MATA 4

1I dəba mifèfile ata ya tsàra ka, Mèzìte Mesife Mbulum a da à Yesuw a kùsak dìriŋ, dìte ka, ə̀bay sitene ma dzik riŋ à ŋgat i fata. 2A ndza riŋ i fata mehine dzìk faɗ. I huɗ mehine ata ya tserdze ka, aka mə̀ndzər dukw mezime tsìdze, may a wurawa ahər hinne. 3Əbay sitene a sàmata kataya ka, a sìrìkaha a tə̀v ŋgar. A daha, a gwaɗar: "Na kù gwa, ìye Kəla Mbulum ka, gwaɗa a kur aaha ma ne ɗaf, dìte ka zəm." 4Yesuw a niw bazlam ŋgar ata, a gwaɗar aaka: "Mewètsè ŋa a riŋ i wàkità Mbulum ka, a gwa: 'Mburma a ndze a aà bəra ka, nda ɗaf ɗekɗek tsà. A ndze a ka, nda bazlam ana Mbulum a tsik a ya tserdze.' " 5I dəba ŋa ya, ə̀bay sitene ata a da à ŋgat a batsàh kwite Yeruzalem. A daha, a tsəl à ŋgat aka zligiɗìŋ aka gər ga Mbulum batsàh ŋana. I fata ka, a hitse à ŋgat aka tsèke zəraŋaŋŋà ŋana. 6A gwaɗar asa: "Na kər Kəla Mbulum kaɗə̀ŋ ndzer ka, ndàb a bə̀ɗ i faha ya, aɗàbà mewètsè ŋa a riŋ i wàkità Mbulum ka, a gwa: 'Mbulum a slir a gà gawla ŋgar a aɗàbà kər, a gweɗe a ter a: Dumaha, kə̀tsawum ŋgat aà gə̀zà mbulum a tsìfèk a bə̀ɗ. Ka tə lak àba aà kur, duwa ma ndzak tsà.' " 7Yesuw a gwaɗar aaka asa: "A riŋ mewètsè ŋa i wàkità Mbulum mbàŋa, a gwa ka: 'Ka ti dzik à Mbulum Batsàh yak ŋa tsà.' " 8Tsam ka, i fata ya tsàra ka, ə̀bay sitene ata a da à ŋgat a gər kwite zùbəl ŋa duwa saləllà. Ti ndzeha a fata ka, a dzà ba aà meɗifer à mekwere ana ika gər àhə̀ɗ a, nda gà dukw ana iɗəm ŋgwal ŋa lèlè ya tserdze. 9A gwaɗar: "Gà dukw aaha fit dze ya ka, i vilekiŋa, na kàa dzìŋ gùrmits a bə̀ɗ, kàa zàmbaɗa à ìye ya." 10I fata ya ka, Yesuw a gwaɗar kuɗa: "I sər kər ka, ə̀bay sitene. Da i tə̀v ga ya, aɗàbà mewètsè ŋa a riŋ i wàkità Mbulum ka, a gwa: 'Say ki zèmbeɗe a ka, à Mbulum Batsàh yak ŋa ilik, na ki ger a meslire ya, tsə̀ka, wùra a ŋgìɗ a riŋ tsà.' " 11Əbay sitene ata a tsaraka kataya tsàra ka, ŋgwìɗik a məsak à ŋgat, a da i tə̀v ŋgar a. Tsam ka, gà gawla Mbulum tə dara a tə̀v ŋgar a, ta ger gər lèlè kuɗa. 12Akahər ata ka, ta gə̀s Yuhana, gədzə̀zl ti tike ŋgat a dàŋgay. I dəba ŋa ya, Yesuw a tsaraka ta gwa là, tàa gə̀s Yuhana ka, a hitsera i fata ya, a màh ba, a da aka àhə̀ɗ Galile. 13I tə̀v ana a riŋ a de a mbà ya ka, a da nda kwite ŋgar Nazaret. I dəba ŋa ya, a miyak à kwite Nazaret ata asa. A ta mendze a Kafarnahum aà gùva dùlùv Galile. I fata ka, àhə̀ɗ gà Dzabulun nda Naftalim. 14A ge kataya ka, kàmala ana a riŋ mewètsè ŋa i wàkità Isaya mala məmà à guma Mbulum ana a tsik akahər ata ya, a gwa: 15"A kurum gà mburma ana ika àhə̀ɗ gà Dzabulun nda Naftalim, nda gà na mandzà ŋa aà gùva vatwa madà a dùlùv batsàh ŋana ya, dìte nda gà na ika lìdè dula Yurdan a. A kurum ata mandzà ŋa ika àhə̀ɗ Galile ya tserdze, dìte asa ka, kà sərum Mbulum tsìye. 16Ama gà mburma ana i lùvùŋ kataya ka, ta ŋget a a dzaydzay kweɗek kweɗek hinne. Tar ana hìrzìzìmme mandzà ŋa aà huɗ sìsiye məmə̀ta, ti ne kàmala ana tar gà məmə̀ta ŋa ya ka, a ge a terehe a dzaydzay." 17Dàgà akahər ata tsàra na Yesuw a dzà ba aà metsìkè bazlam Mbulum a mburma ya. A gwaɗawa a tar ka: "Mbə̀ɗum à madzàlà gà gər kurum a tə̀v Mbulum, aɗàbà mekwere ŋgar ana a kwere a ya ka, aka à mendzera." 18I dəba ŋa ya, Yesuw a da aà gùva dùlùv Galile. A sùwaya i fata ka, aka le aà gà wele duwa sula nda dàmər ŋgar. I ŋgìɗ ka, Simun ana ti ɗer Piyer a, tar nda dàmər ŋgar Andire. Tar riŋ tà pìl a à ndzàràwà tar a yam a dùlùv ata, aɗàbà megè ìmir tar ka, magàsà kilif. 19Yesuw a gwaɗa a taraha aɗəm: "Dumara, tàkwa, zazamum ìye. I ne à kurum a gà ɓə̀zla mayàhàra mburma i lùvuŋ a, kàmala kilif aaha kurum riŋ ihər ki geswimere a i yam a, dìte ka, gà mburma ata ìbam, tə dara a tə̀v dzaydzay ŋa ya." 20I dəba bazlam ŋgar ata ya tsàra ka, gà wele ata ta məsak àba à gà ndzàràwà tar a fata ya, tə zazam ŋgat. 21A da aka miɗ zàakwa asa ka, aka ŋgataha a gà mìsle ŋgìɗ sula asa, a gà Yakuba nda dàmər ŋgar Yuhana, gà ɓə̀za Zebede. Tar riŋ i slə̀làh yam i dùlùv nda gà tsir tar ata tserdze, tì lèmbeɗe a à gà ndzàràwà tar mbàŋa. Yesuw a zal a taraha aɗəm. 22Gà wele ata ta hitsera iɗəm a. Ta məsak aɗəm à tsir tar Zebede tsàra, nda gà slə̀làh yam tar ata fit. Tar ŋa tə da nda gà Yesuw tserdze. 23Alə̀ka i dəba ŋa ya, Yesuw a suwaya ika àhə̀ɗ Galile tserdze. A tsikewa guma ŋgar a mburma i gà ga mahàmà a Mbulum. A tsikewa a tar bazlam ŋgwal ŋa ana biy mekwere Əbay Mbulum a asa mbàŋa. A mbala à gà ɓə̀zla dukw məmə̀ta, nda gà mburma ana gà magàha a bə̀ɗ ŋa ya fit dze. 24I dəba ŋa ya, megè dukw ŋgar ata a ɗe zləm tsìkw aka àhə̀ɗ Siriya ana a mbeha a Galile ata ya. Tə tsaraka kataya ka, tə daha, tə ndzakaha gà ɓə̀zla dukw məmə̀ta ŋgìɗ pàmpàm a tə̀v ŋgar, gà na ndelèɓ ndelèɓ ti sèwèrewa are hinne i dukw məmə̀ta tar a, nda gà na sitene i ba tar a, dìte nda gà na a beye à tar a dala ya, nda gà ɓə̀zla vìdel tserdze, a mbala à tar. 25I dəba ŋa ya, gà mburma mbə̀rzə̀zza hinne tə dawaha a tə̀v ŋgar, tə zazamawa ŋgat, i Galile i fata, tsìkw ara aka àhə̀ɗ ana gà kwite iɗəm kurwa ya, dìte nda gà na i Yeruzalem a, nda gà àsìŋ ŋa ana a riŋ ika àhə̀ɗ Yuda ya, nda gà mburma ana ika lìdè dula Yurdan a tserdze.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\