MATA 28

1Alə̀ka i dəba mesìfìkà ba gà Yahuda a da iɗəm a, a ndze a pat ladà i mèkwède hèdwe ka, gà Mariya ana a dara i Magədala ya, nda Mariya i ŋgìɗ duwa tə da aka məfə̀rà aka dìve ŋa. 2Ti ta medeha tsàra ka, wìwik wìwik àhə̀ɗ a riŋ ihər a ɓezle a hinne, agəra gawla Mbulum ana a tarra i mbulum i gər ŋa ya. Gawla Mbulum ata a daha, a tàpàsl batsàh beliŋ ata aà dìve ŋa ya. A daha, tuŋ a ndza aaka. 3Ama gawla Mbulum ata a ndza ka, twiy twiy twiy, kàmala mewìtìɗè mbulum a. Petek ŋgar ìbam, herrè tizlzlè kàmala slewize ya. 4Alə̀ka gà sliwdze aaha ndeɗiŋa ta kesle a dìve ŋa ya, ta ŋgat a gawla Mbulum ata tsam ka, ta ge magə̀ɗa hinne, nda medzedzere, ta mata a àrə̀v, ti ne kàmala ana tar gà məmə̀tà ŋa ya. 5Ama gawla Mbulum ata a gwaɗa a gà mə̀kəs aaha ndeɗiŋa, tə daha aka dìve ya: "Ki gwim magə̀ɗa, àrə̀v ma da aà kurum a tsà. Aɗàbà ì sər, ki yehwim a ka, Yesuw aaha tə ndwandway ŋgat aà dìzl magə̀làwà ŋa ya. 6Ama ka, ar ɗa i faha tsà, Mbulum aka mbəl à ŋgat i məmə̀ta ya, kàmala ana a tsikewa ya. Dumara, fə̀rum aà tə̀v ana ti tike aɗəm a kwaŋ. 7Ama dum tsə̀mà, ta gwaɗum a gà ɓə̀zla mazàzàmà ŋgat ka: 'Aka mbəlara i məmə̀ta ya. A lèh a kurum a aka miɗ aka àhə̀ɗ Galile. Ki ta ŋgetwimer a ka, a fata.' Iye na a tsik a kurum a." 8Tə tsaraka bazlam gawla Mbulum ata tsàra ka, tə tə̀zara i dìve ata ya, nda gà medzedzere, dìte nda gà maŋgàyà ba hinne asa mbàŋa. Tə tə̀zara i fata ya tsàra, aà mede tsikeye bazlam ata a gà ɓə̀zla mazàzàmà ŋgat. 9Metìze tar ata tə tə̀z a ka, pəzlàŋ Yesuw a dara i tə̀v a ya tsàra, tə lə̀ma aà vatwa. A gwaɗa a tar: "Wusa kurum, ndzum zayzay lèlè." Gà mə̀kəs aaha ti sìrìkaha a tə̀v ŋgar. Tə daha, tə dzà gùrmits a bìye aka miɗ ŋgar a fata. Ta gə̀s ŋgat i sik a. 10I dəba ŋa ya, Yesuw a gwaɗa a tar: "Ki gwim magə̀ɗa tsà, dum, ta gwaɗum a gà na ti ne gà dàmər gà ya ka, tə da aka miɗ a Galile, ti ta ŋgetiŋ a ka, i fata." 11I tə̀v ana gà mə̀kəs ata tar riŋ ihər ti de a ya ka, gà àsìŋ gà sliwdze aaha ta kesle a dìve ya, tə dara i fata ya tsàra, tə da a huɗ kwite. Tə daha, ti tsikeye dukw ana a ge ba nda gà tar a, a gà ə̀bay gà ɓə̀zla mandə̀và kuɗa a Mbulum fit dze. 12Alə̀ka gà mburma ata tə tsaraka kataya ka, ti yaha ba gər nda gà bàba gà mburma ana i fata, ta kwere a gà Yahuda, tə dzàwa akaba àhəm tserdze ya. Tə daha, tə dzà akaba àhəm ika màgə̀r tar. I tə̀v madzà akaba àhəm tar ata ya ka, tə ruɓa gà sliwdze aaha ndeɗiŋa ta kasla dìve Yesuw a, tə dzàɗa a tar siŋgwè hinne. 13Ta gwaɗa a tar: "Ki gweɗwim a ka: 'Gà ɓə̀zla mazàzàmà ŋgat tàa dara ndaàvə̀ɗ, tàa zlara i bìye ya nda akəl, i tə̀v ana mə̀r ika mendze are ya.' 14Na ə̀bay mala sik gà Ruma aaha aka tsaraka kataya ka, a tsik a kurum a duwa tsà. Mə̀r mìi sir a bazlam ana mìi tsiker a ya. Mìi beye a à kurum a i mesèwère are ana a vil a kurum a ya." 15I dəba ŋa ya, gà sliwdze ata ta ndzə̀k siŋgwè ata tə dzàɗa a tar a. Tə daha, ə̀ndats ə̀ndats tə sasa pàrsa, ta mà à bazlam gà bàba ŋa ata ti tsik a tar a kaɗə̀ŋ. Dìte haa kinèhe, bazlam pàrsa ata à ndìv a tsà, rih rih rih ika màgə̀r gà Yahuda ya. 16I dəba ŋa ya, gà ɓə̀zla mazàzàmà Yesuw a kurwa gəra ilik ŋa aaha, tə da a Galile. Tə daha, tə tsəl a gər kwite ana Yesuw a gwaɗa a tar, ki ti lìmekwe aɗəm a ya. 17Alə̀ka, ti ndzeha a fata ka, tàa ŋgat a Yesuw kuɗa. Tə daha, tə dzà gùrmits a bìye ika miɗ ŋgar. Ama gà mìsle ŋgìɗ ika màgə̀r tar tsavəvvà ti ndze a ka, ta gə̀s nda gə̀zlə̀ŋ tar kalkal tsà. 18Dìte Yesuw a sìrìkaha a tə̀v tar kuɗa. A daha, a gwaɗa a tar: "Mbulum aka viliŋ mekwere ŋgar ana i gər ŋa ya, nda na ɗa ika gər àhə̀ɗ a tserdze ka, a ahər gà. 19Aɗàbà taŋa, dum à bazlam gà a tə̀v gà mburma ana ika gər àhə̀ɗ a tserdze, ka nwim à tar gà ɓə̀zla mazàzàmà ìye. Tsilwiɓwim à tar a yam nda zləm Tsir gà Mbulum, dìte nda zləm gà, Kəla ŋgar ŋa, dìte nda zləm Mèzìte Mesife Mbulum asa mbàŋa. 20Dìte ka dzeŋgwim a tar, tà gə̀s bazlam ana i tsik a kurum tserdze ya mbàŋa. Sərum dər lèlè, mə̀ mə̀ts a kurum gər tsà: Iye ŋa tèkeɗè ka, i ndze a i tə̀v kurum kə̀la pat, i zlèk a kurum haa aka tə̀v gər àhə̀ɗ ana à ndìv a ya."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\