MATA 5

1Alə̀ka i tə̀v ana Yesuw a fə̀r aà gà àsìŋ gà mburma ana hinne ti dehe a a tə̀v ŋgar a ka, tə tsala a gər kwite nda gà ɓə̀zla mazàzàmà ŋgat. Tə daha ka, a ndza a bə̀ɗ a fata. I tə̀v ana a ndza a bə̀ɗ tsàra ya ka, gà mburma ŋgar ata ti sìrìkaha a tə̀v ŋgar ndiɓ bìse. 2A dzà ba aà metsìkè a tar guma ŋgar. 3A gwaɗa a tar: "Maŋgàyà ba i tə̀v gà mburma ana kinèhe, tə sər, mə̀r ka, gà ɓə̀zla matawak ika miɗ Mbulum taluw taluw a, aɗàbà tar ka, ti ti ndze a nda gà Mbulum i mekwere ŋgar. 4Maŋgàyà ba i tə̀v gà na ti tiwe a, agəra dukw bakal ana mburma ta ge a ika gər àhə̀ɗ a, aɗàbà Mbulum à ta mè a terehe a à àrə̀v. 5Maŋgàyà ba i tə̀v gà na tiɓìzl ta həna à gər tar a bə̀ɗ, ti ne àba kàmala gà ɓə̀za ndirkiz a, aɗàbà Mbulum a ta vil a ter a mekwere gər àhə̀ɗtserdze. 6Maŋgàyà ba i tə̀v gà na ti dzele a ka, megè ìmir Mbulum nda gə̀zlə̀ŋ ilik kàmala ana Mbulum a waya ɗekɗek a, aɗàbà Mbulum a ta vil a ter a zayya a gə̀zlə̀ŋ tar. 7Maŋgàyà ba i tə̀v gà na ta gewa gər a gà ɓə̀zla mesèwère are ya, aɗàbà ti ti ndze a are tsèhe a Mbulum mbàŋa. 8Maŋgàyà ba i tə̀v gà na gə̀zlə̀ŋ tar tsəɗaŋŋà, bakal tar a riŋ tsìye, aɗàbà tar ka, ti ta ŋget a a Mbulum nda are tar. 9Maŋgàyà ba i tə̀v gà na lìfèɗìɗe ti sir a ba à mburma ya, aɗàbà tar ka, ti ti ne a gà ɓə̀za Mbulum. 10Maŋgàyà ba i tə̀v gà na ti ne a ter a are agəra ana ta ge a ka, dukw ana Mbulum a waya ya, aɗàbà tar ka, ti ti ndze a nda gà Mbulum i mekwere ŋgar." 11A gwaɗa a tar asa: "Maŋgàyà ba i tə̀v kurum, na bə̀la gà mburma tàa ndavaya a kurum, ti ne a kurum a are, ti tsik aà kurum a dukw ana ŋgwal ŋa tsìye, hə̀rə̀ts hə̀rə̀ts nda pàrsa, aɗàbà ana kurum gà mburma gà ya ka, mà tsə̀ɓ a kurum tsìdze. 12Ŋgeywim ba hinne, gə̀zlə̀ŋ kurum ma ndza ndzəɗakkà ìvaɗ, aɗàbà Mbulum a ta vil a kurum a dukw mayà ba kurum i gər ŋa i mbulum ka, batsàh ŋa. Ama sərum dər ka, tàa ge dukw ana ŋgwal ŋa tsìye hinne, a gà ɓə̀zla məmà à guma Mbulum ana tə làh ahər ɗa ya ka, kataya mbàŋa." 13I dəba ŋa ya ka, Yesuw a gwaɗa a tar asa: "Kurum kà nwim ika gər àhə̀ɗ ka, kàmala liwir ana ika ala ya. Ama na liwir aka və̀ɗ ika ala ya tsə̀na, ki ge a dər ana, meme, na dìte à vìɗ a ya? Ama na bə̀la a ge a ŋgùlùm asa tsà dukw ŋgar ka, say dùf mendè dər iɗəm a dala ya, mburma ta ɓala aaka pəra. 14Kurum kà nwim ka, dzaydzay gər àhə̀ɗ. Ar ka, kàmala ŋgwal kə̀sà ana ika tə̀v dzàzl ŋa, makàhà ŋa tsà, mburma a ŋgeter a ɗazlzlà lèlè ya. 15Ama wùra a tike a akwa aà làlampà ka, dìte a kèhe a dər aà huɗ maàslə̀làh tsà asa mbàŋa. A tike a ka, a tə̀v ana dzə̀gə̀ɗàf ŋa ya ìvaɗ, dìte na a ge a dzaydzay a gà mburma ana i ga ata tserdze ya. 16Aɗàbà taŋa, mede kurum ana ŋgwal ŋa ya, mə̀ pàt àba ika miɗ mburma tserdze, kàmala dzaydzay ata ya, dìte tà fə̀r aà megè ìmir kurum ana ki gwim a a Mbulum ŋgwal ŋa lèlè ya ka, tar ìbam, tə̀ zàmbaɗa à Mbulum Tsir kurum ana i gər ŋa ya mbàŋa te." 17I dəba ŋa ya, Yesuw a gwaɗa a tar aaka asa: "Ka tə dzalum i gər kurum, ì dara ka, aà mimbètè à məpàlà àhəm Musa, kige tsà à dukw ana gà ɓə̀zla məmà à guma Mbulum ti tsik a tsà. Aɗàbà ì dara ka, aà mimbètè dər tsà, ama aà megè dukw ana ta wiz ahər a mburma ya ìvaɗ. 18Iye ihər i gweɗe a kurum a nda ndzer, pàrsa iɗəm tsà: Ku mege kinèhe gà gə̀zà mbulum nda gər àhə̀ɗ a riŋ hiywe mbà ka, məpàlà àhəm ata a dzeye a tsà. Ku mege dukw ana mewètsè ŋa iɗəm kwizikw hinne tsìye tèkeɗè, à nìkìɗ a ihər a, a dzeye a ihər a ɓàv tsà asa, haa a tə̀v ana gà dukw məpàlà àhəm ata a tsik ahər tserdze ya ka, aka ndə̀v a. 19Aɗàbà taŋa, na wùra aka məsak à məpàlà àhəm ŋgìɗ ilik, ku mege kwizikw pəra tèkeɗè, dìte a ɗif a dər, mburma ta ge a ka, kàmala na ŋgat a ge a ya ka, ŋgat a ti ne a kəla ŋa i mekwere Mbulum. Ama wùr ana aka gə̀s məpàlà àhəm ata lèlè, a ɗif a dər a mburma, ta ge a ka, kàmala na ŋgat a ge a ya ka, a ti ne a batsàh ŋa i mekwere Mbulum, na ŋgat a. 20Aɗàbà taŋa asa, ìye ihər i gweɗe a kurum a nda ndzer: Ki slwim a aà mede a mekwere Mbulum kataya tsà. Ki dwim a ka, say na ki gwim a dukw ana Mbulum a waya ya, a zè a dər biy gà ɓə̀zla medzèŋgè məpàlà àhəm Mbulum nda biy gà Farisa ya dzekwiŋ." 21A gwaɗa a tar asa: "Kurum ka, kàa sərum dukw ana ti tsik ɗa a gà tsir kurum a. Ta gwaɗawa a tar ka: 'Ka ta kə̀ɗ mburma tsà, wùr ana aka kə̀ɗ mburma ya ka, ta ger a sèriyè.' 22Ama ìye ihər i gweɗe a kurum a nda ndzer: Na wùra aka ge àrə̀v aà dàmər ŋgar ka, ta ger a sèriyè asa mbàŋa. Dìte asa ka, wùr ana a gweɗe a a dàmər ŋgar, kər ka, ndzə̀fakkà, metsèhe yak a riŋ tsìye ka, ti ta ge a sèriyè ŋgar ka, biy ana à mère a a dəba ya asa tsìye. Ama ku weke na a ndeveye a a dàmər ŋgar pìslìɗìɗe, a gweɗer a, kər ka, ndìrɓek kàa dzeye ika miɗ Mbulum a ka, bazlam ŋgar ata a tsiker a ka, biy mayà ahər ŋgat a akwa ana a mbete a tsà aà biybiy a ìde. 23Aɗàbà taŋa, na bə̀la ki hitse a ika miɗ Mbulum, ki vil a dukw masak ŋana ta vəlawar a, dìte i dəba ŋa ya, kàa dzala masə̀rà ba a riŋ ika màgə̀r kurum nda dàmər yak tsə̀ka, 24məsak àba à dukw ata ki vil a a Mbulum zləmana ya, a fata. Dìte kà mbə̀ɗ gər a ma a tə̀v ŋgar, kà dzùm akaba bazlam ŋa, nda masə̀rà ba lèlè, nda lìfèɗìɗe bazlam dzekwiŋ, dìte ka dara, ka vəl dukw yak ata a Mbulum lèlè kuɗa. 25Na bə̀la kàa gwim aba duwa nda wùra, a de à kər a a sèriyè ka, mbà àba a tə̀v ŋgar, sərum ba nda ŋgat i tə̀v ana a riŋ aà vatwa, aka da zùkw tsìye, tsə̀ka, ma tə da à kər a tə̀v mala megè sèriyè dzekwiŋ tsà. Aɗàbà na aka ta mede à kər a tə̀v mala sèriyè ka, a vil a kər a ahər a gà sliwdze, tì yè a kər a ga dàŋgay. 26Iye ihər i gweɗek a nda ndzer: Gədzaw ki mìts a riŋ i ga ata, ki sle a aà medera iɗəm a asa tsà, say na kàa pə̀lar dukw ana a ge dər aà kər sèriyè ya, kwizikw à mìts a a dəba tsìye dzekwiŋ." 27I dəba ŋa ya, a gwaɗa a tar asa: "Kurum ka, kàa sərum, na ta gwa ka, ka ta ge muva tsìye mbàŋa. 28Ama ìye ihər i gweɗe a kuruməŋa: Na wùra aka fə̀r aà mə̀kəs mburma, aka ge aaka are i gə̀zlə̀ŋ ŋgar ɓìlè ɓìlè ka, aka ge muva tsàra na taŋa ya. 29Kàmala taŋa ya, na bə̀la are yak a bene a kər a bakal ka, ə̀ndzuɗ ndzàhara àba ya, kà yà a dala dìriŋ. Ŋgùlùm dzerisl ba yak ma dzeye ilik, nda na ki de a akwa ana a mbete a tsà aà biybiy nda gà ba yak fit a. 30Kige tsà asa, na ahər mezime yak à gìs a kər a bakal ka, ə̀ndats sàs àba ya, kà yà a dala dìriŋ. Ŋgùlùm dzerisl ba yak ma dzeye ilik asa, nda na ba yak fit a wene a a akwa ana a mbete a tsà aà biybiy a mbàŋa." 31Ama a gwaɗa a tar asa: "Ta gwa piŋŋè ka, ku weke na a waya məmìyàkà à mə̀kəs ŋgar ka, say mə vəlar wàkità məmìyàkà à ŋgat a ahər, na dìte a miyek a dər a. 32Ama kinèhe ìye ihər i gweɗe a kurum a ka: Ku weke na aka miyak à mə̀kəs ŋgar, ze melè ahər aka megè muva, dìte aka da a zal ka, a ne à ŋgat mala megè muva na taŋa ya. Dìte bə̀la wùr ana a zla mə̀kəs aaha ta miyak dər a ka, a ge muva mbàŋa asa." 33I dəba ŋa ya a gwaɗa a tar asa: "Kurum tèkeɗè, kàa sərum dukw ana ti tsik ɗa aà gà tsir kurum akahər ata ya. Ta gwaɗa a tar ka: 'Ka ta mbaɗum nda pàrsa tsà. Ama na ki mbeɗwim a ka, Mbulum ma ta mə̀ts a kurum gər tsà. Sərum dər, dukw ana ka tsikwim ahər a tèkeɗè ka, ki gwim a nda ndzer, tsə̀ka, à mè a a dəba tsà.' 34Ama kinèhe ka, ìye ihər i gweɗe a kuruməŋa: Na kataya ka, ŋgùlùm ka mbaɗum tsìdze, ku mege nda zləm gà dukw ana i gər ŋa i mbulum a tèkeɗè, aɗàbà taŋa ka, tə̀v mendze Əbay Mbulum. 35Ku mege nda zləm gà dukw ana i bə̀ɗ a tèkeɗè, aɗàbà ar ka, aà huɗ sik Mbulum mbàŋa asa. Ku mege nda zləm kwite Yeruzalem, aɗàbà kə̀sà ata ka, biy batsàh Əbay asa mbàŋa. 36Ka ta mbaɗum, kə gwaɗum 'ìye manà, ìye manà' tsìdze. Aɗàbà ki slwim a aà maslə̀là àmbə̀z ana i gər kurum a nda ahər kurum ŋa ilik tsà, ku mege herrè ŋa, kige tsà lìviŋ lìviŋ a tèkeɗè ìbam a. 37Say ki gweɗwim a ka, 'haya', kige tsà 'awaŋ' pəra, tsə̀ka, aɗàbà dukw ana aka zà i gər a taŋa ya ka, taŋa a dara ka, i tə̀v ə̀bay sitene ya." 38I dəba ŋa ya, a gwaɗa a tar asa: "Aɗàbà kà sərum, ta gwa piŋŋè ka, na wùra aka hwìywasla à are a mìsle ŋgìɗ ka, tsùslum tà hwìywesler a à biy ŋgar mbàŋa. Na wùra aka haɓara à zlir i bazlam a mìsle ŋgìɗ a ka, ɓal tà hìɓer a iɗəm à biy ŋgar a ilik asa mbàŋa. Kàmala megweɗe ya: Kàa ge duwa aà wùra ya ka, ta gik aɗəm a mbàŋa te. 39Ama ìye ihər i gweɗe a kuruməŋa: Na wùra aka ge aà kurum bakal a ka, ka ta mùmar dər aɗəm tsà. Ama ku weke na aka lakək aka mahwalum aka tsèke ahər mezime ka, mbə̀ɗaraha à biy ŋgìɗ aaha, ma lakək aaka asa. 40Na wùra aka ge aà kər sèriyè, a waya a zle a aà kər gèeriy a ka, ka ta palar àhəm tsà, vəlar aaka tùmbùlum ŋana asa. 41Na wùra aka fàr aka kər ndzə̀ɗa, aka gwaɗak, ŋgizliŋeha à dukw gà naha mibè ŋa zàakwa te ka, ka ti niw ahər tsà, ŋgə̀zlar dəraha, ma za i gər a biy ŋgar ata ya. 42Na wùra aka wiz aà kər duwa ka, ka ti niwer dər tsà, vəlar. Kige tsà, na wùra aka wiz aà kər gwèdèrè duwa ka, ka ti niwer dər tsà, vəlar mbàŋa asa." 43I dəba taŋa ya ka, a gwaɗa a tar asa: "Kurum kà sərum, na ta gwa ka: 'Waya gà masla yak, dìte ne are a gà ɓə̀zla menè are yak a.' 44Ama ìye ka, ìye ihər i gweɗe a kuruməŋa: Wayum gà ɓə̀zla menè are kurum ìvaɗ. Hamum a Mbulum aɗàbà gà na ti ne a kurum a are, ta ge a kurum a swalwa ya, 45dìte ka, nwim gà ɓə̀za Mbulum Tsir kurum ana i gər ŋa ya. Aɗàbà Mbulum ka, a waya mburma hinne. Pat ŋgar a də̀vawa ka, aka gər gà mburma ana ta ge a dukw ana ŋgwala tsìye mbàŋa, dìte aka gər gà mburma ana gà ŋgwal ŋa ya tserdze. A dzàwa yam tèkeɗè, kàmala taŋa ya mbàŋa, tsə̀ka, a wele a ikaba mburma ya tsà. 46Na bə̀la ki weywim a ka, gà mburma ana ta waya kurum a ɗekɗek ana, aàmala na ki dzelwim a ka, Mbulum a ta vil a mə̀r a dukw mayà ba mə̀r asa ya? Ku mege gà na wùra a ndze a tar are tsèhe tsìye tèkeɗè, ta waya ba kataya mbàŋa. 47Dìte bə̀la ki gìswim a ka, gà dàmər kurum ɗekɗek ana, aàmala na ki dzelwim a ka, waytsà màa ge dukw ana ŋgwal ya. Aɗàbà ku gà na tə sər Mbulum tsìye tèkeɗè ka, ta ge a kataya mbàŋa. 48Ama nwim ka, gà ɓə̀zla megè dukw ana ŋgwal ŋa lèlè ya, kàmala Mbulum Tsir kurum ana i gər ŋa, a wele a ikaba mburma ya tsìye."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\