a Mbulum nda gà bàba ŋa ana ta kwere a gà Yahuda ya, ti yahabaha gər a bəra batsàh mala mandə̀và kuɗa a Mbulum duwa, zləm ŋgar Kayafas. 4Ta mà akaba à bazlam ika màgə̀r tar. I huɗ bazlam tar ata ya ka, ta waya mayàhà vatwa aà magə̀sà Yesuw, aà makə̀ɗà ŋgat nda akəl. 5Ama ta gwaɗaba ika màgə̀r tar asa: "Ki slekwe a aà magə̀sà màyə̀màyəm aaha a pat megìrìve tsà, aɗàbà gà mburma ta beha hinne, ti ta wise a duwa." 6Akahər ata ka, Yesuw a riŋ mandzà ŋa i kwite Betaniya i bəra Simun ana batsàh mbəlak ba ihər a. 7Mə̀kəs duwa a riŋ a daha a tə̀v ŋgar a ga, nda gà wirdè ihər i kwalaba. Wirdè ata ka, a ze hwaŋŋà lèlè, tsakala ŋa ka, hinne. A daha, a dzàya dər aka gər Yesuw i tə̀v ana tar riŋ mandzà ŋa, ti zim a dukw mezime nda gà ɓə̀zla mazàzàmà ŋgat a. 8I dəba ŋa ya, gà ɓə̀zla mazàzàmà ŋgat aaha ta ŋgat a mə̀kəs ata, a dzàya à wirdè aka gər Yesuw a ka, a tsə̀ɓ a tar hinne. Ta gwaɗaba ika màgə̀r tar: "Aàmala na a nəs à wirdè ŋgwal ŋa ata taf a? Dukùla na a ger a iɗəm ŋgùlùm i fata ya? 9Ŋgùlùm ma kal dər ndeɗiŋa tsìye, a ŋget a dər siŋgwè hinne, dìte à dzèye a a gà ɓə̀zla matawak a." 10Ama Yesuw ka, aka sər a taraha aka bazlam ana ti tsik a. A gwaɗa a tar: "Aàmala na ki wiswim a à gər a mə̀kəs aaha ya? Aɗàbà dukw ana a giŋ a ka, ŋgwal ŋa ndzer, a tsàhən aà ìye lèlè. 11Aɗàbà gà ɓə̀zla matawak ka, tar riŋ i tə̀v kurum kə̀la pat, ki slwim a aà mazlàkà tar, kàmala ana gə̀zlə̀ŋ kurum a waya ya. Ama ìye ka, ki ndzekwe akaba a nda gà ìye kə̀la pat tsà, i de a aà kurum a mbà. 12Aɗàbà wirdè ata mə̀kəs aaha a dzàya dər aka ìye ya ka, aka giŋ dukw ana ŋgwal ŋa ya. Taŋa ka, aka mbə̀r megè aà ìye wirdè ana ti zle a dər akaba ìye a bìye ya aka ndə̀v. 13Iye ihər i gweɗe a kurum a nda ndzer: A tə̀v ana gà mburma ti ti de aɗəm a aà metsìkè bazlam Mbulum fit dze ya ka, ti ɗemewe aɗəm a dukw ana mə̀kəs aaha a giŋ a, dìte mə̀ mə̀ts a tar gər tsà." 14I dəba ŋa ya, mìsle ŋgìɗ ilik i lìwiŋ gà ɓə̀zla mazàzàmà Yesuw ana kurwa gəra sula ŋa ata ya, zləm ŋgar Yudas Iskariyut, a da i fata ya ka, a da a tə̀v gà bàba gà ɓə̀zla mandə̀và kuɗa a Mbulum. 15A daha, a gwaɗa a tar: "Dukùla na ki vilwimiŋ a ka, dìte na i ge a kurum a ɗaf aà Yesuw a?" Tə tsaraka kataya tsàra ka, tə ɗamar kur siŋgwè ana miviya ŋa ya dzìk màkər. 16A ŋgatar kataya tsàra ka, hèlèwrèw a ge metsèhe tsàra, a dzà ba aà mayàhà vatwa aà megè ɗaf aà Yesuw. 17A pat malàhalàh megìrìve ana gà Yahuda tə zəmawa dukw ata giɗe ikəka tsà, na dìte a kwese a tsìye ka, gà ɓə̀zla mazàzàmà Yesuw tə dara a tə̀v ŋgar a. Tə tsàm ihər àhəm a. Ta gwaɗar: "A sàsak mi dek ɗaf Paska aaha ana, a ŋga?" 18A gwaɗa a tar: "Dumaha a huɗ kwite a tə̀v wele duwa a riŋ ka, gwaɗumar: 'Əbay mə̀r a gwa ka, mendze gà a riŋ hinne asa tsà. Aɗàbà a sèsiŋ ka, mìi dehe a, mìi zim a ɗaf Paska a ma yak nda gà ɓə̀zla mazàzàmà ìye.' " 19Yesuw a tsik a tar kataya ka, gà wele ata ta màh ba, tə da. Tə daha, ti de ɗaf megìrìve ata i bəra wele ata, kàmala ana Yesuw a tsik a taraha ya kaɗə̀ŋ. 20Alə̀ka i dəba ŋa ya, hàwa a ge ka, gà Yesuw nda gà ɓə̀zla mazàzàmà ŋgat aaha kurwa gəra sula ya, tə daha, tə ndza a bə̀ɗ, tə dzà ba aà mazə̀mà ɗaf megìrìve ata kuɗa. 21I tə̀v ana tar ihər ti zim a ya ka, a gwaɗa a tar: "Iye ihər i tsik a kurum a nda ndzer, pàrsa iɗəm tsà: Wùra ɗa ilik ika màgə̀r kurum aaha kurwa gəra sula ya, na a ta ge aà ìye a ɗaf a." 22Gà ɓə̀zla mazàzàmà ŋgat ata tserdze ya, ta mata i are ya satəttà. Ta gwaɗar aaka ilik ilik tserdze: "Wànà ìye ya, Batsàh ga ŋa? Na ìye tsà." 23Yesuw a gwaɗa a tar aaka asa: "Mburma ŋa ɗa ilik ika màgə̀r kurum a kurwa gəra sula ŋa aaha, wùr ana mì dzak akaba a ahər a səra ŋa ilik a. 24Taŋa ìye, wùr ana a dara i tə̀v Mbulum a, i ta mìt a ka, kàmala ana wàkità Mbulum a tsik a. Ama mesèwère are a dere a aka gər wele ana a ta ge aà ìye a ɗaf a ka, batsàh ŋa hinne. A ta ge a dər kaɗə̀ŋ ana, meme ɗar a? Ŋgùlùm na ta wa ŋgat tsìye." 25Yudas, wele ana a ge ahər a ɗaf a, a tsàm ahər, a gwaɗar: "Ku gwa ana, ìye kəla ya, Batsàh gà ŋa?" Yesuw a gwaɗar aaka: "Haya, kàmala ana kà tsik a." 26Alə̀ka i dəba ya ŋa, tar riŋ aà mazə̀mà ɗaf tar ata hiywe. Yesuw a zla ɗaf ata, a ge dəraha kəkaàha a Mbulum, dìte a sasa ikaba ya. A dzàya a gà ɓə̀zla mazàzàmà ŋgat. A gwaɗa a tar: "Ndzə̀kum, ka zəmum. Aɗàbà taŋa ka, slu ba gà." 27I dəba ŋa ya, a zla kivit meɗwìtsè mawà dukw duwa iɗəm makwàsà ŋa. A ge dəraha kəkaàha a Mbulum asa, dìte a vəl a tar. A gwaɗa a tar: "Sum tserdze. 28Naha ka, məmbə̀z ga ana i ti dze a dər a bə̀ɗ, aɗàbà məpə̀là dər à bakal gà mburma ana ika gər àhə̀ɗ hinne ya. Taŋa ka, dukw ana i sir a dər ba à gà mburma nda Mbulum hiywe aà biybiy a. 29Iye ihər i gweɗe a kurum a nda ndzer: I ti se a meɗwìtsè mawà dukw makwàsà ŋa aaha asa tsìdze, haa a pat ana ki ti sekwe a dukw ata awiya ŋa a tə̀v mendze mekwere Mbulum Tsir gà ya." 30I dəba ŋa ya, tə zàmbaɗa à Mbulum nda dìmis, dìte ta màhara ba i fata ya, ti de a aà sik kwite Ndzendzebìre. 31Alə̀ka aka tə̀v ana ti ndze aà vatwa ya ka, Yesuw a gwaɗa a gà ɓə̀zla mazàzàmà ŋgat: "I hə̀və̀ɗ aaha mbakum a ka, kurum aaha tserdze ya, ki tìzwim a aà ìye ya, magə̀ɗa a ge a kuruməŋa. Aɗàbà a riŋ mewètsè ŋa i wàkità Mbulum, a tsik aà ìye, Mbulum a gwa: 'I kìɗ a mala makə̀và gà təmaŋ, dìte gà təmaŋ ata ta wiye a ba bìrìm a dala.' " 32I dəba ŋa ya, Yesuw a gwaɗa a tar asa: "Ama yàa ta mimbilera i məmə̀ta ya ka, i lèh a kurum a a Galile." 33I dəba ŋa ya, Piyer a gwaɗar aaka: "Ku mege gà mìsle ŋgìɗ tàa miyak à kər tserdze tèkeɗè, ìye ka, i miyek a à kər tsìdze." 34Ama Yesuw a gwaɗar aaka: "Iye ihər i gweɗek a nda ndzer, ka bana ba yak nda ìye tsà. Ələ̀k guŋgwazl a ta tiwe a i hə̀və̀ɗ aaha mbakum a ka, kər kàa gwa medzige màkər, ì sər Yesuw tsà." 35Ama Piyer a gwaɗar aaka: "I tsikik a ka, nda ndzer, pàrsa iɗəm tsà: Ama ì sər kər tsə̀ka, i gweɗe a tsìdze. Ku mege ki meteme a sula məmà tèkeɗè ka, i tsik a tsà." Gà àsìŋ gà ɓə̀zla mazàzàmà ŋgat tserdze ìbam, ti tsik kataya asa mbàŋa. 36Alə̀ka i dəba ŋa ya, gà Yesuw nda gà ɓə̀zla mazàzàmà ŋgat ti ndze a tə̀vəməŋa a riŋ i dala, tə zalar Getsemene ka, a gwaɗa a tar: "Ndzum a bə̀ɗ a faha, ìye ka, i de a aka miɗ, i ta heme a a Mbulum a fata dzekwiŋ." 37Aka tə̀v ana a de a ya ka, a ndzə̀k dər gà Piyer nda gà ɓə̀za Zebede aà ahər. Tə da i tə̀v gà àsìŋ gà ɓə̀zla mazàzàmà ŋgat aaha ya. A tə̀v ana ti ndzeha a fata ya ka, Yesuw a dzà ba aà medzedzere nda matsə̀ɓatsə̀ɓ hinne. 38A gwaɗa a gà ɓə̀zla mazàzàmà ŋgat aaha màkər a: "Gə̀zlə̀ŋ ga ka, aka ràh nda məmə̀ta ana a ŋgeɗits a ìye ya. Ndzum a faha. Ama ki ndzekwe a kəla ka, nda metsèhe lèlè." 39A miyak à tar a fata. A da kə̀tsàh a zlawak. A daha, a kal àba a bə̀ɗ aka àhə̀ɗ, a dzà ba aà mahàmà a Mbulum. A gwaɗar: "Kamkam Tsir gà, aka tə̀v ana mesèwère are ata aka ndzera ya ka, ma ta giŋ ba a gər tsà te, na mege a ge a ba ya. Aɗàbà kər ka, kà sle aà duwa tserdze. Ama ki ge a kəla ka, kàmala ana a sàsak a, tsə̀ka, kàmala ana a sèsiŋ a tsà." 40I dəba meheme ŋgar ata ya ka, a mbə̀ɗ gər a dəba a tə̀v gà ɓə̀zla mazàzàmà ŋgat a màkər ŋa aaha. A daha ka, a leha à tar aka mendze are. A gwaɗa a Piyer: "Ki ndze a are ya? Wànà ki slwim a aà mendze nda are nda gà ìye ler ilik tsìdze ya?" 41I dəba ŋa ya, a gwaɗa a tar asa: "Ndzum nda metsèhe, kà hamum a Mbulum, dìte ka tə də̀ɗum aka məbàzà za ə̀bay sitene tsà. Ama kurum ka, kàa wayum lèlè, ba kurum na a sle a aà magə̀sà ŋa tsìye pəra." 42Alə̀ka a tsik a tar àba ya kataya ka, a mbə̀ɗ gər a zlawak asa. A daha, a hama kàmala ana a làh ahər piŋŋè ya. A gwaɗa a Mbulum: "Tsir gà, na mege a ge a ba ka, zla aà ìye mesèwère are aaha ya, mi miyak à ìye te. Ama ŋgùlùm ka, i sèwèr a are pəra kàmala ana a sàsak a, tsə̀ka, ma ti ne kàmala ana ìye ì waya ya tsà." 43I dəba ŋa ya, a màha a tə̀v gà ɓə̀zla mazàzàmà ŋgat asa. A daha ka, tar riŋ ika mendze are mbà hiywe, ti sle aà mendze nda are ku ler ilik tsìdze. 44A miyak à tar, a da a zlawak məmàkər ŋa asa. A daha, a hama a Mbulum kàmala ana ndeɗiŋa ya. 45I dəba ŋa ya, a mbə̀ɗaha gər a tə̀v gà ɓə̀zla mazàzàmà ŋgat asa ka, a gwaɗa a tar: "Kurum ana, aà mesìfìkà ba aaha ika mendze are ya mbà pəra hiywe ya? Ama kinèhe ka, ler ŋa aka sle kuɗa, fə̀rum aà ìye, wùr ana a dara i tə̀v Mbulum a, araha tà vil a ìye a ahər a gà ɓə̀zla bakal kuɗa. 46Hitswim aà mbulum, tàkwa a tə̀v wele ana a ge aà ìye a ɗaf a. Araha, aka à mendzera a faha ya." 47I tə̀v mifèfile Yesuw ata ya tsàra ka, Yudas ika màgə̀r gà ɓə̀zla mazàzàmà ŋgat aaha kurwa gəra sula ya, aka slalaha a tə̀v ŋgar. Tə daha ka, nda gà mburma hinne. Gà mburma ata tə daha ka, nda gà dukw ahər aà tar, gà màsalamà nda gà matàkwàzum. Na a sləraha tar ka, gà ə̀bay gà ɓə̀zla mandə̀và kuɗa a Mbulum nda gà bàba gà mburma ana ta kwere a gà Yahuda ya. 48Ama i tə̀v ana tì ti dzè a ba aà magə̀sà Yesuw a ka, Yudas mala mèdèɗèf ata, aka mbə̀r meɗife a tar àba à wirwir ŋa ya. A gwaɗa a tar: "Araha ki tèkwe a ka, wele ana yàa ger wusa nda mendzìwìɗèba àhəm a ka, taŋa ka, ŋgat ŋa. Dìte ka yàbum aaka, kə̀ gə̀sum ŋgat tsàra." 49Alə̀ka Yudas a ndzeha a tə̀v Yesuw tsàra ka, a sìrìkaha a tə̀v ŋgar. A daha, a gwaɗar: "Wusa Əbay gà." Dìte a ndzìwìɗer àhəm. 50Yesuw a gwaɗar: "Masla gà, kinèhe ka, ge dukw ana kà da aakara a tə̀v ga ya." I dəba bazlam ŋgar ata ya tsàra ka, gà mburma ata tə daha, ti yabaya aaka, ta gə̀s ŋgat kuɗa. 51Mìsle ŋgìɗ ilik aà gà mburma ata ti zezem a Yesuw a mbàŋa. A ndzàhara màsalamà ŋgar i ga ya. A lak dər a kəla meslire batsàh mala mandə̀và kuɗa a Mbulum. Pats, a sàs dər ihər zləm a. 52Ama Yesuw a gwaɗa a wele ata: "Mà à màsalamà yak a ga tsə̀ka, aɗàbà gà na ta ge a gùvəl nda màsalamà ya ka, aka miɗ mbà ka, sèriyè ika gər tar, màsalamà a sese a ika tar gər a. 53Wànà kər dze ana, kà sər ti tsìye, na i hama a Mbulum Tsir gà, i gwaɗar ka, mà zlèk ìye, dìte ka, ma sliriŋara gà gawla ŋgar a, màdzànàpa ŋa à zè a kurwa gər sula tsàra ana, a sle a tsìye? 54Ama na i ge a kataya ana, meme na dukw ana i wàkità Mbulum a ne a ndzer kaɗə̀ŋ a? Aɗàbà a riŋ mewètsè ŋa i wàkità Mbulum ka, a gwa, ta ge a à ìye kataya." 55I dəba ŋa ya, Yesuw a gwaɗa a gà mburma ata ta gə̀s ŋgat a: "Kà dumara naha kataya nda gà màsalamà, nda gà matàkwàzum ana, aà megìse ìye ya? Wànà kàmala ana, ìye ka, mala akəl a ya? Kə̀la pat ìye riŋ i tə̀v kurum, ì tsikewa a kurum guma i ga Mbulum batsàh ŋana ka, wàlaa kàa gə̀sum ìye tsà. 56Ama taŋa ka, aɗàbà dukw ana i wàkità Mbulum a tsik a gà ɓə̀zla məmà à guma ŋgar a ka, məpàslà ahər ŋa aka ndze aɗəm kaɗə̀ŋ a, tsə̀ka, ki slwim a aà màgə̀sà ìye tsà." I dəba ŋa ya, gà ɓə̀zla mazàzàmà ŋgat tə tsaraka kataya tsàra ka, tə tə̀z ihər a fit, swiyèh swiyèh a dala ya kaɗə̀ŋ. 57Alə̀ka gà mburma ata ta gə̀s Yesuw a, tə da à ŋgat a bəra batsàh mala mandə̀và kuɗa a Mbulum duwa, zləm ŋgar Kayafas. I fata ka, gà ɓə̀zla medzèŋgè məpàlà àhəm Mbulum, nda gà bàba gà mburma ana ta kwere a gà Yahuda ya, ti yahaba ahəraha gər a fata tserdze. 58I tə̀v ana ta gə̀s Yesuw, ti de a dər a ka, Piyer a zazam ŋgat i sik a i sik a, i dəba ya dìriŋ, tsìm a bəra batsàh mala mandə̀và kuɗa a Mbulum ata. A daha, a pə̀ts a ga, a ndza a bə̀ɗ aka vàràvàdà i huɗ ga, a tə̀v gà ɓə̀zla makàslà ga wele ata. Aɗàbà a sàsar məfə̀rà aà dukw ana ta ge a à Yesuw a. 59Gà bàba gà ɓə̀zla mandə̀và kuɗa a Mbulum, nda gà àsìŋ gà mburma ana ta kwere a gà Yahuda ya tserdze, ti yaha vatwa aà megè sèriyè aà Yesuw i fata kuɗa. Tə sasaya ahər pàrsa hinne, aɗàbà a sàs a tar makə̀ɗà ŋgat. 60Ama gà mburma ata hinne tə sasaya ahər pàrsa pàmpàm tèkeɗè ka, tàa ŋgat aɗəm bakal ŋa ana tà kìɗ ahər a ŋgat a ɓàv tsà. I dəba ŋa ya ka, gà mburma ta hitse aà Mbulum sula, tə daha, 61ta gwa: "Wele aaha a gwa ka: 'I mbezle a à ga Mbulum batsàh ŋa aaha, dìte i huɗ mehine màkər a ka, yàa zlàzl aɗəm biy ŋgìɗ asa' dze ana, taŋa ana, meme?" 62I dəba ŋa ya, batsàh mala mandə̀và kuɗa a Mbulum ata a hitse aà mbulum, a gwaɗa a Yesuw: "Kà fàfəl a tar aaka tsə̀na, meme, na kà ndza ɗikɗik a? Dukùla na ti tsik aà kər a ya?" 63Ama Yesuw aka fàfəlar aaka tsìdze, a ndza ba ɗikɗik. I dəba ŋa ya, batsàh mala mandə̀và kuɗa a Mbulum ata gwaɗar asa: "Iye ihər i wiz aà kər a duwa nda zləm Mbulum ana a riŋ nda gà mesife aà biybiy a, tsikiŋ wur bazlam ilik kwaŋ: Wànà kər ana, Kiristi Kəla Mbulum kaɗə̀ŋ a?" 64Yesuw a gwaɗar aaka: "Kataya, kàmala ana kà tsik a. Ama aka miɗ zàakwa ka, ki ŋgetwimiŋ a, a ìye, wùr ana a dara i tə̀v Mbulum a, ìye mandzà ŋa ika tsèke ahər mezime Mbulum ana a zà gà dukw tserdze ya. Ki ŋgetwimiŋ a asa ka, aà gə̀zà mbulum tirwenihhe, i dere a nda hùlɓùkw a." 65Batsàh mala mandə̀và kuɗa a Mbulum ata a tsaraka kataya ka, a tsə̀ɓar hinne. A tayara ikaba petek ŋgar a kwìyeɗ kwìyeɗ fit. A gwaɗa a gà mburma ŋgar ata: "Bazlam a riŋ asa tsà, kàa tsarakum bazlam ŋgar ata a tsik aà Mbulum ŋgwala tsìye te tsìye? Ki yehekwe a ana, ə̀la na à gà ɓə̀zla sìda asa ya? Kàa tsarakum mezelme bazlam ŋgar ata a ndavayar a te tsìye? 66Ku gwaɗum aaka i kurum dze ana, meme, na aka bazlam ata ya?" Gà mburma ata tserdze ya, ta gwaɗar aaka: "Na kataya ka, bazlam a riŋ asa tsà. Ŋgat ka, mala bakal ndzer, say makə̀ɗà ŋgat ilik pəra na a zeha ya." 67Gà mìsle ŋgìɗ ika màgə̀r gà mburma ata ya, ŋgùɗàsl ŋgùɗàsl tə dzà ba aà metìfèyè ahər tìzle tsàra. Ta gə̀zl ŋgat, tə lakayar waŋwaŋ aka mahalum. 68I dəba ŋa ya, ta gwaɗar: "Weke na a lakayak a, na kù gwa ì sər duwa, ìye ka, Kiristi mala məmbə̀là à mburma ana Mbulum a gwa, i slir a kurumaha a ya?" 69Piyer ka, ŋgat a riŋ mandzà ŋa i bə̀ɗ ika vàràvàdà i ga ata hiywe mbà. Zàmma tsə̀ka, daala duwa a riŋ ilik a gewa ìmir i bəra batsàh mala mandə̀và kuɗa a Mbulum ata. A ŋgataha a Piyer, a gwaɗaraha: "Kər tèkeɗè ka, mburma Yesuw aaha a dara i Galile ya dìgiy?" 70Ama Piyer a ɗe bərakə̀zam a Yesuw ika miɗ gà mburma ata tserdze ya. A gwaɗa a mə̀kəs ata: "Lalala, ìye ka, ì sər dukw ana a sàsak aà metsikiŋ a tsà." 71I dəba ŋa ya, a daha, slip a ndza aà gùva bìye hə̀rmaga madàra a bəra ya ka, mə̀kəs ŋgìɗ duwa a ŋgataraha a fata asa. A daha, a gwaɗa a gà mburma ana i fata ya: "Wele aaha ka, mburma Yesuw aaha a dara i Nazaret a mbàŋa." 72Ama Piyer a tsaraka taŋa ka, a mbaɗa, a gwaɗa a tar: "I gwaɗa a kurum ka, ì sər ŋgat tsà tiye gà welè." 73Zàkwayiya ka, gà mburma ata i fata ya, ta gwaɗa a Piyer asa: "Kər ka, ki sle aà megweɗe a ka, ìye ka, mburma ŋgar tsə̀ka, ki sle a tsà. Aɗàbà bazlam yak ana ki fèfilere a ika àràh a ka, aka mbə̀r meɗife à kər, kà dara ka, i Galile ya mbàŋa." 74Ama Piyer a gwaɗa a tar: "Mbulum ma sèwèriŋ are na ki ge ì sər ŋgat a. Taŋa ì mbaɗa ka, nda ndzer ŋa, ì sər wele aka kinèhe ki tsikwim ahər a ya tsìdze." I fata ya tsàra ka, guŋgwazl a dzà ba aà tuwa. 75I dəba ŋa ya, Piyer a dzala aka bazlam Yesuw ana a gwaɗar ka, ə̀lə̀k guŋgwazl a ti tiwe a ka, kàa gwa medzige màkər, ì sər Yesuw tsìye ka, aka màrəra a gər a. A dara i ga ya, a dzà ba aà tuwa hinne.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\