MATA 27

1Alə̀ka aka mbulum ana a də̀v i mèkwède ya ka, gà bàba gà ɓə̀zla mandə̀và kuɗa a Mbulum nda gà bàba gà mburma ana ta kwere a gà Yahuda ya tserdze, tə dzà akaba àhəm, ta ge metsèhe aà makə̀ɗà Yesuw. 2Tə daha, tə dzaw ŋgat tez tsàra. Tə da à ŋgat a bəra Puntiyus Pilatus, mala sik ə̀bay ana a kwere a àhə̀ɗ gà Ruma ya. 3Alə̀ka i dəba ŋa ya, Yudas mala megè ɗaf aà Yesuw aaha ndeɗiŋa ya, a fə̀r gà mburma ata ta ge sèriyè Yesuw ka, biy makə̀ɗà ŋa, tsàm ka, a mbə̀ɗ à madzàlà gà gər ŋgar, a daha, a màra à kur siŋgwè aaha ndeɗiŋa dzìk màkər tə dzàɗar a, a gà bàba gà ɓə̀zla mandə̀và kuɗa a Mbulum a, nda gà bàba gà mburma ana ta kwere a gà Yahuda ya. 4A daha, a gwaɗa a tar: "Yàa ge bakal, aɗàbà ì ge a kurum ɗaf ka, aà wele ana bakal ŋgar a riŋ tsìye." Ama gà mburma ata ta gwaɗar: "Bakal ka, biy yak, tsə̀na, ə̀la mə̀r ti ya." 5I dəba ŋa ya, Yudas a da à siŋgwè aaha, a gwitse dəraha àba a ga Mbulum batsàh ŋa ata ya. Dìte ŋgat ŋa a daha, a hirwe ba ŋgar tez nda lìɓir, a mə̀t. 6I dəba ŋa ya, gà bàba gà ɓə̀zla mandə̀và kuɗa a Mbulum tə daha, ta palara siŋgwè ata i bə̀ɗ a. Ta gwa: "Aɗàbà məpàlà àhəm Mbulum aka vəl a kwa vatwa aà madzà medzìbe siŋgwè aaha a ga Mbulum tsà. Aɗàbà siŋgwè ata ka, biy na kà sə̀kəmakwa dər mburma aà mekìɗe ya." 7Alə̀ka gà bàba ŋa ata tə dzà akaba àhəm ika màgə̀r tar, agəra siŋgwè ata ka, tə daha, tə sə̀kəm dər gùvàh duwa ti lewa iɗəm duɗwa maŋgàrà gərwa ya. Dìte gà slele ana a riŋ i lìwiŋ tar a, tàa mə̀t ka, ti le aɗəm a tar a fata kuɗa. 8Aɗàbà taŋa, haa kinèhe tə zalawa a gùvàh ata ka, "Gùvàh məmbə̀z". 9Kàmala taŋa ya kaɗə̀ŋ, dukw Yeremiya mala məmà à guma Mbulum ana akahər ata a tsik a ka, ndzer, pàrsa iɗəm tsà. A gwa ka: "Tə ndzə̀k kur siŋgwè dzìk màkər, na i tə̀v madzà akaba àhəm gà Israyel ana tə dzà akaba, ta gwa, mìi sìkim a dər mburma ya. 10Tə daha, tə sə̀kəm dər gùvàh ana ti lewa iɗəm duɗwa maŋgàrà gərwa ya, kàmala ana Mbulum a ɗifiŋ dər a kaɗə̀ŋ." 11Yaw, àlə̀ka i dəba ŋa ya, Yesuw a hitse aka miɗ ə̀bay Pilatus. Pilatus ka, mala sik ə̀bay ana a kwere a àhə̀ɗ gà Ruma ya. A tsàm aà Yesuw, a gwaɗar: "Kər ana, batsàh ə̀bay gà Yahuda kaɗə̀ŋ a?" Yesuw a gwaɗar aaka: "Haya, ìye ka, ŋgat ŋa." 12Tsàatsà i huɗ bazlam tar ata ya ka, gà ə̀bay gà ɓə̀zla mandə̀và kuɗa a Mbulum nda gà bàba gà mburma ana ta kwere a gà Yahuda ya, tàa ŋgawa gər a Yesuw nda pàrsa hinne. Ama Yesuw ka, aka fàfəl a tar aaka tsìdze. 13I dəba ŋa ya, Pilatus a tsàm ahər asa, a gwaɗar: "Aàla na kà fàfəl a tar aaka tsìye? Fə̀r aà maŋgàwà gər ana ta ŋgewek a ya kwaŋ." 14Ama Yesuw ka, mbə̀rə̀ts mbə̀rə̀ts mendzeba, a gə̀s mifèfiler aaka ɓàv tsà asa. Taŋa mendze ŋgar ata ka, a ge aà Pilatus kàmala dukw menè aà mburma ya. 15Alə̀ka i dəba ŋa ya, kəla pat megìrìve Paska aka ndzera ka, mala sik ə̀bay gà Ruma ata a pə̀lawa à gà ɓə̀zla dàŋgay ilik, kàmala ana a sàs a gà mburma ŋgar ta waya mipìlè dər a. 16Akahər ata ka, wele duwa a riŋ i dàŋgay mbàŋa, zləm ŋgar Yesuw Barabas. Aɗàbà wele ata gewa ka, dukw ana ŋgwal ŋa tsìye hinne. 17Alə̀ka megìrìve ata a ndzera ka, Pilatus a gwaɗa a gà mburma ana mayàhà ba gər ŋa i fata ya: "A sàs a kurum ì pə̀l a kurum dəraha ana, aà weke? Wànà aà Yesuw Barabas aaha ya? Tsə̀na, aà Yesuw aaha tə zalar Kiristi ya ya?" 18A tsik a tar kataya ka, aɗàbà a sər, ta gə̀saha Yesuw ka, agəra ana ti ner are sàmma ya. 19Alə̀ka i tə̀v ana Pilatus ŋgat a riŋ i ga megè sèriyè ata mbà ya ka, mə̀kəs ŋgar a sləraha mburma a tə̀v ŋgar, aà magwaɗar ka: "Ma ta ge duwa a wele ata, ŋgat ŋgwal mburma ka, ta ŋgawar gər sàmma ya tsìdze. Aɗàbà wele ŋa ka, aka dzadzar à ìye i suna ya ndaàvə̀ɗ ka, hinne." 20Ama gà ə̀bay gà ɓə̀zla mandə̀và kuɗa a Mbulum nda gà bàba ŋa ana ta kwere a gà Yahuda ya, ta màha àba a gà àsìŋ gà mburma nda lìfèɗìɗe bazlam. Ta gwaɗa a tar: "Wizwim aà ə̀bay aaha, mə̀ pə̀l a kurumara ka, à Barabas a, ma dzeye à Yesuw." 21I dəba ŋa ya, ə̀bay ata a tsàm aà tar asa. A gwaɗa a tar: "I pə̀l a kurumaha ana, à weke, na i lìwiŋ gà mburma aaha sula, kà wayum a?" Ta gwaɗar aakaha: "A sàs a mə̀r ka, pə̀l a mə̀rra ka, à Barabas a." 22Dìte a gwaɗa a gà mburma ata asa: "A sàs a kurum i ge dze ana, meme na à Yesuw aaha tə zalawar Kiristi ya?" Gà mburma ata ta gwaɗar aakaha nda màgàlà gər melik tsàra: "Ndwandway ŋgat aà dìzl magə̀làwà ŋa." 23Pilatus a gwaɗa a tar: "Wànà a ge dze ana, dukùla na ŋgwal ŋa tsìye?" Ama ta màraha à metsìkè ŋa nda màgàlà asa: "Mì gwaɗak ka, ndwandway ŋgat aà dìzl magə̀làwà ŋa tiya wele." 24I dəba ŋa ya, Pilatus a fə̀r, a sle aɗəm a tsà, a riŋ tì sìkèh a à mewideye duwa hinne huwwa ka, a tə̀f yam, a bara ahər ika miɗ gà mburma ata tserdze ya, kàmala megweɗe ya ka, bazlam ŋgar iɗəm tə tsà. A gwaɗa a tar: "Makə̀ɗà wele aaha ki kìɗwim a ya ka, bakal ŋa ika gər gà tə tsà. Bakal ŋa mege ka, i kurum dukw kurum, tsə̀ka, àhəm gà tsà." 25Alə̀ka gà mburma ata tserdze ya, ta gwaɗar asa: "Haya, na kataya ka, bakal ŋa mə̀ màra aka gər mə̀r nda gà ɓə̀za mə̀r a tserdze." 26Dìte i dəba ŋa ya, Pilatus a pə̀l a tarra à Barabas a kuɗa. Ama Yesuw ka, Pilatus a vəl ŋgat a ahər a gà mburma ŋgar, a gwaɗa a tar: "Gə̀zlum, dìte ka ndwandwayum ŋgat aà dìzl magə̀làwà ŋa ata kuɗa." 27I dəba ŋa ya, gà sliwdze Pilatus mala sik ə̀bay gà Ruma ata tə da à Yesuw aka vàràvàdà a huɗ ga a ma ŋgar. Dìte tə zal ahəraha a gà àsìŋ gà sliwdze tserdze a fata. 28Alə̀ka tə daha ka, tə zla ikəka petek ŋgar a. Ti tike aaka andiw ndùzwwa ŋana. 29Ti tike aaka àba ya ka, tə slàslapa akaba adak, ti ndìwìɗer dər gər, avùkw felère ə̀bay ana ti tiker a gər a. Dìte ta vəlar zəva ə̀bay a ahər mezime, tsam ka, tə dzà ba aà madzàr gùrmits a bìye aka miɗ ŋgar. Tə sawla ahər nda megèyer wusa. Ta gwaɗar: "Wusa, ə̀bay gà Yahuda. Mbulum mà sə̀kàhak à mendze yak aà biybiy." 30I dəba ŋa ya, ŋgùɗàsl ŋgùɗàsl ti tifeye ahər tìzle. Dìte tə zla ihər zəva aaha ndeɗiŋa ta vəlar a ahər a, tə lakayar dər aà gər tsàra. 31Alə̀ka ti ya ba aà menè à ŋgat bakal a ka, tə zla ikəka andiw ata ndùzzwa ya. Ta màr akaba à petek ŋgar kuɗa, dìte ta màra à ŋgat a bəra ya. Ti de a à ŋgat a tə̀v ana ti ti ndwendwey a ŋgat aà dìzl magə̀làwà ŋa ata ya, kə̀tsàh aà gùva kwite ya zàakwa. 32Alə̀ka i tə̀v ana ti de a ya ka, tàa lə̀ma aà vatwa nda gà wele duwa, zləm ŋgar Simun. Wele ata ka, gà Kirene. Gà sliwdze ata ti de a à Yesuw a, ta hitse à ŋgat, ta fàr aaka ndzə̀ɗa aà mazlà dìzl ata ti ti ndwendwey ahər a Yesuw a. 33Alə̀ka i dəba ŋa ya, tə da a tə̀vəməŋa a riŋ tə zalar Gwalgwata, kərgà megweɗe ya ka, "Atasl gər". 34Ti ndzeha a fata ka, a sàs a gà sliwdze ata aà mivile meɗwìtsè mawà dukw duwa makwàsà ŋa, ta gaw akaba nda yàwuf duwa a ndza ɗìwèkìke. Ta vəl a Yesuw, dìte ka, ma sa. Ama Yesuw a mə̀ndzər ka, a sàsar tsìdze. 35I dəba ŋa ya, tə ndwandway ŋgat aà dìzl magə̀làwà ŋa ata kuɗa. Tə daha, tə dzàya ikaba petek ŋa ya ika màgə̀r tar, dìte ta ge tsetse, ta gwa: "Ŋgadà weke na a ŋget a ya?" 36Dìte i dəba ŋa ya, tə ndza riŋ i fata aà makàslà ŋa. 37Ta wetse bazlam ana tə ndwandway ŋgat a. Ta gwa: "Yesuw, ə̀bay gà Yahuda na naha ya." Ndàp ti tike aà maàdwà ŋana ndaka gər ŋgar. 38Tə ndwandway ahəraha gà ɓə̀zla akəl sula aà dìzl ŋgìɗ a tsaka ŋgar a fata asa mbàŋa. Ilik aka tsèke ahər mezime ŋgar, ilik ŋa aaha aka tsèke ahər gùla ŋgar. 39Gà mburma ana tə dawaha nda tə̀v ŋgar ata ya ka, ta gewa à gər kwatà kwatà, kàmala megweɗe ya, na a gwa, kirim tsà ìye ŋa ya ya. Dìte tə dzàwa ba aà mendeveyar pìslìɗìɗe. 40Ta gwaɗawar: "Naha ana, kər ana kù gwa ka, i mbezle a à ga Mbulum batsàh ŋana, dìte i huɗ mehine màkər a i zlèzle a dər biy ŋgìɗ pàm a ìbam a? Mbəl à ba yak kuɗa tsìye, dìte ka ndàbara aà dìzl magə̀làwà ŋa aaha, na ku gwa ka, ìye Kəla Mbulum a?" 41Gà ə̀bay gà ɓə̀zla mandə̀và kuɗa a Mbulum nda gà ɓə̀zla medzèŋgè məpàlà àhəm Mbulum, dìte nda gà bàba gà mburma ana ta kwere a gà Yahuda ya, tə sawla ahər hinne mbàŋa. 42Ta gwa: "Aka mbala à gà mburma pàmpàm hinne, àma ŋgat ŋa ka, a sle aà məmbə̀là àba ŋgar ŋa tsà ana, meme? Na kige ŋgat a gwa, ìye ə̀bay gà Israyel ka, ma tarra aà dìzl magə̀làwà ŋa aaha ya kuɗa, na dìte mìi gìs a ŋgat nda gə̀zlə̀ŋ a. 43Aɗàbà a ge magə̀ɗa a Mbulum, a gwaɗawa: 'Iye Kəla ŋgar' ka, say ma dara, mə̀ mbəl à ŋgat kinèhe na kige a waya ŋgat a." 44Gà ɓə̀zla akəl ata tə ndwandwayaha tar a tsaka ŋgar a tèkeɗè, tàa mata zùkw tsà, tə sawla ahər riŋ hinne mbàŋa. 45I tə̀v ana Yesuw à mìt a ya ka, dàgà aà màgə̀r pat a tsàra, hə̀və̀ɗ a ge ika àhə̀ɗ ata tìtìktìk. Are a da aàba ya asa tsà haa pat a ge metsìɓehe gùzum ìde. 46Akahər ana ndeɗiŋa pat aka à mege metsìɓehe gùzum ìde ya ka, Yesuw a wideye nda màgàlà hinne, a gwa: |it"Eli, eli lama sabahtani?"|re kərgà megweɗe ya ka: Mbulum gà, Mbulum gà, aàmala na kà miyak à ìye ya? 47Gà mìsle ŋgìɗ i lìwiŋ gà mburma ana i fata ya, tə tsaraka bazlam ŋgar ata kataya ka, ta gwa: "Tsarakum kwaŋ, araka a zel aàba a a Iliya." 48Mìsle ŋgìɗ ilik ika màgə̀r tar a, a val, a daha, a zlara dukw ana pàfpàfə̀ffa, yam a de aɗəm a hinne ya. Dìte a tsilwiɓ dər a meɗwìtsè mawà dukw duwa makwàsà ŋa, a ndza ndùlàkə̀kka, kàmala mbəlar a. A dzak a zùbəl guvùkw agar. A tikeraha a bazlam, aà mà ɗìvìts ihər yam ŋa ya. 49Ama gà mìsle ŋgìɗ ta gwa: "ŋgadà kwaŋ, fə̀rakwa ahər dzekwiŋ, ŋgadà bə̀la Iliya a dere a, a mbil a à ŋgat a?" 50I dəba ŋa ya, Yesuw a wideye nda màgàlà hinne asa, dìte a mə̀t kuɗa. 51I tə̀v ana a mə̀t tsàra ya ka, petek duwa a riŋ i ga Mbulum batsàh ŋa ata zùbəl ŋa ya, madànà ŋa aà mbulum, a tayara ba ikaba i gər ŋa ya kwàŋŋa kalkal tsìkw a bə̀ɗ. Dìte asa ka, àhə̀ɗ ata a ɓazla hinne, gà bàba gà gùrum ìbam, tə tazla ba ikaba ya. 52Gà dìve ta handaka ba, gà àsìŋ gà mburma Mbulum ana ta mata ya hinne, hùrùm ta mbala. 53Ta hitsera i bìye ya. Alə̀ka, aka tə̀v ana Yesuw a mbəlara i məmə̀ta ya ka, tar tèkeɗè, ta màh ba, tə da a kwite Yeruzalem. Tə daha ka, ti leha aà gà mburma ana i fata ya hinne, ta ŋgat a tar. 54Ama gà ə̀bay gà sliwdze gà Ruma, nda gà mburma ŋgar, tar riŋ ihər ta kesle a Yesuw i fata hiywe. I tə̀v ana ta ŋgat a àhə̀ɗ ata a ɓazla nda gà dukw ana pàmpàm a ge i tə̀v tar i fata ya ka, ta ge magə̀ɗa hinne kuɗa. Ta gwa: "Yweh, wele aaha ka, Kəla Mbulum kaɗə̀ŋ ndzer." 55Akahər ata ka, gà mə̀kəs duwa tar riŋ hinne i fata mbàŋa. Ta hitse dzìrìk dìriŋ nda tə̀v tar ata zàakwa, aà məfəraha aà tar. Gà mə̀kəs ata tserdze ya ka, tə zazamaha Yesuw dàgà aà gər ana ŋgat ika àhə̀ɗ Galile mbà ya. Aɗàbà ta gewar megè ìmir lèlè, ti dewar ɗaf. 56Zləm gà mə̀kəs ata ka, Mariya ana a dara i Magədala ya, nda gà Mariya məmər gà Yakuba nda Yasufa, nda gà məmər gà ɓə̀za Zebede tar riŋ i lìwiŋ gà mə̀kəs ata mbàŋa. 57Alə̀ka i tə̀v ana hàwa a ge ya ka, wele duwa a riŋ ə̀bay hinne, a dara i Arimatiya ya, zləm ŋgar Yasufa. Ŋgat ka, mala mazàzàmà Yesuw mbàŋa. 58A da a tə̀v Pilatus, a daha, a wiz ahər məmə̀ta Yesuw. Mewize ata a wiz ahər a ka, a da a gər a Pilatus mbàŋa. A gwaɗar: "Daha, ta vəlak." 59Yasufa a daha, a pə̀lara məmə̀ta Yesuw aà dìzl a. A daha, a zla petek tìv, a mbe ahər kuɗa. 60Dìte a tike ŋgat a dìve ŋgar duwa, melè ŋa i giseh a, i tə̀v ana gìrdzìdzìhhe ya. Aɗàbà tar ka, ti leyewa àba dìve ya. Dìve ata ka, awiya ŋa, tàa tike aɗəm wùra zùkw tsà. A tàpàslaha batsàh beliŋ, a hə̀ndə̀k dər ahəraha. Dìte ŋgat ŋa a daba kuɗa. 61Gà Mariya ana a dara i Magədala ya, nda Mariya ŋgìɗ duwa tə ndza riŋ i tə̀v dìve Yesuw i fata tsàkàlàk ihər a, ser aaka. 62Alə̀ka ndidwè ŋana i dəba medzìbe aà megìrìve Paska gà Yahuda ya, a pat mesìfìkà ba tar a ka, gà bàba gà ɓə̀zla mandə̀và kuɗa a Mbulum nda gà àsìŋ gà Farisa, ti yahaba gər, tə da a tə̀v Pilatus. 63Tə daha, ta gwaɗar: "Əbay, mì dara a tə̀v yak a ka, aɗàbà dukw ana mala pàrsa aaha a tsikewa akahər ana aka mə̀t zùkw tsìye ya, a gwaɗawa: 'I huɗ mehine màkər a ka, i mbilere a i məmə̀ta ya' ya ka, aka mà mə̀rra a gər a. 64Aɗàbà taŋa, gwaɗa a gà sliwdze ka, ta kasla dìve ŋa mehine màkər, tsə̀ka, àlə̀ka gà ɓə̀zla mazàzàmà ŋgat ti dere a, ti zlere a iɗəm a nda akəl, dìte ta gweɗe a a gà mburma ka, aka mbəlara i məmə̀ta ya, tsàm ka, pàrsa ŋgar ata a zeke a, à zè a dər malàhalàh ŋana." 65Pilatus a gwaɗa a tar: "Ndzə̀kum gà sliwdze naha, ka dum dər aka dìve ŋa ata, ta kasla lèlè, kàmala ana tàa sle ya." 66I dəba ŋa ya, ta màh ba, nda gà sliwdze ata kuɗa. Tə daha aka dìve ŋa ata. Tə daha, ta ge atwa aà gùva beliŋ ana ta hə̀ndə̀k dər ahəraha ya, dìte ka, wùra mà hə̀ndə̀k ihər a tsìdze. Ta məsak riŋ à gà sliwdze ata aà makàslà ŋa. Tar ŋa, tə daba kuɗa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\