MATA 3

1Akahər ata ka, wele duwa a riŋ a pàt àba, zləm ŋgar Yuhana. Ŋgat ka, a tsilwiɓewa à mburma a yam. Ŋgat a ndzawa ka, i dala i kùsak ika àhə̀ɗ Yuda. A tsikewa bazlam Mbulum a gà mburma i fata. 2A gwaɗawa a tar ka: "Mbə̀ɗum à madzàlà gà gər kurum a tə̀v Mbulum, aɗàbà mekwere ŋgar aka à mendzera." 3Aɗàbà Yuhana ka, wele ana Isaya mala məmà à guma Mbulum a tsik ahər akahər ata ya. A gwa ka: "Mburma ŋa a riŋ i kùsak. A fèfil a ŋgə̀lakəkkà, a gweɗe a: 'Làmbaɗum àba vatwa a Əbay a gə̀zlə̀ŋ kurum a. Ki fefetwimer a fehhè lèlè.' " 4Yuhana ata a ndzawa ka, nda gà petek ŋguz zlìgwèmè, madànà ŋa i màgə̀r ba ya nda kwiye. Dukw mezime ŋgar ka, say məpàpə̀ɗà heyew, nda mazə̀mà amum ana i dala ya ɗekɗek. 5Akahər ata ka, gà mburma ana i Yeruzalem a, nda gà na a riŋ ika àhə̀ɗ Yuda ya, dìte nda gà na ta mbera a dula Yurdan a tserdze, te dawaha a tə̀v ŋgar. 6Tàa daha ka, ti ɗifewa à bakal tar aka miɗ mburma tserdze, dìte Yuhana a tsilwiɓewa à tar a yam i dula Yurdan i fata. 7Ama Yuhana a fə̀r ka, gà àsìŋ gà Farisa nda gà Saduki riŋ ti dere a a tə̀v ŋgar a hinne mbàŋa. Aɗàbà a sàs a tar ka, mà tsilwiɓ à tar a yam. A gwaɗa a tar: "A kurum gà ɓə̀za palas aaha. Weke na a gwaɗa a kurum ka, ki ta beywim a i matsə̀ɓatsə̀ɓ Mbulum ana a dere a mbà ya seyiŋ a? 8Ama kinèhe ka, gwim gà megè ìmir ana, dìte mburma ti sir a dər ka, kàa mbə̀ɗum à madzàlà gà gər kurum a tə̀v Mbulum kaɗə̀ŋ, kàa miyakum à dukw kurum ana ŋgwala tsà miviye ŋa ya ya. 9Ama kurum ka, ka tə dzalum i gə̀zlə̀ŋ kurum, ku gwaɗum ka, mə̀r gà ɓə̀za Abəraham tsam ana, làŋa ya tsà. Aɗàbà ìye ihər i gweɗe a kuruməŋa: Mbulum a sle aà mene a à gà kur aaha kinèhe ya, kàmala gà ɓə̀za Abəraham a mbàŋa. 10Iye ihər i gweɗe a kurum a asa: Ku kinèhe tèkeɗè, zlaba a riŋ matàslà ŋa hàpə̀pə̀pa, na tì sès a dər dìzl ɗaf a. Aɗàbà taŋa dìzl ana a we a ŋgwal ŋa tsìye ka, tì sèsere a i bìye ya nda zlile ŋa dze, dìte ta wene a nda akwa, kàmala megweɗe ya ka, sèriyè Mbulum à gìs a gà na ta ge a dukw ana ŋgwal ŋa tsìye. 11Iye kinèhe ka, i tsilwiɓ a à kurum a ka, a yam pəra, dìte mburma tə sər dər, kàa mbə̀ɗum à madzàlà gà gər kurum a tə̀v Mbulum. Ama wele ana a dere a i dəba gà ya ka, à zè a ìye nda ndzə̀ɗa kweleŋ fètìte. Ŋgat ka, i sle a aà mesìrìkeha a tə̀v ŋgar aà mazlàrra tsàpà i sik a tsà. Ama ŋgat aka dara ka, a tsilwiɓ a à kurum a ka, a yam asa tsà, say a Mèzìte Mesife Mbulum, nda sèriyè ŋgar ana a ge a nda akwa ya asa mbàŋa. 12Aɗàbà ŋgat ka, a riŋ nda gà kə̀zləm məvàvàyà duwa i ahər ŋgar. A tsire a ikaba gà daw nda dzəndzar a. Daw ŋana ka, a dzè a a awura ŋgar. Ama dzəndzar ka, a wene a iɗəm a nda akwa ana a mbete a tsà aà biybiy a." 13I dəba ŋa ya, Yesuw a dara i Galile ya, a tə̀v Yuhana a dula Yurdan a, aɗàbà a waya mà tsilwiɓ à ŋgat a yam i dula ata. 14Ama Yuhana a gə̀s tsà, a màr àba àhəm a. A gwaɗar: "Iye ìvaɗ na i waya i dehe a a tə̀v yak, ki tsilwiɓ a à ìye a yam ana, naha kà dara a tə̀v ga ya, i tsilwiɓ a à kər a yam ana, meme ìvaɗ a?" 15Ama Yesuw a gwaɗar aaka: "Awaŋ, ka peliŋ àhəm tsà, viliŋ vatwa, aɗàbà a sèsiŋ ka, ki geme a dukw ana Mbulum a waya ya." Yuhana a tsaraka kataya ka, a gə̀s bazlam Yesuw ata a tsiker a. A daha, a tsilwiɓ aɗəm à ŋgat kuɗa. 16I tə̀v ana Yesuw a riŋ a tsiler a i yam a ka, kuvəl mbulum a hə̀ndə̀k ba tùwaŋ. A ŋgataha a Mèzìte Mesife Mbulum a riŋ a terre a iɗəm i fata ya, zəràwwa kàmala maàdagur ana a ndze a a bə̀ɗ a, aka gər ŋgar. 17A tsarakara mifèfile ana a ɗera i mbulum a. Mbulum a gwaɗarra: "Kər na mandərkwasla gà ya, Kəla gà. Maŋgàyà ba gà fit dze ka, ika gər yak."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\